interna przyklad 2008(1), 5 ROK, INTERNA, # EGZAMIN, KOLOKWIA, GIEŁDY

Pobierz dokument
interna.przyklad.2008.1.5.rok.interna.egzamin.doc
Rozmiar 519 KB

PRZYKŁADOWE PYTANIA

NA EGZANIM TESTOWY

W ZAKRESIE CHORÓB WEWNĘTRZNYCH

przygotowane w poszczególnych Klinikach,
w których realizowany jest program nauczania
chorób wewnętrznych

DLA STUDENTÓW V ROKU WYDZIAŁU LEKARSKIEGO

W ROKU AKADEMICKIM 2007/2008

(UWAGA! Pytania dostępne w poniższych propozycjach nie będą zawarte w zestawach pytań egzaminacyjnych)

UNIWERSYTET MEDYCZNY W LUBLINIE

0x01 graphic

ENDOKRYNOLOGIA

1. W utrzymywaniu prawidłowej kalcemii uczestniczą :

a. parathormon

b. kalcytonina

c. witamina D3

d. prawidłowe a,b,c

e. prawidłowe a i c

2. Parathormon działa na jelito cienkie, nerki i kości, a kalcytonina na kości i

nerki. Powyższe twierdzenie jest :

a. prawdziwe

b. fałszywe

c. pierwsze zdanie jest prawdziwe,drugie fałszywe

d. pierwsze zdanie jest fałszywe, drugie prawdziwe

3. Przyczyną pierwotnej nadczynności przytarczyc nie jest:

a. gruczolak jednej przytarczycy

b. gruczolaki kilku przytarczyc

c. przerost kilku przytarczyc

d. rak przytarczyc

e. przewlekła niewydolność nerek

4. Jedyną sytuacją kliniczną, w której stwierdza się równocześnie podwyższony

poziom wapnia we krwi oraz podwyższony poziom parathormonu jest:

a. pierwotna nadczynność przytarczyc

b. wtórna nadczynność przytarczyc

c. zatrucie witaminą D3

d. sarkoidoza

e. hyperkalcemia w przebiegu uogólnionej choroby nowotworowej

5. Do objawów klinicznych pierwotnej nadczynności przytarczyc należą

wszystkie poniższe , z wyjątkiem :

a. nawrotowa nerkowa kamica wapniowa

b. oporna na leczenie choroba wrzodowa

c. zapalenie trzustki

d. nadciśnienie tętnicze, zaburzenia rytmu serca

e. tężyczka

6. Do androgenów produkowanych przez warstwę siatkowatą nadnerczy należą :

a. Dehydroepiandrosteron ( DHEA )

b. Siarczan dehydroepiandrosteronu ( DHEAS )

c. Androstendion

d. Testosteron

e. prawidłowe a, b i c

7. Główne mechanizmy stymulujące wydzielanie aldosteronu stanowią :

a. układ renina-angiotensyna ( RAA )

b. poziom potasu we krwi

c. ACTH

d. prawidłowe a i b

e. prawidłowe a i c

8. Hamowanie wydzielania ACTH i kortyzolu dużą dawką deksametasonu w II

etapie testu Lidlle'a potwierdza rozpoznanie :

a. choroby Cushinga ( gruczolak przysadki mózgowej )

b. gruczolaka kory nadnercza

c. ektopowej postaci zespołu Cushinga

d. prawidłowe a i b

e. prawidłowe b i c

9. Najczęściej występującą przyczyną endogennego zespołu Cusinga jest :

a. mikrogruczolak przysadki mózgowej ( choroba Cushinga )

b. gruczolak kory nadnercza

c. rakowiak oskrzela

d. zespół Cushinga poleczeniu sterydami kory nadnerczy

e. zespół Cushinga w przebiegu depresji

10. Przyczyną autonomicznej nadprodukcji aldosteronu przez warstwę

kłębkowatą kory nadnerczy ( zespołu Conna) może być ;

a. gruczolak

b. idiopatyczny jedno lub obustronny jej przerost

c. rak kory nadnerczy

d. prawidłowe a i b

e. prawidłowe a, b, i c

11. Cechami charakterystycznymi w obrazie klinicznym zespołu Conna są :

a. nadciśnienie tętnicze i hypokaliemia

b. brak obrzęków

c. obniżona aktywność reninowa osocza

d. podwyższony poziom aldosteronu

e. wszystkie powyższe

12. Najczęściej spotykaną w praktyce klinicznej postacią zespołu Cushinga jest :

a. jatrogenna, stanowiąca skutek uboczny przewlekłej sterydoterapii

b. zespół pseudo- Cushinga w przebiegu depresji

c. choroba Cushinga

d. ektopowa

e. gruczolak nadnercza

13. Wśród wyników badań hormonalnych w pierwotnej nadczynności tarczycy możemy spotkać:

 1. ↓TSH, N FT4, N FT3

 2. ↓TSH, ↑FT4, N FT3

 3. ↑TSH, ↓FT4, N FT3

 4. NTSH, ↓FT4, ↓FT3

 5. ↓TSH, ↑FT4, ↑FT3

Prawdziwe:

A. 1,2,5

B. 3,4,5

C. 2,3,4

D. 1,3,5

E. 1,4,5

14. Do możliwych przyczyn pierwotnej nadczynności tarczycy należą wszystkie wymienione za wyjątkiem:

 1. Zapalenie tarczycy

 2. Choroba Plummera

 3. Guzek autonomiczny pojedynczy

 4. Tyreotropinoma

 5. Leczenie amiodaronem

15. Do niespecyficznych markerów guzów neuroendokrynnych zaliczamy:

a. serotoninę

b. insulinę

c. kwas 5-hydroxyindolooctowy

d. chromograninę A

e. Gastrynę

16. Dla potwierdzenia choroby Graves-Basedowa należy oznaczyć w surowicy :

a. przeciwciała anty-TPO

b. przeciwciała anty-TG

c. przeciwciała anty-TSH-R

d. przeciwciała anty-NIS

e. przeciwciała przeciw-mikrosomalne

17. Wybierz nieprawidłową informację na temat moczówki prostej (diabetes insipidus):

A. Moczówka prosta charakteryzuje się wzmożonym pragnieniem (polidypsja) i wielomoczem (poliuria)

B. Rozpoznanie choroby ustala się na podstawie testu zagęszczania moczu (test odwodnieniowy)

C. Do różnicowania pomiędzy moczówką prostą centralną i nerkową wykorzystuje się test wazopresynowy (z użyciem analogu wazopresyny - despopresyny)

