Wzory, Wzor-38 Protokol czynnosci przyjecia granic 31 03 03, Województwo


Województwo ......................................................

Powiat ..................................................................

Jednostka ewidencyjna ........................................

Obręb: - nazwa ....................................................

PROTOKÓŁ

przyjęcia granic nieruchomości

W dniu ........................ w obecności geodety ................................................................ nr uprawnień zawodowych .............................................. działającego na podstawie § 6 ust. 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 17 lutego 1998 r. w sprawie trybu dokonywania podziałów nieruchomości oraz sposobu sporządzania i rodzajów dokumentów wymaganych w tym postępowaniu (Dz. U. Nr 25, poz. 130) i zgłoszenia roboty w ........................................... .........................................................................................................., dokonano przyjęcia granic nieruchomości położonej w obrębie ........................................................................................... gminy / miasta ............................................................ AM ................. nr działki ....................... z działkami sąsiednimi, wykazanymi w kolumnach 2 i 3 niżej zamieszczonej tabeli.

Przyjęcie granic wyżej oznaczonej nieruchomości nastąpiło według stanu

........................................................................................................................................................................................................

prawnego lub uwidocznionego w katastrze nieruchomości

Przebieg granic oraz położenie punktów granicznych przedstawiono na szkicach polowych nr .........................................., stanowiących integralną część operatu technicznego.

Protokół odczytano i podpisano:

Lp.

Nr Nr działek wg ewidencji gruntów i budynków

Nazwisko i imię właściciela (władającego) imiona rodziców miejsce zamieszkania

Wyszczególnienie dokumentów stanowiących podstawę przyjęcia granic wg stanu prawnego lub uwidocznionego w katastrze nieruchomości

Podpisy właścicieli (władających)

AM

Nr działki

1

2

3

4

5

6

Mimo zawiadomienia nie stawili się .............................................................................. ......................................................................................................................................................

(dowody zawiadomień z załączeniu)

..............................................................

pieczęć i podpis geodety uprawnionego

Wzór nr 38 do Instrukcji G-5Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
10 - Protokol czynnosci przyjecia granic 31 03 03, gik VI sem, GiK VI, GOG, cw2, podział dokumenty
Wzory, Wzor-12 Zawiadomienie o term. ustal.granic 31 03 03, Załącznik nr 6
Wzory, Wzor-12 Zawiadomienie o term. ustal.granic 31 03 03, Załącznik nr 6
Protokół z czynności przyjęcia granic prawnych
Wzory, Wzor-41 Protokol wyznaczenia i utrwalenia pkt gr 31 03 03, Województwo
zawiadomienie o czynnosciach przyjecia granic do podzialu nieruchomosci, Gospodarka Nieruchomościami
Wzor-01 Wykaz podmiotow (spis alf.) 31 03 03, geodezja, rok III, Projektowanie Struktur Terenowych,
Wzor-04 Zawiadomienie o wylozeniu projektu operatu 31 03 03, mmm
Wzor-10 Wykaz KW i innych dokumentow 31 03 03, Województwo
Wzor-10 Wykaz KW i innych dokumentow 31 03 03, geodezja, rok III, Projektowanie Struktur Terenowych
Protokół przerobu bud L6 31 03 2014
Zestaw doc opisowych do celów prawnych, protokół z czynności wznowienia znaków granicznych, 2010/062
9. Protokół przyjęcia granic, gik VI sem, GiK VI, GOG, gog od doroty, podział operat, podział operat
protokół z przyjęcia granic nieruchomości
076 PROTOKÓŁ przyjęcia granic nieruchomości 01 14
Wzory, Wzor-32 Wypis z rejestru gruntow 31 03 03, Województwo: DOLNOŚLĄSKIE
Wzory, Wzor-07 Wykaz uwag i zastrz. zglosz.do proj.operatu 31 03 03, mmmm
Wzory, Wzor-30 Zawiadomienie o zm. danych ew dot budynkow 31 03 03, Wrocław dn
Wzor-08 Protokol badania KW 31 03 03-SAGOWSKI, geodezja, rok III, Projektowanie Struktur Terenowych

więcej podobnych podstron