PUGP zagadnienia do egzaminu, Gospodarka Przestrzenna, GP semestr II


ZAGADNIENIA

1.Wyjaśnij znaczenie:
a) zasady zrównoważonego rozwoju
b)zasady ochrony wartości wysoko cenionych dla gospodarki przestrzennej
2.Podaj kryteria oceny zrównoważenia kompleksów przyrodniczych(lasu,agrocenozy

,zespołu łąkowego).
3.Podaj kryteria oceny stopnia przekształcenia środowiska przyrodniczego
.
4.Podaj klasyfikację obszarów ze względu na stopień naturalności środowiska przyrodniczego.
5.Scharakteryzuj metody oceny krajobrazu.(mamy sobie wybrać jedną)
6.Podaj parametry stabilności biotycznej części(?) krajobrazu.
7.Podaj przykłady oddziaływań antropogenicznych i omów ich skutki dla układu przyrodniczego.
8.Scharakteryzuj metody oceny przekształceń układów antropogenicznych i stopnia synantropizacji.
9.Zasady kształtowania krajobrazu rolniczego.
10.Typy urbanizacji dolin rzecznych-charakterystyka.
11.Przykłady negatywnych zjawisk występujących w środowisku miejskim.
12.Wyjaśnij na czym polega metoda oceny struktury przyrodniczej miasta.

13. Zasady metod przeprowadzania bonitacji punktowej oraz możliwości jej praktycznego zastosowania.(to z netu informacje;|)
14.Podaj przyrodniczej przesłanki gospodarki przestrzennej miasta.
15.Pojemność przestrzenna środowiska i przykłady wskaźników.

16.Miasto z ....( nie wiem co tu miało być;p) : charakterystyka założeń planowania rozwojowego i rozwoju przestrzennego.
17.Propozycje łagodzenia skutków złego planowania.
18.Pojęcie synantropizacji.

…………………………………………………………

OPRACOWANIE

Ad.1.

Zasada zrównoważonego rozwoju

⇒ zasada postępowania w sprawach dotyczących rozwoju i zagospodarowania przestrzennego

Paradygmaty (pewniki) ekorozwoju:

Zasada ochrony wartości wysoko cenionych

Wartości wysoko cenione: wartości o zasadniczym znaczeniu dla racjonalnego gospodarowania przestrzenią, w szczególności:

Ad.2

Kryteria ocenydostosowane:

 1. do funkcji terenu i jego charakteru przyrodniczego

 2. do realnych możliwości uzyskania niezbędnych informacji

Kryteria oceny zrównoważenia kompleksów leśnych

Kryteria oceny zrównoważenia kompleksów łąkowych

Kryteria oceny zrównoważenia agrocenoz

Ad.3

Ocena stopnia przekształcenia środowiska przyrodniczego

1.istnienie lub brak objawów antropogenicznych w elementach abiotycznych:

2.przekształcenia szaty roślinnej

3. bogactwo i zróżnicowanie biotopów dla fauny

4. występowanie lub brak zmian (wpływów) antropogenicznych w powietrzu, glebach i wodach oraz obiektów mogących być źródłem takich zanieczyszczeń

Ad.4

Podaj klasyfikację obszarów ze względu na stopień natężenia środowiska przyrodniczego

1. Tereny naturalne i prawie naturalne

Cechy charakterystyczne:

1.brak terenów zdegradowanych lub degradujących otoczenie

2.udział ekosystemów umiarkowanie przekształconych jest znikomy

3. wyprodukowana biomasa pozostaje zasadniczo na miejscu i obieg materii jest w znacznym stopniu zamknięty

4.zdecydowanie dominują procesy naturalne, udział procesów antropogenicznych jest znikomy.


2. Tereny słabo przekształcone

1.znaczna cześć wyprodukowanej biomasy pozostaje na miejscu

2.sztuczna dostawa biogenów spoza układu jest nieznaczna (niewielkie nawożenie, głównie przez wypas bydła po okresie koszenia, niekiedy nawożenie organiczne i wapnowanie)

3.dominują procesy naturalne, rola człowieka sprowadza się w znacznym stopniu do ich modyfikacji lub ograniczania

3. Tereny umiarkowanie przekształcone

1. wytworzona biomasa jest wynoszona poza układ (plony)

2. biogeny są uzupełniane z zewnątrz (nawożenie, często nawożenie mineralne)

