ubezpieczenie maszyn od awarii

background image

Ubezpieczenie maszyn od awarii

Aleksandra Kaczmarczyk

Mateusz Roda

Mateusz Riliszkis

background image

Dla kogo?

Ubezpieczenie przeznaczone jest dla prowadzących

działalność gospodarczą osób prawnych, osób

fizycznych albo jednostek organizacyjnych

niebędących osobami prawnymi

background image

Korzyści

W większości przypadków ubezpieczenie maszyn od

uszkodzeń daje ochronę ubezpieczeniową, którą

objęte są maszyny eksploatowane w ramach

prowadzonej działalności gospodarczej przez

ubezpieczonego w trakcie ich pracy i postoju,

demontażu i ponownego montażu, napraw, remontów

i konserwacji, jak również podczas ich

przemieszczania w obrębie miejsca ubezpieczenia i

związanymi z tym pracami.

background image

Zakres ubezpieczenia

Ubezpieczeniem objęte są wszelkie szkody polegające

na utracie, zniszczeniu lub uszkodzeniu przedmiotu

ubezpieczenia zaistniałe na skutek nagłego i

nieprzewidzianego zdarzenia, z zastrzeżeniem

wyłączeń zawartych w ogólnych warunkach

ubezpieczenia bądź polisie.

background image

Termin wypłaty odszkodowania

Ergo Hestia 

Ubezpieczyciel wypłaca odszkodowanie w terminie

30

dni

od daty

otrzymania zawiadomienia o wypadku.

Warta

Odszkodowanie wypłacane jest w ciągu

30 dni

od daty

otrzymaniaprzez TUiR WARTA

zawiadomienia o wypadku

(...)

background image
background image

Ochrona ubezpieczeniowa

Ubezpieczeniem objęte są wszelkie przypadkowe, nagłe, nieprzewidziane

i wynikające z przyczyn niezależnych od Ubezpieczającego lub

Ubezpieczonego szkody związane z eksploatacją i użytkowaniem

maszyn, niewymienione w OWU oraz postanowieniach dodatkowych.

Zaliczane są do nich między innymi szkody spowodowane przez:

błędy projektowe, konstrukcyjne lub wadliwe wykonanie maszyny

przez producenta,

wadliwy materiał, z którego wykonana jest maszyna,

błędy montażowe popełnione w czasie montażu maszyny na stanowisku

pracy,

błędy w obsłudze maszyn spowodowane brakiem wprawy i

doświadczenia osób obsługujących maszyny,

celowe zniszczenie przez osoby trzecie,

działanie sił odśrodkowych,

niedobór wody w kotłach,

nadmierne ciśnienie lub temperaturę wewnątrz maszyny, implozję,

dostanie się ciała obcego,

niezadziałanie lub wadliwe zadziałanie urządzeń zabezpieczających,

sygnalizacyjnych lub kontrolno-pomiarowych,

zwarcie, spięcie, przepięcie, uszkodzenie izolacji,

wzrost albo spadek napięcia bądź natężenia prądu, zanik jednej lub

kilku faz.

background image

Wyłączenia

OWU nie obejmuje:

rurociągów, linii telekomunikacyjnych i

elektroenergetycznych,

wymiennych nośników danych (odczytywanych

maszynowo) oraz danych na nich zgromadzonych,

środków transportu (za wyjątkiem wózków widłowych),

maszyn pracujących pod ziemią,

maszyn pracujących na wszelkiego rodzaju sprzęcie

pływającym (np. barkach, pontonach).

background image
background image

Ochrona ubezpieczeniowa

1. Maszyny i urządzenia określone w umowie objęte są ochroną

ubezpieczeniową od zniszczenia lub uszkodzenia wskutek zdarzeń

losowych o charakterze nagłym i niespodziewanym.

2. Z uwzględnieniem postanowień ust. 1 ubezpieczenie obejmuje

w szczególności szkody wynikłe z:

1) błędów w projektowaniu lub konstrukcji,

2) błędów popełnionych w trakcie produkcji maszyny lub urządzenia

oraz użycia do produkcji niewłaściwego bądź wadliwego materiału,

3) eksploatacji, z powodu:

a) niewłaściwej obsługi,

b) wandalizmu,

c) rozerwania wskutek siły odśrodkowej,

d) braku działania lub wadliwego działania urządzeń

sygnalizacyjnych, pomiarowych lub zabezpieczających,

e) niedoboru wody w kotłach maszyn parowych,

f) nadmiernego ciśnienia,

g) zwarcia, przepięcia, przetężenia i innych przyczyn elektrycznych,

h) poluzowania się części,

i) dostania się ciała obcego.

background image

Wyłączenia

Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje szkód:

