Ćwiczenie 67, Ćwiczenie 67 (4), Małgorzata Papierowska


Małgorzata Papierowska

Rok I gr. 4

ĆWICZENIE 67

Temat: Wyznaczanie długości fali światła za pomocą siatki dyfrakcyjnej

Celem ćwiczenia było wyznaczenie długości fali światła za pomocą siatki dyfrakcyjnej.

Zadanie pierwsze polegało na wyznaczeniu stałej siatki d, potrzebnej w zadaniu drugim do wyznaczenia długości fali λ.

0x08 graphic
W doświadczeniu posługiwałam się zestawem pomiarowym takim jak na rysunku :

Siatka dyfrakcyjna ekran

Wykonanie ćwiczenia :

Siatkę dyfrakcyjną ustawiłam równolegle do ekranu . Na początku wyznaczam stałą siatki dyfrakcyjnej d .

Włączam źródło światła o znanej długości fali (światło lasera o λl = 632,8nm. Odczytuję położenie linii widmowych dla trzech rzędów po lewej i prawej stronie szczeliny . następnie obliczam sinus kąta ugięcia :

Sinαn = xn / (xn2 + l 2)

Długość fali światła monochromatycznego [nm]

632,8

Odległość siatki od ekranu l [m]

0,94

Rząd widma

n

Odległość od szczeliny [m]

Kąt ugięcia

αn

[stopnie]

Stała siatki

dn

[nm]

Śr. Stała siatki d [nm]

Na prawo

xp

Na lewo

xl

Średnie

xn

1

0,055

0,055

0,055

3,33

10910,34

10931,36

2

0,11

0,11

0,11

6,66

10910,34

3

0,165

0,165

0,165

9,96

10973,41

Więc:

Sinα1 = 0,055/( (0,055)2 +(0,94) 2 ) = 0,055/ (0,003025 + 0,8836) = 0,055/0,9416= 0,058

α1 = 3,33

Sinα2 = 0,11/( (0,11)2 +(0,94) 2 ) = 0,11/ (0,0121 + 0,8836) = 0,11/0,9464 = 0,116

α2 = 6,66

Sinα3 = 0,165 /( (0,165)2 +(0,94) 2 ) = 0,165/ (0,0272 + 0,8836) =0,165/0,9544 = 0,173

α3 = 9,96

Na podstawie wzoru :

dn = nλ / Sinαn

obliczam stałą siatki dn :

dn1= 1*632,8 / 0,058 = 10910,34

dn2 = 2*632,8 / 0,116 = 10910,34

dn3 = 3*632,8 / 0,173 = 10973,41

średnia stała siatki d :

d = (dn1 +dn2 +dn3)/3

d = 10931,36

Zadanie drugie polegało na wyznaczeniu długości fali świetlnej λ dla kolorów:

Niebieskiego zielonego i żółtego

Wykonanie ćwiczenia

Za szczeliną ekranu ustawiłam lampę rtęciową. Tak jak poprzednio zapisywałam położenia rzędów widmowych : na lewo od szczeliny al i na prawo ap

Odczyt przeprowadzam dla trzech rzędów intensywnie świecących prążków barwy : niebieskiej zielonej żółtej

Barwa linii widmowych

Niebieska

λtab = 435,1 nm

Zielona

λtab = 546 nm

Żółta

λtab = 578,0 nm

Rząd widma n

1

2

3

1

2

3

1

2

3

Odl. Od szczeliny [m]

Na prawo

ap

0,037

0,078

0,110

0,047

0,092

0,145

0,050

0,092

0,156

Na lewo

an

0,041

0,080

0,115

0,045

0,094

0,143

0.052

0,104

0,154

Średnia

an

0,039

0,079

0,1125

0,046

0,093

0,144

0,051

0,098

0,155

Kąt ugięcia αn [stopnie]

2,61

5,35

7,59

3,12

6,25

7,64

3,44

6,61

10,40

Długość fali λn

[nm]

448,19

456,12

433,61

535,64

535,64

436,53

590,29

566,79

592,48

średnia długość fali

445,97

502,60

583,19

Δ λtab=|λ - λtab|

10,87

43,4

5,19

(Δ λtab/ λtab)*100%

2,44

8,64

0,89

Obliczam dla każdego rzędu średnią odległość prążka od szczeliny

an =(al +ap) / 2

obliczam Sinαn (kąt ugięcia) ze wzoru

Sinαn = an / (an2 + l 2)

Niebieski:

Sinαn1 = an1 / (an12 + 0,94 2) = 0,039 / 0,00152 +0,8836 = 0,039 / 0,9408 = 0,041

αn1 = 2,61

Sinαn2 = an2 / (an22 + 0,94 2) = 0,079 /0,00624 +0,8836 = 0,079 /0,9431 = 0,084

αn2 = 5,35

Sinαn3 = an3 / (an32 + 0,94 2) = 0,1125 /0,01266 +0,8836 = 0,1125 /0,9467 =0,119

αn3 = 7,59

zielony

Sinαn1 = an1 / (an12 + 0,94 2) = 0,046 / 0,002116 +0,8836 = 0,046 / 0,9411 = 0,049

αn1 = 3,12

Sinαn2 = an2 / (an22 + 0,94 2) = 0,093 / 0,008649+0,8836 = 0,093 /0,9446 = 0,098

αn2 = 6,25

Sinαn3 = an3 / (an32 + 0,94 2) = 0,144 / 0,020736 +0,8836 = 0,144 /0,0,9509 =0,1198

αn3 = 7,64

żółty

Sinαn1 = an1 / (an12 + 0,94 2) = 0,051 / 0,002601 +0,8836 = 0,051 / 0,9413 = 0,054

αn1 = 3,44

Sinαn2 = an2 / (an22 + 0,94 2) = 0,098 / 0,009604+0,8836 = 0,098 /0,9450 = 0,1037

αn2 = 6,61

Sinαn3 = an3 / (an32 + 0,94 2) = 0,155 / 0,024025 +0,8836 = 0,155 /0,9527 =0,1627

αn3 = 10,40

obliczam długość fali dla barwy niebieskiej

λn = d Sinαn / n

λn1 = d Sinα1 / 1 = 10931,36*0,041 /1 = 448 19

λn2 = d Sinα2 / 2 = 10931,36*0,084 /2 = 459,12

λn3 = d Sinα3 / 3 = 10931,36*0,119 /3 = 433,61

wartość średnia to

λ = (λn1 + λn2 + λn3) /3 =( 448,19 +456,12 + 433,61 )/3 = 445 97

obliczam długość fali dla światła zielonego:

λn = d Sinαn / n

λn1 = d Sinα1 / 1 = 10931,36*0,049 /1 = 535,64

λn2 = d Sinα2 / 2 = 10931,36*0,098 /2 = 535,64

λn3 = d Sinα3 / 3 = 10931,36*0,1198 /3 = 436,53

wartość średnia to

λ = (λn1 + λn2 + λn3) /3 =( 535,64 +535,64 + 436,53 )/3 = 502,60

obliczam długość fali dla światła żółtego:

λn = d Sinαn / n

λn1 = d Sinα1 / 1 = 10931,36*0,054 /1 = 590,29

λn2 = d Sinα2 / 2 = 10931,36*0,1037 /2 = 566,79

λn3 = d Sinα3 / 3 = 10931,36*0,1626 /3 = 592,48

wartość średnia to

λ = (λn1 + λn2 + λn3) /3 =( 590,29 +566,79 + 592,48 )/3 = 583,19Wyszukiwarka