Podstawowe funkcje budżetu

background image

Podstawowe funkcje bud

ż

etu:

- stymulacyjna
Zasada jedno

ś

ci bud

ż

etu:

- jest umieszczona w 1 dokumencie
W sytuacji stalych kursow walutowych BC

ż

eby

osłabi

ć

zlotowke:

- stanie po stronie podazy
Podatek gruntowy jest forma
- podatku od przychodu
Je

ś

li KSK=0,8, podatki netto=0,2, przy

dodatkowych wydatkach rzadowych 500, popyt
zagregowany zmieni si

ę

:

-
Mno

ż

nik podatkowy wyraza si

ę

:

- M=1/1-KSK
Gdy M<QP/V to
- deflacja
W sytuacji gdy placimy kasa w sklepie to:
- pieniadz jako srodek wymiany
Delator=110% znaczy to ze:
- PKBn=99%, PKBr=9%
PKN jest to:
- PKB pomniejszony o amortyzacje
Ruch okr

ęż

ny ilustruje powiazania pomiedzy:

- gospodarstwami domowymi a podmiotami gosp.
Wzrost gosp to:
- zwiekszenie globalnej produkcji w stosunku do
poprzedniego roku
Restrykcyjna polityka fiskalna:
- ograniczanie wydatkow i zwrost podatkow
Ile wynosi stopa wzrostu gosp je

ż

eli PKB wzrost

ze 100 do 105 j.
- 5%
Cecha podatku:
- przymusowy charakter
Warto

ść

dodana jest to:

- przyrost warto

ś

ci dobr w wyniku procesu

produkcyjnego
Transakcyjny motyw popytu pieniadza wynika z:
- obsługi transakcji w danym kraju
PKB nie liczymy metoda:
- CHYBA sumowania dobr finalnych
Rownowaga na rynku dobr i usług to:
- Y=AD – inwestycje rowne oszcednosciom
Podatki prszyczyniaja si

ę

do zmiany krzywej

popytu globalnego:
- zmniejszaja kat jej nachylenia.
Mno

ż

nik Keynesa wyraza relacje pomiedzy:

- wydatkami autonomicznymi a przyrostem
produkcji
Bezpo

ś

rednie czynniki wzrostu gosp to:

- zatrudnienie i wydajno

ść

Wzrost wydatkow publicznych wpływa na:
- wzrost PKB


otwarte:
E=AD=Y
Ca+KSK*Y+I

Krzywa Laffera mowi o:
- stopa podatkowa a dochodami bud

ż

etu

Punkt równowagi gdy Ca=200, I=600,
KSK=0.8
- 5000 jednostek
Popyt na pieniadz wynika z motywu:
- spekulacyjnego
Prawo Kopernika-Greschama mowi:
- pieniadz lepszy wypiera gorszy
Ekonomia pozytywna:
- odp. 3 lub 4
Jak rozumiesz budzet:
-

ż

adna odpowiedz nie jest prawidlowa

Krancowa Skłonno

ść

do Konsumpcji jest to:

- ta czesc dodatkowej jednostki
rozporz

ą

dzalnych dochodow, które gospo,

SA skloonne wydac na oszcz

ę

dno

ś

ci.

Delator PKB obliczamy jako:
- stosunek nominalnego do realnego
produktu krajowego brutto
W sytuacji gdy wkłady gotówkowe wzrastaja
w banku komercyjnym o 600 jednostek, przy
stopie rezerw 15% mo

ż

e on wykreowac

pieniadz bankowy w wysoko

ś

ci:

- 4000 jednostek
Podkre

ś

l cechy podatku:

- przymusowy charakter
PNB > PKB gdy:
- dochody z przepływów kapitalowych sa
dodatnie dla narodowych czynikow
wytwórczych
Mno

ż

nik zrównowa

ż

onego bud

ż

etu mowi:

- wzrost wydatkow panstwa któremu
towarzyszy taki sam wzrost podatkow,
powoduje zwiekszenie produkcji
Dlug publiczny to:
- zadłu

