20031014200109, Biznes Plan dla stacji benzynowej - gazowej

Pobierz dokument
20031014200109.biznes.plan.dla.stacji.doc
Rozmiar 794 KB

Biznes Plan dla gazowej stacji paliwowej i ręcznej myjni samochodowej

 1. Streszczenie kierownicze

 1. Charakterystyka firmy

    1. Podstawowe dane

    2. Forma organizacyjno - prawna i stan własnościowy podmiotu

    3. Geneza projektu, charakter przedsiębiorstwa

    4. Ocena otoczenia, w którym przedsiębiorstwo będzie funkcjonować

    5. Podstawowy zakres działalności

    6. Branża podstawowa

    7. Zatrudnienie - pracownicy

    8. Opis majątku przedsiębiorstwa

    9. Przedsiębiorstwa współpracujące, kooperanci

 1. Strategia bazowa

  1. Misja

  2. Wizja

  3. Cele

  4. Sposoby realizacji

  5. System wartości

 1. Produkt i usługa

    1. Charakterystyka oferty

    2. Charakterystyka konkurencji

    3. Określenie przewagi konkurencyjnej

    4. Ochrona prawna produktów

 1. Rynek i marketing

  1. Charakterystyka rynku

  2. Charakterystyka produktu

  3. Charakterystyka klientów

  4. Analiza otoczenia konkurencyjnego wg 5 sił Portera

  5. Plan marketingowy

  6. Budżet działań marketingowych

  7. Plan sprzedaży

 1. Zasoby kadrowe i system zarządzania

  1. Zasoby ludzkie

  2. Kadra zarządzająca

  3. System naboru

  4. Polityka firmy wobec szkoleń.

  5. Funkcje i podział odpowiedzialności

 1. Technika, technologie i logistyka

  1. Świadczenie usług i logistyka

  2. Zestawienie kosztów działalności

 1. Inwestycje i kapitały

  1. Nakłady i koszty uruchomienia działalności

 1. Część finansowa

  1. Założenia

  2. Rachunek wyników

  3. Bilans

  4. Rachunek przepływów pieniężnych

  5. Analiza progu rentowności z analizą wrażliwości

  6. Analiza wskaźnikowa

 1. Zakończenie

  1. Analiza TOWS/SWOT

  2. Wybór strategii

 1. Streszczenie kierownicze

Biznes plan powstał dla stacji gazowej GAZCO i myjni, które mają powstać w 2004 roku w Katowicach przy ul Górniczej. Bezpośrednim celem powstania biznes planu jest jasność celów, jakie zamierzamy osiągnąć prowadząc taką działalność oraz możliwość łatwego sprawdzenia czy nasza działalność rozwija się w odpowiednim kierunku.

Stacja gazowa jest przedsięwzięciem Józefa K. i Krzysztofa R, którzy zawarli spółkę jawną i postanowili postawić stację gazową. Według założeń biznes planu przedsięwzięcie ma być finansowane ze środków własnych właścicieli - jest to kwota w wysokości 420000 złotych.

Według prognoz przedsięwzięcie zacznie przynosić na trwałe zyski już w roku 2004, a rentowność sprzedaży dla całego roku 2004 wyniesie 5,32%. W latach następnych wraz z ustabilizowaniem się sprzedaży rentowność będzie rosła a w 2006 roku wyniesie prawie 10%, co pozwoli na dokonanie przez właściciela wypłat z zysku.

Prawidłowość założeń finansowych prezentuje część finansowa biznes planu, w której dokonano ich analizy.

Poza inwestycjami na początku działalności biznes plan zakłada jedynie inwestycje odtworzeniowe finansowane z zysku.

Na stacji zatrudnionych zostanie 5 osób, 2 przy dystrybutorach, 2 pracowników myjni oraz sprzątaczka. Pensja brutto pracowników myjni i stacji wynosi średnio 1000,00zł na miesiąc (ok. 700,00zł netto), natomiast sprzątaczki 800,00zł, (co stanowi ok. 600,00zł netto).

Stacja paliw otwarta będzie od godziny 0:00 do 24:00 natomiast myjnia od 7:00 do 20:00 (każdy dzień tygodnia).

Stacja będzie oferowała gaz LPG i usługi mycia samochodu, od konkurencji wyróżniać ją będzie wygląd zachęcający do korzystania oraz indywidualne podejście do klienta i sympatyczna atmosfera.

 1. Charakterystyka firmy

 1. Podstawowe dane

Nazwa: Stacja paliw gazowych „GAZCO” i myjnia ręczna

Siedzibą jest teren należący niegdyś do spółdzielni, który został wykupiony przez dwuosobową spółkę jawną.

Adres: 40-019 Katowice, ul. Górnicza 4

Godziny otwarcia: Stacja 0:00 do 24:00 każdy dzień tygodnia

Myjnia 7:00 do 20:00 każdy dzień tygodnia

Kapitał założycielski: 420 000zł

Data rozpoczęcia działalności: 2004-01-01

Pozwolenia:

 1. Forma organizacyjno-prawna i stan własnościowy podmiotu

Stacja i myjnia prowadzą działalność na zasadzie zgłoszenia działalności spółki jawnej, której właścicielem jest Józef K. i Krzysztof R.

Kapitał: założycielski wniesiony w formie pieniężnej w wysokości 420 000zł.

 1. Geneza projektu, charakter przedsiębiorstwa

Cały projekt przedsięwzięcia i powstania stacji gazowej oraz myjni GAZCO opiera się na szczegółowym zbadaniu rynku naszego kraju. Zapotrzebowanie na stacje gazowe jest bardzo duże i nadal rośnie, ponieważ wzrasta ilość samochodów napędzanych paliwem płynnym LPG, szczególnie, że koszty założenia takiej instalacji w samochodzie zwracają dość szybko - wynika to z ponad dwukrotnie niższej ceny gazu od benzyny. Natomiast jeśli chodzi o myjnię wynika to ze zmiany nastawienia społeczeństwa, zmiany przyzwyczajeń i także wzrostu korzystania właścicieli samochodów z myjni.

Aby zrealizować ten projekt dwóch znajomych Józef K. i Krzysztof R zakłada spółkę jawną, wykupują grunt od spółdzielni za kapitał własny i stawiają tam odpowiedniej wielkości budynki, dystrybutory, zbiorniki na gaz itp. Budową i wykańczaniem zajmą się niezależne firmy mające siedzibę w rejonie (Górny Śląsk i okolice). Niektóre narzędzia oraz niezbędne elementy służące do wyposażenia budynków, zostaną sprowadzone zza granicy, ze względu na gorszą jakość polskiego produktu lub też ze względu na jego brak.

Na miesiąc przed otwarciem naszej stacji, rozpocznie się umiarkowana kampania reklamowa zachęcająca klientów do odwiedzenia, która w miarę zbliżania się do momentu otwarcia, będzie stopniowo wzrastać. Równocześnie zaczną się poszukiwania kadry pracowniczej.

Produktem będzie gaz płynny LPG oraz będziemy oferować usługę mycia samochodów wraz z woskowaniem, polerowaniem itp.

Przychód będzie wpływał ze sprzedaży gazu oraz z usługi mycia samochodów.

Cena gazu będzie porównywalna z innymi stacjami gazowymi. Natomiast myjnia będzie dosyć tania, ponieważ jest to nie duża myjnia ręczna, będzie jednak przez to bardziej konkurencyjna.

