Jak sie dobrze spowiadac Uzdrawiajaca moc milosierdzia Boga

background image

Uzdrawiająca

moc

miłosierdzia

Boga

B o ż e n a

H a n u s i a k

Jak się

dobrze

spowiadać

?

background image

Imprimatur

Kuria Metropolitalna w Krakowie

nr 10/2016, 5 stycznia 2016 r.

bp Jan Szkodoń, wikariusz generalny

ks. Kazimierz Moskała, notariusz

ks. prof. dr hab. Edward Staniek, cenzor

Adiustacja

Redakcja

Projekt okładki

Izabela Puk

Skład

Izabela Puk

Fot. na okładce

istockphoto

ISBN 978-83-7569-715-5

© 2016 Dom Wydawniczy RAFAEL

ul. Dąbrowskiego 16, 30-532 Kraków

tel./fax: 12 411 14 52

e-mail: rafael@rafael.pl

www.rafael.pl

Kup książkę

background image

5

PROLOG

SPOWIEDŹ DROGĄ

DO WOLNOŚCI I UZDROWIENIA

Wielu katolików traktuje bezcenny dar, jakim

jest spowiedź, jako coś przykrego, co należy odło-

żyć na możliwie najdalszą chwilę. Tymczasem to

droga do uzdrowienia i  wyzwolenia. To sakra-

ment wielkiego miłosierdzia. Nie jest on ludzkim

wymysłem, lecz ustanowiony został przez same-

go Jezusa. To On powiedział swoim uczniom po

zmartwychwstaniu: „Którym odpuścicie grzechy,

są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im

zatrzymane” (J 20,23). W  sakramencie pokuty

Zmartwychwstały przychodzi do nas, aby nam

przywrócić pokój i radość dzieci Boga. Kto do-

brze się spowiada, przyjmuje je. Każda spowiedź

Kup książkę

background image

6

staje się dla niego kolejnym krokiem na drodze

do pełnego szczęścia w Bogu.

To z miłości do ciebie Jezus czeka na ciebie

w osobie kapłana, aby ci odpuścić grzechy, od-

bierając ciężar, jaki dźwigasz. To w dobrej spo-

wiedzi Bóg najmocniej wchodzi w twoją ciem-

ność i przemienia ją w światło. Usuwa z twego

serca zapory, które Mu stawiasz. Dopóki żyjemy

na ziemi, wciąż jesteśmy narażeni na „deptanie

Miłości” i  osaczeni pokusami piekła, aby nie

przyjąć w pełni Bożego obdarowania i wyzwo-

lenia z jarzma, które sprowadził na nas grzech;

aby na Miłość odpowiadać niedowierzaniem,

obojętnością, a  nawet wzgardą. Skłonni jeste-

śmy nawet nie przyjąć łaski sakramentu pokuty,

zatajając własny grzech.

Jesteś dzieckiem Boga i to jest prawda o tobie.

Ale jest też drugi biegun tej prawdy: jesteś grzesz-

nikiem – grzesznikiem miłowanym przez Boga.

On chce do ciebie przychodzić, aby cię podnosić,

uzdrawiać, uświęcać. Pragnie, abyś żył jak Jego

dziecko. Zaprasza cię do częstej spowiedzi – do-

brej spowiedzi – bo Mu na tobie zależy. Twoje

Kup książkę

background image

7

grzechy przybiły Go do krzyża. Tak, to były twoje

własne grzechy. Przez każdy najmniejszy nawet

grzech miałeś i masz udział w krzyżowaniu Pana.

Ale nie wzdrygaj się z powodu tej gorzkiej praw-

dy. On chętnie wziął na siebie każde zło, jakiego

się dopuściłeś. Oddał życie, abyś ty nie umarł.

Dziś ma moc zamienić twoje największe upadki

i pokłady grzechu, które są w tobie, w kwitnący

ogród rodzący dorodne owoce. Warunek jest je-

den: pragnij tego. Bądź szczery przed Nim.

