Nowy folder (9), BMZ sopot.zestaw pytan z egzaminu, 1

Pobierz dokument
nowy.folder.9.bmz.sopot.zestaw.pytan.z.egzaminu.1.doc
Rozmiar 56 KB

 1. Skrzyżowany odruch wyprostny i figury diagonalne są przejawem:

  1. elementarnej koordynacji ruchów kończyn względem siebie co jest podstawą lokomocji

  2. uszkodzenia rdzenia kręgowego

  3. uszkodzenia móżdżku

  4. promieniowania pobudzenia w obrębie rdzenia kręgowego

  5. prawidłowe A i D

 1. W rdzeniu kręgowym ośrodki sympatyczne zlokalizowane są w:

  1. rogach tylnych

  2. rogach przednich

  3. rogach bocznych

  4. zwojach rdzeniowych

  5. w rdzeniu kręgowym nie ma ośrodków sympatycznych

 1. Wskaż synonim potencjału spoczynkowego neuronu:

  1. polaryzacja

  2. depolaryzacja

  3. hiperpolaryzacja

  4. równowaga elektryczna

  5. niepobudliwość

 1. Spośród wymienionych wskaż synaptyczny mediator hamujący:

  1. acetylocholina

  2. noradrenalina

  3. adrenalina

  4. kwas gamma-aminomasłowy (GABA)

