Szkol Okres pracodawców cz10 zarządzanie bhp

background image

Zarządzanie

bezpieczeństwem

i higieną pracy

background image

Zarządzanie bezpieczeństwem pracy –
wstęp

Rozwój

zarządzania

bezpieczeństwe

m

pracy

Zwrócenie uwagi
na sprzęt

Zwrócenie uwagi
na zarządzanie

Zwrócenie
uwagi
na czynnik
ludzki

System zarządzania
bezpieczeństwem pracy

background image

Podtrzymywanie
„płaszczyzny bezpieczeństwa”

Uwaga skierowana na sprzęt

Większa uwaga na właściwą
obsługę

operatorzy

Systemy zarządzania

bezpieczeństwem pracy

zwiększają
niezawodność

background image

Ocena ryzyka

• Koncepcja systemu zarządzania bezpieczeństwem pracy przy

wykorzystaniu „Pętli Deminga”

CIĄGŁE DOSKONALENIE

SZBP

S

– system

Z

– zarządzania

B

– bezpieczeństwem

P

– pracy

PRZEGLĄD ZARZĄDZANIA

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA PRACY

KONTROLA BEZPIECZEŃSTWA
PRACY

nadzór nad warunkami pracy

monitoring

ocena bezpieczeństwa pracy

analiza ekonomiczna

audyty SZBP

PLANOWANIE

identyfikacja zagrożeń

wymagania prawne i inne

cele i zadania

program realizacji celów i
zadań

WPROWADZENIE I FUNKCJONOWANIE

struktura, odpowiedzialność i
kompetencje

szkolenie i motywacje

przepływ informacji

dokumentacja SZBP

techniki bezpieczeństwa pracy

wypadki przy pracy

choroby zawodowe

ochrona zdrowia

background image

Ocena ryzyka

• Koncepcja systemu zarządzania bezpieczeństwem i

ustanowioną normą BS 8800

Czynniki
zewnętrzne

Czynniki
wewnętrzne

Ocena
funkcjonowania

Przegląd wstępny
i poglądy okresowe

Polityka

Organizowanie

Planowanie i
realizacja

Planowani
e
i
realizacja

background image

Powołanie zespołu ds. oceny ryzyka
zawodowego

• pracodawca lub jego przedstawiciel
• specjalista ds. bhp
• kierownik/mistrz nadzorujący pracę na danym stanowisku
• według potrzeb: technolog, lekarz, pracownik lub

przedstawiciel załogi, ekspert wewnętrzny

background image

Powołanie zespołu ds. oceny ryzyka
zawodowego

Uwzględnienie

specyfiki

firmy

METODA

OCENY

RYZYKA

Możliwość

wspomagania

kompute-

rowego

Przejrzystość

dokumentowania

wyników

oceny

Możliwość

wspomagania

kompute-

rowego

background image

Informacje niezbędne
do oceny ryzyka na określonym
stanowisku

Rodzaje obróbki, np. wg kart technologicznych,
wymagania jakościowe, organizacja produkcji:
gniazdowa, taśmowa

Rozporządzenie Rady Ministrów z 3 lipca 2001r.
w sprawie wymagań zasadniczych dla maszyn
i elementów bezpieczeństwa podlegających
ocenie zgodności, warunków i trybu

PROTOKÓŁ nr .........../............. r.
ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy

CZĘSTOTLIWOŚĆ WYKONYWANIA BADAŃ
I POMIARÓW CZYNNIKÓW SZKODLIWYCH
DLA ZDROWIA W ŚRODOWISKU PRACY
Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej
z dnia 9 lipca 1996 r.

Parametry techniczne,
technologiczne i organizacyjne

Parametry techniczne,
technologiczne i organizacyjne

Zidentyfikowane zagrożenia,
ich źródła oraz sposoby ochrony

Zidentyfikowane zagrożenia,
ich źródła oraz sposoby ochrony

Opis i analiza wypadków przy
pracy i chorób zawodowych

Opis i analiza wypadków przy
pracy i chorób zawodowych

Wymagania przepisów,
zasad i norm

Wymagania przepisów,
zasad i norm

Wyniki pomiarów czynników
szkodliwych

Wyniki pomiarów czynników
szkodliwych

background image

Koncepcja barier według MORT

(Management – Oversight – Risk – Tree)

PREWENCJA

Osoba

lub

przedmiot

Fizyczna

lub

proceduralna

Źródło energii

lub warunki

otoczenia

Barier

a

Zagrożeni

e

Obie

kt

EKSPOZYCJA

NIEPOŻĄDANY

PRZEPŁYW ENERGII

OGRANICZENIE
ELIMINOWANIA
SKUTKÓW

background image

Schemat analizy zmian

Wprowadź

te informacje

do oceny procesu

Porównaj

Ustal różnicę

Dokonaj analizy

Rozważ sytuację

z problemem

Rozważ sytuację

bez problemu

background image

Drzewo logiczne MALWA

Mort based Analysis of Losses and Work Accidents – System

zarządzania bezpieczeństwem z wykorzystaniem „drzewa

MORT”

Potrzebna

analiza

zadań

Rzeczywiste lub potencjalne
straty

Akcja
powypadkowa

Zagrożen

ie

Obiekt

Bariera

Z

B

O

Bariery

Funkcje bhp

F

Wypadek

P

System zarządzania
bhp

A


Document Outline


Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
Szkol Okres Pracodawcy 10 Służba bhp
Szkol Okres Pracodawcy 09 Zarządzanie
Szkol Okres-pracodawca, BHP, Szkolenie-Okresowe-DOC
Szkol Okres-pracodawca2008, BHP, Szkolenie-Okresowe-DOC
Szkol Okres Pracodawcy 07 Koszty wypadków
Szkol Okres pracodawców 3 środki ochrony
Szkol Okres pracodawców cz04 czynniki szkodliwe
Szkol Okres Pracodawcy 05 Ograniczanie zagrożeń
Szkol Okres-Program szk. biura, BHP, Szkolenie-Okresowe-DOC
Szkol Okres pracodawców cz05 ryzyko
Szkol Okres Pracodawcy 01 Ochrona pracy
Szkol Okres pracodawców cz06 znaki

więcej podobnych podstron