 1. Ocena otoczenia, w którym przedsiębiorstwo będzie funkcjonować

 1. Otoczenie mikroekonomiczne (konkurencyjne)

W centrum Katowic prowadzi działalność kilkunastu potencjalnych konkurentów. Ze względu na kryterium bliskości najpoważniejszymi konkurentami dla „GAZCO” i myjni są SHELL, BP, myjnia CLEEN

SHELL - duża stacja paliwowa o znanej marce i wyrobionej renomie; jej zaletą jest różnorodność produktów oferowanych w sklepie na terenie stacji, duża ilość miejsca, parking dostępny dla klientów. Stacja w celu zdobycia stałej klienteli proponuje zbieranie tzw. punktów SMART (kupno paliwa i produktów ze sklepu), za które z dostępnego katalogu można wybrać nagrody. Na terenie stacji znajduje się również automatyczna myjnia samochodowa. Ceny tej usługi i towarów są jednak dość wysokie.

BP - również duża stacja paliwowa o znanej marce; na terenie stacji znajduje się sklep z dodatkowym barem, gdzie można się zaopatrzyć w ciepłe przekąski i napoje oraz automatyczna myjnia samochodowa; dostępny parking dla klientów. Stacja również wydaje specjalne punkty BP, za które można nabyć różne produkty ze sklepu lub katalogu BP.

CLEEN - myjnia samochodowa, ręczna, niewielka, z jednym stanowiskiem obsługi, obsługiwanym przez 2 pracowników, teren niewielki, pomieszczenie nie zachęca do korzystania z usług.

Dużą grupę klientów stanową pracownicy kopalni, gdyż stacja i myjnia znajdują się w niewielkiej odległości od terenu kopalni. Stacja znajduje się na trasie przejazdu dużej liczby ciężarówek i samochodów dostawczych, więc kierowcy tych pojazdów są częstymi klientami GAZCO. Myjnia przyciąga klientów atrakcyjnymi, konkurencyjnymi cenami za usługi, dokładnością, szybkością obsługi oraz ciekawym wyglądem. W niewielkiej odległości od myjni znajduje się duży biurowiec, jego pracownicy stanowią dużą grupę klientów.

 1. Otoczenie makroekonomiczne

Zwiększa się liczba dużych biurowców i ludzi korzystających z usług myjni. Stacja znajduje się w korzystnym miejscu, przejeżdża obok niej coraz więcej samochodów.

Do prowadzenia działalności gospodarczej potrzebne są zezwolenia udzielane przez Urząd Miasta Katowice, Okręgowy Urząd Górniczy, Urząd Ochrony Środowiska.

 1. Podstawowy zakres działalności

Stacja i myjnia prowadzi działalność w zakresie usług:

 1. Branża podstawowa

Jest to sprzedaż detaliczna paliwa typu gaz LPG ( PKD) oraz ręczne mycie samochodów ( PKD)

 1. Zatrudnienie - pracownicy:

W firmie zatrudnionych jest:

 1. Opis majątku przedsiębiorstwa

 1. Majątek rzeczowy

 1. Kapitały własne:

 1. Przedsiębiorstwa współpracujące, kooperanci

 1. Strategia bazowa

 1. Misja

Maksymalne zadowolenie klienta podczas obsługi, zarówno na stacji jak i myjni oraz wysokiej jakości produkty sprawiają, że klient decyduje się na ponowne skorzystanie z naszych usług w najbliższym czasie.

 1. Wizja

Każdy użytkownik samochodu naszym klientem.

 1. Cele:

Cele strategiczne:

Cele taktyczne:

Cele operacyjne:

Cele finalne:

Cele pośrednie:

Cele rynkowe:

Zdobycie 10% udziałów w rynku na terenie Katowic w ciągu roku.

 1. Sposób realizacji

 1. System wartości

Najważniejsze dla stacji GAZCO i myjni jest zadowolenie klientów z oferowanych produktów oraz profesjonalnej obsługi. Chce to osiągnąć poprzez sprzedaż wysokiej jakości paliwa, zapewnianie ciągłości i atrakcyjności usług. Pragną przyciągnąć rzeszę klientów wyglądem i fachową, rzetelną obsługą. Mają czuć się tam swobodnie, w poczuciu, że zostaną fachowo obsłużeni.

Równocześnie firma kładzie nacisk na uzyskanie maksymalnego dochodu z zainwestowanego kapitału, który pozwoli rozwinąć działalność.

 1. Produkt i usługa

 1. Charakterystyka oferty:

Godziny otwarcia:

Powierzchnia terenu zajmowanego wynosi 1000m2, znajdują się na niej dwa budynki. Pierwszy, o powierzchni 8 m2 stanowi pomieszczenie tylko dla pracowników, drugie o powierzchni 220 m2 jest obiektem stanowiącym teren myjni, gdzie zostały rozmieszczone pomieszczenia: socjalne 14 m2, sanitarne 8 m2, gospodarcze 2,5 m2, magazyn 20 m2, poczekalnia i biuro 10 m2, toaleta 1,5 m2.

Duży nacisk kładzie się na czystość i estetykę pomieszczeń. Przeważa kolorystyka beżów i zieleni ze stalowymi dodatkami. Różne elementy na stacji mają nieregularne kształty, jak np. krzywe okna, pofalowane parapety, kolorowe dodatki w kształcie figur geometrycznych na dystrybutorach itp. po to, aby zachęcić potencjalnych klientów do korzystania ze stacji.

Oferujemy produkty:

Oferujemy usługi na samochodowej myjni ręcznej:

 1. Charakterystyka konkurencji

Tabela 1 Charakterystyka konkurencji

SHELL

BP

CLEEN

Godziny otwarcia

O00 do 2400

O00 do 2400

700 do 1800

Powierzchnia

Duża stacja

Duża stacja

niewielka

Miejsce parkingowe

Parking na 6 samochodów

Parking na 10 samochodów

brak

Podejście do klienta

Przyjacielski podejście do klienta

Obojętność

Obojętność

Dodatkowe atrakcje

Punkty SMART

Punkty BP

brak

Wygląd

Nowoczesna, w kolorach: żółtym, czerwonym i pomarańczowym.

Nowoczesna w kolorach: zielonym i żóltym

Jasno niebieska, zaniedbana, nie zachęca do korzystania z usług

Szerokość

Asortymentu

Paliwa, gaz - Shell POWER Gas, automatyczna myjnia, sklep z artykułami spożywczymi, ale także z akcesoriami samochodowymi

Paliwa, gaz - BP Gas, automatyczna myjnia, bar z ciepłymi przekąskami i napojami, sklep z artykułami spożywczymi, ale także z akcesoriami samochodowymi

Ręczna myjnia z jednym stanowiskiem obsługi

Ceny

wysokie

Umiarkowanie wysokie

Niedrogie usługi

Konkurencyjne stacje SHELL i BP oferują praktycznie identyczne produkty, jednak ceny SHELL'a znacznie przewyższają ceny pozostałych stacji. Klienci ściągani są w podobny sposób, a mianowicie poprzez dodatkowe atrakcje takie jak zbieranie punktów (za zakup paliwa czy innych produktów), za które klient może zakupić produkty w sklepie lub zamówić produkty z katalogu, a także przez nowoczesną i szybką obsługę oraz możliwość skorzystania z innych usług takich jak sprawdzenie ciśnienia w oponach czy też skorzystanie z odkurzacza. Obie stacje różni sposób podejścia do klienta, ponieważ na SHELL'u obsługa jest bardzo sympatyczna i nastawiona na to aby pomóc klientowi, natomiast na BP spotykamy się głównie z traktowaniem obojętnym, choć zdarzają się pozytywne wyjątki. Poza tym SHELL zachęca różnorodnością produktów oferowanych w sklepie, ale odstrasza wysoką ceną produktów oraz usług. Przewagą BP jest to, że oprócz sklepu i myjni posiada dodatkowy bar, gdzie można zaopatrzyć się w ciepłe przekąski i napoje.

Natomiast myjnia CLEEN jest niewielką myjnią ręczną z jednym stanowiskiem obsługi, nie zachęca do korzystania z niej ani obsługa ani pomieszczenie, mogą jednak zachęcić niskie ceny.