3. na terenach intensywnie użytkowanych łąk skład gatunkowy jest silnie ograniczony oraz częściowo sztucznie kształtowany (wsiewy gatunków pożądanych) oraz sztucznie kształtowany przez okresową orkę

4. struktura pionowa i pozioma jest znacznie uproszczona

5. różnorodność nisz ekologicznych niewielka

6. znaczna część biomasy jest wynoszona na zewnątrz układu

4. Tereny wyraźnie przekształcone

1. dominują zbiorowiska antropogeniczne

2. udział zbiorowisk spontanicznych jest znacznie niniejszy, a naturalnych i półnaturalnych - znikomy

3. pod względem obiegu materii są to układy otwarte, ich względna równowaga jest uwarunkowana stałą działalnością człowieka

4. zmiany w siedlisku nie są duże lub nieodwracalne, tak że w przypadku ustania działalności człowieka możliwa jest szybka regeneracja i sukcesja zbiorowisk naturalnych

5. Tereny zdegradowane

 1. antropogeniczna degradacja siedliska

 2. zaburzenie funkcjonowania wielu elementów

6. Tereny zdegradowane i degradujące otoczenie

 1. występują obiekty silnie degradujące środowisko,

 2. układy otwarte powodujące przenoszenie zanieczyszczeń poza obręb danej jednostki przyrodniczej, w stopniu powodującym degradację sąsiednich terenów

Charakter i ilość danych o środowisku przyrodniczym decyduje o możliwości zastosowania bardziej lub mniej ostrych kryteriów oceny stopnia przekształcenia środowiska, a także możliwość zastosowania metody ilościowej lub mieszanej - ilościowo-rangowej

Ad. 5

Scharakteryzuj metody oceny krajobrazu.(mamy sobie wybrać jedną)

Cechy krajobrazu

Metoda krzywej wrażeń Wejcherta(ocena krajobrazu otwartego )

Przebieg oceny

- dużym - dla rejonów poniżej 4 pkt.

- średnim - dla rejonów w przedziale 4-7 pkt.

- zerowym - dla rejonów w przedziale ponad 7 pkt.

Ocena subiektywna (własne odczucia)

Metoda Söhngena

- szata roślinną

- ukształtowanie powierzchni

- wody powierzchniowe

Techniczne wskazówki oceny

Efekt oceny:

podstawa do opracowania zakresu działań wpływających korzystnie na:

- utrzymanie stref o wartościach wysokich,

- dowartościowanie stref o wartościach najniższych

Ad.6.

6.Podaj parametry stabilności biotycznej części(?) krajobrazu.


wilgotność siedliska (im wyższa, tym odporność niższa)

trofia biotopu (im wyższa, tym odporność niższa)

stopień kontynentalności biotopu (im wyższy, tym stałość wyższa)

różnorodność gatunkowa (im wyższa, tym odporność i elastyczność wyższa)

struktura piętrowa (im stratyfikacja pełniejsza, tym odporność większa)

struktura form życiowych (im wyższy udział gatunków wieloletnich, tym stałość wyższa)

wiązanie energii (im wyższa wydajność wykorzystania energii i innych zasobów, tym większa odporność i poziom homeostazy)

poziom hemerobii (im wyższy stopień odkształcenia antropogenicznego, tym stałość niższa)

Ad. 7

Podaj przykłady oddziaływań antropogenicznych i omów ich skutki dla układu przyrodniczego.
Przyrost populacji ludzkiej

wzorce wymierania gatunków

Ad. 8

8 Scharakteryzuj metody oceny przekształceń układów antropogenicznych i stopnia synantropizacji.

Synantropizacja- adaptacja szaty roślinnej gatunków fauny do nowych warunków siedliskowych stworzonych przez człowieka. Dotyczy każdego poziomu organizacji biosfery: osobniczego, populacji lokalnych, fitocenozy i krajobrazu.

Przykłady gatunków synantropijnych: pokrzywy, domowe owady biegające, myszy

Hemerobia- miara synantropizacji, określa nasilenie synantropizacji będącej reakcją na określoną wielkość (natężenie, rodzaj, częstotliwość) antropopresji.