Nie bój się spowiedzi. Nie zwlekaj z nią. Nie

zagłuszaj w sobie wołania Ducha Świętego, bez

którego nie przyszłoby ci do głowy, aby chcieć

się wyspowiadać. Dziękuj Bogu, że głęboko po-

rusza twoje serce i daje ci pragnienie dobrych

spowiedzi. Otwórz na oścież swe serce Jezusowi.

Bądź prosty jak Syryjczyk Naaman – trędowaty,

który posłuchał proroka Elizeusza i siedem razy

zanurzył się w rzece Jordan, odzyskując zdrowie

(por. 2 Krl 5,1-14). Także ty zanurz się „siedem

razy” w  miłosierdziu Pana, do którego masz

tak łatwy dostęp w  spowiedzi. W  ten sposób

za każdym razem „wchodzisz i ty do Jordanu”,

Kup książkę

background image

8

odnawiając twój chrzest. Dobra spowiedź przy-

wraca ci niewinność. Przywraca ci piękno, ja-

kim obdarował cię sam Bóg.

Zapragnij przyjąć wszystko, co przygotował

dla ciebie Jezus. Duch Święty wyprowadza cię

z  niewoli Egiptu i  przeprowadza przez Morze

Czerwone do Ziemi Obiecanej. Tą ziemią jest

Boskie Serce Jezusa pełne pokoju i miłosierdzia,

w którym możesz kosztować owoców świętości;

z którego możesz czerpać Boże dary – ile tylko

zapragniesz. To Serce jest całkowicie otwarte dla

ciebie i pragnie, abyś w Nim doznał ukojenia.

Spowiadaj się więc często, nie jeden raz w roku.

Dobrze się spowiadaj, a odnajdziesz pokój i ra-

dość, które daje zmartwychwstały Pan. Jeśli zaś

spowiedź stała się już dla ciebie naturalnym od-

ruchem serca, nie pozwól, aby przerodziła się

ona w  przyzwyczajenie – niech zawsze będzie

żywym spotkaniem z Jezusem.

Książka, którą trzymasz w ręce, nie jest tylko

tekstem do „zwykłego przeczytania”. Ma się ona

stać dla ciebie praktyczną pomocą w  spotkaniu

z miłosierdziem Boga. Ma cię ona prowadzić do

Kup książkę

background image

9

dobrego przeżywania sakramentu pokuty i pojed-

nania z  uwzględnieniem wszystkich warunków

dobrej spowiedzi – tak, by był on dla ciebie jak

najbardziej owocny. Nie traktuj jednak tego jako

ścisłej instrukcji, którą powinieneś wziąć do ręki

przed każdą spowiedzią. Przemyśl ją, rozważ i po-

wracaj do tego, co dla ciebie najważniejsze. Weź do

serca to, co pomoże ci się spotkać z Bogiem. Dość

obszerny rachunek sumienia, zawarty w tej książ-

ce, ma uwrażliwić na grzech, który nie zawsze jest

dla wszystkich oczywisty. Na pewnym odcinku

drogi być może będziesz i ty potrzebował takiej

pomocy. Pytania pomogą ci stanąć w  prawdzie,

uwzględniając relację do Boga, siebie samego,

bliźnich oraz siedem grzechów głównych.

Spowiedź to ufne powierzenie się w  naszej

słabości i całej naszej biedzie Ojcu Niebieskie-

mu. Duch Święty pomaga nam, abyśmy byli

prości jak dzieci w  spotkaniu z  Jezusem; aby-

śmy nie lękali się prawdy o nas samych, nawet

o naszym grzechu, bo miłosierdzie Pana jest od

niego nieskończenie większe.