1. wyrządzonych umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa

przez Ubezpieczającego, za którego

2. za które na mocy przepisów prawa lub postanowień umowy

odpowiedzialny jest producent, sprzedawca lub warsztat naprawczy,

3. powstałych wskutek doświadczeń lub eksperymentów

przeprowadzonych w nadzwyczajnych dla danej maszyny

lub urządzenia warunkach,

4. powstałych w wyniku naturalnego zużycia albo długotrwałej

degradacji właściwości użytkowych maszyn lub urządzeń,

w tym wskutek kawitacji, erozji, korozji, rozszerzenia się kamienia

kotłowego, szlamu i innych osadów, działania środków żrących

lub starzenia się izolacji,

5. powstałych wskutek:

1) ognia,

2) uderzenia pioruna w ubezpieczone mienie,

4) upadku statku powietrznego lub jego części

5) wiatru,

background image

Wyłączenia

11) akcji ratowniczej związanej z wymienionymi w wyłączeniach

zdarzeniami lub następującego po tych zdarzeniach wyburzenia

lub rozbiórki,

6. w wymienialnych narzędziach wszelkiego rodzaju, takich jak

wiertła, rozdrabniarki, formy odlewnicze, noże, ostrza i brzeszczoty

piły, kamienie i stemple,

7. w taśmach przesyłowych, sitach i wężach, ogumieniu,

okładzinach, opaskach z tkanin i tworzyw sztucznych, szczotkach,

linach, łańcuchach, pasach, częściach szklanych i ceramicznych,

wymurówkach oraz obudowach i rusztach pieców oraz palenisk,

a także dyszach palników oraz innych elementach, których czas

prawidłowego funkcjonowania jest krótszy od trwałości maszyny,

8. w podmurówkach, chyba że stanowią integralną część maszyny

lub urządzenia i zostaną włączone do ubezpieczenia za opłatą

dodatkowej składki,

9. w środkach eksploatacyjnych wszelkiego rodzaju, takich jak

paliwo, gaz, płyny chłodzące, katalizatory, płyny i środki smarne,

z wyjątkiem olejów w transformatorach i wyłącznikach, które pełnią

rolę izolacyjną,

background image
background image

Ochrona ubezpieczeniowa

TUiR WARTA ponosi odpowiedzialność za nagłe,

nieprzewidziane i niezależne od woli

ubezpieczającego zniszczenie, uszkodzenie lub utratę

przedmiotu ubezpieczenia objętego

ochroną w ramach niniejszych OWU, jeśli szkody te

powstaną z jakiejkolwiek przyczyny

innej niż zdarzenia podlegające wyłączeniu.

background image

Wyłączenia

TUiR WARTA nie ponosi odpowiedzialności za szkody:

1.spowodowane przez działania wojenne, stan wyjątkowy, strajki, zamknięcie zakładu

przez właściciela połączone z przerwaniem zatrudnienia, rozruchy, bunt, rewolucję

2.będące następstwem zajęcia przedmiotu ubezpieczenia przez uprawnione władze

3.powstałe wskutek winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa Ubezpieczającego

4.spowodowane reakcją jądrową, skażeniem radioaktywnym

5.powodowane przez wady lub błędy w wykonaniu istniejące w chwili zawarcia umowy

ubezpieczenia

(…)

Ponadto TUiR WARTA nie ponosi odpowiedzialności, z zastrzeżeniem postanowień §

7,

za szkody spowodowane przez

1.„pożar” - ogień, który przedostał się poza palenisko

2.wybuch chemiczny” - gwałtowna zmiana stanu równowagi układu

3.„huragan” - wichura, której działanie może wyrządzić masowe szkody

4.„powódź” - zalanie terenu w następstwie podniesienia się poziomu wody w korytach

5.osuwanie się ziemi” - ruchy ziemi na stokach

6.„zalanie wskutek wydobywania się wody, innych cieczy lub par z urządzeń wodno

- kanalizacyjnych lub technologicznych”(...)

background image
background image

Ochrona ubezpieczeniowa

Na podstawie niniejszych OWU ochroną

ubezpieczeniową obejmowane są maszyny i

urządzenia stanowiące własność Ubezpieczającego

pod warunkiem ,że są one zainstalowane, gotowe do

eksploatacji po pozytywnym zakończeniu okresu

rozruchu próbnego i testów, co oznacza, że ich

normalne działanie zostało rozpoczęte lub może być

rozpoczęte w razie potrzeby. Maszyny i urządzenia

pozostają objęte ochroną ubezpieczeniową niezależnie

od tego, czy znajdują się w ruchu czy w spoczynku, są

zdemontowane w celu oczyszczenia bądź przeglądu

lub remontu.

background image

wyłączenia

Aviva nie ponosi odpowiedzialności za szkodę powstałą

bezpośrednio lub pośrednio wskutek:

1)

działania promieniowania jonizującego lub skażenia

radioaktywnego pochodzącego z jakiegokolwiek źródła, a w

szczególności z paliwa jądrowego lub z jakichkolwiek

odpadów promieniotwórczych powstałych w wyniku reakcji

rozpadu albo syntezy jądrowej.