Klasyfikacja układów antropogenicznych i ocena stopnia synantropizacji:

 1. Metoda wskaźnika antropizacji roślinności: Jest 11 klas synantropizacji (od zbiorowisk finalnych leśnych i nieleśnych zaczynając do kompletnego braku roślinności)

 2. Metoda linii prostej: w przyrodzie nie ma linii prostych, granice między geokompleksami mają przebieg krzywoliniowy lub rozmyty

Klasy naturalności wg Bakkera:

Ad.9

. Kształtowanie krajobrazu rolniczego

Ad. 10

Typy urbanizacji dolin rzecznych

Typ 1. Pełna, obustronna intensywna zabudowa doliny

Typ 2. Jednostronna intensywna zabudowa doliny rzecznej

Typ 3. Zabudowa miejska położona po obu stronach doliny rzecznej

Ad. 11

Negatywne zjawiska występujące w środowisku miejskim

Ad.12

Metoda oceny struktury przyrodniczej miasta [Sukopp i Weiler (1988) ]

ZASADA: identyfikacja i opis fragmentów ekosystemów naturalnych, półnaturalnych oraz antropogenicznych

Założenia metodyczne:

nawet niewielkie fragmenty roślinności półnaturalnej odgrywają ważną rolę w systemie funkcjonalnym miasta, w szczególności w zakresie:

Skala oceny:

Ocena stanu i znaczenia szaty roślinnej miasta

przeprowadzona na podstawie powyższych kryteriów jest niezwykle cennym materiałem pomocniczym przy formułowaniu planów bardziej racjonalnej struktury miasta na różnych poziomach szczegółowości

Ad. 13

Bonitacja terenu

bonitacja poszczególnych cech i ich zespołów z punktu widzenia:

Brane są pod uwagę:

METODA BONITACJI PUNKTOWEJ

Polega na przyporządkowaniu wartości liczbowych ( punktów) poszczególnym elementom walorów środowiska przyrodniczego wg. Przyjętej skali wartości.

Mimo pewnej dozy subiektywności metoda ta pozwala na uzyskanie w miarę obiejtywnego, wymiernego obrazu walorów turyst. Na danycm obszarze.

(Nadanie wart. Punktowych - im większy zasób walorów tym lepiej, ale jest więcej pracy)

Punktem wyjścia do przeprowadzenia bonitacji pkt. Jest wybór podstawowych jednostek badawczych: *jedn pkt.(mogą mieć różną wartość)*jedn admin *siatka kwadratów)np. trójkąty itp.). Poszczególnym podstawowym jednostkom badawczym przypisuje się sumę punktów bonitacji za występujące na ich terenie walory turystyczne.

Przyporządkowanie punktów następuje na podst. przyjętej przez badacza skali wartości.

NP. Bonitacja klimatyczno-zdrowotna:

l - częstotliwość występowania i wielkość inwersji,

2- nawietrzenia terenu,

3 - częstotliwość, kierunek i siła wiatru,

4 - stopień wilgotności powietrza,

5 - warunki solarne (czas usłonecznienia w godzinach słońca widzialnego, natężenie promieniowania słonecznego),

6 - zanieczyszczenie powietrza ciałami stałymi i gazowymi.

Ad. 14

Podaj przyrodniczej przesłanki gospodarki przestrzennej miasta

Decyzje gospodarki przestrzennej powinny chronić:

Złe decyzje gospodarki przestrzennej doprowadziły do takich terenów miejskich, które traktuje się jako nieatrakcyjne do życia oraz spowodowały formy osadnictwa, które nie są zrównoważone.

Uwzględnienie uwarunkowań przyrodniczych w gospodarce przestrzennej miasta pozwala na powstrzymanie tendencji nadmiernego rozwoju przestrzennego terenów zurbanizowanych, nie uzasadnionego przyrostem ilości mieszkańców.

Konieczna jest transformacja jakościowa przestrzeni miejskiej, optymalizacja jej wykorzystania, likwidacja różnego rodzaju nieużytków urbanistycznych w strefie miejskiej, zwiększanie udziału terenów biologicznie aktywnych, zintegrowanie planowania przestrzennego z ochroną środowiska przyrodniczego.

Efektem ma być poprawa jakości podstawowych komponentów środowiska przyrodniczego w strefie miejskie oraz ochrona przed antropopresją strefy terenów otwartych w sąsiedztwie miast.

Funkcja zapobiegawcza -ochrona środowiska:

- ochrona zasobów energii i upowszechnianie odnawialnych źródeł energii;

- zmniejszenie zanieczyszczeń powietrza i emisji gazów cieplarnianych;

- ochrona i zarządzania wodami podziemnymi i lokalnymi zasobami wodnymi;

- obserwacja obiegów substancji i zmniejszenie ilości (objętości) składowanych odpadó

Ad.15.