Kup książkę

background image

10

ROZDZIAŁ I

SPOWIEDŹ

– SPOTKANIE Z MIŁOŚCIĄ

I MIŁOSIERDZIEM JEZUSA

Spotkanie twarzą w twarz z Jezusem

Jesteś kochany miłością bez granic nie za

twoją doskonałość, ale za to, że jesteś! W każdej

chwili Bóg patrzy na ciebie z wielką, czułą mi-

łością i nieskończonym miłosierdziem. Jezus nie

przyszedł na ziemię, aby zatracać, ale ocalać to,

co zginęło. On pozostawia dziewięćdziesiąt dzie-

więć owiec i szuka tej jednej, która zaginęła, aby

ją wziąć na swoje ramiona i  przyprowadzić do

owczarni. Ty jesteś tą owieczką. Na widok twojej

słabości i nędzy rozpalają się Jego wnętrzności.

Twoja słabość przyciąga Jego spojrzenie.

Kup książkę

background image

11

Przygotowując się do spowiedzi, pomyśl naj-

pierw przez chwilę o tym, że Jezus cię mocno ko-
cha. Spójrz na krzyż. On dał się przybić do niego,
abyś ty odnalazł zdrowie i życie. On pozwolił prze-
bić sobie Serce, aby twoje serce nie pozostawało
martwe, zimne... Możesz patrzeć na wizerunek Jego
Serca, z którego wychodzą strumienie miłosierdzia,
aby cię obmyć. Nie lękaj się Go i wierz, że On cię

naprawdę kocha – takiego, jaki jesteś, z całą twoją

historią, z całym bagażem doświadczeń.

Usłysz sercem Dobrą Nowinę. Ona mówi

o  tym, że to najwięksi grzesznicy wchodzą do
królestwa Bożego. Nie wchodzą do niego tylko ci,
którzy sami siebie uznali za doskonałych. Jesteś
na dobrej drodze, gdy pragniesz stanąć w praw-
dzie. Jesteś na dobrej drodze, gdy nie ukrywasz
się przed Jezusem, ale pragniesz Mu wyznać
wszystko, co cię obciąża, i błagasz Go o pozna-
nie stanu twojego serca. Jeśli Pan pragnie odsła-
niać ci bolesną prawdę o tobie, to tylko po to, aby
uczynić cię wolnym. On osłania cię jak kobietę
cudzołożną, na którą nie pozwolił rzucić kamie-
niem. Mówi do ciebie: Nie lękaj się Mnie. Ufaj Mi.

Kup książkę

background image

12

Nie oskarżam cię za żadne twoje winy. Obiecuje

ci: Choćby grzechy twoje były jak szkarłat, nad

śnieg wybieleją. Choćby były czerwone jak purpu-

ra, staną się białe jak wełna – jeśli przed Nim ze

skruchą przyznasz się do całej twojej biedy.

Nie śpiesz się. Trwaj chwilę w ciszy przy Jezu-

sie, który jest twoim największym przyjacielem.

Podziękuj Mu, że cię zaprasza do spowiedzi, bo

chce cię wyzwolić. Podziękuj Mu za twoje życie

i za Jego zwycięstwo w tobie. Ono się naprawdę

dokonuje! Dziękuj Mu za czas od ostatniej spo-

wiedzi i za łaski, jakie otrzymałeś. Dziękuj Mu

także za wszystkie twoje upadki. Tak! Bo w nich

objawi się miłosierdzie twego Zbawcy. Dziękuj

Mu, że znów zaprasza cię do spotkania w  sa-

kramencie pojednania – z Nim oraz z bliźnimi.

Módl się swoimi słowami, tak jak potrafisz. Mo-

żesz uczynić swoimi słowa poniższej modlitwy:

Jezu, mój Panie i  najbliższy Przyjacielu, mój
Boski Bracie. Dziękuję Ci, że kochasz mnie ta-
kiego, jaki jestem. Dziękuję Ci, że chcesz mnie
dotykać swoją miłością. Dziękuję, że oczeku-
jesz mnie w osobie kapłana, aby mnie obmyć