D. Moczówkę prosta należy różnicować przede wszystkim z wielomoczem cukrzycowym

E. Brak jest obecnie odpowiedniego leczenia substytucyjnego moczówki prostej.

18. W przypadku wystąpienia ciąży u kobiety leczonej z powodu hipotyreozy

należy :

a. rozważyć wskazania do aborcji ze względu na duże zagrożenie wadami

letalnymi

b. bezwzględnie odstawić wszystkie stosowane leki

c. utrzymać dotychczasowe leczenie

d. zmniejszyć dawki przyjmowanych leków

e. zwiększyć dawki przyjmowanych leków

19. Typowymi objawami cukrzycy typu 1 jest:

A. wielomocz, osłabienie i senność spowodowane odwodnieniem, wzmożone pragnienie, chudniecie

B. wielomocz, ropne zakażenia skóry, śpiączka mleczanowa

C. wielomocz, pragnienie, paradontoza, zaburzenia rytmu serca

D. osłabienie i senność spowodowane przewodnieniem, wzmożone łaknienie i pragnienie

E. osłabienie i senność spowodowane odwodnieniem, zaburzenia widzenia, brak wzmożonego łaknienia, ropne zakażenia skóry

20. Insulinę w świeżo rozpoznanej cukrzycy typu 1 powinno się zastosować:

A. jak najszybciej

B. po wykonaniu zaplanowanych badań diagnostycznych

C. jeżeli pacjent wyrazi na to zgodę, ale nie później niż po upływie 72 godzin

D. najlepiej w warunkach ambulatoryjnych, tak aby uniknąć stresu związanego z hospitalizacją pacjenta

E. po wykonaniu zaplanowanych badań diagnostycznych, ale nie później niż po upływie 72 godzin, zaczynając od małych dawek insuliny

ODPOWIEDZI :


1. d

2. a

3. e

4. a

5. e

6. e

7. d

8. a

9. a

10. e

11. e

12. a

13. a

14. d

15. d

16. c

17. e

18. e

19. a

20. a


GASTROLOGIA

 1. 48- letni mężczyzna zgłosił się do szpitala z powodu silnych dolegliwości bólowych zlokalizowanych w nadbrzuszu, spadku masy ciała , stwierdzonej 2 miesiące wcześniej nietolerancji glukozy. W wywiadzie podaje wieloletnie nadużywanie alkoholu, a ostatnio częste występowanie luźnych stolców. W badaniu USG jamy brzusznej stwierdzono zwapnienia i zwłóknienia w miąższu trzustki. Najbardziej prawdopodobnym rozpoznaniem jest:

a/ ostre zapalenie trzustki

b/ rak trzustki

c/ przewlekłe zapalenie trzustki

d/ cukrzyca

e/ niewydolność zewnątrzwydzielnicza trzustki

2. Pacjenci z rozpoznanym pełnoobjawowym przewlekłym zapaleniem trzustki w leczeniu

otrzymują:

a/ leki przeciwbólowe

b/ preparaty trzustkowe

c/ witaminy A, D, E, K

d/ insulinę

e/ wszystkie powyższe

 1. W leczeniu przewlekłego zapalenia trzustki możemy zastosować następujące metody endoskopowe:

a/ EUS

b/ ECPW

c/ endoskopowy drenaż torbieli

d/ sfinkterotomię endoskopową

e/ wszystkie powyższe

 1. Przewlekłe zapalenie trzustki jest chorobą:

a/ przewlekłą, postępującą

b/ możliwą do całkowitego wyleczenia

c/ występującą tylko u osób nadużywających alkoholu

d/ zawsze dziedziczną

e/ występującą tylko u osób w podeszłym wieku

 1. U pacjenta krwawiącego z górnego odcinka przewodu pokarmowego podczas gastroskopii stwierdzono wrzód w obrębie antrum żołądka ze skrzepem pokrywającym dno. Na podstawie endoskopowego opisu stwierdzonej patologii sklasyfikuj pacjenta wg skali Forrest :

A/ Forrest I A;

B/ Forrest I B;

C/ Forrest II A;

D/ Forrest II B;

E/ Forrest III.

 1. Do objawów dekompensacji marskości wątroby nie należą :

A/ żylaki przełyku;

B/ wodobrzusze,

C/ encefalopatia wątrobowa,

D/ płyn w jamie opłucnej,

E/ skaza krwotoczna przy niedoborze witaminy K.

 1. Funkcję wątroby w warunkach klinicznych określa się przy użyciu parametrów skali Child- Pough. Wśród parametrów wymienionej skali nie występuje :

A/ encefalopatia wątrobowa,

B/ wodobrzusze,

C/ żylaki przełyku,

d/ poziom albumin,

e/ poziom bilirubiny.

 1. Termin „marskość nieaktywna wątroby” stosuje się w warunkach klinicznych biorąc pod uwagę :

A/ poziom bilirubiny;

B/ ocenę syntezy czynników krzepnięcia,

C/ poziom albumin w surowicy,

D/ aktywność enzymów wątrobowych,

E/ wszystkie wyżej wymienione.

 1. Wśród populacji osób bezobjawowych powyżej 50 roku życia, bez obciążeń nowotworowych w wywiadzie rodzinnym, zaleca się wykonywanie przesiewowych badań jelita grubego w kierunku raka. Do tego celu wykorzystuje się wiele testów diagnostycznych w myśl zasady : „lepszy jakikolwiek skrining niż brak skriningu”. Wśród niżej wymienionych metod diagnostycznych nieprzydatne jest wykonywanie :

1/ kolonoskopii

2/ sigmoidoskopii

3/ testów na krew utajoną w kale

4/ oznaczanie antygenu karcynoembrionalnego w surowicy

5/ wlewu doodbytniczego

6/ badań genetycznych na obecność mutacji w stolcu

7/wirtualnej kolonoskopii

a/ 3 i 5

b/ 4

c/ 6

d/ 2, 4, 6

e/ wszystkie wyżej wymienione metody wykorzystuje się do badań przesiewowych.

 1. Napięcia dolnego zwieracza przełyku (LES) nie obniża:

 1. Motylina

 2. Progesteron

 3. Nitraty

 4. Metyloksantyny

 5. Blokery kanału wapniowego

11. Diagnostycznym badaniem „ z wyboru” w rozpoznawaniu choroby refleksowej przełyku ( GERD) jest:

 1. endoskopia górnego odcinka przewodu pokarmowego

 2. scyntygrafia przy użyciu znakowanego technetu

 3. pH-metria 24-godzinna

 4. wielokanałowa impedancja z pH-metrią

 5. sonda Bilitec

1 2. Wskazaniem do leczenia endoskopowego w przypadku krwawienia z przewodu pokarmowego jest:

 1. krwawienie „tętniące” (spurting)

 2. krwawienie „sączące” ( oozing)

 3. obecność złogów hematyny w dnie owrzodzenia

 4. wszystkie wymienione stany

 5. prawdziwe A i B

13. Przeciwwskazaniem do leczenia infliksymabem ileitis terminalis jest:

 1. czynny proces gruźliczy

 2. przetoka okłoodbytnicz

 3. strukturalne zweżenie jelita

 4. prawdziwe A i C

 5. żadna z wymienionych powyżej sytuacji

14. Najczęstszym typem hyperbilirubinemii wrodzonej jest:

 1. zespół Criglera i Najjara typu I

 2. zespół Criglera i Najjara typu II

 3. zespół Gilberta

 4. zespół Dubina i Johnsona

 5. zespół Rotora

15. Zespół Gilberta jest najczęstszym typem hyperbilirubinemii wrodzonej występującej u 5-7% osób. Wskaż prawdziwe zdanie:

 1. jest spowodowany mutacją genu kodującego UDP-glukuronylotransferazy (UGT1) prowadząca do zaburzenia wydzielania bilirubiny do żółci

 2. charakteryzuje się okresowo podwyższonym poziomem bilirubiny niesprzężonej z wysoką aktywnością transaminaz

 3. jest spowodowany mutacją genu UDP-glukuronylotransferazy (UGT1) i charakteryzuje się okresowo podwyższonym poziomem bilirubiny niesprzężonej