Pojemność przestrzenna środowiska i przykłady wskaźników.

Pojemność przestrzenna środowiska jednostki terytorialnej jest progowym poziomem antropopresji, przy którym decyzje z zakresu planowania przestrzennego mogą być uznane za zgodne z zasadami zrównoważonego rozwoju.

Poziom pojemności identyfikuje się poprzez porównywanie wskaźników stanu parametrów środowiska na różnych etapach rozwoju zagospodarowania przestrzennego obszaru jednostki oraz dla stanów prognozowanych określanych w toku prac z zakresu planowania przestrzennego.

1. Pojemność przestrzenną oblicza się wyłącznie dla spójnych dokumentów planistycznych opracowywanych dla terytorium całej gminy.

2. Pojemność przestrzenną można obliczać jako stosunek dwóch wartości: stanu projektowanego do stanu istniejącego (x 100) lub wyłącznie dla stanu istniejącego.

3. Nie należy tworzyć uniwersalnych, ogólnopolskich poziomów odniesienia, poziomów „0” dla poszczególnych monitorowanych cech.

4.Ocena pojemności przestrzennej polega na wyborze kilku, kilkunastu wskaźników, które w czytelny sposób scharakteryzują podejście gmin do zasad zrównoważonego rozwoju.

5.Wskaźniki mają :

-pokazywać charakter i dynamikę zmian,

-zwracać uwagę na możliwe konsekwencje podejmowanych decyzji,

-muszą wskazywać na jakość podejmowanych decyzji przestrzennych.

6.Cechy muszą być łatwo mierzalne, dane dostępne, wyniki publikowane.

Przykłady wskaźników:

Dostępność do środków komunikacji zbiorowej:

Komunikacja rowerowa:

Użytkowanie terenu:

Tereny zieleni, wypoczynek:

Ochrona przyrody

Energia, ochrona klimatu:

Gospodarka odpadami:

Zanieczyszczenia gruntu:

Ad. 17

Propozycje łagodzenia skutków złego planowania:

AUTOSTRADY I DROGI EKSPRESOWE

SKŁADOWISKA ODPADÓW KOMUNALNYCH O ZNACZENIU PONADLOKALNYM

TERENY WYSOKOTOWAROWEJ (INTENSYWNEJ) GOSPODARKI ROLNEJ

OŚRODKI REKREACYJNE O ZNACZENIU PONADLOKALNYM

TERENY PODMIEJSKIE

PODLEGAJĄCE SUBURBANIZACJI

Ad. 18

Synantropizacja = adaptacja szaty roślinnej i - jako następstwo - gatunków fauny do nowych warunków siedliskowych, stworzonych przez człowieka

Gatunek synantropijny - gatunek zwierzęcia lub rośliny, który wykorzystuje bliskość siedlisk ludzkich z korzyścią dla siebie

Do zwierząt synantropijnych zalicza się wszelkie domowe owady biegające (np. prusaki), ektopasożyty (pluskwy, pchły), ptaki (jaskółki oknówki) i ssaki takie jak myszy i szczury. W zależności od strefy klimatycznej skład gatunkowy tej grupy się zmienia. Niektóre zwierzęta synantropijne przenoszą poważne choroby.

Wśród roślin najlepiej znanym gatunkiem synantropijnym są pokrzywy, porastające otoczenie domów i rudery.

Gatunki synantropijne mogą być miejscowego pochodzenia (gatunki autochtoniczne), lub obcego pochodzenia (gatunki alochtoniczne).

Miara synantropozacji: hemerobia - stopniowany typ reakcji szaty roślinnej na antropopresję (oddziaływanie człowieka).

Hemerobia określa nasilenie synantropizacji będącej reakcją na określoną wielkość (natężenie, rodzaj i częstotliwość) antropopresji.


ZAGADNIENIA

1.Wyjaśnij znaczenie:
a) zasady zrównoważone
go rozwoju
b)zasady ochrony wartości wysoko cenionych dla gospodarki przestrzennej
2.Podaj kryteria oceny zrównoważenia kompleksów przyrodniczych(lasu,agrocenozy

,zespołu łąkowego).
3.Podaj kryteria oceny stopnia przekształcenia środowiska przyrodniczego
.
4.Podaj klasyfikację obszarów ze względu na stopień naturalności środowiska przyrodniczego.
5.Scharakteryzuj metody oceny krajobrazu.(mamy sobie wybrać jedną)
6.Podaj parametry stabilności biotycznej części(?) krajobrazu.
7.Podaj przykłady oddziaływań antropogenicznych i omów ich skutki dla układu przyrodniczego.
8.Scharakteryzuj metody oceny przekształceń układów antropogenicznych i stopnia synantropizacji.
9.Zasady kształtowania krajobrazu rolniczego.
10.Typy urbanizacji dolin rzecznych-charakterystyka.
11.Przykłady negatywnych zjawisk występujących w środowisku miejskim.
12.Wyjaśnij na czym polega metoda oceny struktury przyrodniczej miasta.

