TEST III, mikrob, Medycyna spr

Pobierz dokument
test.iii.mikrob.medycyna.spr.doc
Rozmiar 107 KB

Medycyna spr. 4, grupa 5............................................................................................................

 1. Trachoma (jaglica) jest to:

 1. przewlekłe pęcherzykowate zapalenie skóry

 2. ostre zapalenie błon śluzowych układu moczowego

 3. ostre zapalenie wsierdzia

 4. przewlekłe pęcherzykowate zapalenie rogówki

 1. Odczyn Bujwida stosujemy w diagnostyce zakażeń wywoływanych przez:

 1. Helicobacter pylori

 2. Vibrio cholerae

 3. Campylobacter jejuni

 4. Chlamydia trachomatis

 1. Czynnym przenosicielem B.burgdorferi są:

 1. komary

 2. kleszcze

 3. muchy

 4. wszystkie odpowiedzi są poprawne

 1. W diagnostyce kiły II rzędowej stosuje się:

 1. hodowle krętków

 2. badania serologiczne mające wykazać obecność swoistych przeciwciał

 3. diagnostyka mikroskopowa rozmazu z krwi barwionego met. Grama

 4. odczynu ASLO

 1. Zapalenie płuc wywoływane przez M.pneumoniae leczymy podając antybiotyki:

 1. Cefalosporyny II i III generacji

 2. Ampicylinę

 3. Tetracykliny i makrolidy

 4. żadne z wyżej wymienionych leków

 1. Zakażenie bakteriami z rodzaju Nocardia następuje drogą:

 1. drogą oddechową

 2. w następstwie urazu

 3. odpowiedzi a i b

 4. drogą seksualną

 1. Rodzaj Streptomyces do którego należy bardzo wiele gatunków charakteryzuje się:

 1. występowaniem w środowisku naturalnym

 2. wytwarzaniem antybiotyków

 3. chorobotwórczością np. (stopa madurska)

 4. odpowiedzi a, b, c

 1. Szczepy gatunków opornych na metycylinę z genem mecA to:

 1. MRSA

 2. MRCNS

 3. odpowiedzi a i b

 4. NCCLS

 1. Antybiotyki wywołujące PAE (efekt poantybiotykowy) mogą być podawane:

 1. we wlewie ciągłym

 2. w dłuższych odstępach czasu

 3. odpowiedzi a i b

 4. żadne z wyżej wymienionych

 1. Oporność wrodzona jest zjawiskiem stwierdzanym:

 1. u bakterii o niskiej patogenności

 2. u wszystkich gatunków i rodzajów bakterii

 3. u niektórych „nowych” bakterii chorobotwórczych

 4. żadna z wyżej wymienionych

Medycyna spr. 4, grupa 3....................................................................................................................................

1. Bakterie Helicobacter pylori odpowiedzialne są za:

a) chorobę wrzodową żołądka I dwunastnicy

b) biegunki niemowląt

c) wrzodziejące zapalenie jelit

d) wszystkie wyżej wymienione

2. Objawy mózgowe lub narządowe w przebiegu kiły obserwujemy:

 1. w kile I-rzędowej

 2. w kile II-rzędowej

 3. w kile III-rzędowej

 4. w żadnej z wyżej wymienionych

3. Do fuzospirochetoz zalicza się:

a) anginę Plaut-Vincenta

b) stomatitis ulcerosa

c) ropień okołomigdałkowy

d) wszystkie wymienione schorzenia

4. Możliwe drogi zakażenia chlamydiami to:

a) drogi oddechowe

b) podczas kontaktów seksualnych

c) zakażenie noworodka podczas porodu

d) wszystkie wyżej wymienione

5. Przyczyną epidemicznego duru powrotnego jest:

a) Borrelia buccalis

b) Borrelia recurrentis

c) Borrelia burgdorferi

d) żaden z wyżej wymienionych krętków

6. Do mechanizmów oporności na antybiotyki należą:

a) synteza nowych układów białkowych

b) zmiany mutacyjne genów własnych

c) zmiany informacji genetycznej na poziomie translacji lub transkrypcji

d) wszystkie wyżej wymienione

7. Metody specjalne przy ocenie wrażliwości na chemioterapeutyki stosujemy przy następujących bakteriach:

a) Borrelia burgdorferi

b) Chlamydia trachomatis

c) odpowiedzi a i b

d) żadna z wyżej wymienionych

8. Treponema pallidum nie wzrastają na podłożach sztucznych. Otrzymanie żywych krętków możliwe jest jedynie przez dojądrowe pasaże na króliku. Krętki zachowują żywotność na:

a) pożywce Nelsona 1-6 dni

b) izotonicznym roztworze soli do 24h

c) odpowiedzi a i b

d) żadna z wyżej wymienionych

9. Rodzaj Actinomyces zawiera różne gatunki, które uczestniczą w:

a) chorobach przyzębia

b) próchnicy

c) chorobach dróg rodnych kobiet

d) wszystkie wyżej wymienione

10. Metoda oznaczenia wrażliwości bakterii na chemioterapeutyki przy użyciu E-testu oznacza:

a) MBC

b) MIC

c) odpowiedzi a i b

d) żadna z wyżej wymienionych

Medycyna spr. 4, grupa 2..........................................................................................................................................

 1. Triada Hutchinsona to objawy kliniczne jednostki chorobowej wywoływanej przez:

 1. Borrelia recurrentis

 2. Treponema pallidum

 3. Helicobacter pylori

 4. Leptospira interrogans

 1. Oporność na antybiotyki -laktamowe wśród Mycoplasma spp. uwarunkowana jest:

 1. wytwarzaniem -laktamaz inaktywujących antybiotyki

 2. wytwarzaniem enzymów modyfikujących antybiotyki

 3. brakiem ściany komórkowej

 4. obecnością grubej ściany komórkowej, która stanowi barierę w przenikaniu antybiotyków -laktamowych do wnętrza komórki

 1. Kliniczne postacie infekcji chlamydialnych:

 1. zapalenie szyjki macicy

 2. zapalenie gruczołu krokowego

 3. zapalenie okołowątrobowe (perihepatitis)

 4. wszystkie wyżej wymienione

 1. Drobnoustroje rodziny Rickettsiaceae mogą wywoływać:

 1. dur plamisty

 2. dur powrotny

 3. gorączkę reumatyczną

 4. wszystkie wyżej wymienione

 1. Rumień wędrujący jest objawem specyficznym dla zakażeń wywoływanych przez:

 1. Borrelia burgdorferi

 2. Mycoplasma hominis

 3. Chlamydia trachomatis

 4. Leptospira icterohaemorrhagiae

 1. Metoda płytkowa dyfuzyjna z użyciem krążków bibułowych nasyconych chemioterapeutykami w stężeniach, jakie osiągają w surowicy oznacza:

 1. MIC

 2. MBC

 3. Odpowiedzi a i b

 4. Żadna z wyżej wymienionych

 1. Obecnie postuluje się istnienie kilku mechanizmów biologicznych, które mogłyby wyjaśnić związki pomiędzy przewlekłym zakażeniem chlamydiami a rozwojem przewlekłej choroby wieńcowej i zawału serce. Bakterie te to:

 1. C.psittaci

 2. C.pneumoniae

 3. C.trachomatis

 4. wszystkie wyżej wymienione

 1. Zakażenia wywoływane przez M.hominis leczymy:

 1. Erytromycyną

 2. Tetracykliną

 3. Odpowiedzi a i b

 4. Ceftriakson

 1. Zmodyfikowana technika parafinowa pozwala na wykrywanie aktywności -galaktozydazy (różnicowanie Streptomyces i Nocardia) reakcję dodatnią stwierdzamy:

 1. u Streptomyces

 2. u Nocardia

 3. odpowiedzi a i b

 4. żadna z wyżej wymienionych

 1. Do rodzaju Nocardia należą:

 1. bakterie katalizo dodatnie

 2. Gram dodatnie

 3. Gram zmienne

 4. Wszystkie wyżej wymienione

Medycyna spr. 4, grupa 9...................................................................................................................................

