Warunki dopuszczenia pojazdow do ruchu


KONSPEKT NR 1

Warunki dopuszczenia pojazdów do ruchu

Opracował:

Wrocław, grudzień 2007

TEMAT:

Warunki dopuszczenia pojazdów do ruchu.

METODA:

CZAS TRWANIA:

45 min

CEL POZNAWCZY:

CEL KSZTAŁCZĄCY:

POMOCE DYDAKTYCZNE:

PLAN ZAJĘĆ:

I - CZĘŚĆ WSTĘPNA

 1. Zapoznanie z tematem zajęć 5 min

 2. Nawiązanie do tematu zajęć 25 min

II - CZĘŚĆ GŁÓWNA (nawiązanie do tematu)

1) Dokumenty dopuszczające do ruchu i rejestracji pojazdu

2) Warunki techniczne dopuszczające do ruchu

3) Podstawowe wyposażenie pojazdu dopuszczonego do ruchu

4) Dopuszczalne parametry i dane techniczne pojazdu

dopuszczonego do ruchu

III - CZĘŚĆ PODSUMOWUJĄCA

 1. Sprawdzenie zrozumienia tematu 7 min

 2. Pytania słuchaczy i wyjaśnienia wykładowcy 3 min

 3. Podsumowanie zajęć 5 min

Ad. II - 1

DOKUMENTY

Kierujący pojazdem jest obowiązany mieć przy sobie i okazywać na żądanie

uprawnionego organu wymagane dla danego rodzaju pojazdu lub kierującego dokumenty.

Należy pamiętać o trzech dokumentach, bez których nie wolno wyjechać na drogę:

 1. Dokument stwierdzający uprawnienie do kierowania pojazdem. Dokumentem stwierdzającym uprawnienie do kierowania pojazdami silnikowymi jest prawo jazdy określonej kategorii, tramwajem - pozwolenie, motorowerem - karta motorowerowa lub prawo jazdy, rowerem, przez osobę , która nie ukończyła 18 lat - karta rowerowa, motorowerowa lub prawo jazdy, a pojazdem zaprzęgowym - prawo jazdy, karta motorowerowa lub rowerowa, jeżeli osoba nie ukończyła 15 lat. Osoba, która ukończyła 18 lat nie musi mieć żadnego uprawnienia do kierowania motorowerem, rowerem lub pojazdem zaprzęgowym. Dokumentem stwierdzającym uprawnienie do kierowania jest także pokwitowanie zatrzymania prawa jazdy lub pozwolenia, wydawane przez policjanta.

 1. Dokument stwierdzający dopuszczenie pojazdu do ruchu. Dokumentem takim jest dowód rejestracyjny lub pozwolenie czasowe. Dowód rejestracyjny jest wydawany gdy zostały spełnione warunki rejestracji i pojazd został zarejestrowany na stałe. Musi on posiadać wpis stacji diagnostycznej potwierdzającym aktualne badania techniczne czyli dobry stan techniczny pojazdu. Dokumentem stwierdzającym dopuszczenie pojazdu do ruchu jest również pokwitowanie zatrzymania dowodu rejestracyjnego lub pozwolenia czasowego, wydawanego przez policjanta, jeżeli zezwolił on na używanie pojazdu. Pokwitowanie uprawnia do używania pojazdu przez czas nie przekraczający 7 dni.

 1. Dokument stwierdzający zawarcie umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu lub stwierdzający opłacenie składki tego ubezpieczenia (przy umowie leasingowej). Ubezpieczenia Auto Casco nie jest obowiązkowe.