  5. serotonina

 1. Całkowite przerwanie rdzenia kręgowego powoduje:

  1. utratę zdolności do spontanicznych ruchów poniżej miejsca przerwania

  2. całkowitą utratę czucia somatycznego poniżej miejsca przerwania

  3. utratę wszystkich odruchów rdzeniowych poniżej miejsca przerwania

  4. prawidłowe A i B

  5. prawidłowe A, B i C

 1. Czucie bólu i temperatury przewodzone jest drogą:

  1. przedsionkowo-rdzeniową

  2. rdzeniowo wzgórzową boczną

  3. rdzeniowo wzgórzową przednią

  4. pęczkiem smukłym i klinowatym

  5. korowo-rdzeniową

 1. Wskaż drogi rdzenia kręgowego torujące czynność mięśni zginaczy:

  1. czerwienno-rdzeniowa i piramidowa

  2. przedsionkowo-rdzeniowa i móżdżkowo rdzeniowa

  3. korowo-rdzeniowa i przedsionkowo-rdzeniowa

  4. wszystkie drogi pozapiramidowe

  5. wszystkie drogi rdzeniowo-wzgórzowe

 2. Wskaż odruchy których ośrodki znajdują się w rdzeniu przedłużonym:

  1. kolanowy, z mięśnia czworogłowego uda, spojówkowy

  2. Babińskiego, rogówkowy, wymiotny

  3. ssania, połykania, żucia

  4. ślinienia, kaszlu, podeszwowy

  5. z mięśnia dwugłowego ramienia, kichania, odruchy brzuszne

 1. Wskaż prawidłowe twierdzenie dotyczące sztywności odmóżdżenowej:

  1. pokazuje naturalny mechanizm utrzymania postawy ciała

  2. pokazuje wpływ jąder przedsionkowych na napięcie mięśni antygrawitacyjnych

  3. powstaje po przecięciu mózgu na poziomie śródmózgowia

  4. przejawia się uogólnionym wzrostem napięcia prostowników antygrawitacyjnych

  5. wszystkie powyższe twierdzenia są prawidłowe

 1. Postawne odruchy korekcyjne integrowane są w:

  1. rdzeniu kręgowym

  2. rdzeniu przedłużonym

  3. śródmózgowiu

  4. wzgórzu

  5. podwzgórzu

 1. W tonicznym odruchu błędnikowym pochylenie głowy do przodu powoduje:

  1. zgięcie wszystkich kończyn

  2. wyprost wszystkich kończyn

  3. wyprost przednich i zgięcie tylnych kończyn

  4. zgięcie przednich i wyprost tylnych kończyn

  5. oczopląs

 1. Wskaż struktury należące do układu pozapiramidowego:

  1. wzgórze i podwzgórze

  2. jądro ogoniaste i skorupa

  3. gałka blada i jadro czerwienne

  4. istota czarna

  5. prawidłowe B, C i D

 1. Parkinsonizm wywołany jest:

  1. degeneracją neuronów dopaminowych istoty czarnej

  2. zanikiem jądra ogoniastego i skorupy

  3. uszkodzeniem wzgórza

  4. uszkodzeniem kory ruchowej

  5. zanikiem komórek Purkiniego w móżdżku

 1. Układ pozapiramidowy steruje:

  1. ruchami dowolnymi i precyzyjnymi

  2. ruchami mimowolnymi

  3. wrodzonymi i nabytymi automatyzmami ruchowymi

  4. wszystkie powyższe odpowiedzi są prawidłowe

  5. prawidłowe C i D

 1. Spośród wymienionych wskaż wrodzone automatyzmy ruchowe:

  1. lokomocja, mimika, ruchy związane z agresją

  2. pisanie na maszynie, ruchy kokieteryjne

  3. zapinanie guzików, współruch rąk przy chodzeniu

  4. gryzienie i połykanie pokarmu, ruchy perystaltyczne jelit pod wpływem pokarmu

  5. ruchy oddechowe, bicie serca

 1. Gałka blada należy do:

  1. neostriatum

  2. paleostriatum

  3. układu piramidowego

  4. układu limbicznego

  5. tworu siatkowatego

 1. Nowe prążkowie (neostriatum) komunikuje się z jadrami motorycznymi pnia mózgu na pośrednictwem:

  1. jadra ogoniastego

  2. skorupy

  3. gałki bladej

  4. istoty czarnej

  5. wzgórza

 1. Rola istoty czarnej w funkcjonowaniu układu ruchowego polega na:

  1. utrzymywaniu odpowiedniego stanu pobudliwości układu pozapiramidowego

  2. torowaniu motoneuronów dla mięśni zginaczy

  3. torowaniu motoneuronów dla mięśni prostowników

  4. hamowaniu ruchów mimowolnych

  5. utrzymywaniu pobudliwości kory mózgowej

 1. Propriorecepcja to termin określający:

  1. czucie z receptorów mięśni, stawów i błędnika

  2. czucie skórne

  3. ogólnie czucie somatyczne

  4. czucie z receptorów narządów wewnętrznych

  5. czucie bólu

 1. Podkorowym ośrodkiem czucia jest:

  1. podwzgórze

  2. wzgórze

  3. jądro ogoniaste i skorupa

  4. gałka blada