13. Zasady metod przeprowadzania bonitacji punktowej oraz możliwości jej praktycznego zastosowania.(to z netu informacje;|)
14.Podaj przyrodniczej przesłanki gospodarki przestrzennej miasta.
15.Pojemność przestrzenna środowiska i przykłady wskaźników.

16.Miasto z ....( nie wiem co tu miało być;p) : charakterystyka założeń planowania rozwojowego i rozwoju przestrzennego.
17.Propozycje łagodzenia skutków złego planowania.
18.Pojęcie synantropizacji.

…………………………………………………………

OPRACOWANIE

Ad.1.

Zasada zrównoważonego rozwoju

⇒ zasada postępowania w sprawach dotyczących rozwoju i zagospodarowania przestrzennego

Paradygmaty (pewniki) ekorozwoju:

Zasada ochrony wartości wysoko cenionych

Wartości wysoko cenione: wartości o zasadniczym znaczeniu dla racjonalnego gospodarowania przestrzenią, w szczególności:

Ad.2

Kryteria ocenydostosowane:

 1. do funkcji terenu i jego charakteru przyrodniczego

 2. do realnych możliwości uzyskania niezbędnych informacji

Kryteria oceny zrównoważenia kompleksów leśnych

Kryteria oceny zrównoważenia kompleksów łąkowych

Kryteria oceny zrównoważenia agrocenoz

Ad.3

Ocena stopnia przekształcenia środowiska przyrodniczego

1.istnienie lub brak objawów antropogenicznych w elementach abiotycznych:

2.przekształcenia szaty roślinnej

3. bogactwo i zróżnicowanie biotopów dla fauny

4. występowanie lub brak zmian (wpływów) antropogenicznych w powietrzu, glebach i wodach oraz obiektów mogących być źródłem takich zanieczyszczeń

Ad.4

Podaj klasyfikację obszarów ze względu na stopień natężenia środowiska przyrodniczego

1. Tereny naturalne i prawie naturalne

Cechy charakterystyczne:

1.brak terenów zdegradowanych lub degradujących otoczenie

2.udział ekosystemów umiarkowanie przekształconych jest znikomy

3. wyprodukowana biomasa pozostaje zasadniczo na miejscu i obieg materii jest w znacznym stopniu zamknięty

4.zdecydowanie dominują procesy naturalne, udział procesów antropogenicznych jest znikomy.


2. Tereny słabo przekształcone

1.znaczna cześć wyprodukowanej biomasy pozostaje na miejscu

2.sztuczna dostawa biogenów spoza układu jest nieznaczna (niewielkie nawożenie, głównie przez wypas bydła po okresie koszenia, niekiedy nawożenie organiczne i wapnowanie)

3.dominują procesy naturalne, rola człowieka sprowadza się w znacznym stopniu do ich modyfikacji lub ograniczania

3. Tereny umiarkowanie przekształcone

1. wytworzona biomasa jest wynoszona poza układ (plony)

2. biogeny są uzupełniane z zewnątrz (nawożenie, często nawożenie mineralne)

3. na terenach intensywnie użytkowanych łąk skład gatunkowy jest silnie ograniczony oraz częściowo sztucznie kształtowany (wsiewy gatunków pożądanych) oraz sztucznie kształtowany przez okresową orkę

4. struktura pionowa i pozioma jest znacznie uproszczona

5. różnorodność nisz ekologicznych niewielka

6. znaczna część biomasy jest wynoszona na zewnątrz układu

4. Tereny wyraźnie przekształcone

1. dominują zbiorowiska antropogeniczne

2. udział zbiorowisk spontanicznych jest znacznie niniejszy, a naturalnych i półnaturalnych - znikomy

3. pod względem obiegu materii są to układy otwarte, ich względna równowaga jest uwarunkowana stałą działalnością człowieka

4. zmiany w siedlisku nie są duże lub nieodwracalne, tak że w przypadku ustania działalności człowieka możliwa jest szybka regeneracja i sukcesja zbiorowisk naturalnych