 4. charakteryzuje się stałym podwyższonym poziomem bilirubiny niesprzężonej i wymaga stałego leczenia kwasem ursodeoksycholowym (UDCA)

 5. jest spowodowany zaburzeniem transportu bilirubiny sprzężonej w hepatocytach prowadzącym do upośledzenia jej wydzielania do żółci

16. Najczęstszą przyczyną chorób wątroby w krajach rozwiniętych jest:

 1. alkohol

 2. wirus zapalenia wątroby typu B (HBV)

 3. wirus zapalenia wątroby typu C (HCV)

 4. niealkoholowe stłuszczeniowe zapalenie wątroby

 5. autoimmunologiczne choroby wątroby

17. Alkohol jest najczęstszą przyczyną chorób wątroby w krajach rozwiniętych. Wskaż prawdziwe zdanie:

 1. przewlekłe poalkoholowe uszkodzenie wątroby rozwija się etapowo poprzez stłuszczenie i zapalenie prowadząc z czasem do marskości wątroby

 2. poalkoholowe uszkodzenie wątroby zależy tylko od przewlekłego nadużywania alkoholu etylowego w ilości >80g/d, nie zależy od czynników genetycznych

 3. poalkoholowe uszkodzenie wątroby nie zależy od płci chociaż uzależnienie od alkoholu jest 10-krotnie częstsze u mężczyzn

 4. szczyt zachorowalności na chorobę alkoholową wątroby u mężczyzn występuje w wieku 40-55 lat a u kobiet 10 lat później

 5. ciężkie alkoholowe zapalenie wątroby nie stwarza ryzyka zgonu, wystarczy rozpoczęcie abstynencji i leczenie objawowe

18. Typowe nieprawidłowości biochemiczne mogące potwierdzać etiologię alkoholową uszkodzenia wątroby to:

 1. mikrocytoza, wskaźnik ALT/AST <2, obniżona aktywność γ-glutamylotranspeptydazy (GGTP)

 2. makrocytoza, wskaźnik ALT/AST >= 2, podwyższona aktywność GGTP

 3. niedokrwistość normocytarna, podwyższony poziom bilirubiny niesprzężonej, wydłużony czas krzepnięcia protrombinowy

 4. niedokrwistość normocytarna, podwyższony poziom bilirubina sprzężonej, wydłużony czas krzepnięcia kaolinowo-kefalinowy

 5. nie ma takich badań biochemicznych

19. Niealkoholowa stłuszczeniowa choroba wątroby (NAFLD) wraz ze wzrastającą częstością otyłości na świecie staje się najczęstszą przyczyną wykrywanych przypadkowo podwyższonych wartości transaminaz .Wskaż prawdziwe zdanie:

 1. najczęstszą przyczyną NAFLD jest oporność na insulinę w przebiegu zespołu matabolicznego dlatego występuje tylko u osób otyłych

 2. najczęstszą przyczyną NAFLD jest oporność na insulinę w przebiegu zespołu matabolicznego dlatego występuje tylko u osób z cukrzycą

 3. największym zagrożeniem NAFLD jest niealkoholowe stłuszczeniowe zapalenie wątroby (NASH), którego bardziej agresywny przebieg prowadzi do włóknienia, marskości i ryzyka raka wątrobowokomórkowego

 4. do pewnego rozpoznania NASH wystarczają podwyższone wartości transaminaz u osób nie nadużywających alkoholu (mężczyźni <20g/d, kobiety <10g/d) i cechy stłuszczenia w USG

 5. NASH jest odrębnym schorzeniem od NAFLD, przyczyną którego może być nieznany wirus lub nierozpoznane zakażenie wirusem zapalenia wątroby typu C (HCV)

20. Najczęstszym i często najwcześniejszym powikłaniem marskości wątroby jest:

 1. encefalopatia wątrobowa

 2. zespół wątrobowo-nerkowy

 3. zespół wątrobowo-płucny

 4. wodobrzusze

 5. krwotok z żylaków przełyku

Odpowiedzi


 1. c

 2. e

 3. e

 4. a

 5. d

 6. e

 7. c

 8. d

 9. b

 10. a

 11. d

 12. e

 13. d

 14. c

 15. c

 16. a

 17. a

 18. b

 19. c

 20. d


MEDYCYNA RODZINNA

1/. Najczęstszą przyczyną śpiączki cukrzycowej jest:

 1. zawał mięśnia sercowego

 2. zabieg operacyjny

 3. zakażenia

 4. niedostateczna podaż insuliny

 5. błąd dietetyczny

2/. Najczęstszą przyczyną przewlekłych krwawień z dolnego odcinka przewodu pokarmowego są:

 1. rak okrężnicy

 2. augiodysplazja

 3. szczelina odbytu

 4. żylaki odbytu

 5. polipy

3/. Rak okrężnicy najczęściej powstaje na podłożu:

 1. ziarniakowatego zapalenia jelit

 2. gruczolaka

 3. polipów zapalnych

 4. wrzodziejącego zapalenia jelita grubego

 5. uchyłków

4/. Alergia na białko jaja kurzego jest przeciwwskazaniem do szczepienia przeciw:

 1. wzw typu B

 2. grypie

 3. gruźlicy

 4. a +b

 5. wszystkich powyższych

5/. Działania niepożądane glikortykosteroidów to:

 1. ścieńczenie skóry i rozstępy białe

 2. teleangiektazje i rozstępy czerwone

 3. odbarwienia i przebarwienia skóry oraz zaniki skórne

 4. trądzik

 5. wszystkie powyższe

6/. 30-letni pacjent, dotychczas zdrowy skarży się na zgagę. Jakie będzie twoje postępowanie?

 1. zlecisz endoskopię

 2. zlecisz leczenie infekcji Helicobacter pylori

 3. zlecisz wykonanie badania radiologicznego

 4. zastosujesz inhibitor pompy protonowej

 5. zlecisz wykonanie pH-metrii

7/. Po użądleniu przez osę wystąpiły objawy wstrząsu anafilaktycznego. Co jest prawidłowym postępowaniem?

 1. zabezpieczenie podstawowych funkcji życiowych

 2. Leki p/histaminowe domięśniowo lub dożylnie

 3. adrenalina u dorosłych 02-10 mg na dawkę

 4. adrenalina u dziecka (dawka) na dawkę w zależności od wieku

 5. wszystkie prawidłowe

8/. Przewlekłej niewydolności oddechowej często towarzyszy:

 1. niedokrwistość związana ze zmniejszeniem wytwarzania erytrocytów

 2. czerwienica prawdziwa

 3. czerwienica wtórna

 4. niedokrwistość z niedoboru żelaza

 5. nie stwierdza się zaburzeń hematologicznych

9/. Jakiego antybiotyku nie zastosujesz w leczeniu anginy?

 1. amoksycylina

 2. ampicylina + sulbaktam

 3. cefuroksym

 4. ciprofloksacyna

 5. erytromycyna

10/. Który z leków nie jest lekiem zalecanym w terapii choroby niedokrwiennej serca?