 1. Istnieją tez inne dokumenty ale dotyczą one osób świadczących usługi transportowe, taksówkarzy itp.

Rejestracji dokonuje się na podstawie dokumentów:

 1. Dowodu własności pojazdu lub dokumentu potwierdzającego powierzenie pojazdu.

 2. Karty pojazdu, jeżeli była wydana.

 3. Wyciągu ze świadectwa homologacji albo odpisu decyzji zwalniającej pojazd z homologacji, jeżeli są wymagane.

 4. Zaświadczenie o pozytywnym wyniku badania technicznego pojazdu, jeżeli jest wymagane.

 5. Dowodu rejestracyjnego, jeżeli pojazd był zarejestrowany.

 6. Dowodu odprawy celnej przywozowej, jeżeli pojazd został sprowadzony z terytorium państwa niebędącego państwem członkowskim Unii Europejskiej i jest rejestrowany po raz pierwszy.

 7. Dokumentu potwierdzającego zapłatę akcyzy na terytorium kraju, jeżeli samochód osobowy został sprowadzony z terytorium państwa członkowskiego i jest rejestrowany po raz pierwszy.

 8. Zaświadczenie wydane przez właściwy organ potwierdzający uiszczenie podatku od towarów i usług od pojazdów sprowadzonych z państw członkowskich Unii Europejskiej, brak obowiązku tego zaświadczenia występuje wtedy, jeżeli sprowadzony pojazd jest rejestrowany po raz pierwszy.

 9. Dowodu wpłaty o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji lub faktury zawierającej takie oświadczenie, jeżeli pojazd jest rejestrowany po raz pierwszy.

W przypadku zagubienia dowodu rejestracyjnego lub karty pojazdu, zamiast tych dokumentów należy przedstawić zaświadczenie wystawione przez organ rejestrujący właściwy ze względu na miejsce ostatniej rejestracji, potwierdzające dane zawarte w zagubionym dokumencie, niezbędne do rejestracji.

Ad. II - 2

WARUNKI DOPUSZCZENIA POJAZDÓW DO RUCHU


Warunkiem dopuszczenia pojazdu do ruchu jest zarejestrowanie pojazdu i zaopatrzenie w zalegalizowane tablice rejestracyjne, a w przypadku pojazdów samochodowych (z wyłączeniem motocykli) - w nalepkę kontrolną.

Pojazd sprowadzony z terytorium państwa niebędącego członkiem Unii Europejskiej, po dokonaniu ostatecznej odprawy celnej przywozowej, dopuszcza się do ruchu na okres 30 dni.

Właściciel pojazdu sprowadzonego z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej jest obowiązany zarejestrować pojazd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w terminie 30dni od dnia jego sprowadzenia.

Coraz częściej na naszych drogach widać pojazdy wyposażone w niemieckie tablice rejestracyjne, tzw. "krótkoterminowe" (z żółtym paskiem z prawej strony tablicy).

0x01 graphic
Kierujący pojazdem wyposażonym w takie tablice rejestracyjne naraża się na konsekwencje prawne - holowanie pojazdu na parking oraz skierowanie wniosku o ukaranie do Sądu Grodzkiego. Tablice te są dopuszczone do użytku tylko na terytorium Niemiec. Związane jest to między innymi z procedurą ich uzyskania. W chwili zakupu rejestrowane są tablice rejestracyjne, a nie pojazd. W przypadku kontroli drogowej policjant potraktuje więc ten pojazd jako nie dopuszczony do ruchu.

Jeżeli dokonamy zakupu pojazdu na terenie Niemiec należy wykupić tablice "wywozowe" - z czerwonym paskiem z prawej strony tablicy.

0x01 graphic
Procedura nabycia tych tablic jest identyczna jak tablic "krótkoterminowych". Ważność tej tablicy określa kupujący, jednak okres nie może być dłuższy niż 12 miesięcy. Tablice wywozowe są honorowane na terenie całej Europy, a więc nie będziemy narażeni na nieprzyjemności w przypadku kontroli.

Jeżeli używanie pojazdu uzależnione jest od szczególnych warunków określonych przepisami, starosta wpisuje w dowodzie rejestracyjnym lub pozwoleniu czasowym odpowiednie zastrzeżenie.