5. Tereny zdegradowane

 1. antropogeniczna degradacja siedliska

 2. zaburzenie funkcjonowania wielu elementów

6. Tereny zdegradowane i degradujące otoczenie

 1. występują obiekty silnie degradujące środowisko,

 2. układy otwarte powodujące przenoszenie zanieczyszczeń poza obręb danej jednostki przyrodniczej, w stopniu powodującym degradację sąsiednich terenów

Charakter i ilość danych o środowisku przyrodniczym decyduje o możliwości zastosowania bardziej lub mniej ostrych kryteriów oceny stopnia przekształcenia środowiska, a także możliwość zastosowania metody ilościowej lub mieszanej - ilościowo-rangowej

Ad. 5

Scharakteryzuj metody oceny krajobrazu.(mamy sobie wybrać jedną)

Cechy krajobrazu

Metoda krzywej wrażeń Wejcherta(ocena krajobrazu otwartego )

Przebieg oceny

- dużym - dla rejonów poniżej 4 pkt.

- średnim - dla rejonów w przedziale 4-7 pkt.

- zerowym - dla rejonów w przedziale ponad 7 pkt.

Ocena subiektywna (własne odczucia)

Metoda Söhngena

- szata roślinną

- ukształtowanie powierzchni

- wody powierzchniowe

Techniczne wskazówki oceny

Efekt oceny:

podstawa do opracowania zakresu działań wpływających korzystnie na:

- utrzymanie stref o wartościach wysokich,

- dowartościowanie stref o wartościach najniższych

Ad.6.

6.Podaj parametry stabilności biotycznej części(?) krajobrazu.


wilgotność siedliska (im wyższa, tym odporność niższa)

trofia biotopu (im wyższa, tym odporność niższa)

stopień kontynentalności biotopu (im wyższy, tym stałość wyższa)

różnorodność gatunkowa (im wyższa, tym odporność i elastyczność wyższa)

struktura piętrowa (im stratyfikacja pełniejsza, tym odporność większa)

struktura form życiowych (im wyższy udział gatunków wieloletnich, tym stałość wyższa)

wiązanie energii (im wyższa wydajność wykorzystania energii i innych zasobów, tym większa odporność i poziom homeostazy)

poziom hemerobii (im wyższy stopień odkształcenia antropogenicznego, tym stałość niższa)

Ad. 7

Podaj przykłady oddziaływań antropogenicznych i omów ich skutki dla układu przyrodniczego.
Przyrost populacji ludzkiej

wzorce wymierania gatunków

Ad. 8

8 Scharakteryzuj metody oceny przekształceń układów antropogenicznych i stopnia synantropizacji.

Synantropizacja- adaptacja szaty roślinnej gatunków fauny do nowych warunków siedliskowych stworzonych przez człowieka. Dotyczy każdego poziomu organizacji biosfery: osobniczego, populacji lokalnych, fitocenozy i krajobrazu.

Przykłady gatunków synantropijnych: pokrzywy, domowe owady biegające, myszy

Hemerobia- miara synantropizacji, określa nasilenie synantropizacji będącej reakcją na określoną wielkość (natężenie, rodzaj, częstotliwość) antropopresji.

Klasyfikacja układów antropogenicznych i ocena stopnia synantropizacji:

 1. Metoda wskaźnika antropizacji roślinności: Jest 11 klas synantropizacji (od zbiorowisk finalnych leśnych i nieleśnych zaczynając do kompletnego braku roślinności)

 2. Metoda linii prostej: w przyrodzie nie ma linii prostych, granice między geokompleksami mają przebieg krzywoliniowy lub rozmyty

Klasy naturalności wg Bakkera:

Ad.9

. Kształtowanie krajobrazu rolniczego

Ad. 10

Typy urbanizacji dolin rzecznych

Typ 1. Pełna, obustronna intensywna zabudowa doliny

Typ 2. Jednostronna intensywna zabudowa doliny rzecznej

Typ 3. Zabudowa miejska położona po obu stronach doliny rzecznej

Ad. 11

Negatywne zjawiska występujące w środowisku miejskim

Ad.12

Metoda oceny struktury przyrodniczej miasta [Sukopp i Weiler (1988) ]

ZASADA: identyfikacja i opis fragmentów ekosystemów naturalnych, półnaturalnych oraz antropogenicznych

