test z farmakologii dla IV r. sem letni 2009-2010, 4 rok, farmakologia, Dzielska-Olczak, Giełda, Farma II kolo


1. Złagodzenie objawów choroby Parkinsona można uzyskać:

A. lekami adrenergicznymi i nasilającymi wpływ GABA ( kwasu gamma-aminomasłowego)

B. inhibitorami kwasu gamma-aminomasłowego

C. lekami cholinolitycznymi i pobudzającymi układ dopaminergiczny

D. lekami dopaminolitycznymi i cholinomimetykami

E. odp. A. i D.

Prawidłowa odpowiedź C., Farmakologia, Kostowski, Herman: str.54-73, tom II

2. Benzotropina i triheksifenidyl - stosowane są w :

A. zaburzeniach akomodacji

B. chorobie Parkinsona

C. leczeniu dyskinez

D. chorobie Alzheimera

E. padaczce

Prawidłowa odpowiedź B. , Farmakologia, Kostowski, Herman: str.54-73, tom II

3. Wszystkie zdania dotyczące lewodopy są prawdziwe za wyjątkiem:

A. zablokowanie obwodowej dekarboksylazy znosi wymiotne działanie lewodopy

B. po podaniu lewodopy występuje ortostatyczny spadek ciśnienia tętniczego

C. lecznicze działanie lewodopy zależy przede wszystkim od uzupełnienia niedoboru endogennej dopaminy

D. lewodopa znosi dobrze drżenie u chorych z chorobą Parkinsona

E. lewodopa nasila działanie leków hipotensyjnych

Prawidłowa odpowiedź D. , Farmakologia, Kostowski, Herman: str.65-67, tom II

4. Większą skutecznością i mniejszymi działaniami niepożądanymi w chorobie Parkinsona odznaczają się preparaty lewodopy:

A. o powolnym działaniu

B. w mieszaninie z metyldopą

C. w mieszaninie z dekarboksylazą

D. o szybkim uwalnianiu

E. odp. A. i C.

Prawidłowa odpowiedź E. , Farmakologia, Kostowski, Herman: str. 67-69 , tom II

5. Agoniści receptorów D2 i D3 to:

A. selegilina, entekapon

B. bromokryptyna, ropinirol

C. biperiden

D. odp. A. i B.

E. odp. A. i C.

Prawidłowa odpowiedź B. , Farmakologia, Kostowski, Herman: str. 67-69 , tom II

6. Do działań niepożądanych po fenytoinie nie należy/ą:

A. niedokrwistość megaloblastyczna

B. nieotrzymanie moczu

C. przerost dziąseł

D. zaburzenia ze strony przewodu pokarmowego

E. objawy neurotoksyczne

Prawidłowa odpowiedź B. , Farmakologia, Kostowski, Herman: str. 75 , tom II

7. Na ruch jonów przez błony komórkowe neuronów nie wpływa:

A. wigabatryna

B. fenytoina

C. karbamazepina

D. kwas walproinowy

E. lamotrygina

Prawidłowa odpowiedź A. , Farmakologia, Kostowski, Herman: str. 74 , tom II

8. W napadach pierwotnie uogólnionych nie stosuje się:

A. etosuksimidu

B. karbamazepiny

C. primidonu

D. fenobarbitalu

E. wigabatryny

Prawidłowa odpowiedź A. , Farmakologia, Kostowski, Herman: str. 79 , tom II

9. Karbamazepina - zaznacz zdanie fałszywe:

A. przyśpiesza metabolizm doustnych środków antykoncepcyjnych

B. przyśpiesza metabolizm fenytoiny