1. Miano odczynu można określić wykonując następujący swoisty odczyn krętkowy:

a) FTA - ABS

b) VDRL

c) TPHA

 1. TPI

 1. Bakteria z rodzaju Campylobacter mają wici dzięki którym:

a) surowica ozdrowieńców zawiera przeciwciała (przeciwko flagelinie)

b) są ruchliwe

c) antygeny wici są swoiste gatunkowo

d) wszystkie wyżej wymienione

 1. Prawdopodobna etiologia Mięsaka Kaposiego u chorych na AIDS::

a) Mycoplasma fermentans

b) Chlamydia trachomatis

c) Mycoplasma pneumoniae

d) żadne z wyżej wymienionych

 1. Ziarniniak weneryczny jest spowodowany przez:

   1. Mycoplasma hominis

   2. Ureaplasma urealyticum

   3. Chlamydia trachomatis serotypy L1, L2, L3

   4. Chlamydia trachomatis serotypy D-K

5. Choroby związane z zakażeniem Helicobacter pylori to:

 1. ostry nieżyt żołądka

 2. przewlekły nieżyt żołądka

 3. choroba wrzodowa dwunastnicy

 4. wszystkie wyżej wymienione

6. Objawy kliniczne występujące w przebiegu zakażeń bakteriami z rodzaju Rickettsia są wynikiem:

a) produkcji enzymów toksycznych

b) zakażenia komórek śródbłonka naczyń

c) kolonizacji powierzchni błon śluzowych

d) wszystkie wyżej wymienione

7. Mycoplazmy są najmniejszymi spośród znanych bakterii i charakteryzują się:

a) brakiem ściany komórkowej

b) posiadaniem błony cytoplazmatycznej

c) odpowiedzi a i b

d) wewnątrzkomórkowym namnażeniem

8. Racjonalny wybór antybiotyku do chemioterapii empirycznej powinien uwzględniać ważną

zasadę doboru:

a) ograniczenie liczby stosowanych antybiotyków

b) aktywność wobec bakterii w warunkach in vivo

c) dogodność stosowania (droga, dawka, czas)

d) wszystkie wyżej wymienione

9. Jeżeli antybiotyk powoduje wystąpienie bardzo krótkiego PAE (efekt poantybiotykowy) to:

a) antybiotyk powinien być podawany często

b) proces namnażania się bakterii rozpocznie się po obniżeniu stężenia antybiotyku

c) odpowiedzi a i b

d) żadne z wyżej wymienionych

10. Podstawową metodą wykorzystywa w diagnostyce zakażeń M.pneumoniae jest odczyn

wiązania dopełniacza (CF test). Kryterium dla rozpoznania tego zakażenia jest:

a) serokonwersja (4 krotny wzrost)

b) pojedynczy wysoki poziom przeciwciał

c) odpowiedzi a i b

d) żadna z wyżej wymienionych

Medycyna spr. 4, grupa 7.............................................................................................................................

1. Czynnik determinujący chorobotwórczość Helicobacter pylori to:

  1. cytotoksyna wakuolizująca

  2. białko cag A

  3. LPS

  4. wszystkie wyżej wymienione

2. Zakażenia wywołane przez Treponema pallidum przenosi się:

a) poprzez kontakt płciowy

 1. może być zakażeniem wrodzonym

 2. obie drogi są możliwe

 3. może być przenoszone przez komary

3. Caxiella burnetii wywołuje gorączkę Q przebiegająca jako:

 1. atypowe zapalenie płuc

 2. zapalenie odbytu

 3. zakażenie noworodkowe

 4. zapalenie spojówek

4. Chlamydia pneumoniae może wywołać:

 1. stany zapalne dróg oddechowych

 2. stany zapalne dróg moczowych

 3. zapalenie spojówek oka

 4. wszystkie wyżej wymienione

5. Grupy ryzyka zakażeniem Leptospirą to:

 1. rolnicy

 2. pracownicy kanalizacji

 3. uprawiający sporty wodne

d) wszystkie wyżej wymienione

6. Mechanizm powstawania PAE (efekt poantybiotykowy) nie jest znany. Teoria która wyjaśnia ten mechanizm to:

a) antybiotyk pozostaje przez dłuższy czas w punkcie docelowego działania

b) PAE jest okresem „zdrowienia „ bakterii”

c) odpowiedzi a i b

d) żadna z wyżej wymienionych

7. Mykoplazmy kolonizujące człowieka mogą mieć komórki podobne do:

a) ziarniaków średnicy 0,5 µm

b) zwężających się pałeczek

c) odpowiedzi a i b

d) żadna z wyżej wymienionych

8. M.pneumoniae jest czynnikiem etiologicznym atypowego zapalenia płuc. Najczęściej rozpoznawalnym zespołem klinicznym jest:

a) zapalenie tchawicy

b) zapalenie oskrzeli

c) odpowiedzi a i b

d) żadna z wyżej wymienionych

9. Testy umożliwiające odróżnienie rodzaju Nocardia od innych rodzajów to:

a) oporność lub wrażliwość na lizozym

b) aktywność arylsulfatazy

c) kwasoodporność

d) wszystkie wyżej wymienione

10. Oporność na metycylinę wśród szczepów S.aureus oraz wśród gronkowców koagulazo-ujemnych uwarunkowana jest:

a) białkiem PBP2

b) genu mec A

c) odpowiedzi a i b

d) żadna z wyżej wymienionych

Medycyna spr. 4, grupa 8 .........................................................................................................................................

