prawo finansowe, podatek rolny, PODATEK ROLNY

Pobierz dokument
prawo.finansowe.podatek.rolny.podatek.rolny.doc
Rozmiar 38 KB

PODATEK ROLNY

PRZEDMIOT opodatkowania

PODMIOT opodatkowania

PODSTAWA opodatkowania

Fakt:

1. własności

2. samoistnego posiadania

3. użytkowania wieczystego

4. dzierżawy (co do gruntów wydzierżawionych na podstawie przepisów o ubezpieczeniach społecznych rolników) GRUNTU sklasyfikowanego w ewidencji gruntów i budynków jako UŻYTKI ROLNE (lub jako grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych) Z WYJĄTKIEM GRUNTÓW ZAJĘTYCH NA PROWADZENIE INNEJ DZIAŁALNOŚCI NIŻ ROLNICZA

Obowiązek podatkowy ciąży na osobach fizycznych i prawnych (z wyłączeniem Skarbu Państwa i gmin) oraz jednostkach organizacyjnych, które są właścicielami bądź samoistnymi posiadaczami gruntów podlegających opodatkowaniu. Gdy istnieje współwłasność to odpowiedzialność SOLIDARNA. Gdy grunty te są gosp. rolnym - odpowiedzialność na współwłaścicielu który prowadzi to gosp. w całości.

1. dla GRUNTÓW GOSPODARSTW ROLNYCH - ich powierzchnia wyrażona w hektarach przeliczeniowych (jednostka odzwierciedlająca możliwość osiągania dochodu z gospodarstwa rolnego, ustalana w oparciu o rodzaje i klasy użytków rolnych, położenie gruntów gospodarstwa rolnego w jednym z 4 okręgów podatkowych)

2. dla POZOSTAŁYCH GRUNTÓW - podstawę stanowi ich powierzchnia wynikająca z ewidencji gruntów i budynków, wyrażona w hektarach

ZWOLNIENIA

STAWKI PODATKOWE

ULGI

UWAGI

PRZEDMIOTOWE:

- użytki rolne klas V,VI i VIz (U)

- grunty położone w pasie drogi granicznej (U)

- użytki ekologiczne

- grunty wpisane do rejestru zabytków - pod warunkiem ich zagospodarowania i utrzymania zgodnie z przepisami (U)

- grunty stanowiące nieużytki

- grunty pod jeziorami i wodami płynącymi

- grunty objęte melioracją (W)

- grunty pod wałami przeciwpowodziowymi (U)

- grunty zajęte na prowadzenie innej działalności gospodarczej niż rolnicza

PODMIOTOWE:

- szkoły wyższe

- szkoły

- zakłady pracy chronionej na 5 lat

- jednostki badawczo rozwojowe

- określona w ustawie jako relacja do aktualnie stosowanej ceny żyta

- w gospodarstwie rolnym: kwota podatku rolnego to RÓWNOWARTOŚĆ PIENIĘŻNA 2,5q żyta od 1ha przeliczeniowego

- przy pozostałych gruntach: RÓWNOWARTOŚĆ PIENIĘŻNA 5q od 1ha

- oblicza się wg średniej ceny skupu żyta za pierwsze 3 kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy na podstawie danych GUS

- stawki proporcjonalne

(4 raty: 15 marzec, 15 maj, 15 wrzesień, 15 listopad roku podatkowego)

1. INWESTYCYJYJNA - odliczenie od należnej kwoty podatku 25% nakładów (W)

- budowa/modernizacja budynków służących do hodowli zwierząt gosp. lub obiektów służących ochronie środowiska

- zakup + instalacja deszczowni, urządzeń melioracyjnych i wykorzystujących naturalne źródła energii

2. ŻOŁNIEŻE ODBYWAJĄCY SŁUZBE WOJSKOWĄ (60% lub 40% ulgi w zapłacie podatku) (U)

3. GRUNTY NA TERENACH PODGÓRSKICH (30% lub 60% ulgi w zależności od klasy gruntu) (W)

4. KLESKA ZYWIOŁOWA (W)

5. UCHWAŁĄ RADY GMINY (tylko przedmiotowe)

(U)-ulgi i zwolnienia stosowane z urzędu; (W)-ulgi i zwolnienia stosowane na wniosek

łączne zobowiązanie pieniężne wynikające z nakazu płatniczego wydawanego przez wójta

0x01 graphic


Pobierz dokument
prawo.finansowe.podatek.rolny.podatek.rolny.doc
Rozmiar 38 KB

Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
prawo finansowe, podatek od czynności cywilnoprawnych, PODATEK OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH
prawo finansowe, podatek od towarów i usług, PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG
prawo finansowe, podatek dochodowy od osób prawnych, PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH
prawo finansowe, podatek dochodowy od osób fizycznych, PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH
prawo finansowe, podatek leśny, PODATEK LEŚNY
prawo finansowe, podatek od posiadania psa, PODATEK OD POSIADANIA PSÓW
prawo finansowe, podatek od środków transportowych, PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH
prawo finansowe, podatek akcyzowy, PODATEK AKCYZOWY
Podatek rolny, Prawo finansowe(19)
Podatek od spadków i darowizn - informacje z Min. Fin, Prawo finansowe(19)
pyt. 19 - podatek, prawo finansów publicznych
Podatek, Prawo Finansowe(10)
podatek roslinny i lesny, prawo finansowe
Podatek od towarów i usług, Prawo finansowe(19)
Podatek hody od osób prawnych, Prawo finansowe(19)
podatek hodowy od osĂłb fizycznych, prawo, Materiały, Prawo finansowe
PODATEK OD CZYNNOŽCI CYWILNOPRAWNYCHnot.Zmin.FIN, prawo, Materiały, Prawo finansowe
podatek akcyzowy, prawo, Materiały, Prawo finansowe
podatek od spadkĂłw i darowizn, prawo, Materiały, Prawo finansowe

więcej podobnych podstron