Założenia metodyczne:

nawet niewielkie fragmenty roślinności półnaturalnej odgrywają ważną rolę w systemie funkcjonalnym miasta, w szczególności w zakresie:

Skala oceny:

Ocena stanu i znaczenia szaty roślinnej miasta

przeprowadzona na podstawie powyższych kryteriów jest niezwykle cennym materiałem pomocniczym przy formułowaniu planów bardziej racjonalnej struktury miasta na różnych poziomach szczegółowości

Ad. 13

Bonitacja terenu

bonitacja poszczególnych cech i ich zespołów z punktu widzenia:

Brane są pod uwagę:

METODA BONITACJI PUNKTOWEJ

Polega na przyporządkowaniu wartości liczbowych ( punktów) poszczególnym elementom walorów środowiska przyrodniczego wg. Przyjętej skali wartości.

Mimo pewnej dozy subiektywności metoda ta pozwala na uzyskanie w miarę obiejtywnego, wymiernego obrazu walorów turyst. Na danycm obszarze.

(Nadanie wart. Punktowych - im większy zasób walorów tym lepiej, ale jest więcej pracy)

Punktem wyjścia do przeprowadzenia bonitacji pkt. Jest wybór podstawowych jednostek badawczych: *jedn pkt.(mogą mieć różną wartość)*jedn admin *siatka kwadratów)np. trójkąty itp.). Poszczególnym podstawowym jednostkom badawczym przypisuje się sumę punktów bonitacji za występujące na ich terenie walory turystyczne.

Przyporządkowanie punktów następuje na podst. przyjętej przez badacza skali wartości.

Ad. 14

Podaj przyrodniczej przesłanki gospodarki przestrzennej miasta

Decyzje gospodarki przestrzennej powinny chronić:

Złe decyzje gospodarki przestrzennej doprowadziły do takich terenów miejskich, które traktuje się jako nieatrakcyjne do życia oraz spowodowały formy osadnictwa, które nie są zrównoważone.

Uwzględnienie uwarunkowań przyrodniczych w gospodarce przestrzennej miasta pozwala na powstrzymanie tendencji nadmiernego rozwoju przestrzennego terenów zurbanizowanych, nie uzasadnionego przyrostem ilości mieszkańców.

Konieczna jest transformacja jakościowa przestrzeni miejskiej, optymalizacja jej wykorzystania, likwidacja różnego rodzaju nieużytków urbanistycznych w strefie miejskiej, zwiększanie udziału terenów biologicznie aktywnych, zintegrowanie planowania przestrzennego z ochroną środowiska przyrodniczego.

Efektem ma być poprawa jakości podstawowych komponentów środowiska przyrodniczego w strefie miejskie oraz ochrona przed antropopresją strefy terenów otwartych w sąsiedztwie miast.

Funkcja zapobiegawcza -ochrona środowiska:

- ochrona zasobów energii i upowszechnianie odnawialnych źródeł energii;

- zmniejszenie zanieczyszczeń powietrza i emisji gazów cieplarnianych;

- ochrona i zarządzania wodami podziemnymi i lokalnymi zasobami wodnymi;

- obserwacja obiegów substancji i zmniejszenie ilości (objętości) składowanych odpadó

Ad.15.

Pojemność przestrzenna środowiska i przykłady wskaźników.

Pojemność przestrzenna środowiska jednostki terytorialnej jest progowym poziomem antropopresji, przy którym decyzje z zakresu planowania przestrzennego mogą być uznane za zgodne z zasadami zrównoważonego rozwoju.

Poziom pojemności identyfikuje się poprzez porównywanie wskaźników stanu parametrów środowiska na różnych etapach rozwoju zagospodarowania przestrzennego obszaru jednostki oraz dla stanów prognozowanych określanych w toku prac z zakresu planowania przestrzennego.

1. Pojemność przestrzenną oblicza się wyłącznie dla spójnych dokumentów planistycznych opracowywanych dla terytorium całej gminy.

2. Pojemność przestrzenną można obliczać jako stosunek dwóch wartości: stanu projektowanego do stanu istniejącego (x 100) lub wyłącznie dla stanu istniejącego.

3. Nie należy tworzyć uniwersalnych, ogólnopolskich poziomów odniesienia, poziomów „0” dla poszczególnych monitorowanych cech.

4.Ocena pojemności przestrzennej polega na wyborze kilku, kilkunastu wskaźników, które w czytelny sposób scharakteryzują podejście gmin do zasad zrównoważonego rozwoju.