1. Zespół Reitera charakteryzuje się następującymi objawami klinicznymi:

 1. zapalenie stawów

 2. zapalenie spojówek

 3. zapalenie cewki moczowej

 4. wszystkie wyżej wymienione

2. Dla odróżnienia gonokokowego od niegonokokowego zapalenia cewki moczowej wykonujemy z pobranego materiału:

   1. preparat barwiony met. Grama

   2. immunofluorescencję bezpośrednią

   3. hybrydyzację DNA

d) test immunoenzymatyczny (EIA)

3. Bakteryjnym czynnikiem etiologicznym choroby wrzodowej żołądka jest:

a) Campylobacter fetus

 1. Helicobacter pylori

 2. Borrelia recurrentis

 3. Borrelia burgdorferi

4. Coxiella burnetii jest bakterią oporną na środki dezynfekcyjne, na wysuszanie ponieważ:

 1. jest bakterią wewnątrzkomórkową

 2. posiada LPS i peptydoglikan

 3. wytwarza komórki przypominające spory

 4. wszystkie wyżej wymienione

5. Mycoplasma pneumoniae do wzrostu w hodowli wymaga:

 1. steroli

 2. glukozy

 3. argininy

 4. wszystkie wyżej wymienione

6. Około 80-90% gronkowców może produkować -laktamaza pochodzenia plazmidowego, szczepy te są oporne na:

a) Penicylinę

b) Metycylinę

c) penicyliny izoksazolilowe

d) wszystkie wyżej wymienione

7. Materiałem do badań bakteriologicznych (hodowla) w przebiegu Leptospirozy może być:

a) krew

b) mocz

c) płyn mózgowo-rdzeniowy

d) wszystkie wyżej wymienione

8. Do rodzaju Chlamydia należą bakterie, które charakteryzują się:

a) brakiem peptydoglikanu

b) obecnością LPS

c) odpowiedzi a i b

d) wymagają do wzrostu steroli

9. Wartość określająca najmniejsze stężenie, chemioterapeutyków hamujące wzrost bakterii to:

a) MIC

b) MBC

c) odpowiedzi a i b

d) żadna z wyżej wymienionych

10. Szczepy oporne to takie:

a) dla których wartości MIC w mg/l będą wyższe od stężenia tego chemioterapeutyku osiąganego w surowicy

b) dla których wartości MIC w mg/l będą niższa od stężenia tego chemioterapeutyku osiąganego w surowicy

c) dla których wartości MIC w mg/l będą takie same jak stężenie tego chemioterapeutyku osiąganego w surowicy

d) żadna z wyżej wymienionych

Medycyna spr. 4, grupa 4 .......................................................................................................................................

  1. Czynnikiem etiologicznym zapalenia cewki moczowej może być:

   1. Chlamydia trachomatis

   2. Uroplasma urealiticum

   3. Mycoplasma hominis

   4. wszystkie wyżej wymienione

  1. Gorączka, objawy grypopodobne, odoskrzelowe zapalenia płuc, czasami powikłania w postaci zapalenia wątroby, wsierdzia, opon mózgowo-rdzeniowych to objawy kliniczne związane z infekcją wywoływaną przez:

a) Borrelia burgdorferii

b) Coxiella burnetii

c) Treponema pallidum

d) Helikobacter pylori

3. VDRL jest to:

   1. swoisty test stosowany w diagnostyce kiły

   2. test nieswoisty stosowany w diagnostyce kiły

   3. test biochemiczny stosowany w diagnostyce boreliozy

   4. test serologiczny stosowany w diagnostyce boreliozy

4. W diagnostyce zakażeń wywoływanych przez Leptospira najczęstszym materiałem do badań jest:

 1. mocz

 2. wymaz z gardła

 3. kał

 4. wszystkie wyżej wymienione

5. Które z niżej wymienionych drobnoustrojów mogą mieć związek z rozwojem astmy oskrzelowej i chorobami układu krążenia:

 1. Mycoplasma pneumoniae

 2. Chlamydia pnuemoniae

 3. Chlamydia trachomatis

 4. Mycoplasma hominis

6. Szczepy oporne na oksacylinę (MRSA, MRCNS) z genem mec A należy traktować jako:

a) szczepy oporne tylko na antybiotyki -laktamowe I generacji

b) tylko wszystkie antybiotyki -laktamowe w tym imipenen

c) szczepy wrażliwe na Vancomycynę i Teikoplaninę

d) żadna z wyżej wymienionych

7. Wskazania do diagnostyki zakażeń wywoływanych przez mykoplazmy to:

a) zapalenia płuc u dzieci w przypadku braku efektu po podaniu antybiotyków -laktamowych

b) wcześniak o masie ciała <1250g z objawami niewydolności oddechowej (zakażenie U.urealyticum)

c) odpowiedzi a i b

d) żadna z wyżej wymienionych

8. Metody PCR są stosowane do wykrywania mykoplazm w celu:

a) identyfikacji nieznanych szczepów do poziomu gatunku

b) charakteryzowania szczepów należących do znanego gatunku

c) wykrywania markerów oporności na antybiotyki

d) wszystkie wyżej wymienione

9. Materiał biologiczny do badań w kierunku C.pneumoniae musimy zabezpieczyć w następujący sposób:

a) w lodówce 4 C

b) zamrozić -70 C

c) podłoże transportowe z sacharozą i buforem fosforanowym

d) odpowiedzi b i c

10. C.psittaci wywołuje papuzice u ludzi. Obraz kliniczny to:

a) zapalenie płuc

b) zapalenie mózgu

c) postać posocznicową

d) wszystkie wyżej wymienione

Medycyna spr. 4, grupa ............................................................................................................................................

 1. Czynnikami etiologicznymi atypowego zapalenia płuc są:

 1. Mycoplasma pneumoniae

 2. Chlamydia trachomatis L1, L2, L3

 3. Borrelia burgdorferi

 4. wszystkie wyżej wymienione

2. Czynnikiem etiologicznym atypowego zapalenia płuc mogą być:

a) Chlamydia pneumoniae

b) Mycoplasma pneumoniae

c) Coxiella burnetii

d) wszystkie wyżej wymienione

3. W okresie kiły późnej trzeciorzędowej ciężarna:

a) może urodzić zdrowe dziecko

b) rodzi zawsze dzieci zakażone

c) kobieta w kile trzeciorzędowej jest bezpłodna

d) ciąża jest czynnikiem zaostrzającym kiłę

4. Osoby zatrudnione na fermach kurzych ulęgają zakażeniu:

  1. Chlamydia psittaci

  2. Chlamydia pneumoniae

  3. Rickettsia prowazeki

  4. wszystkie wyżej wymienione

5. Wesz ludzka jest czynnym przenosicielem:

 1. R.prowazeki

 2. R.conorii

 3. R.rickettsi

 4. wszystkie wyżej wymienione

6. M.fermentans może wystąpić:

a) pozakomórkowo

b) wewnątrz komórek

c) odpowiedzi a i b

d) żadna z wyżej wymienionych

7. U pacjentów z zespołem SARA (sexually acquired reactive arthritis) wykrywano przeciwciała dla:

a) C.trachomatis

b) C.pneumoniae

c) odpowiedzi a i b

d) żadna z wyżej wymienionych

8. Ciałko elementarne EB zawiera:

a) antygen grupowo-swoisty

b) gatunkowo-swoisty

c) typowo-swoisty

d) wszystkie wyżej wymienione

9. Metoda kojarząca dyfuzję antybiotyku i jego ilościowe określenie stężenia hamującego MIC ( ) to:

a) metoda płytkowo-dyfuzyjna z użyciem krążków bibułowych nasyconych chemioterapeutykami

w stężeniach, jakie one osiągają w surowicy

b) E-test

c) odpowiedzi a i b

d) żadna z wyżej wymienionych

10. Diagnostyka kiły polega na:

a) wykonywaniu odczynów serologicznych takich jak DRL, FTA-ABS

b) diagnostyce polegającej na wykonaniu preparatu bezpośredniego

c) zależy od okresu choroby

d) żadna z wyżej wymienionych


Pobierz dokument
test.iii.mikrob.medycyna.spr.doc
Rozmiar 107 KB

Wyszukiwarka