 1. Określenie przewagi konkurencyjnej

Naszą przewagą w stosunku do naszych konkurentów będzie na pewno indywidualne podejście do klienta. Każdy klient będzie traktowany na stacji, czy myjni GAZCO jakby był najważniejszy, jest to możliwe dzięki temu, że nie jest to stacja duża a nasi pracownicy są specjalnie wyszkoleni z zakresu jakości usług i indywidualnego podejścia do klienta. Chcemy połączyć cechy dużych stacji, myjni takich jak np. BP i małych takich jak Cleen, będzie się to wiązało z tym, że klienci będą obsługiwani szybko i fachowo, natomiast atmosfera będzie przyjazna, co wiąże się z indywidualnym traktowaniem klienta. Z naszych obserwacji wynika także, że obsługa często pozostawia wiele do życzenia, na stacji GAZCO stawiamy tylko na wysoko wykwalifikowaną i odpowiednio wyszkoloną profesjonalną obsługę.

Ważnym elementem, który także będzie naszą przewagą będzie nie tuzinkowy wygląd stacji, która będzie zachęcała kolorowymi i nieregularnymi elementami takimi jak np. krzywe aczkolwiek funkcjonalne okna, pofalowane parapety, rynny, kolorowe dystrybutory itp. Oprócz indywidualnego podejścia, przyjaznej atmosfery i ciekawego wyglądu stacji zapewnimy klientom fachową obsługę i co najważniejsze wysokiej jakości usługę mycia samochodu oraz produkt - gaz LPG.

 1. Ochrona prawna produktu

Wszystkie produkty sprzedawane na stacji GAZCO czy też stacjach konkurencyjnych są chronione prawem (zastrzeżone nazwy).

 1. Rynek i marketing

  1. Charakterystyka rynku

Stacja powstanie w centrum Katowic, przy jednej z głównych ulic. Rynek, na którym będzie działać stacja jest rynkiem bardzo chłonnym. Charakteryzuje się mało elastycznym, lecz ciągle wzrastającym popytem na usługi świadczone przez stacje paliwowe i gazowe, wynika to z ciągle wzrastającej liczby samochodów oraz w naszym przypadku coraz większej liczby samochodów na gaz. Stronę podażową reprezentuje wiele konkurujących między sobą stacji. Konkurenci mają podobną pod względem jakości i ceny ofertę produktową.

Główny rynek, który poddajemy analizie, zlokalizowany jest w centrum Katowic, a w szczególności w obrębie promienia o długości 3 km od skrzyżowania ulic Warszawskiej i Górniczej. W tym obszarze działa trzech konkurentów: stacje BP i SHELL oraz myjnia CLEEN. Głównymi ich klientami są kierowcy podróżujący trasą Roździeńskiego i Warszawską. Obecnie zwiększa się osób korzystających z usług myjni. Wielu ludzi zaczyna także zamieniać tradycyjne paliwo na zdecydowanie tańszy gaz. Na terenie Katowic znajduje się duża liczba stacji paliw oraz myjni, jednak rynek jest nadal nienasycony.

Wg. badań „Polskiej Izby Paliw płynnych” po polskich drogach jeździ 850 tysięcy samochodów zasilanych gazem płynnym. W roku ubiegłym ich liczba wzrosła o 150 tys. względem roku 2001. W roku 2002 do Polski sprowadzono średnio ok. 12 tys. instalacji gazowych na miesiąc. Sprzedaż gazu szybko rośnie; w ubiegłym roku 860 tys. ton LPG kupili użytkownicy pojazdów. Był to dziewięciokrotny wzrost względem roku 1990 i osiągnięto poziom 1,5 mln ton. Pod względem liczby samochodów napędzanych gazem płynnym Polska jest już na drugim miejscu w Europie - po Włoszech, gdzie aut zasilanych tym paliwem jest 1,4 mln. Na terenie Polski funkcjonuje 3,4 tys. stacji autogazu, czyli prawie dwa razy więcej niż w 1999 r.

  1. Charakterystyka produktu

Produkt, którym jest gaz płynny LPG jest obecnie produktem, na który jest coraz większe zapotrzebowanie. Od 1999 roku ilość stacji gazowych wzrosła dwa razy i nadal rośnie, wynika to z ciągle wzrastającej liczby samochodów na gaz. To natomiast wynika z oszczędności, ponieważ gaz jest zdecydowanie tańszy od tradycyjnego benzyny i w momencie gdy samochód stanowi narzędzie pracy koszt instalacji zwraca się można by powiedzieć, że momentalnie. Obecnie zwiększa się także liczba osób korzystających z usług myjni. Wynika to z nowego podejścia najczęściej jednak młodych ludzi, którzy odchodzą od tradycyjnego mycia samochodu na rzecz korzystania z myjni, która zdecydowanie staniała w ostatnich latach. Na terenie Katowic znajduje się duża liczba stacji paliw oraz myjni, jednak rynek jest nadal nienasycony.

  1. Charakterystyka klientów.

Nasza działalność jest kierowana do grup społecznych o różnym statusie majątkowym w różnym wieku i różnej płci wynika to z tego względu, że samochodami jeżdżą wszyscy począwszy od 18 roku życia. Myjnia kierowana jest jednak do ludzi o nowym europejskim podejściu, którzy nie myją już samochodów osobiście, ale jadą do myjni, klientami którzy skorzystają z tej usługi będą na pewno klienci o średnim i wysokim stopniu zamożności.

Potencjalnymi klientami naszej stacji są klienci o niskim i średnim stopniu zamożności - wynika to z niedużej ceny gazu, ale także klienci o wysokim stopniu zamożności - wynika to z prestiżu i ekonomiczności jeżdżenia samochodem na gaz. Potencjalni klienci z tego rynku będą głównie zlokalizowani w mieście Katowice, choć nie tylko, będzie to także wiele osób, które przyjeżdżają do Katowic do pracy, szkoły lub w innym celu takim jak np. zakupy. Na pewno będzie również mały procent klientów, którzy dotychczas korzystali z usług konkurencyjnych stacji znajdujących się w Katowicach a także innych miastach na terenie Górnego Śląska.

Wymagania: docelowa grupa kładzie duży nacisk na to, aby na stacji panowała miła atmosfera, a obsługa nastawiona była na klienta, aby usługi wykonywane były szybko i fachowo.

Okoliczności korzystania z gazu LPG: Wynika to najczęściej z potrzeby zatankowania paliwa, aby móc jechać dalej, niekiedy wynika to także z nagłego przypływu gotówki.

Okoliczności korzystania z myjni: Wynika to z brzydkiego wyglądu samochodu, który jest po prostu brudny.

  1. Analiza otoczenia konkurencyjnego wg 5 sił Portera

Działanie sektora analizujemy przez zbadanie pięciu czynników kształtujących atrakcyjność dla bieżących i przyszłych inwestorów. Czynnikami tymi są:

Stacja GAZCO działa w sektorze paliwowym. Jego głównymi dostawcami są:

natomiast nabywcami są klienci indywidualni.

Model konkurencji M.E.Portera z wykorzystaniem wskazówek dotyczących uwarunkowań atrakcyjności sektora usługowego i ich wpływu na jego możliwości rozwojowe pozwoli ocenić otoczenie konkurencyjne stacji gazowej i myjni GAZCO.

 1. Siła oddziaływania / siła przetargowa dostawców

Stacja paliw gazowych GAZCO i myjnia ręczna zależna jest od dostawców gazu i chemii samochodowej, którzy działają w swoim wysoko skoncentrowanym sektorze. Dzięki takiej pozycji często mogą dyktować warunki dotyczące:

Powodem silnej pozycji przetargowej jest zdolność dostawców do zwiększenia ceny, bez jednoczesnego spadku obrotów. Wynika ona z następujących okoliczności:

Reasumując siła przetargowa dostawców jest bardzo duża i nie ma aktualnie możliwości jej ograniczenia.

