Psychologia spoleczna - wyklady, psychologia


Psychologia świata społecznego.

Spis wykładów:

 1. Psychologia społeczna jako dziedzina wiedzy (26.02)

 2. Metodologia, etyka, praktyka badań społecznych (05.03)

 3. Społeczna psychologia kultury (12.03)

 4. Poznanie społeczne (26.03)

 5. [=Samoświadomość społeczna (16.04)

 6. Wiedza i rozumienie innych (23.04)'[[`[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[

 7. Narracje świata społecznego (14.05)

 8. Postawy: kształtowanie i zmiana (21.05)

 9. Motywy społeczne (04.06)

Tekst zapisany czerwoną czcionką nie obowiązuje na egzaminie!

Literatura na egzamin:

- Aronson, E,. Wilson, T.D.D, Akert, R.M. (2006). Psychologia społeczna Poznań: Zysk I S-ka (4,5,7,13)

- Kenrick, D.T.,Neuberg, S.L., Cialdini, RB. (2006). Psychologia społeczna. Rozwiązane tajemnice. Gdańsk: GWP. (2,3,9,11)

- Trzebiński, J. (red.) Narracja jako sposób rozumienia świata. Gdańsk: GWP.2002. (2)

Terminy egzaminów:

I termin - 22.06 16:00 sala A / budynek E

I termin - 25.06 16:00 sala A / budynek E

Egzamin testowy składający się z 30 pytań, prawdopodobnie połowa zamknięte, połowa otwarte (luki).

Wykład I

Psychologia społeczna jako dziedzina wiedzy (26.02.09)

 1. Psychologia społeczna jako dziedzina nauki

  1. Definicja i przedmiot badań

Psychologia społeczna - nauka o oddziaływaniu obecności innych na myśli, uczucia, zachowania ludzi. / Allport, 1985 /

- Obecność innych (znaczących, nieznaczących)

- rzeczywista (realny inny)

- wyobrażona (odzwierciedlony inny)

- bezpośrednia / pośrednia (zdystansowana)

- przeszła / teraźniejsza / przyszła

- Myśli, uczucia, zachowania: / =, , ↔, ≠ /

- dotyczące siebie - Ja

- dotyczące innych - Innych

1.2 Formy i mechanizmy zachowań społecznych

 1. Relacje:

  1. Jednostka ↔ Inny ↔ Inni (swoi, obcy)

  2. Inni ↔ Inni ↔ Jednostka

  3. Wobec grupy / w grupie / poza grupą

 2. Formy zachowań:

  1. Przywództwo - Uległość; Konflikt - Kompromis; Perswazja; Przyjaźń - Wrogość; Aprobata - Sprzeciw

 3. Mechanizmy społecznych zachowań:

  1. potrzeby, motywy społeczne (np. afiliacja, wrogość)

  2. wpływ społeczny (np. perswazja, nacisk grupowy)

  3. grupowe normy funkcjonowania (np. myślenie stadne) / zjawisko dynamiki grupowej - np. na koncercie

1.3 Psychologia społeczna a inne psychologie

  1. Koncepcje opisu i wyjaśniania zjawisk społecznych

 1. Koncepcja społeczno - kulturowa (socjologiczna)

Zachowania społeczne jednostki / grupy Narodowość / grupy społecznej / grupy kulturowej / sytuacji społecznej / sytuacji historycznej - wyznaczają (akceptacja, dezakceptacja) wartości, normy i wzory myślenia, odczuwania, zachowania.

Np. New York - społeczności żydowskie, irlandzkie, chińskie (Chinatown)

Polska: ludność rdzenna a napływowa (Mazury, Śląsk)

Moda / Styl („Elegant z Mosiny”)

Kultura (Hollywood versus Bollywood versus „Muslimwood”)

Relacje interpersonalne (dystans, empatia)

Czy gdyby Wiedeń leżał na równiku, a jego mieszczanie chodzili w szortach, to Freud opisałby te same neurotyczne symptomy, te same edypalne trójkąty? A czy opisałby je w ten sam sposób, gdyby on sam, lekarz, chodził w szkockim kilcie (pod który, jak wiadomo nie wkłada się nawet slipów)?”

Umberto Eco (1976)

 1. Koncepcja ewolucyjna

Społeczne zachowania ludzi są przekazywane z pokolenia na pokolenie i są efektem gatunkowej adaptacji i doboru naturalnego - zapewniającym przetrwanie i rozmnażanie

- W jakim stopniu ogólnie - szczegółowe wzorce myślenia /odczuwania /zachowania się są przekazywane ewolucyjnie?

- Co modyfikuje kultura?

- Czyli: kim był człowiek średniowiecza (jego obraz świata i sposób doświadczania)?

 1. Koncepcja społecznego uczenia się

Zachowania społeczne są efektem trwałych doświadczeń jednostki w procesie socjalizacji (rodzina, szkoła, grupy formalne i nieformalne)

Najbardziej skuteczne jest nieregularne wzmacnianie zachowań / Hull, 1934 /

Agresję nasilają nagrody zewnętrzne (aprobata, uległość, pieniądze) oraz wewnętrzne (wzrost samooceny) zdarzeń / Walters, Brown, 1963 /

Eksperyment Bandury (1973)

Modelowanie reakcji agresywnych u dzieci. Pięć grup:

 1. Obserwowały „na żywo” osobę dorosłą agresywną wobec lalki.

 2. Obserwowały to samo zarejestrowane na filmie.

 3. Obserwowały to samo na filmie animowanym (dorosły - kot).

 4. Obserwowały „na żywo” osobę dorosłą nieagresywną wobec lalki.

 5. Nie widziały lalki i osoby dorosłej (grupa kontrolna)

Wszystkie dzieci poddano frustracji (zabroniono zabawy), a potem pozwolono bawić się z lalką.

Wynik:

„Obserwator uczy się nie tylko określonych zachowań obserwowanych u modela, ale także zasad leżących u ich podstaw, określonych systemów wartości, sposobów rozwiązywania problemów oraz standardów samooceny.”

Walter Bandura

 1. Koncepcja fenomenologiczna / społeczno - poznawcza

Zachowania społeczne wynikają z subiektywnej interpretacji przez jednostkę zdarzeń społecznych.

Kurt Levin (1936, 1951) - holistyczna teoria pola psychologicznego i przestrzeni życiowej (life space), które tworzy jednostka i jej środowisko:

2.4. Koncepcja społeczno - poznawcza

Zachowanie (społeczne) jest pochodną:

 1. Subiektywnego prawdopodobieństwa osiągnięcia celu

- subiektywna ocena (szacowanie) wewnętrznych i zewnętrznych możliwości i ograniczeń

 1. Subiektywnej wartości celu

- trafność i adekwatność A i B zależy od:

 1. Trafność społecznego poznania - adekwatności percepcji i interpretacji rzeczywistości i siebie

Poziom aspiracji określa relacja między zamierzeniami a możliwościami. Trafność jej zależy od poziomu społecznego poznania.

Subiektywne prawdopodobieństwo osiągnięcia celu

Analiza SWOT (strengths, weaknesses, opportunities, threats)

Czy zostanę europosłem w następnej kadencji?

Lokalizacja czynnika

Rodzaj czynnika

KORZYSTNY

NIEKORZYSTNY

WEWNĘTRZNY

silne strony

słabe strony

ZEWNĘTRZNY

szanse

zagrożenia

3. Perspektywy opisu i wyjaśniania zjawisk społecznych

3.1. Perspektywa przedmiotowa

Przedmiotem zainteresowania psychologii społecznej są społeczne uwarunkowania.