Rozmowa Miłosiernego Boga z duszą w rozpaczy


Rozmowa Miosiernego Boga z dusz w rozpaczy

- Jezus: Duszo w ciemnoœciach pogrona, nie rozpaczaj, nie wszystko jeszcze stracone, wejdŸ w rozmow z Bogiem swoim, ktry jest mioœci i miosierdziem samym. - Lecz. niestety, dusza pozostaje gucha na woanie Boe i pogra si jeszcze w wikszych ciemnoœciach.

- Jezus woa powtrnie: Duszo, usysz gos miosiernego Ojca swego.

Budzi si w duszy odpowiedŸ: Nie ma ju dla mnie miosierdzia. I wpada w jeszcze wiksz ciemnoœ, w pewien rodzaj rozpaczy, ktry daje jej pewien przedsmak pieka i czyni j cakowicie niezdoln do zblienia si do Boga.

Jezus trzeci raz mwi do duszy, lecz dusza jest gucha i œlepa, poczyna si utwierdza w zatwardziaoœci i rozpaczy. Wtenczas zaczynaj si niejako wysila wntrznoœci miosierdzia Boego i bez adnej wsppracy duszy daje jej Bg sw ostateczn ask. Jeeli ni wzgardzi, ju j Bg pozostawi w stanie, w jakim sama chce by na wieki. Ta aska wychodzi z miosiernego Serca Jezusa i uderza swym œwiatem dusz, i dusza zaczyna rozumie wysiek Boy, ale zwrcenie [si do Boga] od niej zaley. Ona wie, e ta aska jest dla niej ostatnia, i jeeli okae jedno drgnienie dobrej woli - chociaby najmniejsze - to miosierdzie Boe dokona reszty.

- [Jezus:] Tu dziaa wszechmoc mojego miosierdzia, szczœliwa dusza, ktra skorzysta z tej aski.

- Jezus: Jak wielk radoœci napenio si serce moje, kiedy wracasz do mnie. Widz ci bardzo sab, dlatego bior ci na wasne ramiona i nios ci w dom Ojca mojego.

- Dusza, jakby przebudzona: Czy to moliwe, eby jeszcze dla mnie byo miosierdzie? - pyta si pena trwogi.

- Jezus: Waœnie ty, dzieci moje, masz wyczne prawo do mojego miosierdzia. Pozwl mojemu miosierdziu dziaa w tobie, w twej biednej duszy; pozwl, niech wejd do duszy promienie aski, one wprowadz œwiato, ciepo i ycie.

- Dusza: Jednak lk mnie ogarnia na samo wspomnienie moich grzechw i ta straszna trwoga pobudza mnie do powtpiewania o Twojej dobroci.

- Jezus: Wiedz, duszo, e wszystkie grzechy twoje nie zraniy mi tak boleœnie serca, jak obecna twoja nieufnoœ; po tylu wysikach mojej mioœci i miosierdzia nie dowierzasz mojej dobroci.

- Dusza: O Panie, ratuj mnie sam, bo gin, bdŸ mi Zbawicielem. O Panie, reszt wypowiedzie nie jestem zdolna, rozdarte jest moje biedne serce, ale Ty, Panie...

Jezus nie pozwoli dokoczy tych sw duszy, ale podnosi j z ziemi, z otchani ndzy i w jednym momencie wprowadza j do mieszkania wasnego Serca, a wszystkie grzechy zniky w okamgnieniu, mioœci ar zniszczy je.

- Jezus: Masz, duszo, wszystkie skarby mojego serca, bierz z niego, cokolwiek ci potrzeba.

- Dusza: O Panie, czuj si zalana Twoj ask, czuj, jak nowe ycie wstpio we mnie, a nade wszystko czuj Tw mioœ w mym sercu, to mi wystarcza. O Panie, przez wiecznoœ ca wysawia bd wszechmoc miosierdzia Twego; oœmielona Twoj dobroci, wypowiem Ci wszystek bl serca swego.

- Jezus: Mw, dzieci, wszystko bez adnych zastrzee, bo sucha ci serce miujce, serce najlepszego przyjaciela.

- O Panie, teraz widz ca swoj niewdzicznoœ i Twoj dobro. Œcigaeœ mnie swoj ask, a ja udaremniaam wszystkie Twoje wysiki, widz, e naleao mi si samo dno pieka za zmarnowanie Twych ask.

Jezus przerywa duszy rozmow - i [mwi]: Nie zagbiaj si w ndzy swojej, jesteœ za saba, abyœ mwia; lepiej patrz w moje serce pene dobroci i przejmij si moimi uczuciami, i staraj si o cichoœ i pokor. BdŸ miosierna dla innych, jako ja jestem dla ciebie, a kiedy poczujesz, e sabn twe siy, przychodŸ do Ÿrda miosierdzia i krzep dusz swoj, a nie ustaniesz w drodze.

- Dusza: Ju teraz rozumiem miosierdzie Twoje, ktre mnie osania jak obok œwietlany i prowadzi mnie w dom mojego Ojca, chronic mnie przed strasznym piekem, na ktre nie raz, ale tysic razy zasuyam. O Panie, nie wystarczy mi wiecznoœci na godne wysawianie Twojego niezgbionego miosierdzia, Twojej litoœci nade mn. (Dz. 1486)

http://www.katolicka.alleluja.pl/tekst.php?numer=4535Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
Rozmowa miłosiernego Boga z duszą w rozpaczy, S E N T E N C J E
Rozmowa miłosiernego Boga z duszą grzeszną, > # @ a a a Religia modlitwy
D64 rozmowa Boga z dusza w rozpaczy, religia, Dzienniczek św. Faustyny
Rozmowa Miłosiernego Jezusa z duszą (ZNAJDZ CZAS NA MODLITWE), Rozmowa miłosiernego Jezusa z dusz± c
Rozmowa Miłosiernego Jezusa z duszą (ZNAJDZ CZAS NA MODLITWE), Rozmowa miłosiernego Jezusa z dusz± d
D66 rozmowa Boga z dusza dazaca do doskonalosci, religia, Dzienniczek św. Faustyny
D63 rozmowa Boga z dusza grzeszna, religia, Dzienniczek św. Faustyny
Miłosierdzie Boga w liturgii Sakramenty
Miłosierdzie Boga w liturgii Eucharystia cz 2
Miłosierdzie Boga w liturgii Eucharystia cz 1
MIŁOSIERDZIE BOGA W DZIEŁACH JEGO, > # @ a a a Religia modlitwy
Miłosierdzie Boga w liturgii Bierzmowanie
Jak sie dobrze spowiadac Uzdrawiajaca moc milosierdzia Boga
Miłosierdzie Boga Trójjedynego

więcej podobnych podstron