200

Pobierz dokument
200.doc
Rozmiar 352 KB

Nr.ćwicz. 200

Data:

wydział: Elektryczny

semestr: IV

grupa: T-3 nr lab. 6

Prowadzący:

przygotowanie

wykonanie

ocena końcowa

Wyznaczanie bariery potencjału złącza p-n.

1. Wprowadzenie.

Dioda p-n jest jednym z najpowszechniej stosowanych elementów elektronicznych. Stanowią ją dwa zetknięte z sobą półprzewodniki, z których jeden jest typu "p" , a drugi typu "n". Obszarem złącza jest obszar gdzie pasma nie są płaskie, i w którym koncentracja elektronów jest mniejsza niż w części "n",

a dziur mniejsza niż w części "p".

Nn , Np - koncentracja elektronów w części "n" i "p";

Pn , Pp - koncentracja dziur w części "n" i "p";

f - bariera potencjału;

Is - prąd nasycenia;

Id - prąd dyfuzji;

EF - energia Fermiego;

Bariera potencjału na złączu może być zmieniana przez przyłożenie do diody napięcia V ze źródła zewnętrznego:

0x01 graphic
.

W diodzie p-n występują dwie przyczyny ukierunkowanego ruchu nośników:

- dążenie do znalezienia się w obszarze o najniższej energii potencjalnej

0x01 graphic

- dążenie do wyrównania koncentracji (dyfuzja nośników)

0x01 graphic

Całkowity prąd płynący przez złącze:2. Zasada pomiaru.

Wykorzystując ch-kę diody w kierunku przewodzenia, przy założeniu eV>5kT wyznaczyć można ln Is z zależności:

0x01 graphic

ponieważ wartość (Ew - EF) jest rzędu 10-2eV (o rząd wielkości mniejsza niż ef) więc można ją zaniedbać.

Zatem wysokość bariery potencjału można wyznaczyć z zależności:

0x01 graphic

Jeżeli stała C nie jest znana należy wykonać kilka charakterystyk prądowo-napięciowych dla różnych temperatur, dla każdej temperatury znaleźć Is , a następnie wykonać wykres ln Is = f(1/T).

Wykresem jest linia prosta, której współczynnik nachylenia wynosi:

0x01 graphic

Stosując regresję liniową wyznaczamy barierę z zależności:3. Układ pomiarowy.

mikroamperomierz : LM - 3 , kl = 0.5 ;

woltomierz : VC - 10T (Digital Multimeter) ;

4. Obliczenia.

a) wyznaczenie prądu nasycenia;

Ponieważ prąd nasycenia jest związany z napięciem i prądem diody następującą zależnością:

0x01 graphic

Jeśli wykreślimy to równanie we współrzędnych x = V i y = ln I otrzymamy linię prostą przecinającą oś y w punkcie o wartości ln Is . Punkt ten możemy znaleźć za pomocą regresji liniowej dla wszystkich temperatur.

T=286.15 oK

T=289.15 oK

T=300.15 oK

T=308.15 oK

T=311.15 oK

ln Is = B

- 18.5745

- 18.1917

- 17.5909

- 16.9932

- 16.6662

DB

0.2178

0.2213

0.2107

0.2275

0.5068

Is [A]

8.6E-9

12.6E-9

22.9E-9

41.7E-9

57.8E-9

DIs [A]

1.87E-9

2.78E-9

4.83E-9

9.48E-9

2.93E-9

Prąd nasycenia jest równy:

0x01 graphic

Błąd prądu nasycenia obliczamy z zależności:b) wyznaczanie bariery potencjału;

Barierę potencjału wyznaczamy korzystając z regresji liniowej.

Wyznaczamy współczynnik kierunkowy prostej

0x01 graphic

gdzie x = 1/T a y = ln Is .

Współczynnik nachylenia prostej wynosi:

a =-6333.67

Błąd wyznaczenia współczynnika:

Da =410.59

Możemy teraz wyznaczyć barierę potencjału korzystając z równania

0x01 graphic

Błąd wyznaczenia bariery potencjału

0x01 graphic

0x01 graphic

Tak więc wyznaczona bariera potencjału wynosi:

f = -(0.546±0.036) V

5. Wnioski.

Uzyskane wyniki wskazują na to, że badana była dioda półprzewodnikowa germanowa.

Pomimo uzyskania małego błędu wyniku końcowego, uzyskaną wartość bariery potencjału na badanym złączu należy uznać za dość niepewną. Powodem tego jest fakt, że choć odchyłki wartości po regresji liniowej są stosunkowo małe to dużymi błędami obarczone są bezpośrednie pomiary prądu przepływającego przez badane złącze.

Np. błąd względny pomiaru dla zakresu 15mA wynosi

0x01 graphic

błąd wyznaczania temperatury

0x01 graphic

Wynika z tego, iż możemy określić jedynie przybliżoną wartość bariery potencjału.

0x01 graphic
0x01 graphic


Pobierz dokument
200.doc
Rozmiar 352 KB

Wyszukiwarka