ż

enie panstwa wobec obywateli

Kraj staraj

ą

cy si

ę

o wej

ś

cie do unii powinien

- dlug publiczny < 60% PKB
Liczenie PKB metoda prod. finalnej polega:
- na sumowaniu produktow przeznaczony do
konsumpcji lub na inwestycje
Podatek zryczałtowany jest podatkiem:
- od przychodow
Popyt globalny to popyt:
- obrazuj

ą

cy globalna wielko

ść

produkcji

Dobra po

ś

rednie to dobra:

- podlegaj

ą

ce dalszemu przetworzeniu

Warto

ść

pieniadze współczesnego

mierzymy:
- ilo

ś

ci

ą

oraz jako

ś

ci

ą

dobr

W sytuacji plynnych kursow walutowych BC
mo

ż

e wpływa

ć

na jego zmiane:

- stajac po strone podazy/popytu na walute

ź

ródłem pokrycia def. samorz

ą

dowego jest:

- emisja obligacji komunalnych
VAT to podotek:
- po

ś

redni

Warto

ść

dodana to warto

ść

:

- przyrost warto

ś

ci dobr, w wyniku

okre

ś

lonego procesu produkcyjnego

W ruchu okr

ęż

nym wła

ś

cicielami czynnikow

wytwórczych sa:
- gospodarstwa domowe
Stymulacyjna poli. fiskalna wykorzystuje w
swoim dzialaniu nast

ę

puj

ą

ce instrumenty:

- wydatki, podatki
Kr. lombardowy emitowany przez BC do:
- bankow komercyjnych
gdy M>QP/V dochodzi do:
- inflacji

Podstawowe funkcje bud

ż

etu:

- stymulacyjna
Zasada jedno

ś

ci bud

ż

etu:

- jest umieszczona w 1 dokumencie
W sytuacji stalych kursow walutowych BC

ż

eby

osłabi

ć

zlotowke:

- stanie po stronie podazy
Podatek gruntowy jest forma
- podatku od przychodu
Je

ś

li KSK=0,8, podatki netto=0,2, przy

dodatkowych wydatkach rzadowych 500, popyt
zagregowany zmieni si

ę

:

-
Mno

ż

nik podatkowy wyraza si

ę

:

- M=1/1-KSK
Gdy M<QP/V to
- deflacja
W sytuacji gdy placimy kasa w sklepie to:
- pieniadz jako srodek wymiany
Delator=110% znaczy to ze:
- PKBn=99%, PKBr=9%
PKN jest to:
- PKB pomniejszony o amortyzacje
Ruch okr

ęż

ny ilustruje powiazania pomiedzy:

- gospodarstwami domowymi a podmiotami gosp.
Wzrost gosp to:
- zwiekszenie globalnej produkcji w stosunku do
poprzedniego roku
Restrykcyjna polityka fiskalna:
- ograniczanie wydatkow i zwrost podatkow
Ile wynosi stopa wzrostu gosp je

ż

eli PKB wzrost

ze 100 do 105 j.
- 5%
Cecha podatku:
- przymusowy charakter
Warto

ść

dodana jest to:

- przyrost warto

ś

ci dobr w wyniku procesu

produkcyjnego
Transakcyjny motyw popytu pieniadza wynika z:
- obsługi transakcji w danym kraju
PKB nie liczymy metoda:
- CHYBA sumowania dobr finalnych
Rownowaga na rynku dobr i usług to:
- Y=AD – inwestycje rowne oszcednosciom
Podatki prszyczyniaja si

ę

do zmiany krzywej

popytu globalnego:
- zmniejszaja kat jej nachylenia.
Mno

ż

nik Keynesa wyraza relacje pomiedzy:

- wydatkami autonomicznymi a przyrostem
produkcji
Bezpo

ś

rednie czynniki wzrostu gosp to:

- zatrudnienie i wydajno

ść

Wzrost wydatkow publicznych wpływa na:
- wzrost PKB


otwarte:
E=AD=Y
Ca+KSK*Y+I

Krzywa Laffera mowi o:
- stopa podatkowa a dochodami bud

ż

etu

Punkt równowagi gdy Ca=200, I=600,
KSK=0.8
- 5000 jednostek
Popyt na pieniadz wynika z motywu:
- spekulacyjnego
Prawo Kopernika-Greschama mowi:
- pieniadz lepszy wypiera gorszy
Ekonomia pozytywna:
- odp. 3 lub 4
Jak rozumiesz budzet:
-

ż

adna odpowiedz nie jest prawidlowa

Krancowa Skłonno

ść

do Konsumpcji jest to:

- ta czesc dodatkowej jednostki
rozporz

ą

dzalnych dochodow, które gospo,

SA skloonne wydac na oszcz

ę

dno

ś

ci.