Kup książkę

background image

13

Twoją Krwią, oczyścić i uświęcić. Dziękuję Ci
za to, że wszystko mi wybaczasz, wpierw zanim
Cię o to poproszę. Dziękuję, że pragniesz mnie
prowadzić do Ojca jak marnotrawnego syna,
który chce wrócić do domu. Dziękuję, że jesteś
dla mnie jak dobry Samarytanin, który zlito-
wał się nad pobitym przez zbójców. Dziękuję,
że Ty sam pragniesz leczyć moje rany, bo Ci
zależy na mnie. Dziękuję, że tak bardzo jestem
przez Ciebie kochany! Dziękuję, bo patrzysz na
mnie teraz z miłością i miłosierdziem. Twoje
łagodne spojrzenie uzdrawia mnie i wyzwala.

Daj mi poznać moje grzechy, Panie

– rachunek sumienia

Jezus nie chce, abyś był księgowym, który

rozlicza się z grzechów, bo jesteś synem Boga.

On pierwszy poszukuje drogi do twego serca.

Nie ukrywaj się więc jak rajski Adam „w two-

im zagajniku” lęków, nieufności, niewiary, gdy

On z miłości do ciebie pyta cię: „Gdzie jesteś?”.

Ilekroć nachodzi cię myśl o spowiedzi, bądź pe-

wien, że to Miłość cię woła, aby cię przygarnąć

Kup książkę

background image

14

i uleczyć. Chciej zatem stanąć w całej prawdzie

przed Panem. Pragnij całym sercem poznać

prawdę o sobie, bo tylko prawda wyzwala. Proś

w pokorze Boga: Daj mi poznać grzechy przede

mną zakryte. Pan ma moc na wskroś przeniknąć

twoje serce Duchem prawdy, abyś poznał to, co

cię szpeci i oddziela od Niego. Tylko z Jego po-

mocą będziesz mógł się przyjrzeć sobie i odpo-

wiedzieć na pytania: Ile w tobie jest podobień-

stwa do Jezusa? Jaka jest twoja miłość – do Boga

i bliźnich? Z pomocą Ducha przyznasz się do

wszelkiego niepodobieństwa do twojego Pana.

Jesteś grzesznikiem, ale nie lękaj się, bo Bóg nie

pozwoli, aby prawda o twoim grzechu cię zabi-

ła. On okryje cię swym miłosierdziem, da ci po-

znać to, co cię oddala od Jego dróg. Uleczy cię.

Podźwignie. Napełni łaską.

Za każdym razem przed przygotowaniem

do sakramentu pokuty wezwij Ducha Święte-

go. Proś Go o łaskę poznania twoich grzechów.

Proś, a otrzymasz, jak Jezus powiedział. Przy-

pominaj sobie słowa obietnicy: „Gdy zaś przyj-

dzie On, Duch Prawdy, doprowadzi was do całej

Kup książkę

background image

15

prawdy” (J 16,13). Duch Święty prowadzi nas

do poznania prawdy o  miłości Jezusa i  praw-

dy o tym, co nas od tej miłości oddziela. Jeśli

prosisz Go szczerze o  światło –  otrzymasz je.

Gdy odczuwasz bezradność i  masz poczucie

wewnętrznej ślepoty, tym mocniej proś, ufając

że twój Obrońca, Boski Adwokat, przyjdzie ci

z  pomocą. On niesie ci wyzwolenie i  radość.

Przyjmując Jego łaskę, uszczęśliwisz Go. Sta-

niesz się radosnym świadkiem Jezusa. Proś więc

własnymi słowami lub słowami modlitwy:

Przyjdź, Duchu Święty, i  skrusz moje serce.
Udziel mi ducha pokuty. Zabierz mój lęk przed
Panem. Przyjdź i ukaż mi to, co przeszkadza
mi przyjąć miłość Zbawiciela. Odsłoń mi moje
grzechy, które ranią Jego Serce i  czynią mnie
niepodobnym do Niego. Duchu Prawdy, bła-
gam Cię, pomóż mi stanąć w prawdzie o sobie
samym. Nie pozwól, abym cokolwiek ukry-
wał przed Jezusem. Przyjdź do mnie z Twoim
światłem. Przyjdź, aby mnie uwolnić, wyzwo-
lić i uleczyć. Przyjdź, bo bez Ciebie niezdolny
jestem przyjąć miłosierdzia Jezusa.

