pyt umcs 030930c, PRAWO MI˙DZYNARODOWE PUBLICZNE ˙ pytania egzaminacyjne


PRAWO MIĘDZYNARODOWE PUBLICZNE - pytania egzaminacyjne

(w porządku alfabetycznym, pytania te zostaną podzielone na zestawy)

Akcje zbrojne Rady Bezpieczeństwa ONZ.

Arbitraż międzynarodowy.

Azyl terytorialny i dyplomatyczny.

Cesja terytorialna.

Demilitaryzacja i neutralizacja terytorium.

Dno i podziemie mórz.

Dopuszczalne cele wojny.

Dyplomatyczne misje specjalne.

Dyplomatyczne sposoby załatwiania sporów międzynarodowych.

Ekstradycja przestępców.

Europejskie sądownictwo międzynarodowe.

Formy naprawienia szkód międzynarodowych.

Funkcja opiniodawcza Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości.

Funkcja sądowa Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości.

Funkcje konsularne.

Jeńcy wojenni.

Kategorie podmiotów prawa międzynarodowego.

Klasyfikacja organizacji międzynarodowych.

Klasyfikacja organów organizacji międzynarodowych.

Klasyfikacja umów międzynarodowych.

Kodyfikacja prawa międzynarodowego.

Kompetencje międzynarodowe szefa państwa.

Kurtuazja międzynarodowa.

Ludność państwa i jej klasyfikacja.

Międzynarodowa ochrona praw człowieka.

Międzynarodowe kanały morskie.

Międzynarodowe organizacje regionalne.

Międzynarodowe umowy rozbrojeniowe.

Międzynarodowy ruch osobowy.

Minister spraw zagranicznych.

Moralność międzynarodowa.

Morskie strefy specjalne.

Morskie wody wewnętrzne.

Morze otwarte.

Morze terytorialne.

Nabycie i utrata obywatelstwa.

Nazwa prawa międzynarodowego.

Nieważność umów międzynarodowych.

Obce bazy wojskowe.

Obszary podbiegunowe.

Ogólne zasady prawa.

Okupacja wojenna.

Organizacje pomocnicze ONZ.

Organizacje wyspecjalizowane ONZ.

Organy kierownicze państw w zakresie spraw zagranicznych.

Państwa jednolite i złożone.

Państwa składowe.

Personel przedstawicielstwa dyplomatycznego.

Podmiotowość prawno międzynarodowa państw. (sześć atrybutów).

Podział państwa.

Pojęcie agresji.

Pojęcie granic państwa.

Pojęcie i klasyfikacja konfliktów zbrojnych.

Pojęcie i klasyfikacja sporów międzynarodowych.

Pojęcie neutralności.

Pojęcie odpowiedzialności prawno międzynarodowej.

Pojęcie organizacji międzynarodowej.

Pojęcie państwa.

Pojęcie podmiotowości prawo międzynarodowej.

Pojęcie prawa międzynarodowego.

Pojęcie umów międzynarodowych.

Pojęcie uznania państwa.

Pojęcie źródeł prawa międzynarodowego.

Prawo do samoobrony.

Prawo konsulatu i stosunki konsularne.

Prawo legacji.

Prawo międzynarodowe a prawo państwowe.

Prawo prywatne międzynarodowe.

Prawo wojny morskiej.

Przebieg granic państwa na wodach.

Przedstawicielstwa państw przy organizacjach międzynarodowych.

Przestrzeń kosmiczna.

Przestrzeń powietrzna.

Przyjęcie w poczet członków organizacji międzynarodowych.

Przystąpienie do umowy międzynarodowej.

Przywileje i immunitety dyplomatyczne.

Przywileje i immunitety konsularne.

Publikacja umów międzynarodowych.

Rada Bezpieczeństwa ONZ.

Rada Gospodarcza i Społeczna ONZ.

Rejestracja umów międzynarodowych.

Rodzaje członkostwa w organizacjach międzynarodowych.

Rzeki międzynarodowe.

Sankcje międzynarodowe.

Sekretariat ONZ.

Skład Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości.

Społeczność międzynarodowa.

Sposoby powstawania państw.

Stałe przedstawicielstwa dyplomatyczne.

Status cudzoziemca.

Status obserwatora w ONZ.

Statuty organizacji międzynarodowych.

Stolica Apostolska.

Stosunki dyplomatyczne.

Strony umów międzynarodowych.

Struktura umów międzynarodowych.

Sukcesja państw.

System głosowania w organizacjach międzynarodowych.

Szefowie urzędów konsularnych.

Środki pomocnicze ustalania norm prawno międzynarodowych.

Terytoria niesamodzielne.

Terytoria powiernicze.

Tożsamość państwa.

Tryb uznania państwa.

Tryb zawierania umów międzynarodowych.

Tzw. miękkie prawo międzynarodowe.

Uchwały organizacji międzynarodowych.

Umowa jako źródło prawa międzynarodowego.

Umowa międzynarodowa a państwa trzecie.

Upadek państwa.

Urzędy konsularne.

Ustalenie granicy państwa.

Utrata członkostwa organizacji międzynarodowej.

Uznanie rządu.

Wejście w życie umowy międzyrasowej.

Wolność żeglugi.

Wspólnoty powstańcze.

Wydalenie cudzoziemców.

Wygaśnięcie umowy międzynarodowej.

Wykładnia umów międzynarodowych.

Zakaz broni masowej zagłady.

Zakaz wojen agresywnych.

Zakończenie działań wojennych.

Zakończenie stanu wojny.

Zasada pacta sunt servanta.

Zasada samostanowienia narodów.

Zasada suwerenności państw.

Zastrzeżenia do umów międzynarodowych.

Zawieszenie praw członkowskich w organizacjach międzynarodowych.

Zawieszenie stosowania umowy międzynarodowej.

Zbrodnie międzynarodowe.

Zgromadzenie ogólne ONZ.

Zjednoczenie państw.

Zmiany terytorium państwa.

Zwierzchnictwo terytorialne.

Zwyczaj jako źródło prawa międzynarodowego.

Źródła prawa dyplomatycznego.

Źródła prawa wojennego.Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
pyt umcs 030905, PRAWO MI˙DZYNARODOWE PUBLICZNE
Prawo miŕdzynarodowe publiczne kolokwium
pyt umcs 030930b, Post˙powanie karne ˙ zestawy pyta˙ egzaminacyjnych
Finanse publiczne - pytania z egzaminu, UE Katowice FiR, finanse publiczne
Finanse publiczne - pytania z egzaminu, Studia UE Katowice FiR, I stopień, semestr III, Finanse Publ
Finanse publiczne - pytania z egzaminu, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Finanse i Rachunkowość
Sciagi Miŕdzynarodowy Ruch Turystyczny-egzamin, Międzynarodowy Ruch Turystyczny
Testy - Zamówienia publiczne, Pytania z egzaminu
Finanse publiczne pytania egzaminacyjne z lat poprzednich
Testy - Finanse publiczne, Pytania z egzaminu
pyt. 19 - podatek, prawo finansów publicznych
pyt. 31 - skala, prawo finansów publicznych
Prawo administracyjne, Ustrój administracji publicznej - pytania i odpowiedzi na eg, 1
pyt. 23- podatnik, prawo finansów publicznych
Finanse publiczne pytania testowe z odpowiedziami, Prawo finansowe(12)

więcej podobnych podstron