5.Wskaźniki mają :

-pokazywać charakter i dynamikę zmian,

-zwracać uwagę na możliwe konsekwencje podejmowanych decyzji,

-muszą wskazywać na jakość podejmowanych decyzji przestrzennych.

6.Cechy muszą być łatwo mierzalne, dane dostępne, wyniki publikowane.

Przykłady wskaźników:

Dostępność do środków komunikacji zbiorowej:

Komunikacja rowerowa:

Użytkowanie terenu:

Tereny zieleni, wypoczynek:

Ochrona przyrody

Energia, ochrona klimatu:

Gospodarka odpadami:

Zanieczyszczenia gruntu:

Ad. 17

Propozycje łagodzenia skutków złego planowania:

AUTOSTRADY I DROGI EKSPRESOWE

SKŁADOWISKA ODPADÓW KOMUNALNYCH O ZNACZENIU PONADLOKALNYM

TERENY WYSOKOTOWAROWEJ (INTENSYWNEJ) GOSPODARKI ROLNEJ

OŚRODKI REKREACYJNE O ZNACZENIU PONADLOKALNYM

TERENY PODMIEJSKIE

PODLEGAJĄCE SUBURBANIZACJI

Ad. 18

Synantropizacja = adaptacja szaty roślinnej i - jako następstwo - gatunków fauny do nowych warunków siedliskowych, stworzonych przez człowieka

Gatunek synantropijny - gatunek zwierzęcia lub rośliny, który wykorzystuje bliskość siedlisk ludzkich z korzyścią dla siebie

Do zwierząt synantropijnych zalicza się wszelkie domowe owady biegające (np. prusaki), ektopasożyty (pluskwy, pchły), ptaki (jaskółki oknówki) i ssaki takie jak myszy i szczury. W zależności od strefy klimatycznej skład gatunkowy tej grupy się zmienia. Niektóre zwierzęta synantropijne przenoszą poważne choroby.

Wśród roślin najlepiej znanym gatunkiem synantropijnym są pokrzywy, porastające otoczenie domów i rudery.

Gatunki synantropijne mogą być miejscowego pochodzenia (gatunki autochtoniczne), lub obcego pochodzenia (gatunki alochtoniczne).

Miara synantropozacji: hemerobia - stopniowany typ reakcji szaty roślinnej na antropopresję (oddziaływanie człowieka).

Hemerobia określa nasilenie synantropizacji będącej reakcją na określoną wielkość (natężenie, rodzaj i częstotliwość) antropopresji.


4Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
sciaga pugp, Gospodarka Przestrzenna, GP semestr II
tabliczka, Gospodarka Przestrzenna, GP semestr II, Rysunek tech. i planistyczny
USTAWY-22.10.09, Gospodarka Przestrzenna, GP semestr II, Rysunek tech. i planistyczny
rozpZakresProjStudium, Gospodarka Przestrzenna, GP semestr II, Rysunek tech. i planistyczny
Kartografia, Gospodarka Przestrzenna, GP semestr II, Kartografia
ściąga vzś - kartografia karto - original, Gospodarka Przestrzenna, GP semestr II, Kartografia
wykład-kartodiagram, Gospodarka Przestrzenna, GP semestr II, Kartografia
ściągonotatki samorząd, Gospodarka Przestrzenna, GP semestr II, Samorząd
Ustawa o scalaniu i wymianie gruntów, Gospodarka Przestrzenna, GP semestr II, Prawo
rozWarTechSieciGaz11.09.01, Gospodarka Przestrzenna, GP semestr II, Rysunek tech. i planistyczny
ściąga vzś - kartografia karto - mini, Gospodarka Przestrzenna, GP semestr II, Kartografia
wykł. 20.05, Gospodarka Przestrzenna, GP semestr II, Kartografia
rozp. w spr. wymag. zakresu proj. MPZP, Gospodarka Przestrzenna, GP semestr II, Rysunek tech. i plan
tabliczka, Gospodarka Przestrzenna, GP semestr II, Rysunek tech. i planistyczny
USTAWY-22.10.09, Gospodarka Przestrzenna, GP semestr II, Rysunek tech. i planistyczny
Zagadnienia do egzaminu- opracowanie, Biotechnologia PWR, Semestr 3, Inżynieria Chemiczna - wykład (
Zagadnienia do egzaminu - lista, Biotechnologia PWR, Semestr 3, Inżynieria Chemiczna - wykład (Nowor

więcej podobnych podstron