ub egzamin1, UE Katowice FiR, ubezpieczenia


WERSJA E

1.ryzyko fundamentalne może być wywołane przez:

a)aktywność pojedynczej jednostki

b) przyczyny ekonomiczne

c)przyczyny społeczne

d)przyczyny polityczne

2.kontrola rzeczowa odbywa się poprzez:

a)prewencje

b)zatrzymanie ryzyka

c) samoubezpieczenie

d)transfer ryzyka

3.Co odróżnia ubezpieczenia społeczne od gospodarczych

a) przedmiot

b)regulacje prawne

c)gwarancje

d)nawiązanie stosunku

4.Funkcja wychowawcza ubezpieczeń :

a)przezorne przewidywanie przyszłości

b)gwarancje ekonomiczne i prawne

c)oszczędzanie

5.Ubezpieczenia komercyjne:

a) tylko osobowe

b) osobowe i majątkowe ?

c) wszystkie dobrowolne

d) tylko majątkowe ?

6.Ubezpieczenia majątkowe obejmują:

a)prawa majątkowe

b)aktywa majątkowe

c) przyszłe zobowiązania

d)stratę z utraty dochodu

7.Ubezpieczenia majątkowe:

a)na podstawie umowy

b)tylko osobowe

c)..

d)..

8.Jakie ubezpieczenie zastosujesz, aby ubezpieczyć dobra osobiste studentów AE

a) grupowe -bo jest to ubezpieczenie osobowe

b)generalne

c)…

d)…

9.Ubezpieczenie generalne:

a) obejmuje mienie wielu osób

b) tylko majątkowe

c)stosowane w ubezpieczeniach na życie

d)…

10.Kto określa minimalna treść OWU:

a) minimalna treść zawarte jest w ustawie o działalności ubezpieczeniowej

b)min treść określa Minister Finansów

c)min treść określa zakład ubezpieczeń

d)min treść określa organ nadzoru

11.Ubezpieczenia obowiązkowe obejmują:

a) odpowiedzialności cywilnej

b)dobra osobiste

c)mienie majątkowe

12.Zasada realności postuluje:

a)gwarancje ekonomiczna i prawna urzeczywistnienia prawa do otrzymania odszkodowanie ubezpieczeniowego

b)zapewnienie ubezpieczonym takiego finansowego poziomu wyrównania strat jaki w danych warunkach jest możliwy - zasada pełności

c) aby ubezpieczenia zabezpieczały każdej zainteresowanej jednostce możliwość korzystania z tego urządzenia - zasada powszechności

d) ochrona bezp. obejmuje wszystkie przedmioty, podmioty i ryzyka - chyba też zasada powszechności

13.Zakład ubezpieczeń zastosował franszyzę integralną =100 a szkoda wyniosła 200 . Ile otrzyma ubezpieczony?

a)100 b)200 c)… d)…

14.Franszyza redukcyjna oznacza:

a) odszkodowanie zawsze ulega zmniejszeniu o określony procent lub kwotę

b)…

c)…

15.Retrocesja :

a)retrocedent oddaje część lub całość ubezpieczonego ryzyka retrocesjonariuszowi

b)zakład ubezpieczeń oddaje część ubezpieczonego ryzyka retrocedentowi

c)…

d)…

16.Jeśli ubezpieczający musi zawrzeć umowę z każdym ubezpieczycielem i od każdego musi dochodzić odszkodowania to jest to:

a)koasekuracja zewnętrzna

b)koasekuracja zewnętrzna

c)reasekuracja

17. Cechy umowy reasekuracji:

a)kwalifikowana

b)konsensualna

c)odpłatna

d)nienazwana

18.Cele reasekuracji:

a)wyrównanie portfela ubezpieczeń

b)zwiększenie możliwości pojemnościowych

c)skorzystanie przez reasekuratora z doświadczeń cedenta

d)sprostanie wymogom narzucanym przez organ nadzoru

19.Odstępowania ryzyk przez reasekuratorów krajowych zagranicznym zakładom ubezpieczeń to:

a)reasekuracja wewnętrzna

b)niewidzialny import

c)niewidzialny eksport

d)…

20.Przy reasekuracji:

a)ubezpieczający musi zawrzeć umowę z reasekuratorem

b) ubezpieczający ma wpływ na wybór reasekuratora

c)ubezpieczający nie ma wpływu na reasekurację

21.Reasekuracja czynna to:

a)odstępowania ryzyk reasekuratorom

b)przyjmowanie ryzyk od ubezpieczyciela

c)…

22.Podział reasekuracji ze względu na metody podziału ryzyka wyróżnia reasekurację:

a)proporcjonalną i nieproporcjonalną

b)fakultatywna i mieszaną

c)fakultatywną i obligatoryjną

d)…

23.W reasekuracji fakultatywno-obligatoryjnej:

a)cedent ma prawo selekcji ryzyka

b)cesjonariusz może odmówić przyjęcia ryzyka

c)cesjonariusz musi przyjąć ryzyko od cedenta

24.Do reasekuracji proporcjonalnej zaliczysz reasekurację:

a)kwotowa

b)nadwyżki szkód

c)nadwyżki szkodowości

d)ekscedentową

25.W trybie rokowaniowym:

a)umowa jest zawarta po ustaleniu wszystkich elementów umowy

b)zakład ubezpieczeń negocjuje od początku wszystkie elementy umowy z ubezpieczającym

c)…?

d)…?