1)

następujących zdarzeń (niezależnie od faktu, czy do powstania

szkody przyczyniły się w jakimkolwiek stopniu inne zdarzenia

oddziaływujące jednocześnie lub w dowolnej kolejności ze

zdarzeniami wymienionymi poniżej):

wojny, najazdu, wrogiego działania drugiego państwa, agresji

zbrojnej lub działań wojennych bez względu na fakt, czy wojna

została wypowiedziana czy też nie, wojny domowej, buntu,

przewrotu, rewolucji, powstania lub niepokojów społecznych

przybierających rozmiary powstania, przewrotu wojskowego,

wprowadzenia stanu wojennego lub stanu wyjątkowego

background image

3) rozruchów, strajków, lokautów, niepokojów

społecznych,

4) skażenia lub zanieczyszczenia środowiska lub

ubezpieczanego mienia odpadami przemysłowymi, a

także emitowanymi do

otoczenia zanieczyszczeniami

5) konfiskaty, zawłaszczenia, nacjonalizacji, rekwizycji,

zniszczenia, które nastąpiło na mocy aktu prawnego,

niezależnie od jego formy, wydanego przez władze

państwowe lub samorządowe.

background image
background image

Ochrona ubezpieczeniowa

Ubezpieczeniem mogą zostać objęte maszyny i

urządzenia wszelkiego typu, pod warunkiem, że

zostały one dopuszczone do eksploatacji i użytkowane

są zgodnie z przeznaczeniem.

Dodatkowo ochrona ubezpieczeniowa może

obejmować również utratę zysku, będącą

następstwem awarii lub uszkodzenia ubezpieczonej

maszyny lub urządzenia.

background image

wyłączenia

Allianz jest zwolnione z odpowiedzialności i zakres

ubezpieczenia nie

obejmuje szkód:

1/sporządzone przez wady czy defekty istniejące w chwili

rozpoczęcia ubezpieczenia, o których wiedział

ubezpieczający lub jego przedstawiciele.

2/za które dostawca, wykonawca naprawy, odpłatny

przewoźnik są odpowiedzialni na podstawie umowy lub

bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.

3/w postaci defektów estetycznych – w szczególności takich

jak wgniecenia lub zadrapania na powierzchniach

malowanych lub polerowanych.

4/spowodowanych przez ogień, bezpośrednie uderzenie

pioruna, wybuch chemiczny, gaszenie pożaru lub

następujące po pożarze wyburzenie, pojazdy powietrzne

bądź przedmioty z nich spadające, trzęsienie ziemi,

wandalizm.

background image

Dziękujemy za

uwagę !


Document Outline


Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
maszyny od ani, LEŚNICTWO SGGW, MATERIAŁY LEŚNICTWO SGGW, Maszyny
D19200041 Rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej w sprawie zmiany terytorjum okręgu Zakł
D19210413 Ustawa z dnia 7 lipca 1921 r w przedmiocie zmian niektórych postanowień ustaw austrjackic
Strzałka ugięcia, IMiR - st. inż, sem.6 od sołtysa, Maszyny i urządzenia transportowe
pomiar, IMiR - st. inż, sem.6 od sołtysa, Maszyny i urządzenia transportowe
od stasi 2, WSZOP INŻ BHP, V Semestr, BUDOWA I EKSPLOATACJA MASZYN I URZADZEN
Untitled 1, IMiR - st. inż, sem.6 od sołtysa, Maszyny i urządzenia transportowe
Prawo ubezpieczeń społecznych, Prawo ubezpieczen2 od iwony, Toruń, dnia 24
LAB51~1, Mechanika i Budowa Maszyn PWR MiBM, Semestr I, Fizyka, laborki, sprawozdania z fizykii, fiz
liny, IMiR - st. inż, sem.6 od sołtysa, Maszyny i urządzenia transportowe
0025 - ZGŁOSZENIE AWARII MASZYNY-URZĄDZENIA, DOKUMENTY BHP(1)
Maszyny 9 goto, Studia, sprawozdania, sprawozdania od cewki 2, Dok 1, Dok 1, Sprawozdania.405, Labor
Ubezpieczenie od kradziezy z wlamaniem i rabunku mienia, Pomoce dydaktyczne, Ubezpieczenia

więcej podobnych podstron