Delator PKB obliczamy jako:
- stosunek nominalnego do realnego
produktu krajowego brutto
W sytuacji gdy wkłady gotówkowe wzrastaja
w banku komercyjnym o 600 jednostek, przy
stopie rezerw 15% mo

ż

e on wykreowac

pieniadz bankowy w wysoko

ś

ci:

- 4000 jednostek
Podkre

ś

l cechy podatku:

- przymusowy charakter
PNB > PKB gdy:
- dochody z przepływów kapitalowych sa
dodatnie dla narodowych czynikow
wytwórczych
Mno

ż

nik zrównowa

ż

onego bud

ż

etu mowi:

- wzrost wydatkow panstwa któremu
towarzyszy taki sam wzrost podatkow,
powoduje zwiekszenie produkcji
Dlug publiczny to:
- zadłu

ż

enie panstwa wobec obywateli

Kraj staraj

ą

cy si

ę

o wej

ś

cie do unii powinien

- dlug publiczny < 60% PKB
Liczenie PKB metoda prod. finalnej polega:
- na sumowaniu produktow przeznaczony do
konsumpcji lub na inwestycje
Podatek zryczałtowany jest podatkiem:
- od przychodow
Popyt globalny to popyt:
- obrazuj

ą

cy globalna wielko

ść

produkcji

Dobra po

ś

rednie to dobra:

- podlegaj

ą

ce dalszemu przetworzeniu

Warto

ść

pieniadze współczesnego

mierzymy:
- ilo

ś

ci

ą

oraz jako

ś

ci

ą

dobr

W sytuacji plynnych kursow walutowych BC
mo

ż

e wpływa

ć

na jego zmiane:

- stajac po strone podazy/popytu na walute

ź

ródłem pokrycia def. samorz

ą

dowego jest:

- emisja obligacji komunalnych
VAT to podotek:
- po

ś

redni

Warto

ść

dodana to warto

ść

:

- przyrost warto

ś

ci dobr, w wyniku

okre

ś

lonego procesu produkcyjnego

W ruchu okr

ęż

nym wła

ś

cicielami czynnikow

wytwórczych sa:
- gospodarstwa domowe
Stymulacyjna poli. fiskalna wykorzystuje w
swoim dzialaniu nast

ę

puj

ą

ce instrumenty:

- wydatki, podatki
Kr. lombardowy emitowany przez BC do:
- bankow komercyjnych
gdy M>QP/V dochodzi do:
- inflacji


Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
Podstawowe funkcje budżetu
Instrukcja do zad proj 10 Podstawowe funkcje logiczne z z
Pojęcie i istota przedsiębiorczości, Przedsiębiorczość, Przedsiebiorczość, Przedsiebiorczość i podst
podstawowe funkcji pedagogiki opiekuńczej
bpfc2, Biologiczne podstawy funkcjonowania człowieka
architektura, Definicja urbanistyki, Definicja urbanistyki; Podstawowe funkcje miasta
Monitorowanie podstawowych funkcji życiowych - Copy, Ratownictwo Medyczne, Dokumenty PDF i tekstowe
b(1), Przedsiębiorczość, Przedsiebiorczość, Przedsiebiorczość i podstawy funkcjonowania przedsiębior
bpfc.test, Biologiczne podstawy funkcjonowania człowieka
Matlab (Opisy podstawowych funkcji) PL Wprowadzenie do pracy w środowisku pakietu Matlab
Projektowanie i Konstrukcja Urządzeń, Ściąga, Funkcje konstruowania urządzeń- podstawową funkcja kon
MathCAD - Komendy, Mathcad - Podstawowe funkcje, MATHCAD
LISTA 1 Podstawowe funkcje 2010
03 Podstawowy funkcjonowania sieci informatycznejid 4248
pytania przykladowe bpfcz Ostaszewski, Biologiczne podstawy funkcjonowania człowieka

więcej podobnych podstron