 1. kwas acetylosalicylowy

 2. enalapril

 3. digoxina

 4. bisoprolol

 5. simvastatyna


Odpowiedzi

1/. c

2/. d

3/. b

4/. b

5/. e

6/. d

7/. e

8/. c

9/. d

10/. c


KARDIOLOGIA

 1. Celem interwencji terapeutycznych u chorego z przewlekłą chorobą niedokrwienną serca jest osiągnięcie poziomu cholesterolu LDL poniżej:

 1. 200 mg%

 2. 180 mg%

 3. 160 mg%

 4. 100 mg%

 5. 45 mg%

 1. O krytycznym zwężeniu tętnicy wieńcowej mówimy kiedy średnica światła naczynia zmniejszona jest o:

 1. 30%

 2. 50%

 3. 70%

 4. 80%

 5. 99%

 1. Wybierz zestaw leków, które poprawiają rokowanie w stabilnej dławicy piersiowej:

 1. tylko betablokery

 2. betablokery, nitraty, statyny, inhibitory ACE

 3. betablokery, statyny, ASA, inhibitory ACE

 4. ASA, betablokery, nitaraty, iwabradyna

 5. wszystkie leki stosowane w chorobie niedokrwiennej działają jedynie objawowo i nie mają wpływu na rokowanie

 1. Do betablokerów, które stosujemy w niewydolności serca zaliczamy:

 1. karwedilol, metoprolol CR, bisoprolol, newibolol

 2. karwedilol, metoprolol CR, propranolol, newibolol

 3. karwedilol, metoprolol CR, atenolol, pindolol

 4. metoprolol CR, bisoprolol, atenolol, newibolol

 5. jedynie karwedilol

 1. Najczulszą techniką obrazowania żywotnego mięśnia sercowego jest:

 1. echokardiografia

 2. MSCT

 3. MR

 4. PET

 5. badanie hemodynamiczne

 1. W zawale ściany dolnej typowe zmiany EKG lokalizują się w odprowadzeniach:

 1. V1-V3

 2. I, aVL, V5-V6

 3. II, III, aVF

 4. I, II, aVR

 5. aVR, aVL, aVF

 1. Według aktualnych zaleceń po zawale NSTEMI oprócz ASA chory powinien otrzymywać pochodną tienopirydyny przez okres:

 1. 1 miesiąc

 2. 3 miesiące

 3. 9-12 miesięcy

 4. dożywotnio

 5. po zawale NSTEMI nie zaleca się podawania pochodnych tienopirydyny

 1. Najwcześniejszym markerem uszkodzenia myocardium jest:

 1. troponina T

 2. troponina I

 3. mioglobina

 4. CK- MB mass

 5. ASPAT

 1. W postępowaniu reanimacyjnym stosunek uciśnięć klatki piersiowej do oddechów ratowniczych powinien wynosić (niezależnie od liczby ratowników):

 1. 5:1

 2. 15:1

 3. 15:2

 4. 30:1

 5. 30:2

 1. Do której klasy leków antyarytmicznych zaliczamy amiodaron i sotalol?

 1. Ia

 2. Ic

 3. II

 4. III

 5. IV

 1. Wyjściową energią kardiowersji elektrycznej zalecaną w celu przerwania migotania przedsionków jest:

 1. 50J

 2. 80J

 3. 200J

 4. 300J

 5. 360J

 1. Do składowych tetralogii Fallota nie zaliczamy:

 1. ubytku w przegrodzie międzyprzedsionkowej

 2. ubytku w przegrodzie międzykomorowej

 3. przerostu mięśnia prawej komory

 4. przemieszczenia aorty- tzw. „aorty jeźdźca”

 5. zwężenia drogi odpływu prawej komory

 1. Szmer skurczowy, którego głośność nasila się w trakcie próby Valsalvy sugeruje:

 1. stenozę mitralną

 2. stenozę aortalną

 3. kardiomiopatię przerostową zawężającą

 4. przetrwały przewód tętnicy Botalla

 5. ASD typu II

 1. Najczęstszym czynnikiem etiologicznym infekcyjnego zapalenia wsierdzia na natywnej zastawce jest:

 1. Staphylococcus aureus

 2. Streptococcus viridans

 3. Candida albicans

 4. Pseudomonas aerugiosa

 5. bakterie z grupy HACEK

 1. Do leków pierwszego rzutu stosowanych w pierwotnym nadciśnieniu tętniczym zaliczamy wszystkie wymienione z wyjątkiem:

 1. nitratów

 2. betablokerów

 3. blokerów kanału wapniowego

 4. diuretyków

 5. inhibitorów ACE

 1. Docelowe wartości ciśnienia tętniczego u pacjenta z nadciśnieniem tętniczym i cukrzycą to RR poniżej:

 1. 150/100 mmHg

 2. 140/90 mmHg

 3. 130/80 mmHg

 4. 125/85 mmHg

 5. 110/70 mmHg

 1. Sytuacją kliniczną, która nie stanowi wskazania do profilaktyki infekcyjnego zapalenia wsierdzia jest:

 1. stenoza mitralna

 2. stenoza aortalna

 3. dwupłatkowa zastawka aorty

 4. kardiomiopatia przerostowa z zawężeniem drogi odpływu

 5. stan po wszczepieniu stymulatora

 1. Trwały częstoskurcz komorowy (sVT) to arytmia o czasie trwania powyżej:

 1. 10 sek

 2. 30 sek

 3. 1 min

 4. 3 min

 5. 10 min

 1. W terapii nadciśnienia tętniczego w ciąży bezwzględnie przeciwwskazane są:

 1. betablokery

 2. diuretyki

 3. inhibitory ACE

 4. metyldopa

 5. w ciąży można stosować wszystkie leki hipotensyjne

 1. Pacjent z objawami przewlekłej niewydolności serca i znacznym ograniczeniem wydolności fizycznej- bez dolegliwości w spoczynku, ale u którego aktywność mniejsza niż zwykła powoduje wystąpienie objawów to chory w klasie NYHA:

 1. I

 2. II

 3. III

 4. IV

 5. w niewydolności serca stosuje się klasyfikację CCS a nie NYHA

Prawidłowe odpowiedzi (klucz):


 1. d

 2. c

 3. c

 4. a

 5. d

 6. c

 7. c

 8. c

 9. e

 10. d

 11. c

 12. a

 13. c

 14. b

 15. a

 16. c

 17. e

 18. b

 19. c

 20. c


Klinika Chorób Wewnętrznych SPSK Nr 1

1. Niewydolność skurczowa lewej komory najczęściej spowodowana jest:

a. wadą zastawkową
b. nadciśnieniem tętniczym
c. kardiomiopatią przerostową
d. zapaleniem mięśnia sercowego
e. chorobą niedokrwienną serca

2. Nadciśnienie nie powoduje:

a. przerostu lewej komory
b. stwardnienia tętnic i przez to uszkodzenia nerek
c. przewlekłego uszkodzenia wątroby
d. stwardnienia tętnic siatkówki
e. przyspieszenia rozwoju choroby niedokrwiennej serca

3. U pacjenta lat 45 z tachykardią 150/min, wytrzeszczem gałek ocznych,
szmerem naczyniowym nad tarczycą, w badaniach hormonalnych poziom TSH
poniżej 0,05 uU/ml (norma 0,25-5,0 uU/ml), poziom FT3-15 pmol/l (norma 4-8
pmol/l), poziom FT4 57 pmol/l (norma 9-20 pmol/l) jak najszybciej
wdrożysz:
a. radiojod
b. sterydy
c. tiamazol oraz metoprolol
d. tyroksynę
e. płyn Lugola

4. U pacjentki lat 30 z nadciśnieniem tętniczym, czerwonymi rozstępami na
brzuchu, cukrzycą, otyłością centralną podejrzewasz:
a. niedoczynność tarczycy
b. akromegalię
c. niedoczynność tarczycy
d. nadczynność przytarczycy
e. zespół Cushinga

5. Dla przewlekłej białaczki szpikowej charakterystyczne są:


a. obecność translokacji t(9;22) (chromosom Philadelphia), splenomegalia, hiperleukocytoza.
b. zwiększenie aktywności fosfatazy zasadowej granulocytów, krwawienia, pancytopenia.
c. brak translokacji t(9;22) (chromosom Philadelphia), splenomegalia, poikilocytoza
d. obecność translokacji t(9;22) (chromosom Philadelphia), limfadenopatia, nadkrwistość.
e. brak translokacji t(9;22) (chromosom Philadelphia), splenomegalia, hiperleukocytoza.