C. zwiększa stężenie kwasu walproinowego

D. jest stosowana w neuralgii nerwu trójdzielnego

E. początkowo długi okres półtrwania skraca się podczas leczenia

Prawidłowa odpowiedź C. , Farmakologia, Kostowski, Herman: str. 76-77 , tom II

10. Prawdziwe jest, że fludrokortyzon:

A. zastępuje dezoksykorton i aldosteron w leczeniu poza- i substytucyjnym glikokortykosteroidami

B. jest to mineralokortykosteroid

C. fizjologicznie odgrywa ważna rolę w regulacji równowagi sodowo-potasowej w organizmie

D. jest pozbawiony działania przeciwzapalnego

E. wszystkie odp. są prawdziwe

Prawidłowa odp. A., Farmakologia, Kostowski Herman str. 334-335, tom II

11. Na ekspresję genów wpływa/ją:

A. sulfonylomoczniki i biguanidy

B. naturalne glikokortykosteroidy

C. syntetyczne glikokortykosteroidy

D. naturalne i syntetyczne glikokortykosteroidy

E. tylko glikokortykosteroidy o przedłużonym działaniu

Prawidłowa odp. D., Farmakologia, Kostowski Herman str. 337 tomI

12. Działanie przeciwzapalne glikokortykosteroidów wzmacnia:

A. dodatkowe wiązanie podwójne między weglem 1 a 2

B. wprowadzenie grupy metylowej przy węglu 6

C. wprowadzenie atomów fluoru m.in., przy węglu 9

D. odp. A. i B.

E. odp. A. i B. i C.

Prawidłowa odp. E., Farmakologia, Kostowski Herman str. 343-44 tomI

13. Działania niepożądane występują:

A. tylko po sterydach podawanych ogólnie

B. nigdy po leczeniu miejscowym glikokortykosteroidami

C. po zastosowaniu miejscowym i ogólnym glikokortykosteroidów

D. tylko po leczeniu długotrwałym glikokortykosteroidami

E. po zastosowaniu poch. fluorowych glikokortykosteroidów

Prawidłowa odp. C., Farmakologia, Kostowski Herman str. 345-6 tomI

14. Do działań niepożądanych po glikokortykosteroidach nie należy:

A. martwica aseptyczna kości

B. niewydolność nerek

C. niewydolność nadnerczy

D. zmiany nastroju

E. hipokaliemia

Prawidłowa odp. B., Farmakologia, Kostowski Herman str. 345-6 tomI

15. Najwięcej histaminy znajduje się:

A. w płucach, błonie śluzowej nosa, skórze

B. w surowicy krwi i w sercu

C. w obwodowym i ośrodkowym układzie nerwowym

D. w nadnerczach, mastocytach, bazofilach

E. odp. A. i C.

Prawidłowa odp. A., Farmakologia, Kostowski Herman str. 195 tomI

16. Generacji I leków przeciwhistaminowych nie charakteryzuje:

A. nieselektywne blokowanie także innych receptorów oprócz histaminowych H1

B. długi okres działania

C. podobna kinetyka

D. dobre przenikanie do oun.

E. działanie atropinowe

Prawidłowa odp. B., Farmakologia, Kostowski Herman str. 201 tomI

17. Działanie przeciwuczuleniowe, okres półtrwania 10 godz., niepożądane objawy senności, możliwość podania pozajelitowego - charakteryzują:

A. klemastynę

B. prometazynę

C. cetiryzynę

D. feksofenadynę

E. prednizolon do podań dożylnych

Prawidłowa odp. A., Farmakologia, Kostowski Herman str. 199 tomI

18. Zaznacz zdanie prawdziwe:

A. cetiryzyna eliminowana jest głównie w postaci metabolitów przez nerki

B. leki przeciwhistaminowe II generacji mogą działać mielotoksycznie

C. leki przeciwhistaminowe I generacji mogą działać kardiotoksycznie

D. hydroksyzyna jest stosowana w odczynach z dużym świądem

E. azelastyna jest podawana tylko miejscowo na błony śluzowe nosa i spojówek

Prawidłowa odp. D., Farmakologia, Kostowski Herman str. 200-207 tomI

19. Degranulację mastocytów hamuje:

A. zafirlukast

B. nedokromil

C. flutikazon

D. wszystkie leki przeciwhistaminowe generacji I

E. wszystkie leki przeciwhistaminowe generacji II

Prawidłowa odp. B., Farmakologia, Kostowski Herman str. 208 tomI

20. Przeciwwskazania do stosowania leków przeciwhistaminowych I generacji to wszystkie za wyjątkiem:

A. uszkodzenie błędnika

B. nadwrażliwość

C. jaskra, przerost gruczołu krokowego

D. uszkodzenie szpiku

E. odp. A. i B.

Prawidłowa odp. A., Farmakologia, Kostowski Herman str. 208 tomI

21. Na działanie sulfonylomoczników nie w wpływają:

A. leki blokujące receptory histaminowe H2

B. kortyzol

C. dikumarol

D. nitraty

E. NLPZ-y

Prawidłowa odp. D., Farmakologia, Kostowski Herman str. 283 tomI

22. Poch. biguanidu:

A. nasilają glikolizę beztlenową w komórkach

B. potencjalizują działanie insuliny i zmniejszają tkankowe zużycie glukozy

C. nie wpływają na stężenie trójglicerydów w surowicy

D. zalecane są w cukrzycy ciężarnych

E. odp. A. i D.

Prawidłowa odp. A., Farmakologia, Kostowski Herman str. 287-8 tomI

23. Zaznacz zdanie nieprawdziwe:

A. przeciętne dawkowanie insuliny u chorych na cukrzyce typu I wynosi 0,5-1,0 j.m./kg mc.

B. dożylnie insulinę podaje się w kwasicy ketonowej

C. leczenie insuliną u chorych z cukrzycą typu I powinno naśladować fizjologiczne wydzielanie

D. stosowanie insuliny u chorych z cukrzycą typu I dwa razy na dobę, pozwala osiągąć zadawalające wyrównanie metaboliczne

E. u chorych z cukrzyca typu II przy dobowym zapotrzebowaniu na insulinę > 40 j.m. dwa razy dziennie podje się mieszankę insuliny krótko- i średniodługodziałającej

Prawidłowa odp. D., Farmakologia, Kostowski Herman str. 287-8 tomI

24. Zaznacz zdanie/a prawdziwe:

A. mieszać bezpośrednio przed wstrzyknięciem wolno insuliny od tego samego producenta, nieróżniące się gatunkiem, stopniem czystości, buforem

B. u dzieci z cukrzycą typu I stosuje się tylko insuliny długodziałające

C. w długotrwałym leczeniu cukrzycy insulinę wstrzykuje się zawsze śródskórnie

D. wszystkie odp. są prawdziwe

E. wszystkie odp. są fałszywe

Prawidłowa odp. A., Farmakologia, Kostowski Herman str. 274-76 tomI

25. Dożylnie wolno podawać insuliny:

A. cynkowe

B. analogi insuliny ludzkiej

C. krystaliczne, obojętne

D. izofanowe

E. odp. B. i C.

Prawidłowa odp. C., Farmakologia, Kostowski Herman str. 274-76 tomI

26. U chorego z cukrzycą typu II z zaawansowaną makroangiopatią i zapaleniem płuc najlepiej zastosować:

A. insulinę

B. glikwidon

C. glikwidon i metfofminę

D. akarbozę i glikwidon

E. repaglinid i metforminę

Prawidłowa odp. A., Farmakologia, Kostowski Herman str. 274-76 tomI

27. Mieszanka tylko o działaniu wykrztuśnym może zawierać:

A. jodek potasu, korzeń żywokostu, dekstrometorfan

B. poch. kreozotu, benzoesan sodu, kodeinę

C. emetynę, syrop sosnowy, gwajafenazynę

D. chlorek amonu, emetynę, syrop z prawoślazu

E. odp. C. i D.

Prawidłowa odp. C., Farmakologia, Kostowski Herman str. 694-703 tomI

28. Czynny metabolit bromheksyny o silniejszym działaniu niż związek macierzysty :

A. to ambroksol

B. może być stosowany p.o., pozajelitowo, w inhalacjach

C. nie należy go łączyć z aminoglikozydami

D. odp. A. i B.

E. odp. A. B. i C.

Prawidłowa odp. D., Farmakologia, Kostowski Herman str. 694-703 tomI

29. Doustnie w dawkach przeciętnych 15-40 mg/24h a nawet wyższych podawana/y jest :

A. dekstrometorfan

B. bromheksyna

C. poch. cysteiny

D. jodek potasu

E. benzoesan sodu

Prawidłowa odp. A., Farmakologia, Kostowski Herman str. 696 tomI

30. Leki rozkurczające mm. gładkie oskrzeli to:

A. salbutamol, fenoterol

B. budesonid

C. ketotifen

D. metyloksantyny

E. odp.A i D.

Prawidłowa odp. E., Farmakologia, Kostowski Herman str. 696 tomI

31. Zaznacz zdanie/a prawdziwe:

A. leki przeciwleukotrienowe zmniejszają konieczną dawkę sterydów wziewnych przy łącznym podaniu

B. doustnie sterydy stosuje się jedynie w ciężkich postaciach astmy

C. sterydy najsilniej hamują procesy alergicznego zapalenia

D. długotrwałe podawanie beta-adrenomimetyków krótkodziałających zwiększa nadreaktywność oskrzeli

E. wszystkie odp. są prawdziwe

Prawidłowa odp. E., Farmakologia, Kostowski Herman str. 708-728 tomI

32. Zaznacz zdanie/a nieprawdziwe:

A. inhibitory pompy protonowej to induktory enzymów mikrosomalnych w wątrobie, które przyśpieszają eliminację diazepamu i fenytoiny