 1. Siła oddziaływania / siła przetargowa nabywców

Siła przetargowa nabywców jest niska. Wynika to bezpośrednio z indywidualnych działań każdego klienta korzystającego z usługi badź kupującego towar w różnych stosunkowo niewielkich ilościach. Z tego względu ma on ograniczoną możliwość negocjowania ceny.

Indywidualny klient może co najwyżej sugerować właścicielom stacji wprowadzanie zmian na poziomie produktu lub usługi, jednakże nie ma na ceny wpływu.

 1. Intensywność rywalizacji wewnątrz sektora

W sektorze paliwowym na terenie centrum Katowic istnieje konkurencja na poziomie średnim, która walczy o klientów głównie za pomocą reklam i kampanii promocyjnych, dodatkowych atrakcji takich jak punkty SMART czy BP. Rynek konkurencji jest zrównoważony, ponieważ konkurenci unikają walki cenowej.

Tempo wzrostu popytu na oferowany przez stacje gaz czy usługi związane z myciem samochodu stale wzrasta. Wynika to ze wzrostu ilości pojazdów zasilanych gazem, oraz z rozpowszechnienia zwyczaju mycia samochodów w myjni.

Produkty i usługi oferowane przez stacje w większości charakteryzują się powszechnością, stąd każda firma ma podobne możliwości prowadzenia działalności gospodarczej i małe zagrożenie ze strony konkurencji. Pochodną tego zjawiska są niskie koszty zmiany stacji paliw przez indywidualnych klientów. Wybierają oni stacje wyróżniające się wysoką jakością oferowanych usług i produktów, miłą obsługą. Są to determinanty wyróżniające konkurentów w sektorze usługowym.

Bariery wyjścia z sektora paliwowego są bardzo wysokie, ponieważ koszty materialne są wysokie (specjalistyczne urządzenia - zbiorniki, dystrybutory, odpowiednio przystosowane budynki - myjnia, konieczność przekwalifikowania pracowników) oraz istnieją stosunkowo wysokie koszty związane z utratą korzyści płynących z zadomowienia się w sektorze, dobrej współpracy z dostawcami.

 1. Bariery wejścia / groźba pojawienia się nowych konkurentów

Pojawienie się nowych konkurentów zależy od następujących czynników:

Bariery wejścia:

Podstawową barierą, którą bierzemy pod uwagę jest wysoki koszt zagospodarowania terenu związany z:

Sugerując się wyłącznie kosztem wejścia możemy stwierdzić, że bariery wejścia są wysokie.

Atrakcyjności sektora:

Atrakcyjność sektora oceniana jest na podstawie analizy czynników zawartych w Tabeli 2.

Tabela 2 Ocena atrakcyjności sektora

Czynniki

Waga

Ocena (1-10)

Wartość ważona

Tempo rozwoju rynku

1,0

6

6,0

Wielkość rynku

0,5

6

3,0

Ryzyko rynku

0,5

3

1,5

Koszty wejścia na rynek

3,5

2

7,0

Sytuację pod względem konkurencji

1,0

5

5,0

Elastyczność cenową

0,5

7

3,5

Częstość zamówień

0,5

5

2,5

Atrakcyjność inwestycyjną

1,0

4

4,0

Potencjał innowacyjny

0,5

6

3,0

Atrakcyjność społeczną

1,0

3

3,0

SUMA:

10

38,5

Sektor paliwowy nie jest sektorem atrakcyjnym i mimo tego, że popyt na gaz i usługi związane z myjnią samochodową nadal rosną koszty związane z działalnością w tym sektorze są bardzo duże. Bariery wejścia i wyjścia są bardzo wysokie. Takie warunki nie zapewniają klientom instytucjonalnym w sektorze paliwowym osiąganie wysokich dochodów.

 1. Zagrożenie ze strony produktów i usług substytucyjnych

Sektor paliwowy nie posiada na razie produktów substytucyjnych, tzn. są produkty substytucyjne, ale w ramach jednego sektora - samochód żeby jeździć musi albo zatankować paliwo albo gaz płynny. Substytutem może być w tym wypadku tylko i wyłącznie jeżdżenie innym środkiem lokomocji takim jak pociąg czy rower. Nie ma więc zagrożenia ze strony produktów substytucyjnych.

  1. Plan marketingowy.

Założenia planu marketingowego:

Stacja GAZCO działa w branży paliwowej - zajmuje się sprzedażą gazu LPG oraz usługą mycia samochodów w myjni ręcznej.

Stacja ma zamiar dostarczać potencjalnemu klientowi dobrej jakości paliwa przy kompetentnej obsłudze stanowiska. Zapewnić szybką, sprawną i zadowalającą obsługę podczas mycia samochodu.

Produkt, czyli gaz płynny LPG sprzedawany jest na miejscu, detalicznie ze specjalnie przygotowanych dystrybutorów.

Firma chce osiągnąć planowany udział w rynku na terenie Katowic ok. 10%, czyli zbliżyć się do pozycji konkurencji, poprzez częściowe przejęcie ich klientów i przyciągnięcie nowych. Osiągnąć sprzedaży pokrywającą koszty działalności oraz zapewniającą nadwyżkę kasową w wysokości min. 10% w ciągu 3 lat. Uformować w klientach lojalności wobec GAZCO i myjni (realizacja 3-4 lata).

Stacja będzie wykorzystywała następujące determinanty w celu neutralizacji konkurencji:

Elementy marketingu mix

Stacja paliw gazowych GAZCO oferuje w sprzedaży obecnie jeden produkt - gaz płynny LPG, oferuje także usługę mycia samochodu w ręcznej myjni.

Poziom cen gazu oferowany przez stację paliw GAZCO jest porównywalny do konkurencji i wynosi 1,1 złotego za litr, natomiast myjnia jest zdecydowanie tańsza. Ceny myjni przedstawia tabelka poniżej:

Tabela 3 Ceny usług w myjni [PLN]

Rodzaj usługi

Cena

Mycie zewnętrzne

17 zł + VAT

Mycie zewnętrzne + wewnętrzne

33 zł + VAT

Mycie samochodu małego (typ - Seicento)

15 zł +VAT

Mycie zewnętrzne i wewnętrzne jw.

25 zł + VAT

Mycie silnika

35 zł + VAT

Mycie felg aluminiowych

10 zł +VAT

Pastowanie

20 zł + VAT

Woskowanie

15 zł + VAT

Nabłyszczanie zewnętrzne

5 zł + VAT

Nabłyszczanie wnętrza

10 zł + VAT

Pranie tapicerki

do uzgodnienia

Godziny otwarcia:

Powodem takiego ustalenia godzin otwarcia jest umożliwienie klientom tankowania o dowolnej porze dnia i nocy, oraz mycie samochodu przed dojazdem do pracy (zakładając, że średnią godziną rozpoczęcia pracy jest 8.00), przez cały dzień oraz w godzinach popołudniowo-wieczornych.

Celem promocji lokalu podjęte zostaną działania reklamowe opisane szczegółowo w budżecie działań marketingowych, będą to między innymi: plakaty, drobne reklamówki, mapki, kalendarzyki itp.

Oprócz reklamy firma prowadzi szereg promocji, takich jak organizacja konkursów, punkty, które będzie można wymienić na darmowe mycie samochodu lub paliwo, honorowanie stałych klientów - karty stałego klienta oraz możliwość negocjacji cen - dotyczy wyłącznie myjni.

  1. Budżet działań marketingowych.

Stacja paliw gazowych GAZCO prowadzi politykę wspierania rynku i działań w sferze promocji i reklamy.

