Pełnomocnictwo do dokonania czynności procesowej, Pełnomocnictwo do dokonania czynności procesowej


miejscowość i data

PEŁNOMOCNICTWO DO DOKONANIA CZYNNOŚCI PROCESOWEJ

Niniejszym upoważniam

Imię i nazwisko

legitymującym(ą) się dowodem osobistym nr

do reprezentowania

w sprawie o sygnaturze

z powództwa

do dokonywania następujących czynności procesowych:

podpis upoważniającego

podpis upoważnionegoWyszukiwarka