B. to proleki, które po przejściu przez żołądek wchłaniają się w jelicie cienkim, a potem docierają do komórek okładzinowych w żołądku

C. cymetydyna może nasilić działanie benzodiazepin, doustnych antykoagulantów, teofiliny

D. cymetydyna jest inhibitorem enzymów mikrosomalnych wątroby

E. leki zobojętniające powinny być zażywane 1-3 godz. po posiłku, a także przed snem

Prawidłowa odp. A., Kompendium farmakologii i toksykologii Mutschlera str. 308-310

33. Antagoniści receptora histaminowego H2 :

A. działają słabiej na wydzielanie kwasu solnego niż blokery pompy protonowej

B. powodują większy wzrost pH w żołądku niż blokery pompy protonowej

C. wykazują działanie zobojętniające

D. zamiast blokera pompy protonowej mogą być stosowane w eradykacji Helckobacter pylori

łącznie z lekami przeciwbakteryjnymi

E. są podawane jako lek towarzyszący podczas stosowania niesteroidowych leków przeciwzapalnych

Prawidłowa odp. A., Kompendium farmakologii i toksykologii Mutschlera str. 308-310

34. Wydzielanie soku żołądkowego nie pobudza/ją:

A. odruchowo substancje poch. roślinnego o silnie gorzkim smaku

B. kwas solny jako substytut soku żoładkowego

C. sok ze ściętych liści aloesu

D. histamina

E. alkohol etylowy w niewielkich stężeniach

Prawidłowa odp. C., Farmakologia, Kostowski Herman str. 708-728 tomI

35. W biegunce zapalnej przyczynowe leczenie to:

A. podanie carbo medicinalis

B. syntetycznych poch. opioidowych

C. np.: kotrimoksazolu, chinolonów lub aminopenicylin

D. odp. B. i C.

E. odp. A. i B. i C.

Prawidłowa odp. C., Kompendium farmakologii i toksykologii Mutschlera str. 316-317

