obrobka ubytkowa - opracowane pytania, POLITECHNIKA ŚLĄSKA Wydział Mechaniczny-Technologiczny - MiBM POLSL, Inżynierskie, Semestr 6, Obróbka ubytkowa, Kolokwium


 1. Różnica pomiędzy obróbką ubytkową skrawaniem, a obróbką ubytkową ścierną.

Obróbka wiórowa: Geometria i położenie ostrza (ostrzy) narzędzia są ściśle zdefiniowane, np. toczenie, frezowanie

Obróbka ścierna: Geometria i położenie ostrzy są niezdefiniowane (przypadkowe), np. szlifowanie, dogładzanie

 1. Zdefiniować na przykładzie toczenia: głębokość skrawania, grubość warstwy skrawanej, szerokość warstwy skrawanej, pole przekroju warstwy skrawanej.

0x01 graphic

 1. Zdefiniować (szkic) kąt przystawienia κ i pochylenia krawędzi skrawającej λ. Który z nich może być ujemny?

Kąt przystawienia:

0x01 graphic

Kąt pochylenia 0x01 graphic

 1. Porównać materiały narzędziowe pod względem wytrzymałości na zginanie i udarność

0x01 graphic

 1. Cechy węglików spiekanych

0x01 graphic

0x01 graphic

 1. Definicja współczynnika spęczania wióra i jego znaczenie

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

 1. Rozkład sił w strefie ścinania (szkic)0x01 graphic

 2. Od czego zależy temperatura ostrza narzędzia

 1. Co nazywamy zużyciem a co stępieniem ostrza

Postępującą w czasie zmianę właściwości skrawnych ostrza narzędzia skrawającego nazywamy zużyciem ostrza.

Stan ostrza, w którym jest ono niezdolne do dalszej pracy, nazywamy stępieniem ostrza.

 1. Zdefiniować wskaźnik zużycia ostrza na powierzchni natarcia

0x01 graphic

 1. Zdefiniować pojęcie kryterium trwałości ostrza

Trwałość ostrza narzędzia można wyrażać w sposób bezpośredni czasem skrawania lub pośredni liczbą wykonanych zabiegów operacji bądź długością drogi skrawania do momentu osiągnięcia stanu stępienia ostrza.

 1. Definicja okresowej prędkości skrawania

Prędkość skrawania wyznaczona dla założonej wartości okresu trwałości ostrza T nazywa się okresową prędkością skrawania i oznacza się przez vcT.

 1. Od czego zależy skrawalność stali

Własności mechaniczne: wpływ twardości i ciągliwości stali

Skład chemiczny (dodatki stopowe):

Wzrost zawartości węgla pogarsza. Ale zbyt mała zawartość węgla także pogarsza skrawalność (wzrasta ciągliwość).

Wzrost dodatków stopowych jak: W, Mn, Co, Cr, Mo pogarsza skrawalność.

Dodatki siarki, fosforu i ołowiu poprawiają skrawalność (stale automatowe).

Struktura i stan materiału obrabianego:

Stale ferrytyczne są dobrze skrawalne pod względem trwałości ostrza ale gorzej pod względem narostu, gładkości powierzchni i postaci wióra.

Stale perlityczne są najlepiej skrawalne.

Stale austenityczne SA bardzo źle skrawalne z uwagi na umocnienie, złą przewodność cieplną, skłonność do tworzenia narostu.

Obróbka cieplna jak: wyżarzanie normalizujące (ujednolica strukturę i własności), zmiękczające (przemiana cementytu płytkowego w sferyczny) poprawia skrawalność.

Przeróbka plastyczna pogarsza skrawalność

Wtrącenia niemetaliczne: mają własności ścierne co zasadniczo pogarsza skrawalność (efekt złej jakości procesu wykonania stali).

Skłonność do umocnienia i przewodność cieplna:

Zgniot powoduje umocnienie materiału i pogorszenie skrawalności.

Przewodność cieplna ma duży wpływ na temperaturę skrawania a co za tym idzie i na skrawalność.

 1. Wzór Taylora

0x01 graphic

0x01 graphicWyszukiwarka