Do ruchu na drogach publicznych dopuszczane są tylko takie pojazdy samochodowe, które spełniają wymienione niżej warunki:

Ad. II - 3

PODSTAWOWE WYPOSAŻENIE POJAZDU SAMOCHODOWEGO

Uwaga: Powyższy obowiązek uważa się za spełniony, jeżeli na tablicy rejestracyjnej jest umieszczony znak określający państwo.

Ad. II - 4

DOPUSZCZALNE PODSTAWOWE PARAMETRY I DANE TECHNICZNE POJAZDÓW

Dopuszczalna liczba pojazdów w zespole może składać się najwyżej z 3 pojazdów, a zespół ciągnięty przez pojazd silnikowy inny niż ciągnik rolniczy lub pojazd wolnobieżny - z 2 pojazdów.

Dopuszczalna długość pojazdu pojedynczego nie może przekraczać - 12 metrów.

Dopuszczalna długość zespołu pojazdów:

pojazd samochodowy i naczepa - 16,5 metra

Szerokość pojazdu nie może przekraczać - 2,55 metra (bez uwzględniania lusterek przegubowych, świateł i elementów elastycznych wykonanych z gumy lub tworzyw sztucznych), łącznie z ładunkiem.

Wysokość pojazdu nie może przekraczać - 4 metrów (z wyjątkiem motocykla, którego wysokość wynosi 2,5 metra), łącznie z ładunkiem.

Dopuszczalna masa całkowita pojazdu pojedynczego, dwuosiowego nie może przekroczyć - 16 ton.

Dopuszczalny nacisk osi pojedynczej nie może przekroczyć - 80 kN (8 ton).

Dopuszczalne masy przyczep ciągnięte przez pojazdy:

Ad. III - 1

PYTANIA DO SŁUCHACZY

 1. Proszę wymienić dokumenty niezbędne do poruszania się pojazdem po drogach publicznych?

 2. Jaka jest dopuszczalna długość pojazdu pojedynczego dopuszczonego do ruchu?

 3. Jaki podstawowy warunek musi być spełniony, aby pojazd został dopuszczony do ruchu?

Ad. III - 2

Pytania słuchaczy i wyjaśnienia wykładowcy.

Ad. III - 3

PODSUMOWANIE

Proszę o rzetelne podejście do dzisiejszego omawianego tematu, ponieważ nie stosując się do tych warunków możemy być narażeni na nieprzyjemności w przypadku kontroli drogowej. (holowanie pojazdu na parking oraz skierowanie wniosku o ukaranie do Sądu Grodzkiego, mandat + punkty karne i wiele innych)

1Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
Konspekt - Warunki dopuszczenia pojazdu do ruchu, Materiały dla instruktora nauki jazdy, Prezentacja
Warunki dopuszczenia pojazdu do ruchu
Dopuszczenie pojazdu do ruchu
ROZPORZĄDZENIE, Kurs Instruktora Prawa Jazdy, Konspekty, Konspekty, 18 Dopuszczenie pojazdu do ruchu
w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu ora
obsługa kserokopiarki, WARUNKI DOPUSZCZENIA PRACOWNIKA DO PRACY
praca 3 z transportu i spedycji badania środków transportu i dopuszczenie ich do ruchu
obsługa komputera z monitorem ekranowym, WARUNKI DOPUSZCZENIA PRACOWNIKA DO PRACY
obsługa sekretariatu, WARUNKI DOPUSZCZENIA PRACOWNIKA DO PRACY
obsługa telefaksu, WARUNKI DOPUSZCZENIA PRACOWNIKA DO PRACY
D20161088 w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu d
Obsługa i warunki techniczne utrzymywania środków transportu samochodowego Dopuszczenie środków tran
materiay na egzamin ustny - prowadzenie zajec, 19.Warunki techniczne pojazdów, Zmiana kierunku lub p
20110119 wzór podania o warunkowe dopuszczenie do sesji i dodatkowy termin(2), Ratownictwo medyczne,

więcej podobnych podstron