W roku 2004 będzie stosować reklamę informującą nieokreśloną ilość klientów o otwarciu nowego lokalu. W tym celu wykorzystuje cztery rodzaje reklam:

Plakaty umieszczane będą na terenie biurowców, dużych przedsiębiorstw, sklepów motoryzacyjnych oraz w ich bezpośrednim sąsiedztwie, głównie chodzi tu o przystanki tramwajowe i autobusowe. Przy wyjściach z urzędów w sklepach motoryzacyjnych będą zawsze leżeć mini-mapki pomagające w odnalezieniu stacji. Zatrudnione będą także osoby zajmujące się rozdawaniem ulotek oraz wkładaniem ich za wycieraczki samochodów w promieniu ok. 5 km od stacji. Reklama ta będzie stosowana głównie przez pierwsze trzy miesiące działalności, potem będzie to już reklama przypominająca z nasileniami średnio co pół roku. W celu obniżenia kosztów plakaty itp. Przygotowywane będą we własnym zakresie.

Zaletami tego rodzaju reklam są:

W roku 2005 i 2006 kierownictwo skupi uwagę na wykorzystaniu reklamy zachęcającej do dalszego korzystania z usług stacji oraz przyciągnięcia nowych klientów. W tym celu firma będzie stosowała szereg promocji - reklamę zewnętrzną w postaci plakatów, reklamę w Internecie za pośrednictwem poczty itp., ale także nowe promocje, karty rabatowe i inne.

Tabela 4 Szacowane koszty prowadzenia reklamy i promocji w latach 2004 - 2006 [tys.PLN]

0x08 graphic
Miesiąc

Rok

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

Suma

2004

1,0

1,0

1,0

1,0

0,8

0,8

0,8

0,5

0,5

0,3

0,3

0,3

8,3

2005

0,8

0,3

0,3

0,3

0,3

1,0

0,8

0,3

0,3

0,3

0,3

1,0

6,0

2006

0,8

0,3

0,3

0,3

0,3

1,0

0,8

0,3

0,3

0,3

0,3

1,0

6,0

  1. Plan sprzedaży na 3 lata

Prognoza wzrostowa w odniesieniu i do gazu i do korzystania z myjni. Wynika to ze wzrostu ilości pojazdów zasilanych gazem, oraz z rozpowszechnienia zwyczaju mycia samochodów w myjni. Wg. badań „Polskiej Izby Paliw płynnych” w roku ubiegłym liczba samochodów zasilanych gazem płynnym wzrosła o 150 tys. względem roku 2001; sprzedaż gazu nadal szybko rośnie.

Prognozy popytowe dotyczą trzech lat, ponieważ zamierzamy osiągnąć sprzedaż pokrywającą koszty działalności oraz zapewniającą nadwyżkę kasową w wysokości min. 10% w ciągu 3 lat.

Tabela 5 Prognoza sprzedaży gazy płynnego LPG [l]

Miesiąc

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

Suma

Rok

2004

35100

37300

37700

38500

37100

38300

39100

39200

39000

38000

39400

37300

456000

2005

117000

118300

118000

119000

472300

2006

125000

126000

126000

125700

502700

Prognozy dotyczą gazu LPG sprzedanego na przestrzeni 3 lat. Na wykresie uwzględniono sprzedaż w roku 2004 w ujęciu kwartalnym.

Wykres 1

0x01 graphic

Tabela 6 Prognoza sprzedaży gazu (1,1zł za litr) w ujęciu wartościowym [tys.PLN]

Miesiąc

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

Suma

Rok

2004

38,61

41,03

41,47

42,35

40,81

42,13

43,01

43,12

42,9

41,8

43,34

41,03

501,6

2005

128,7

130,13

129,8

130,9

519,53

2006

137,5

138,6

138,6

138,27

552,97

Tabela 7 Prognoza dostarczanych usług - mycia samochodów w myjni ręcznej [tys.PLN]

Miesiąc

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

Suma

Rok

2004

3,4

3,78

4,5

4,9

5,1

4,9

4,7

4,7

5,4

5,32

4,8

4,3

55,8

2005

17,5

20,73

20,3

18,8

77,33

2006

19,2

21,7

22,53

19,6

83,03

Prognozy uwzględniają aspekt sezonowości. Następuje znaczny spadek korzystania z usług myjni w okresie zimowym XI - I, natomiast nieznaczny wzrost na początku wiosny tj. III i jesieni - IX, X.

Tabela poniżej ukazuje planowany udział w rynku w poszczególnych latach oraz planowaną sprzedaż paliwa i korzystania z myjni.

Tabela 8 Zestawienie sprzedaży w ujęciu wartościowym [netto, PLN]

Dane o rynku

Rok 2004

Rok 2005

Rok 2006

Planowany udział w rynku w Katowicach [%]

3

7

10

Planowana sprzedaż paliwa

501600

519530

553970

Usługi z zakresu mycia samochodów

55800

77330

83030

Suma planowanej sprzedaży paliwa i oferowanej usługi mycia.

557400

596860

637000

 1. Zasoby kadrowe

 1. Zasoby ludzkie

W firmie poza właścicielami Józefem K. i Krzysztofem R. zatrudnionych jest 5 pracowników na następujących stanowiskach:

 1. Kadra zarządzająca

W firmie wszystkie problemy związane z zarządzaniem dzielą miedzy sobą dwaj współwłaściciele, wszystkie problemy i rzeczy związane z działalnością stacji i myjni są uzgadniane. Nazwiska kadry zarządzającej i jednocześnie współwłaścicieli to: Józef K. i Krzysztof R.

 1. System naboru

Pracownicy będą pozyskiwani na dwa sposoby: przez skierowania z urzędu pracy i ze zgłoszeń w prasie codziennej.

Wymagania dotyczące pracowników na poszczególnych stanowiskach:

Stacja paliw:

Myjnia:

Konserwatorzy powierzchni poziomych:

 1. Polityka firmy wobec szkoleń i motywacji.

Każdy z pracowników ma możliwość poszerzenia swoich kwalifikacji, jeżeli będzie tego wymagało dobro firmy, jeżeli na jakimś stanowisku pracy pojawią się nowe wymagania to zostanie on przeszkolony aby mógł im podołać, natomiast nie zostanie przyjęta na jego miejsce nowa osoba, która posiadałaby by już te umiejętności.

Przeszkolenie wszystkich pracowników z zakresu obsługi klienta, ze szczególnym naciskiem na ciągłe doskonalenie jakości świadczonych usług.

 1. Funkcje i podział odpowiedzialności.

Tabela 9 Zakres obowiązków

Imię i nazwisko

Stanowisko

Zakres obowiązków

Józef K.

Właściciel

 • kontakty z dostawcami

 • sprawy rachunkowe

 • wynagrodzenia

Krzysztof R.

Właściciel

 • kontakty z dostawcami

 • reklama

 • zezwolenia

Jan Edel, Tomasz Penc

Pracownicy myjni

 • mycie, pastowanie, woskowanie, nabłyszczanie samochodu, pranie tapicerki

 • utrzymywanie czystości na terenie myjni

 • Zapewnienie poprawnego funkcjonowania urządzeń niezbędnych do poprawnej dystrybucji produktów

Adam Witniewski, Łukasz Przywara

Pracownicy gazowej stacji paliw

 • sprzedaż gazu płynnego LPG,

 • obsługa kas fiskalnych

 • prowadzenie ewidencji stanu magazynu

 • utrzymywanie czystości na terenie stacji paliw

Anna Janek

Sprzątaczki

 • utrzymywanie czystości stacji i myjni (okna, podłogi itd.)

