struktura organizacyjna BTS [ www potrzebujegotowki pl ]

background image

Struktura organizacyjna

BERENDSEN TEXTILE SERVICE SP. Z
O.O.

A s y s te n t Z a r z ą d u

D o m in ik a K r u p a

P e łn o m o c n ik Z S Z

M ir o s ła w a T r e p c z y k

D y r e k t o r S p r z e d a ż y M a ty

M a c ie j K r a jk a

T e c h n ic z n y K ie r . P r o d u k t u O d z ie ż

I z a b e la K la jn e rt

D y r . d s . K lu c z o w y c h K lie n tó w

G r z e s ła w B ilic k i

S p e c ja lis ta d s . M a r k e t in g u

J a n u s z K a m iń s k i

K ie r o w n ik P ro d u k tu M a ty

M a r c e li R o k ic k i

K ie r o w n ik P r o d u k tu O d z ie ż

Ł u k a s z N e u m a n n

K ie r o w n ik d s . K lu c z o w y c h K lie n tó w

C le a n r o o m

A d a m C h ę ć

K ie r o w n ik P r o je k tu
M ic h a ł W ło d a r c z y k

K o n s u lt a n t d s . C le a n r o o m

D a w id P u s c h

K o n s u lt a n t d s . C le a n r o o m

J a c e k Ł a z o w s k i

D z ia ł H a n d lo w y

D y r e k to r H a n d lo w y

T o m a s z W r ó b le w s k i

Z - c a D y r . O p e r a c y jn e g o

D y r . Z a k ła d u w Ż u k o w ie

G r a ż y n a Z ie liń s k a

D y r . P r o d u k c ji

M a r e k D o m b r z a ls k i

D y r . d s . S e r w is u

M a r z e n a Ż y g a d ło w s k a

D y r . Z a k ła d u w S ie m ia n o w ic a c h

M a g d a le n a M ik a

D y r . Z a k ła d u w W ią z o w n e j

T o m a s z P o le s z a k

D y r . Z a k ła d u w S z a m o tu ła c h

A r tu r P a w la k

D y r . Z a k ła d u w B r z e g u D o ln y m

M a r c in F e d y c z k o w s k i

K ie r o w n ik M a g a z y n u C e n tr a ln e g o

M a r iu s z P io tr o w ic z

D z ia ł O p e r a c y jn y

D y r e k to r O p e r a c y jn y

P a w e ł C z e p e k

G łó w n a K s ię g o w a

M a łg o r z a ta R e m u s

K a d ry

i P ła c e

K ie r . D z ia łu W in d y k a c ji

D o r o t a A u g u s ty n e k

K ie r . D z ia łu F a k t u ro w a n ia

K a t a r z y n a M io tk

D z ia ł K o n tro lin g u

K ie r o w n ik D z ia łu I T

B a r to s z A d a m c z y k

D z ia ł F in a n s o w y

D y r e k to r F in a n s o w y

A n n a Z a d r ą g K a s p e r s k a

D y r e k to r d s . Z a k u p ó w

M a c ie j K o p c z y ń s k i

G łó w n y S p e c ja lis t a d s . B H P

T y m o te u s z T e m p lin

K ie r o w n ik d s . P r o je k tó w

J ę d r z e j J e z io r o w s k i

S p e c ja lis ta d s . H R

J o a n n a Ż a r n ik

D y r e k t o r G e n e r a ln y

W ło d z im ie r z K w ia tk o w s k i


Document Outline


Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
Struktury [tryb zgodności] [ www potrzebujegotowki pl ]
organizacja i projektowanie?dan marketingowych [ www potrzebujegotowki pl ]

więcej podobnych podstron