  5. ciało migdałowate

 1. Za desynchronizację kory mózgowej odpowiedzialny jest:

  1. układ piramidowy

  2. układ pozapiramidowy

  3. układ limbiczny

  4. aktywujący twór siatkowaty

  5. możdżek

 1. Podczas desynchronizacji w korze mózgowej przeważają fale:

  1. alfa

  2. beta

  3. teta

  4. delta

  5. fale wolne

 1. Pobudzenie układu rekrutującego wzgórza regularnymi bodźcami niskoczęstotliwymi powoduje:

  1. stan wzbudzenia behawioralnego

  2. senność

  3. stopniową synchronizację kory mózgowej

  4. prawidłowe B i C

  5. prawidłowe A i C

 1. Jądra limbiczne wzgórza należą do grupy:

  1. przedniej

  2. tylnej

  3. brzuszno-bocznej

  4. pośrodkowej

  5. śródblaszkowych

 1. Inna nazwa układu limbicznego to:

  1. węchomózgowie

  2. rdzeniomózgowie

  3. kresomózgowie

  4. śródmózgowie

  5. przodomózgowie

 1. Wskaż prawidłowe twierdzenie dotyczące hipokampa:

  1. jest strukturą ruchową

  2. jest związany z regulacją homeostazy termicznej

  3. należy do układu limbicznego i bierze udział w tworzeniu śladów pamięciowych

  4. jego uszkodzenie powoduje zespół afagii i adypsji

  5. jego uszkodzenie powoduje hiperseksualizm

 1. Wskaż błędne twierdzenie dotyczące ciała migdałowatego:

  1. leży w płacie skroniowym

  2. bezpośrednio steruje czynnością nadnerczy podczas reakcji stresowej

  3. należy do układu limbicznego

  4. jest związane z behawiorem pokarmowym i seksualnym

  5. jego uszkodzenie powoduje złagodnienie

 1. Uszkodzenie okolicy przegrody przodomózgowia powoduje:

  1. zespół hiperreaktywności emocjonalnej

  2. afagię i adypsje

  3. depresję behawioralną

  4. agnozję

  5. adiadichokinezę

 1. Głównym mediatorem synaptycznym w tzw. „mózgowym układzie nagrody” jest:

  1. adrenalina

  2. noradrenalina

  3. dopamina

  4. GABA

  5. acetylocholina

 1. Nazwa anatomiczna „mózgowego układu nagrody” to:

  1. układ limbiczny

  2. układ mezolimbiczny

  3. układ pozapiramidowy

  4. układ piramidowy

  5. układ podwzgórzowo-przysadkowy

 1. W warunkowaniu pawłowowskim bodziec bezwarunkowy musi:

  1. działać równocześnie lub nieco wyprzedzać bodziec warunkowy

  2. działać kilka chwil po zadziałaniu bodźca bezwarunkowego

  3. wywoływać zdecydowaną reakcję wegetatywną

  4. prawidłowe A i C

  5. wywoływać reakcję ruchowa warunkującą podanie wzmocnienia

 1. Procedura FR wg Skinnera polega na:

  1. stałych odstępach czasu między kolejnymi wzmocnieniami

  2. stałej liczbie reakcji dla uzyskania pojedynczego wzmocnienia

  3. zmiennej liczbie reakcji dla uzyskania pojedynczego wzmocnienia

  4. zmiennym czasie miedzy kolejnymi wzmocnieniami

  5. wygaszaniu odruchu instrumentalnego

 1. Afazja ruchowa jest objawem uszkodzenia:

  1. pierwotnej kory ruchowej zakrętu przedśrodkowego

  2. kory asocjacyjnej płata skroniowego

  3. pola 44 Brodmana

  4. reprezentacji czuciowej języka

  5. pola 17 Brodmana

 1. Astereognozja powstaje w wyniku uszkodzenia:

  1. pierwotnej kory ruchowej

  2. korowej reprezentacji czucia somatycznego

  3. móżdżku

  4. układu pozapiramidowego

  5. kory asocjacyjnej płata czołowego

 1. CRH jest hormonem produkowanym w :

  1. podwzgórzu

  2. przysadce mózgowej

  3. korze nadnerczy

  4. rdzeniu nadnerczy

  5. gonadach

 1. Oś podwzgórzowo-przysadkowo-nadnerczowa dotyczy wzbudzenia czynności:

  1. rdzenia nadnerczy

  2. kory nadnerczy

  3. układu współczulnego

  4. układu przywspółczulnego

  5. wszystkich powyższych elementów łącznie

 1. Rozszerzenie źrenicy, wytrzeszcz gałki ocznej, przyspieszenie częstości uderzeń serca, wzrost ciśnienia krwi to efekty pobudzenia:

  1. układu sympatycznego

  2. układu parasympatycznego

  3. osi podwzgórzowo-przysadkowo-nadnerczowej

  4. osi podwzgórzowo-współczulno- nadnerczowej

  5. łącznego pobudzenia A i D

 1. Słaba kontrola nad ekspresją emocjonalną, zaburzenia pamięci, niefrasobliwość, uzależnienie od aktualnie działających bodźców to objawy :