6. Typową lokalizacją zatorowości płucnej jest:
a. płat środkowy lewego płuca
b. płat dolny lewego płuca
c. płat górny prawego płuca
d. płat środkowy prawego płuca
e. płat dolny prawego płuca.

7. BACC (biopsja aspiracyjna cienkoigłowa celowana) jest badaniem służącym
do wykrycia:
a. wola guzowatego
b. raków tarczycy
c. choroby Graves-Basedowa
d. zapalenia tarczycy
e. prawidłowe B i D

8. Przyczyną wtórnego nadciśnienia tętniczego nie może być:


a. nadczynność tarczycy
b. niedoczynność tarczycy
c. nadczynność kory nadnerczy
d. niedoczynność kory nadnerczy
e. pierwotna nadczynność przytarczyc

9. Określenie ostry zespół wieńcowy (OZW) to:

a. zawał serca z uniesieniem ST (STEMI)

b. zawał serca bez uniesienia ST (NSTEMI)

c. niestabilna choroba wieńcowa

d. zawał typu nieokreślonego (blok odnogi, rytm stymulatorowy)

e. wszystkie odpowiedzi prawdziwe

10. Anizokoria to:

a. nierówność szpar powiekowych

b. niedorozwój nadnerczy

c. nierówność źrenic

d. zaniki kory mózgowej

e. niedoczynność tarczycy

11. Wskaż zdanie prawidłowo opisujące sinicę obwodową.

 1. Najczęściej powstaje na skutek mieszania się krwi utlenowanej i odtlenowanej u pacjentów z wrodzonymi wadami serca

 2. Wynika z nadmiernego wykorzystania tlenu przez tkanki obwodowe

 3. Nigdy nie występuje u pacjentów z niedokrwistością

 4. Prawdziwe są zdania A i B

 5. Wszystkie są zdania A, B i C

12. 58-letni mężczyzna został przywieziony do szpitala z powodu kolejnego epizodu zasłabnięcia bez utraty przytomności. Lekarz badający pacjenta w Izbie Przyjęć stwierdził miarową czynność serca o częstości 62/min., głośny szmer skurczowy w II przestrzeni międzyżebrowej po stronie prawej, obecność trzeciego tonu serca. Ciśnienie krwi w trakcie badania wynosiło 80/60 mmHg. Najbardziej prawdopodobną przyczyną powtarzających się u pacjenta epizodów zasłabnięcia jest:

a. migotanie przedsionków

b. niedomykalność zastawki mitralnej

c. zwężenie zastawki aorty

d. niedoczynność tarczycy

e. żadna z powyższych odpowiedzi nie jest prawidłowa

13. Charakterystyczne dla moczówki prostej zaburzenia elektrolitowe to:

a .niski poziom Na, niski poziom K we krwi

b. wysoki poziom Na we krwi

c. wysoki poziom Ca we krwi

d. niski poziom Mg we krwi

e. niski poziom Na, wysoki poziom Ca we krwi

14. Apoptoza jest to:

a. uszkodzenie genomu komórki czynnikami toksycznymi

b. zaprogramowana śmierć komórki

c. osmotyczna liczba komórki

d. synonim aktywacji układu metaproteinaz

e. mutacja chromosomu warunkującego syntezę apolipoproteiny

15. Migotanie przedsionków przebiega z :

a. niemiarową czynnością komór, a częstość komór jest efektem zaburzeń z nadpobudliwością

b. zawsze z miarową czynnością komór

c. z miarową lub niemiarową czynnością komór co jest związane z blokiem AV

d. z miarową lub niemiarową czynnością komór co jest związane z fizjologią układu bodźca przewodzącego

e. z niemiarową czynnością komór co jest związane z fizjologią bodźca przewodzącego

16. Melanoza okrężnicy pojawia się

a. u osób przewlekłe zażywających środki przeczyszczające

b. po stosowaniu leków hamujących wydzielanie żołądkowe

c. po 40 roku życia

d. u osób po 35 roku życia przewlekle zażywających niesteroidowe leki przeciwzapalne

e. u pacjentów z uchyłkowatością jelita grubego

17. Które z wymienionych leków przeciwnadciśnieniowych powinno się zastosować u chorego w celu zmniejszenia ryzyka postępu nefropatii cukrzycowej

. a/ inhibitory konwertazy angiotensyny lub blokera receptora angiotensynowego

b/ diuretyki

c/ beta-blokery

d/ blokery wapniowe

e/ wszystkie odpowiedzi prawidłowe

18. Według zaleceń Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego kryterium wyrównania gospodarki węglowodanowej u chorych na cukrzycę stanowi:

a/ HbA1<6,5% a w uzasadnionych przypadkach <6,1%

b/ glikemia na czczo w osoczu żylnym <110mg%

c/ glikemia na czczo- podczas samokontroli: 70-90mg%

d/ glikemia po posiłku-podczas samokontroli do 135mg%

e/ wszystkie odpowiedzi prawidłowe

19. U kobiety lat 60 występują wole tarczycy, utrata masy ciała i objawy lękowe. Najbardziej prawdopodobne objawy sercowe to:

a. zmniejszony rzut serca

b. niedomykalność aortalna

c.napadowe migotanie przedsionków

d.stenoza mitralna

e.płyn w osierdzia

20. Chudnięcie, brak łaknienia, nudności, wymioty, biegunki, hipotonia ortostatyczna oraz hiperpigmentacja skóry i śluzówek to objawy charakterystyczne dla:

a.choroby Addisona

b.choroby Cushinga

c.zespołu Conna

d.zespołu Sheehana

e.choroby Hashimoto

Odpowiedzi


1.e

2.c

3.c

4.e

5.a

6.e

7.e

8.d

9.e

10.c

11.b

12.c

13.b

14.b

15.e

16.a

17.c

18.e

19.c

20.a


HEMATOLOGIA

 1. Niedokrwistości z niedoboru żelaza towarzyszy:

A/ niskie stężenie ferrytyny w surowicy

B/ mikrocytoza erytrocytów

C/ niska saturacja transferyny

D/ niskie stężenie żelaza w surowicy

E/ wszystkie powyższe stwierdzenia są prawdziwe

 1. Które z poniższych stwierdzeń dotyczących choroby Addisona-Biermer'a jest PRAWDZIWE:

A/ jest choroba wrodzoną, dziedziczoną autosomalnie

B/ występuje niedobór kwasu foliowego

C/ leczy się przez podawanie dożylne wit. B12

D/ chorobie towarzyszy makrocytoza krwinek czerwonych, nieznaczna małopłytkowość i leukopenia

E/ dominują objawy ze strony układu moczowego i mięśniowego

 1. Które z poniższych stwierdzeń dotyczących niedokrwistości z niedoboru żelaza jest FAŁSZYWE:

A/ może wystąpić po resekcji żołądka

B/ najbezpieczniejszą drogą podania jest substytucja dożylna preparatów żelaza

C/ u kobiet w okresie rozrodczym najczęstsza przyczyną występowania są obfite krwawienia miesięczne

D/ leczenie preparatami doustnymi trwa min. 6 miesięcy

E/ w czasie leczenia preparatami żelaza mogą wystąpić czarne stolce.