Kup książkę

background image

126

SPIS TREŚCI

PROLOG

SPOWIEDŹ DROGĄ DO WOLNOŚCI

I UZDROWIENIA ........................................................... 5

ROZDZIAŁ I

SPOWIEDŹ – SPOTKANIE Z MIŁOŚCIĄ

I MIŁOSIERDZIEM JEZUSA ............................... 10

Spotkanie twarzą w twarz z Jezusem ............... 10

Daj mi poznać moje grzechy, Panie

– rachunek sumienia ......................................... 13

Skrucha i żal za grzechy .................................... 48

Mocne postanowienie poprawy ....................... 51

Wyznanie win ..................................................... 53

Dziękczynienie i zadośćuczynienie

(pokuta sakramentalna) .................................... 58

ROZDZIAŁ II

SPOTKANIA Z JEZUSEM W SŁOWIE ............. 60

Cieszcie się ze mną, bo znalazłem owcę,

która mi zginęła. ................................................. 61

A gdy był jeszcze daleko, ujrzał go jego

ojciec i wzruszył się głęboko... ......................... 63

Kup książkę

background image

127

Jeden z żołnierzy włócznią przebił Mu bok,

a natychmiast wypłynęła krew i woda ............ 66

Zaprawdę, powiadam ci: Dziś będziesz

ze Mną w raju ..................................................... 68

I Ja ciebie nie potępiam. Idź i odtąd

już nie grzesz ...................................................... 69

Człowieku, odpuszczone są ci twoje grzechy. ..... 71

Chcę, bądź oczyszczony! ................................... 73

Pokój wam! ......................................................... 75

Odpuszczone są jej liczne grzechy,

ponieważ bardzo umiłowała. ............................ 76

Czyż i ty nie powinieneś był ulitować się

nad swoim współsługą, jak ja ulitowałem się

nad tobą? ............................................................. 79

Szymonie, synu Jana, czy miłujesz Mnie

więcej aniżeli ci? ................................................. 81

ROZDZIAŁ III

RADY DOTYCZĄCE

SPOWIEDZI I SUMIENIA ................................... 84

Spowiednik ......................................................... 84

Jak często się spowiadać? .................................. 85

Choroba skrupułów ........................................... 86

ROZDZIAŁ IV

ABYŚ WYDAŁ OWOC NAWRÓCENIA ........... 89

Komunia Święta

sakramentalna i duchowa ................................. 92

Słowo Boże .......................................................... 93

Kup książkę

background image

128

Modlitwa ............................................................. 94

Akt żalu ............................................................... 95

Codzienny rachunek sumienia ....................... 96

Post i jałmużna ................................................... 97

ROZDZIAŁ V

MODLITWY........................................................... 99

Psalmy ................................................................. 99

Modlitwa o dar przebaczenia i pojednania .... 111

Droga krzyżowa ................................................. 114

Codzienna modlitwa o czystość serca

i wytrwanie w dobrem ....................................... 125

Kup książkę


Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
Jak sie dobrze zamaskować, Harcerstwo, Drużynowy wiedza
Jak się dobrze wyspowiadać, ► Spowiedz Święta
Jak się (nie) spowiadać 2
ks Marian Sedlaczek Jak się spowiadać
daj sie dobrze zatrudnic
Jak sie poruszac po naszym kurs Nieznany
baciary jak się bawią ludzie
Jak Się Masz Kochanie, Teksty piosenek, TEKSTY
Niesmialosc jak sie jej pozbyc
Jak sie ubrac na jesienny spacer, jesien-scenariusze,wiersze, zagadki
jak sie odprezyc 21 sposobow eioba
Jak się ustrzedz przed cholerą, czerwonką i tyfusem brzusznym

więcej podobnych podstron