Pensja brutto pracowników myjni i stacji wynosi średnio 1000,00zł na miesiąc (ok. 700,00zł netto), natomiast sprzątaczki 800,00zł, (co stanowi ok. 600,00zł netto).

 1. Technika, technologia i logistyka

 1. Świadczenie usług i logistyka

Godziny otwarcia: Stacja 0:00 do 24:00 każdy dzień tygodnia

Myjnia 7:00 do 20:00 każdy dzień tygodnia

Powodem takiego ustalenia godzin otwarcia jest rozbieżność czasowa, w której klienci korzystają z usług stacji i myjni. Celem takiego ustalenia jest umożliwienie klientom tankowania o dowolnej porze dnia i nocy, oraz mycie samochodu przed dojazdem do pracy (zakładając, że średnią godziną rozpoczęcia pracy jest 8.00), przez cały dzień oraz w godzinach popołudniowo-wieczornych.

W firmie poza właścicielami Józefem K. i Krzysztofem R. zatrudnionych jest 5 pracowników na następujących stanowiskach:

Osobami odpowiedzialnymi za zamówienia potrzebnych towarów, ich magazynowanie oraz organizacją dystrybucji są właściciele Józef K. i Krzysztof R.

Zamówienie jest składane u odpowiedniego, ze względu na zamawiany produkt, dostawcy po uprzednim zgłoszeniu zapotrzebowania przez pracowników myjni i stacji gazowej, bądź też, jeżeli właściciel uzna to za niezbędne. Zamówienie odbywa się przez telefon bądź też osobiście i obejmuje rodzaj towaru jego ilość oraz datę dostawy.

Za dostawy płaci się gotówką, bądź też przelewem w ciągu 14 dni na podstawie wystawionej faktury.

Gaz płynny LPG zamawiany jest u dostawców:

Natomiast chemia samochodowa u dostawcy z Legnicy (1* w miesiącu)

Dostarczone produkty właściciel rozmieszcza w magazynie wraz z pracownikami myjni i stacji po uprzednim sprawdzeniu czy nie są one uszkodzone. Zapewnienie poprawnego funkcjonowania urządzeń niezbędnych do poprawnej dystrybucji produktów należy do obowiązków wyznaczonego pracownika. Do właściciela należy poszukiwanie innych od obecnych źródeł zaopatrzeni w szczególności uwzględniając ceny zakupów jak również jakość oferowanych produktów. Negocjacje co do wysokości cen właściciel również prowadzi samodzielnie.

Odpowiedzialność za reklamę obejmującą przygotowanie ulotek oraz innych materiałów reklamowych i ich dystrybucję spoczywa na właścicielach.

Za prowadzenie spraw finansowych odpowiedzialność także ponoszą właściciele.

Oddziaływanie na środowisko naturalne stacji paliw i myjni jest praktycznie żadne, ponieważ: problem hałasu nie istnieje, wywóz śmieci będzie uzgodniony z określoną firmą komunalną, energię będziemy pobierać z jednej z katowickich elektrowni na podstawie umowy. Dobrze wybudowany i dobrze funkcjonujący system kanalizacyjny uniemożliwiać będzie wydostanie się ścieków do środowiska. Myjnia posiada własną oczyszczalnię ścieków.

 1. Zestawienie kosztów działalności

Tabele poniżej zestawiają koszty związane z prowadzeniem działalności na przestrzeni trzech lat:

Tabela 10 Koszty stałe [PLN]

Koszty z tytułu [PLN]

Rok 2004

Miesięcznie

w 2004

Rok 2005

Miesięcznie

w 2005

Rok 2006

Miesięcznie

w 2006

Podatek od gruntu i nieruchomości

8400,00

700,00

8400,00

700,00

8400,00

700,00

Podatek akcyzowy (od gazu)

9000,00

płatne w styczniu

9000,00

płatne w styczniu

9000,00

płatne w styczniu

Płace

28800,00

3400,00

28800,00

3400,00

28800,00

3400,00

Opłata za media

12000,00

1000,00

18000,00

1500,00

18000,00

1500,00

Telefon

2400,00

200,00

3000,00

250,00

3000,00

250,00

MPO

240,00

20,00

300,00

25,00

300,00

25,00

Ubezpieczenie

200,00

płatne w styczniu

200,00

płatne w styczniu

200,00

płatne w styczniu

Suma kosztów stałych:

61040,00

67700,00

67700,00

Koszty promocji i reklamy

8300,00

w tabeli 4

6000,00

w tabeli 4

6000,00

w tabeli 4

Suma kosztów:

69340,00

73700,00

73700,00

Tabela 11 Koszty zmienne [PLN]

 

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

2004

35824

35002

35147,9

35277,7

36298

36390,9

36423

37601

37638

37716

37784

37171

2005

112870,84

113360,08

115120,38

118370,08

2006

118380,31

120890,31

121070,73

123500

Tabela 12 Zestawienie kosztów

Koszty z tytułu [PLN]

Rok 2004

Rok 2005

Rok 2006

Koszty zmienne (zakupy towarów)

438273,1

459721,38

483841,35

Koszty stałe

69340

73700

73700

Suma [PLN]

507613,1

533421,38

557541,35

Jak pokazuje tabela koszty prowadzenia działalności w trzech kolejnych latach wynoszą odpowiednio 507613,1zł w 2004r., 533421,38zł w 2005r. oraz 557541,35zł w 2006r. W ich skład wchodzą koszty stałe przedstawione w tabeli 10, czyli: koszty promocji i reklamy, które zostały są scharakteryzowane w budżecie działań marketingowych, koszty zatrudnienia, pensja brutto pracowników myjni i stacji, która wynosi średnio 1000,00zł na miesiąc (ok. 700,00zł netto), natomiast sprzątaczki 800,00zł (co stanowi ok. 600,00zł netto) - w ciągu roku daje to sumy przedstawione w tabeli powyżej, opłaty za media, podatek od gruntu i nieruchomości - który w ciągu roku daje sumę 8400,00zł oraz podatek akcyzowy (na gaz), który wynosi 9000,00zł, opłaty za telefon, opłate za wywóz śmieci oraz 200,00zł rocznie ubezpieczenia. Koszty zmienne będące kosztami zakupywanych towarów przedstawia tabela 11.

 1. Inwestycje i kapitały

 1. Nakłady i koszty uruchomienia działalności

Przed rozpoczęciem działalności właściciele kupili teren od spółdzielni za 70 złotych za m2, łącznie 1000m2 za 70.000 [PLN], wybudowano tam halę na pomieszczenie myjni - 220 m2, koszt budowy hali wraz z kanalizacją i mini oczyszczalnią oraz sprzętem to 120 tys [PLN], budynek gdzie mieści się: pomieszczenie dla pracowników - 8 m2, stanowiska obsługujące i pomieszczenie socjalne - 14 m2, pomieszczenie sanitarne - 8 m2, pomieszczenie gospodarcze - 2,5 m2, magazyn 20 m2, poczekalnię i biuro 10 m2 oraz toaletę 1,5 m2. Łącznie postawienie hali na myjnię oraz budynku z kanalizacją, wodociągami, podłączeniem energii, instalacji doprowadzających gaz oraz zamontowanie 3 zbiorników na gaz LPG kosztowało 220tyś [PLN]. Następnie zaadaptowano budynki do charakteru planowanej działalności, koszty adaptacji to:

Inwestycje finansowane są środkami własnymi właściciela. Inwestycje na rok 2005 oraz 2006 będą finansowane zyskiem.

Plan inwestycyjny przewiduje zakup całego potrzebnego wyposażenia na początku działalności, a inwestycje w latach kolejnych mają charakter odtworzeniowy.

 1. Część finansowa

 1. Założenia

W analizie finansowej założono stałość cen. Wszystkie sumy w bilansie, rachunkach wyników i strat jak również w rachunkach przepływów pieniężnych są wartościami netto. Firma nie posiada żadnych należności gdyż klienci dokonują zakupów za gotówkę.