 1. Wśród czynników etiologicznych chłoniaka Hodgkina wyróżnia się:

 1. EBV,

 2. HSV

 3. CMV

 4. Wszystkie wymienione

 1. Czynniki złego rokowania u chorych z chloniakiem Hodgkina to m.in.:

  1. wiek >45 lat

  2. duża aktywność LDH w surowicy

  3. małe stężenie albumin

  4. prawidłowe a i c

 1. Wybierz metody leczenia chorych z nawrotowym, klasycznym chłoniakiem Hodgkina:

  1. Alotransplantacja szpiku

  2. Autotransplantacja szpiku

  3. Anty-CD20 (rytuksymab)

  4. Chemioterapia wielolekowa

  5. Talidomid

  6. Leczenie wspomagające

Prawidłowe:
a. 1, 2, 5,
b. 2, 3, 6,
c. 1, 2, 4,
d. 2, 5, 6

7. Przyczyną limfadenopatii może być:

  1. Chłoniak wielkokomórkowy rozlany z komórek B

  2. Mononukleoza zakaźna

  3. Choroba Hodgkina w stadium II B

  4. a,b prawidłowe

  5. a,b,c prawidłowe

8. Przyczyną niedokrwistości towarzyszącej chłoniakom złośliwym może być:

  1. „wyparcie” utkania szpikowego

  2. autoimmunohemaoliza

  3. hipersplenizm

  4. niedokrwistość towarzysząca chorobom przewlekłym

  5. wszystkie powyższe

9. Do tzw. objawów ogólnych „B” towarzyszącym chłoniakom złośliwym należą:

  1. utrata > 10% masy ciała w ciągu 6 miesięcy, poty nocne, gorączka > 38 st. C

  2. utrata > 10% masy ciała w ciągu 6 miesięcy, świąd skóry, gorączka > 38 st. C

  3. częste infekcje, poty nocne, świąd skóry

  4. wszystkie odpowiedzi są prawidłowe

  5. żadna odpowiedź nie jest prawidłowa

10. Najczęściej wykrywanym w przewlekłej białaczce szpikowej produktem białkowym genu BCR/ABL jest:

  1. p170

  2. p190

  3. p210

  4. p230

  5. p250

11. Inhibitory kinazy tyrozynowej, które znalazły zastosowanie w leczeniu przewlekłej białaczki szpikowej to:

  1. imatynib

  2. revlimid

  3. nilotynib

  4. dazatynib

  5. prawdziwe a, c, d

12. Kryteria rozpoznawcze dla kryzy blastycznej to:

  1. blasty w szpiku ≥ 20%

  2. blasty w szpiku ≥ 30%

  3. małopłytkowość

  4. nacieki białaczkowe pozaszpikowe

  5. a i d

13. Do cech dyshematopoezy obserwowanych w zespołach mielodysplastycznych należą:

a. odnowa megaloidalna układu czerwonokrwinkowego

b. hiposegmentacja jąder granulocytów,

c. hipersegmentacja jąder granulocytów

d. mikromegakariocyty

e. wszystkiew/w

14. Antytrombina jest odpowiedzialna za 75% aktywności antykoagulacyjnej osocza, gdyż inaktywuje :

 1. czynnik V, VIII

 2. czynnik III i IV,

 3. czynniki II, X, XII, XI, IX

 4. czynnik I, II, V.

 5. PAI-inhibitor tkankowego aktywatora plazminogenu,

15. Oporność na aktywne białko C:

 1. wynika z nieprawidłowej struktury i funkcji białka C,

 2. jest wynikiem mutacji czynnika VIII- czynnik VIII „Londyn”

 3. jest wynikiem mutacji czynnika V-czynnik V „Leiden”

 4. wynika z nieprawidłowej funkcji białka S

 5. ma charakter nabyty i jest wynikiem wytworzenia przeciwciał przeciwko białku C

16. Wskaż stwierdzenie fałszywe dotyczące przewlekłej białaczki limfocytowej (PBL):

 1. w leczeniu PBL stosuje się zarówno monoterapię, jak i polichemioterapię;

 2. splenomegalia jest częstym objawem występującym w przebiegu PBL;

 3. PBL jest jednym z typowych wskazań do transplantacji szpiku kostnego;

 4. PBL powstaje na skutek proliferacji i akumulacji komórek nowotworowych przypominających prawidłowe limfocyty;

 5. W przebiegu PBL często stwierdza się hipogammaglobulinemię

17. Dokonaj wyboru prawidłowych stwierdzeń dotyczących przewlekłej białaczki limfocytowej (PBL):

 1. PBL jest rozpoznawana najczęściej u osób poniżej 20 roku życia;

 2. w przebiegu PBL nie dochodzi do powiększenia węzłów chłonnych;

 3. 80% rozpoznań PBL stanowi proliferacja limfocytów T

 4. w przebiegu PBL może wystąpić niedokrwistość autoimmunohemolityczna

 5. nie wszyscy chorzy z rozpoznaniem PBL wymagają leczenia.

Odpowiedzi:

 1. wszystkie prawidłowe;

 2. 1 i 3

 3. 2 i 4

 4. 3 i 5

 5. 4 i 5

18. Przewlekła białaczka limfocytowa (PBL) może mieć różny przebieg kliniczny. W prognozowaniu przebiegu PBL istotną rolę odgrywają czynniki prognostyczne niezależne od stadium zaawansowania klinicznego. Do czynników tych należą:

 1. zmiany cytogenetyczne del(17p), del(11q);

 2. zmiany cytogenetyczne t(9;22)

 3. brak mutacji IgVH

 4. odsetek prolimfocytów we krwi obwodowej < 10%

 5. prawdziwe są zdania A i C

19. W leczeniu pierwszej linii małopłytkowoiści samoistnej wykorzystuje się:

a. przeciwciała monoklonalne

b. kortykosteroidy

c. splenektomię

d. transfuzje świeżo mrożonego osocza

e. trombopoetynę

20. Ostra postać zespołu wykrzepiania śródnaczyniowego (DIC) występuje najczęściej w:

 1. posocznicach, powikłaniach położniczych i operacyjnych

 2. chorobach nowotworowych, chorobach wątroby

 3. naczyniakach olbrzymich

 4. protezach dużych naczyń hemolizie wywołanej przez leki

 5. nocnej napadowej hemoglobinurii, udarze cieplnym

ODPOWIEDZI:


1 e

2 d

3 b

4 d

5 d

6 c

7 e

8 e

9 a

10 c

11 e

12 e

13 e

14 c

15 c

16 c

17 e

18 e

19 b

20 a


REUMATOLOGIA

1. Spośród poniższych stwierdzeń odnoszących się do choroby zwyrodnieniowej stawów wszystkie są prawdziwe z wyjątkiem:

 1. Różnorodna patogenetycznie grupa chorób o wspólnych cechach morfologicznych i przebiegu klinicznym.

 2. Zmiany radiologiczne obejmują zwężenie szpary stawowej, sklerotyzacje podchrzęstne, tworzenie cyst i wyrośli kostnych

 3. Do objawów choroby zalicza się ból przy obciążeniu stawu i poczucie sztywności po odpoczynku.

 4. Częste jest współistnienie objawów: otyłość, uszkodzenie wątroby i symetryczne zajęcie stawów.

 5. Do częstych lokalizacji zmian zwyrodnieniowych zalicza się m.in. stawy międzypaliczkowe dalsze.

2. Spośród poniższych stwierdzeń odnoszących się do choroby zwyrodnieniowej stawów wszystkie są prawdziwe z wyjątkiem:

  1. Płyn stawowy jest wysoko lepki i ma niską pleocytozę.

  2. W obrazie radiologicznym charakterystyczna jest obecność wyrośli kostnych nazywanych osteofitami.

  3. Do objawów choroby zalicza się ból przy obciążeniu stawu i poczucie sztywności po odpoczynku.

  4. Okresowi zaostrzenia objawów choroby towarzyszą nieprawidłowości w badaniach laboratoryjnych takie jak: hipercholesterolemia i niedokrwistość niedobarwliwa.

  5. W farmakoterapii stosuje się m.in. leki przeciwbólowe.

3. Spośród poniżej wymienionych czynników ryzyka choroby zwyrodnieniowej stawów wszystkie są prawdziwe z wyjątkiem:

 1. Wiek.

 2. Nadwaga.

 3. Predyspozycja genetyczna

 4. Zimny, wilgotny klimat.

 5. Wady wrodzone lub nieprawidłowości nabyte w okresie rozwojowym.

4.Który spośród wymienionych leków może być stosowany w leczeniu objawów choroby zwyrodnieniowej stawów ?

 1. Rituximab

 2. Tramadol

 3. Metotreksat

 4. Azatiopryna

 5. Kolchicyna

5. Najbardziej rozpowszechnioną chorobą stawów jest:

 1. Choroba zwyrodnieniowa stawów

 2. Reumatoidalne zapalenie stawów

 3. Łuszczycowe zapalenie stawów

 4. Dna moczanowa

 5. Reaktywne zapalenie stawów.

6. Dla której spośród wymienionych chorób obecność przeciwciał anty RNP jest najbardziej charakterystyczna:

 1. Reumatoidalne zapalenie stawów

 2. Zespół Reitera

 3. Ziarniniak Wegenera

 4. Mieszana choroba tkanki łącznej

 5. Twardzina układowa

7. Dla której spośród wymienionych chorób obecność przeciwciał anty CCP jest najbardziej charakterystyczna:

  1. Gorączka reumatyczna

  2. Reumatoidalne zapalenie stawów

  3. Reaktywne zapalenie stawów

  4. Łuszczycowe zapalenie stawów

  5. Dna moczanowe.

8. Poniższe sformułowania odnoszą się do czynnika reumatoidalnego i są prawdziwe z wyjątkiem:

 1. Jest przeciwciałem klasy IgM skierowanym przeciw Fc IgG

 2. Nie jest patognomonicznym objawem reumatoidalnego zapalenia stawów

 3. Nie występuje w zesztywniającym zapaleniu stawów kręgosłupa

 4. Jeśli zostanie wykryty u osoby zdrowej świadczy o stanie utajenia choroby i wysokim ryzyku wystąpienia objawów reumatoidalnego zapalenia stawów w okresie najbliższych 24 miesięcy.

 5. W tradycyjnej metodzie oznaczania stosowano krwinki baranie i surowicę króliczą.

9. Aseptyczne zapalenie stawów które powstało jako następstwo wcześniejszej infekcji pozastawowej nazywa się:

 1. Hematogennym zakażeniem stawów.

 2. Chorobą Stilla.

 3. Reumatyzmem od-ogniskowym.

 4. Reaktywnym zapaleniem stawów

 5. Dną rzekomą

10. 55-letni mężczyzna, palacz tytoniu od 30 lat, zgłosił się z powodu bólu stawów i dolegliwości palców rąk o charakterze pieczenia. W badaniu fizykalnym m.in. palce w kształcie pałeczek dobosza. Najbardziej prawdopodobną diagnozą jest:

 1. Choroba Raynauda

 2. Hemochromatoza

 3. Osteoartropatia przerostowa płucna.

 4. Twardzina układowa

 5. Miażdżyca tętnic.

11. Wskaż, które objawy nie należą do typowego obrazu klinicznego reumatoidalnego zapalenia stawów:

 1. Guzki reumatoidalne

 2. Zaniki mięśniowe

 3. Ból i obrzęk stawów

 4. Zajęcie stawów krzyżowo-biodrowych

 5. Zajęcie stawów rąk

12. Wskaż, które objawy należą do obrazu klinicznego choroby zwyrodnieniowej stawów:

 1. Stany podgorączkowe i utrata masy ciała

 2. Zaniki mięśniowe, przykurcze stawów i niedokrwistość

 3. Ból stawów przy obciążeniu i ból pierwszych ruchów

 4. Nasilanie się dolegliwości w ciągu nocy i ustępowanie podczas lekkiej pracy.

 5. Osteoporoza przystawowa i nadżerki kostne na radiogramach.

13. Wskaż, które objawy nie należą do obrazu klinicznego choroby zwyrodnieniowej stawów:

 1. Ograniczenia zakresu ruchu stawów

 2. Zaniki mięśniowe

 3. Ból stawów

 4. Długotrwała sztywność poranna

 5. Krótkotrwała sztywność po okresie spoczynku

14. Wskaż, które objawy nie należą do typowego obrazu klinicznego łuszczycowego zapalenia stawów:

 1. Zajęcie stawów międzypaliczkowych dalszych

 2. Zaniki mięśniowe

 3. Ból i obrzęk stawów

 4. Dodatni czynnik reumatoidalny

 5. Łuszczyca

15. Wskaż, które objawy nie należą do obrazu klinicznego zespołu Sjogrena:

a. Ból stawów

b. Suchość oczu

c. Suchość ust

d. Syndesmofity w obrazie radiologicznym

 1. Dodatnie przeciwciała przeciwjądrowe.

16. Wskaż, które objawy nie należą do obrazu klinicznego zesztywniającego zapalenia stawów kręgosłupa:

  1. Ograniczenie ruchomości kręgosłupa

  2. Nieobecny czynnik reumatoidalny

  3. Zapalenie tęczówki

  4. Zajęcie stawów krzyżowo-biodrowych

  5. Zapalenie tętnicy skroniowej

17. Badanie płynu stawowego w świetle spolaryzowanym w celu wykrycia igiełkowatych kryształów o silnej ujemnej dwułamliwości ma ważne znaczenie w diagnostyce:

 1. Choroby zwyrodnieniowej stawów.

 2. Reumatoidalnego zapalenia stawów.

 3. Złogów cholesterolowych w kaletkach maziowych,

 4. Dny moczanowej,

 5. Dny rzekomej.

18. Wskaż wyniki badań laboratoryjnych, które odpowiadają okresowi wysokiej aktywności zapalnej reumatoidalnego zapalenia stawów:

 1. Trójcyfrowe OB, wysoka leukocytoza z przewagą limfocytów

 2. Trójcyfrowe OB, wysoka leukocytoza z podwyższonych odsetkiem granulocytów

 3. Płyn stawowy wysoką lepkością i jałowym posiewem.

 4. Trójcyfrowe OB, dodatni odczyn ASO i gammapatia monoklonalna w elektroforezie

 5. Wysokie wartości OB i CRP, wysokie wartości płytek

19. Wskaż grupę chorób które częściej występują u kobiet niż u mężczyzn:

 1. Toczeń rumieniowaty układowy, reumatoidalne zapalenie stawów, pierwotny zespół Sjogrena, dna moczanowa

 2. Toczeń rumieniowaty układowy, reumatoidalne zapalenie stawów, guzki Heberdena i Boucharda, dna moczanowa

 3. Twardzina układowa, reumatoidalne zapalenie stawów, pierwotny zespół Sjogrena, zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa.

 4. Osteoporoza, zapalenie wielomięśniowe i skórno-mięśniowe, zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa.

 5. Toczeń rumieniowaty układowy, reumatoidalne zapalenie stawów, pierwotny zespół Sjogrena, zapalenie wielomięśniowe i skórno-mięśniowe.

20. Wskaż grupę chorób które zazwyczaj ujawniają się u osób młodych:

 1. Toczeń rumieniowaty układowy, zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa

 2. Toczeń rumieniowaty układowy, guzki Heberdena i Boucharda

 3. Twardzina układowa, zapalenie tętnicy skroniowej, reumatoidalne zapalenie stawów

 4. Osteoporoza, zapalenie wielomięśniowe i skórno-mięśniowe

 5. Toczeń rumieniowaty układowy, polimialgia reumatyczna

Odpowiedzi:


1. d

2. d

3. d

4. b

5. a

6. d

7. b

8. d

9. d

10. c

11. d

12. c

13.d

14.d

15.d

16. e

17. d

18. e

19. e

20. a


NEFROLOGIA

1. Przyczyną przewlekłej niewydolności nerek (PNN) może być:

 1. nefropatia refluksowa

 2. skrobiawica

 3. zespół hemolityczno-mocznicowy

 4. sarkoidoza

 5. wszystkie wymienione choroby mogą prowadzić do PNN

2 . Niedokrwistość u chorych z przewlekłą chorobą nerek (PChN) może być wynikiem

 1. niedobór żelaza czynnościowy

 2. zmniejszenie syntezy erytropoetyny

 3. skrócenie okresu półtrwania erytrocytów

 4. krwawienia

 5. wszystkie z powyższych

3. Oznaczenie stężenia cystatyny C służy do określenia:

 1. czynności wydzielniczej cewek

 2. wielkości filtracji kłębuszkowej

 3. ukrwienia nerek

 4. nasilenia białkomoczu

 5. żadna z powyższych odpowiedzi nie jest prawidłowa

4. Nefropatia IgA charakteryzuje się :

a) okresowym krwiomoczem z towarzyszącymi bólami w jamie brzusznej

b) okresowym krwiomoczem w czasie współistniejącej infekcji górnych dróg oddechowych

c) okresowym masywnym białkomoczem

d) okresowym krwiomoczem z towarzyszącymi wykwitami skórnymi i bólami stawów

e) okresowym krwiomoczem, białkomoczem, biegunkami

5. Ostre popaciorkowcowe zapalenie kłębuszków nerkowych występuje najczęściej po:

a) 2-3-ch tygodniach

b) 4-ch dniach

c) 2-ch miesiącach

d) 6-ciu tygodniach

e) 6-ciu miesiącach

6. Jaką metodę leczenia nerkozastępczego zaproponujesz dla pacjenta z ostrą niewydolnością nerek, niestabilnego hemodynamicznie, po operacji tetniaka aorty brzusznej:

a) ultrafiltracja

b) hemodializa

c) plazmafereza

d) hemofiltracja

7. Złogi moczowe najczęściej zbudowane są z:

a) szczawianu wapnia

b) fosforanu wapnia

c) moczanów

d) fosforanu magnezowo amonowego

e) cystyny

8. Do czynników ryzyka powikłanego zakażenia dróg moczowych zaliczamy:

 1. cukrzycę

 2. zastój moczu

 3. kamicę dróg moczowych

 4. leczenie immunosupresyjne

 5. wszystkie wymienione

9 . Wskazaniem do leczenia bezobjawowego bakteriomoczu jest:

 1. obecność cewnika w drogach moczowych

 2. starszy wiek

 3. płeć żeńska

 4. ciąża

 5. wszystkie wymienione

10. Lekami pierwszego wyboru w leczeniu niepowikłanego zapalenia pęcherza moczowego są:

 1. aminoglikozydy, cefalosporyny

 2. tetracykliny, makrolidy

 3. trimetoprim, chinoliny, kotrimoksazol

 4. aminoglikozydy, penicylina

 5. karbapenemy, fluorochinolony

.

Odpowiedzi prawidłowe:


1 - e

2 - e

3 - b

4 - b

5 - a

6 - d

7 - a

8 - e

9 - d

10- c


1


Pobierz dokument
interna.przyklad.2008.1.5.rok.interna.egzamin.doc
Rozmiar 519 KB

Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
2008, 5 ROK, INTERNA, # EGZAMIN, KOLOKWIA, GIEŁDY
egzamin2(1), 5 ROK, INTERNA, # EGZAMIN, KOLOKWIA, GIEŁDY
test z gastrologii(1), 5 ROK, INTERNA, # EGZAMIN, KOLOKWIA, GIEŁDY
2008v2, 5 ROK, INTERNA, # EGZAMIN, KOLOKWIA, GIEŁDY
2006, 5 ROK, INTERNA, # EGZAMIN, KOLOKWIA, GIEŁDY
pietro1, 5 ROK, INTERNA, # EGZAMIN, KOLOKWIA, GIEŁDY
egzamin3, 5 ROK, INTERNA, # EGZAMIN, KOLOKWIA, GIEŁDY
2009, 5 ROK, INTERNA, # EGZAMIN, KOLOKWIA, GIEŁDY
Regulamin egzaminu testowego z chorób wewnętrznych dla studentów V roku(1), 5 ROK, INTERNA, # EGZAMI
2004, 5 ROK, INTERNA, # EGZAMIN, KOLOKWIA, GIEŁDY
matuszkiewicz rowinska, 5 ROK, INTERNA, # EGZAMIN, KOLOKWIA, GIEŁDY
Test Interna 2007a(1), 5 ROK, INTERNA, # EGZAMIN, KOLOKWIA, GIEŁDY
egzamin2, 5 ROK, INTERNA, # EGZAMIN, KOLOKWIA, GIEŁDY
b(1), 5 ROK, INTERNA, # EGZAMIN, KOLOKWIA, GIEŁDY
pietro2, 5 ROK, INTERNA, # EGZAMIN, KOLOKWIA, GIEŁDY
interna 18[1].06.2008, III rok, Interna, Egzamin, Giełdy
Pytania z interny na zaliczenie 2007, III rok, Interna, Egzamin, Giełdy

więcej podobnych podstron