26.Portfel ubezpieczeń zaliczysz do:

a) jednostki statystycznej

b) przedmiotu badań

c) związany z wypadkami ubezpieczeniowymi

27.Zródłami danych liczbowych są:

a)raporty

b)tablice statystyczne

c)operaty likwidacyjne

28.Zasada równowagi

a)suma wypłaconych składek netto powinna być równa sumie zobowiązań ZU

b)każdy podmiot korzystający z ochrony ubezpieczeniowej ponosi ciężar w odpowiednim stosunku do wielkości ryzyka które wniósł

c)ciężar ubezpieczającego w formie składek powinien zostać w prostym stosunku do oczekiwanych świadczeń

29. w ubezpieczeniach krótkoterminowych składkę obliczysz przy pomocy:

a) tablic frakcyjnych

b) pro-rata temporis

c)…

d)…

30.Metoda kalkulacji stawki przeciętnej

a)zastosowanie w ubezpieczeniach masowych

b)proporcjonalne zróżnicowanie wysokości stawek w zależności od stopnia ryzyka

c)…

TEST B ( ze zdjęć)

1. minimalna wysokość kapitału gwarancyjnego uzależniona jest od 
a) prawnej formy prowadzenia działalności ubezpieczeniowej 
b)
działu i grupy ubezpieczeń w których prowadzona jest działalność 
c) wysokości obliczonego marginesu wypłacalności 
d)cos tam świadczenia zarządu zakładu 

2.elementem zwiększającym wartość środków własnych ZU jest: 
a) wartość dodana firmy 
b) ujemny wynik finansowy 
c)zysk netto okresu ubezpieczeniowego 
d) rezerwa składek 

3. rezerwa składek ma zastosowanie gdy? 
a) przypisana składka ubezpieczeniowa dotyczy jednego okresu ubezpieczenia 
b)składki są zbyt niskie 
c)okres zawartego ubezpieczenia nie mieści sie lub nie pokrywa z okresem sprawozdawczym 
d)ubezpieczony odchodzi z wojska do rezerwy 

4.Składka ubezpieczeniowa w ubezpieczeniowych spółkach akcyjnych jest ustalana: 
a) gdy znana jest kwota wypłaconych odszkodowań 
b) zanim zakład pozna koszty działalności 
c) metodą repartycji 
d) metodą ryczałtową


JAKIEŚ PYTANIA

1. Moment rozpoczęcia odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń: 
a) może być tożsamy z momentem zawarcia umowy ubezpieczenia 
b) może być tożsamy z okresem ubezpieczenia 
c) zawsze rozpoczyna się z dniem następnym po zawarciu umowy 
d) nie umówiono się inaczej, rozpoczyna się w dniu następnym po opłaceniu składki 


2. Gdy ZU chce skłonić ubezpieczającego do max staranności i dbałości o ubezpieczone mienie stosuje: 
a)udział własny ubezpieczającego 
b)franszyzę redukcyjna 
c)franszyzę integralna 


3.obnizenie skladki ubezpieczeniowej powoduje wprowadzenie do umowy 
a)udzial wlasny ubezpieczajacego 
b)franszyze redukcyjna 
c)franszyze integralna 
d)ograniczenie odpowidzialnosci ubezpieczyciela od szkod ktorych wysokosc przekracza okreslona wartosc

Test C
0x01 graphic

1. c 
2. b 
3. b 
4. ab? 
5. abc
6. acd 
7. cd 

0x01 graphic

8. b 
9. abcd 
10. abc 
11. b 
12. c 
13. a 
14. cWyszukiwarka

Podobne podstrony:
ub egzamin4b, UE Katowice FiR, ubezpieczenia
ub egzamin4b, UE Katowice FiR, ubezpieczenia
ub wersja e, UE Katowice FiR, ubezpieczenia
ub egzamin pf, UE Katowice FiR, ubezpieczenia
Ubezpieczenia - pytania egzaminacyjne - spis!!, UE Katowice FiR, ubezpieczenia
Finanse publiczne - pytania z egzaminu, UE Katowice FiR, finanse publiczne
Rynki finansowe egzamin, UE Katowice FiR, Rynki finansowe
Przygotowanie do egzaminu, UE Katowice FiR, Finanse publiczne
AF-pytania z egzaminu, UE Katowice FiR, analiza finansowa
TEST EGZAMINACYJNY eif, UE Katowice FiR, prawo
egzamin makro, UE Katowice FiR, makroekonomia
EGZAMIN rozwiązany test, UE Katowice FiR, analiza techniczna
Finanse publiczne - pytania z egzaminu, Studia UE Katowice FiR, I stopień, semestr III, Finanse Publ
TI EGZAMIN PRZEPISANE - z odpowiedziami, UE KATOWICE - FIR - Rachunkowość, I stopień, SEMESTR II, Te

więcej podobnych podstron