 1. Rachunek wyników.

Analiza rachunku wyników jest niezbędnym uzupełnieniem danych bilansowych. O ile bilans przedstawia w syntetyczny sposób stan zasobów oraz źródeł ich finansowania w określonym momencie czasowym, o tyle rachunek wyników przedstawia koszty, dochody i zysk. Rachunki zysków i strat na lata 2004-2006 przedstawiają tabele poniżej. Wielkości netto w złotych polskich, narastająco. Dokładne przedstawienie kosztów wraz z ich podziałem znajduje się w tabelach 10, 11 oraz 12.

Tabela 14 Rachunek zysków i strat na okres 1.01.2004 do 31.12.2004

Wyszczególnienie

1.01.2004 - 31.12.2004 

A. Przychody z działalności operacyjnej

557400

1. Przychody ze sprzedaży gazu LPG

501600

2. Przychody z oferowanej usługi mycia samochodów

55800

B. Koszty uzyskania przychodów

438273,1

1. Koszty własne sprzedaży

438273,1

C. Marża brutto (A-B)

119126,9

D. Koszty stałe (bez kosztów zatrudnienia)

32240

E. Płace

28800

F. Podatki od płac

18192

G. Koszty reklamy i promocji

8300

H. Zysk operacyjny brutto (C-[D+E+F+G])

46998,8

I. Amortyzacja

1920

J. Podatek dochodowy

15403,9

K. Zysk netto bez kosztów finansowych (H-I-J)

29674,9

L. Koszty finansowe

0

M. Zysk netto (K-L)

29674,9

Tabela 15 Rachunek zysków i strat na okres 1.01.2005 do 31.12.2005

Wyszczególnienie

1.01.2005 - 31.12.2005 

A. Przychody z działalności operacyjnej

596860

1. Przychody ze sprzedaży gazu LPG

519530

2. Przychody z oferowanej usługi mycia samochodów

77330

B. Koszty uzyskania przychodów

459721,4

1. Koszty własne sprzedaży

459721,4

C. Marża brutto (A-B)

137138,6

D. Koszty stałe (bez kosztów zatrudnienia)

38900

E. Płace

28800

F. Podatki od płac

18192

G. Koszty reklamy i promocji

6000

H. Zysk operacyjny brutto (C-[D+E+F+G])

61770,22

I. Amortyzacja

1920

J. Podatek dochodowy

16523,6

K. Zysk netto bez kosztów finansowych (H-I-J)

43326,62

L. Koszty finansowe

0

M. Zysk netto (K-L)

43326,62

Tabela 16 Rachunek zysków i strat na okres 1.01.2006 do 31.12.2006

Wyszczególnienie

1.01.2006 - 31.12.2006 

A. Przychody z działalności operacyjnej

637000

1. Przychody ze sprzedaży gazu LPG

553970

2. Przychody z oferowanej usługi mycia samochodów

83030

B. Koszty uzyskania przychodów

483841

1. Koszty własne sprzedaży

483841

C. Marża brutto (A-B)

153159

D. Koszty stałe (bez kosztów zatrudnienia)

38900

E. Płace

28800

F. Podatki od płac

18192

G. Koszty reklamy i promocji

6000

H. Zysk operacyjny brutto (C-[D+E+F+G])

82886,1

I. Amortyzacja

1920

J. Podatek dochodowy

21619,4

K. Zysk netto bez kosztów finansowych (H-I-J)

59346,7

L. Koszty finansowe

0

M. Zysk netto (K-L)

59346,7

 1. Bilans

Analiza bilansu stanowi podstawowe źródło informacji o stanie majątku firmy i źródłach jego finansowania. Bilans sporządzony na dzień rozpoczęcia działalności gospodarczej 01.01.2004 oraz na koniec roku rozliczeniowego 2004, 2005 i 2006. Wielkości netto w złotych polskich.

Tabela 17 Bilans na lata 2004-2006 [PLN]

Aktywa

Stan na

Stan na

Stan na

Stan na

1.01.2004

31.12.2004

31.12.2005

31.12.2006

A. MAJĄTEK TRWAŁY

280000

280000

280000

280000

I Wartości niematerialne i prawne

-

-

-

-

1. Zakupione licencje

-

-

-

-

II Rzeczowy majątek trwały

280000

280000

280000

280000

1. Środki trwałe

280000

280000

280000

280000

III Należności długoterminowe

-

-

-

-

IV Inwestycje długoterminowe

-

-

-

-

V Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe

-

-

-

-

B. MAJĄTEK OBROTOWY

140000

169674,9

213001,52

272348,17

I Zapasy

35824,4

37170,9

39020

40100

1. Towary

35824,4

37170,9

39020

40100

II Należności krótkoterminowe

-

-

-

-

1. Należności z tytułu dostaw i usług

-

-

-

-

2. Należności z tytułu podatków, dotacji i ubezpieczeń

-

-

-

-

3. Pozostałe należności

-

-

-

-

III Inwestycje krótkoterminowe

104175,6

132504

173981,52

232248,17

1. Udziały, akcje, lokaty

-

-

-

-

2. Udzielone pożyczki

-

-

-

-

3. Środki pieniężne

104175,6

132504

173981,52

232248,17

IV Krótkoterminowe rozliczenie międzyokresowe

-

-

-

-

Suma aktywów

420000

449674,9

493001,52

552348,17

Pasywa

Stan na

Stan na

Stan na

Stan na

1.01.2004

31.12.2004

31.12.2005

31.12.2006

A. KAPITAŁ WŁASNY

384175,6

412504

453981,52

512248,17

I Kapitał podstawowy

384175,6

382829,1

380980

379900

II Kapitał zapasowy

-

-

-

-

III Zysk / strata z lat ubiegłych

-

-

29674,9

73001,52

IV Zysk / strata netto

-

29674,9

43326,62

59346,65

V Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego

-

-

-

-

B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY

35824,4

37170,9

39020

40100

I Zobowiązania długoterminowe (z dostaw i usług)

-

-

-

-

1. Długoterminowe kredyty bankowe

-

-

-

-

II Zobowiązania krótkoterminowe

35824,4

37170,9

39020

40100

1. Pożyczki, obligacje i papiery wart.

-

-

-

-

2. Kredyty bankowe

-

-

-

-

3. Zaliczki otrzymane na poczet dostaw

-

-

-

-

4. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług

35824,4

37170,9

39020

40100

6. Zobowiązania z tytułu pod., ceł i ubezp. społecznych

-

-

-

-

7. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń

-

-

-

-

III Rozliczenia międzyokresowe

-

-

-

-

Suma pasywów

420000

449674,9

493001,52

552348,17


 1. Rachunki przepływów pieniężnych

Tabele poniżej zawierają dane rachunków przepływów pieniężnych; wartości netto w złotych polskich. Dokładne przedstawienie kosztów wraz z ich podziałem znajduje się w tabelach 10, 11 oraz 12.

Tabela 18 Rachunek przepływów pieniężnych na okres od początku działalności a także dla lat 2004 2005 i 2006

Lp.