  1. odmóżdżenia

  2. uszkodzenia kory asocjacyjnej płata czołowego

  3. uszkodzenia podwzgórza

  4. uszkodzenia płata skroniowego

  5. uszkodzenia ciała migdałowatego

 1. Astazja, ataksja ruchowa, astenia, adiadochokineza to efekty uszkodzenia:

  1. rdzenia kręgowego

  2. rdzenia przedłużonego

  3. móżdżku

  4. kory ruchowej

  5. kory przedruchowej

 1. Ośrodki układu parasympatycznego znajdują się w:

  1. części krzyżowej rdzenia kręgowego

  2. jądrach niektórych nerwów czaszkowych

  3. części piersiowo-lędżwiowej rdzenia kręgowego

  4. prawidłowe A i B

  5. prawidłowe B i C

 1. Płat grudkowo-kłaczkowy to:

  1. najstarsza część kory móżdżku

  2. struktura układu limbicznego

  3. 6. płat kory mózgowej

  4. część wzgórza

  5. ośrodek asocjacyjny kory mózgowej

 1. Splot słoneczny to:

  1. zwój układu sympatycznego

  2. zwój układu parasympatycznego

  3. wiązka nerwów opuszczająca rdzeń kręgowy

  4. połączenie wszystkich zwojów szyjnych

  5. żadna z powyższych odpowiedzi nie jest prawidłowa

 1. Mediatorem synaptycznym we włóknie parasympatycznym zazwojowym jest:

  1. noradrenalina

  2. adrenalina

  3. serotonina

  4. dopomina

  5. acetylocholina

 1. Wskaż prawidłowe twierdzenie dotyczące ACTH:

  1. pełna nazwa to hormon adrenokortykotropowy

  2. syntetyzowany jest w przednim płacie przysadki

  3. należy do hormonów stresowych

  4. powstaje pod wpływem CRH

  5. wszystkie powyższe odpowiedzi są prawidłowe

 1. Wskaż błędne twierdzenie dotyczące glikokortykoidów:

  1. są hormonami rdzenia nadnerczy

  2. są uwalniane pod wpływem ACTH

  3. ich przedstawicielem jest kortyzol

  4. powodują powstanie glukozy ze źródeł niecukrowych

  5. są hormonami stresowymi

 1. W mózgu serotonina produkowana jest głównie przez komórki zlokalizowane w:

  1. podwzgórzu

  2. istocie czarnej

  3. nowym prążkowi

  4. jądrach szwu

  5. móżdżku


Pobierz dokument
nowy.folder.9.bmz.sopot.zestaw.pytan.z.egzaminu.1.doc
Rozmiar 56 KB

Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
Nowy folder, Zestawy pytań egzaminacyjnych z SO dla sem I Toruń, Zestaw pytań egzaminacyjnych
Nowy folder, Zestaw pytań egzaminacyjnych z SO dla sem I Toruń, Zestaw pytań egzaminacyjnych
Finanse Egzamin Zestaw pytań z egzaminów z lat poprzednich (56 str )
Zestaw pytań egzaminacyjnych 12r
upowszechnianie inf, zestaw pytan, Egzamin ustny - zestawy pytań
upowszechnianie inf, zestaw pytan, Egzamin ustny - zestawy pytań
ZESTAW PYTAŃ EGZAMINACYJNYCH IM
Zestaw pytan egzaminacyjnych z mat bud ARCH i EOiZ
ZESTAW PYTAŃ EGZAMINU CZELADNICZEGO - Krawiec, KRAWIEC(1)
Zestaw pytan egzaminacyjnych(2)
Zestaw pytań egzaminacyjnych
Zestaw pytan egzaminacyjnych
Zestaw pytan egzamin ustny z interny, V ROK, Choroby Wewnętrzne
ZESTAW PYTAŃ EGZAMINACYJNYCH ETI MECHANIKTA TECHNICZNA (1)
p osobowości, Pytania, Zestaw pytań egzaminacyjnych z psychologii osobowości
Test, Test Pytania Odpowiedzi Ochrona Własności Intelektualnej, ZESTAW PYTAŃ EGZAMINACYJNYCH Z PRAWA

więcej podobnych podstron