Wyszczególnienie

Źródło danych

Początek działalności

rok 2004

rok 2005

rok 2006

A

Stan środków pieniężnych

B

420000

103375,6

134970,5

180217,12

B

WPŁYWY (S1-6)

-

-

557400

596860

637000

1

Przychody z działalności operacyjnej

RW

-

557400

596860

637000

2

Inne wpływy

RW

-

-

-

-

C

WYDATKI (S1-12)

-

316624,4

525805,1

551613,38

575733,35

2

Wydatki inwestycyjne

B

280000

-

-

-

3

Koszty własne sprzedaży

RW

35824,4

438273,1

459721,38

483841,35

4

Koszty stałe

RW

-

32240

38900

38900

5

Płace

RW

-

28800

28800

28800

6

Podatek

RW

-

18192

18192

18192

7

Koszty reklamy i promocji

RW

800

8300

6000

6000

10

Zmiana stanu zapasów

B

35824,4

37170,9

39020

40100

11

Spadek poziomu zobowiązań

B

-35824,4

-37170,9

-39020

-40100

12

Wypłaty z zysku

B

-

-

-

-

D

SALDO gotówki

-

103375,6

134970,5

180217,12

241483,77


Ocena bieżącej sytuacji finansowej w przedsiębiorstwie oraz próba określenia dynamiki przepływów finansowych w ścisłym powiązaniu z produkcją, sprzedażą, regulowaniem zobowiązań finansowych itp. należą do podstawowych obowiązków dyrektora finansowego.

Zestawienie przepływu środków pieniężnych wraz z transformacją systemową i rozwojem gospodarki rynkowej, stosunkowo szybko stało się elementem niezbędnym każdej poważniejszej analizy, wymaganej przez instytucje finansowe. Stało się też niezbędnym elementem zarządzania.

 1. Próg rentowności

Analiza progu rentowności stanowi niezwykle pomocny instrument zarządzania przedsiębiorstwem w gospodarce rynkowej. Próg rentowności (punkt równowagi) przedsięwzięcia to jaki poziom obrotów, przy którym wpływy ze sprzedaży równają się dokładnie wszystkim kosztom. Dopiero obroty powyżej tego punktu zaczynają przynosić zysk.

Z uwagi na charakter działalności i trudności z wyznaczaniem kosztów jednostkowych, próg rentowności wyznaczono według wzoru:

BEP = koszty stałe ogółem × obrót/(obrót - koszty zmienne ogółem)

W skład kosztów stałych wchodzą m.in.:

Koszty zmienne natomiast tworzą koszty zamówień towarów. Dokładne przedstawienie kosztów wraz z ich podziałem znajduje się w tabelach 10, 11 i 12.

Tabela 19 Średni próg rentowności (wielkości netto w złotych polskich)

Wyszczególnienie

2004

2005

2006

Obrót

557400

596860

637000

Koszty zmienne

438273,1

459721,38

483841,35

Koszty stałe

69340

73700

73700

Śr. Próg rentowności

324444,91

320759,99

306524,64

Rentowność sprzedaży [%]

5,32

7,26

9,32

W roku 2004 próg rentowności wynosi 324444,91zł i od tej kwoty stacja paliw zacznie przynosić zysk.

W roku 2005 jest to kwota 320759,99zł, a w 2006 roku BEP wynosi 306524,64zł.

W każdym z lat obrót przewyższa próg rentowności, w 2004 roku rentowność sprzedaży pod koniec roku wynosi 5,32% w następnych latach nadal rośnie. Wzrost rentowności sprzedaży na przestrzeni lat jest efektem wzrastających obrotów. Wartości dla poszczególnych lat pokazuje tabela powyżej.

Tabela 20 Wrażliwość progu rentowności (wartości netto w złotych polskich)

Wzrost kosztów zm.

2004 BEP wartościowo

2005 BEP

wartościowo

2006 BEP

wartościowo

2004 BEP

2005 BEP

2006 BEP

wzrost [%]

wzrost [%]

wzrost [%]

10%

513284,55

482508,28

448075,56

58,20

50,43

46,18

20%

1228068,51

973320,51

832533,85

139,26

101,72

85,80

Śr. Próg rent.

870676,53

727914,39

640304,71

 

 

 

W każdym z lat przy wzroście kosztów zmiennych o 10% próg rentowności wzrasta. W kolejnych latach jest to odpowiednio: 58,20% 50,43% oraz 46,18% co oznacza, że każda zmiana kosztów zmiennych powoduje większą zmianę BEP.

W roku pierwszym przy wzroście kosztów zmiennych o 10% próg rentowności wzrasta już aż o 58,20%. Przy wzroście o 20% jest to już 139,26% co oznacza, że każda zmiana kosztów zmiennych powoduje ogromną zmianę BEP. Wynika to z bardzo dużych sum, jakimi się operuje i wzrost o 20% przy kosztach zmiennych wynoszących 438273,1zł to zmiana progu rentowności aż o ponad 139%

Tabela 21 Graniczne koszty zmienne [PLN]

Koszty zmienne powodujące zrównanie BEP z obrotami

2004

2005

2006

Wartościowo

488060

523160

563300

Wzrost procentowy [%]

11,36

13,80

16,42

Tabela powyżej pokazuje wysokość kosztów zmiennych, która powoduje, że próg rentowności pokrywa się z wysokością obrotów. Oznacza to, że przy wzroście kosztów zmiennych powyżej podanych wartości przedsiębiorstwo zacznie przynosić straty.

Analiza dowiodła, że próg rentowności jest bardzo wrażliwy na zmiany wielkości kosztów zmiennych (tabela 20). Jednakże, tak wysokie zmiany są mało prawdopodobne. Wzrost taki byłby równoznaczny z utraceniem rentowności.

Reasumując analiza dowodzi, że rentowność sprzedaży, jest wystarczająca i istnieje niewielkie prawdopodobieństwo na to, że GAZCO nie będzie rentowne.

 1. Analiza wskaźnikowa

Tabela poniżej pokazuje procentowe udziały poszczególnych części Aktywów i Pasywów oraz dynamikę tych wielkości na przestrzeni kolejnych lat.

Wskaźniki dynamiki (w ujęciu dynamicznym) poniżej określają stopień zmian poszczególnych pozycji w odniesieniu do odpowiadającym im pozycji w bilansie poprzednim.

Tabela 22 Wskaźniki struktury i dynamiki

 

31.01.2004

31.12.2004

Dynamika [%]

Majątek trwały

280000,0

280000,0

100,0

66,7

62,3

 

Majątek obrotowy

140000,0

169674,9

121,2

33,3

37,7

 

Suma AKTYW

420000,0

449674,9

107,1

100,0

100,0

 

Kapitał własny

384175,6

412504,0

107,4

91,5

91,7

 

Zobowiązania

35824,4

37170,9

103,8

8,5

8,3

 

Suma PASYW

420000,0

449674,9

107,1

100,0

100,0

 

 

31.12.2004

31.12.2005

Dynamika [%]

Majątek trwały

280000,0

280000,0

100,0

62,3

56,8

 

Majątek obrotowy

169674,9

213001,5

125,5

37,7

43,2

 

Suma AKTYW

449674,9

493001,5

109,6

100,0

100,0

 

Kapitał własny

412504,0

453981,5

110,1

91,7

92,1

 

Zobowiązania

37170,9

39020,0

105,0

8,3

7,9

 

Suma PASYW

449674,9

493001,5

109,6

100,0

100,0

 

 

31.12.2005

31.12.2006

Dynamika [%]

Majątek trwały

280000,0

280000,0

100,0

56,8

50,7

 

Majątek obrotowy

213001,5

272348,2

127,9

43,2

49,3

 

Suma AKTYW

493001,5

552348,2

112,0

100,0

100,0

 

Kapitał własny

453981,5

512248,2

112,8

92,1

92,7

 

Zobowiązania

39020,0

40100

102,8

7,9

7,3

 

Suma PASYW

493001,5

552348,2

112,0

100,0

100,0

 

0x01 graphic

Biznes plan dla gazowej stacji paliw i ręcznej myjni

10

- 36 -

Biznes plan dla gazowej stacji paliwowej i ręcznej myjni

- 39 -


Pobierz dokument
20031014200109.biznes.plan.dla.stacji.doc
Rozmiar 794 KB

Wyszukiwarka