36. Działanie prokinetyczne może być związane z :

A. aktywacją receptora serotoninergicznego 5-HT 4 na neuronach jelit

B. aktywacją receptora dopaminergicznego

C. działaniem dopaminolitycznym

D. działaniem przeciwhistaminowym

E. odp. A. i C.

Prawidłowa odp. C., Farmakologia, Kostowski Herman str. 665-6 tomI

37. Butyrofenony:

A. to atypowe neuroleptyki

B. ich aktywność neuroleptyczna jest 50 razy mniejsza od chloropromazyny

C. mechanizm działania jest związany z blokowaniem receptorów dopaminergicznych

D. to neuroleptyki o średniej aktywności neuroleptycznej

E. działają skutecznie w w stanach lękowych

Prawidłowa odp. C., Kompendium farmakologii i toksykologii Mutschlera str. 70-73

38. Nieprawdą jest, że:

A. z benzodiazepinami krótkodziałającymi wiąże się duże ryzyko zależności

B. długi okres półtrwania wykazuje nitrazepam

C. po benzodiazepinach krótkodziałających objawy z odstawienia utrzymują się dłużej niż po

długodziałających

D. mirtazapina i mianseryna nasilają przekaźnictwo serotoninergiczne

E. selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny mogą wywoływać zaburzenia ze strony p. pokarmowego

Prawidłowa odp. C., Farmakologia, Kostowski Herman str. 665-6 tom I

39. Osmotyczne działanie przeczyszczające wykazuje:

A. laktuloza

B. sól sodowa bursztynianu dioktylu

C. parafina ciekła

D. siarczan magnezu

E. odp. B. i D.

Prawidłowa odp. E., Farmakologia, Kostowski Herman str. 668 tom I

40. U kobiet w ciąży :

A. należy przerwać podawanie leków przeciwpadaczkowych

B. przerywa się leczenie tylko gabapentyną

C. należy stosować kilka leków, ale w małych dawkach

D. zalecany jest kwas walproinowy i wigabatryna

E. zasadą jest stosowanie monoterapii i najmniejszych dawek leku

Prawidłowa odp. E., Farmakologia, Kostowski Herman str. 74-86 tom II

41. Jaki jest mechanizm działania leków zwiotczających mięśnie szkieletowe?

A. wpływają na neurony wstawkowe rdzenia

B. wpływają na mechanizm przekaźnictwa nerwowo-mięśniowego

C. hamują enzym fosfodiesterazę i działanie adenozyny

D. odp. A. i B.

E. odp. B. i C.

Prawidłowa odp. D., Farmakologia, Kostowski Herman str. 87-90 tom II

42. Zaznacz lek/i, które nie działaja zwiotczająco na mięśnie szkieletowe:

A. tetrazepam, diazepam

B. metokarbamol, baklofen

C. kwas nikotynowy, pochodne izochinoliny

D. odp. A. i B.

E. odp. A., B. i C.

Prawidłowa odp. C., Farmakologia, Kostowski Herman str. 90 tom II

43. W otępieniach wieku starczego korzystne działanie wykazują:

A. preparaty ze sporyszu i syntetyczne analogi alkaloidów sporyszu

B. pochodne alkaloidu winkaminy i wyciągi z miłorzębu

C. piracetam i jego pochodne

D. inhibitory acetylocholinoesterazy

E. wszystkie wymienione grupy

Prawidłowa odp. E., Farmakologia, Kostowski Herman str. 161-167 tom II

44. Farmakoterapia uzależnień może polegać na:

A. podawaniu leku o mniejszym potencjale uzależniającym i mniejszej toksyczności

B. podawanie substancji blokujących działanie środka uzależniającego

C. podawanie leków redukujących głód narkotykowy i zmniejszających ryzyko nawrotów

D. odp. A. i C.

E. odp. A., B. i C.

Prawidłowa odp. E., Farmakologia, Kostowski Herman str. 231 tom II

45. Leki przeciwwirusowe :

A. mogą wpływać na różne stadia replikacji wirusa

B. inaktywują wirusy

C. hamują tylko wnikanie wirusów do komórki

D. hamują tylko transkrypcję genomu wirusa

E. wszystkie odp. są prawdziwe

Prawidłowa odp. A., Farmakologia, Kostowski Herman str. 250 tom II

46. Prawdziwe jest/są zdanie/a:

A. amantadyna hamuje proces usunięcia osłonki wirusa i uwalnianie genomu

B. enfuwiryd jest inhibitorem fuzji wirusów z błoną komórkową

C. acyklowir unieczynnia polimerazę DNA wirusową i powoduje przedwczesne zakończenie replikacji

D. odp. A. i C.

E. odp. A., B. i C.

Prawidłowa odp. E., Kompendium farmakologii Mutschlera, str. 398

47. W zakażeniach wirusami opryszczki zwykłej, ospy wietrznej i półpaśca skuteczny jest:

A. acyklowir

B. zidowudyna

C. indinawir

D. zanamiwir

E. gancyklowir

Prawidłowa odp. A., Farmakologia, Kostowski Herman str. 251-259 tom II

48. W zakażeniu wirusami grypy skuteczny jest/są:

A. amantadyna

B. zanamiwir

C. oseltamiwir

D. wszystkie odp. są prawdziwe

E. odp. B. i C.

Prawidłowa odp. D., Kompendium farmakologii Mutschlera, str. 400

49. Skuteczne przeciwko HIV są:

A. inhibitory proteaz

B. inhibitory odwrotnej transkryptazy

C. inhibitory neuraminidazy i odwrotnej transkryptazy

D. odp. A. i B.

E. odp. A. i C.

Prawidłowa odp. D., Kompendium farmakologii Mutschlera, str. 402

50. W terapii AIDS zastosujesz:

A. zidowudynę, lamiwudynę i ritonawir

B. sankwinawir, rybawirynę i abakawir

C. zanamiwir, amantadynę i indinawir

D. odp. A. i B.

E. odp. B. i C.

Prawidłowa odp. A. ., Kompendium farmakologii Mutschlera, str. 404-5

51. Do leków głównych w leczeniu gruźlicy należy/ą:

A. etionamid, etambutol, rifampicyna, streptomycyna

B. izoniazyd, rifampicyna, pirazynamid, streptomycyna, etambutol

C. kwas para-aminosalicylowy, cykloseryna, fluorochinolony, izoniazyd

D. odp. A. i B.

E. wszystkie odp. są fałszywe

Prawidłowa odp. B ., Farmakologia, Kostowski Herman str. 347 tom II

52. Najważniejszy/e lek/i przeciwprątkowe działający/e na wszystkie populacje prątków to:

A. izoniazyd, rifampicyna

B. izoniazyd, streptomycyna

C. streptomycyna, kwas para-aminosalicylowy

D. wszystkie leki przeciwprątkowe o działaniu bakteriobójczym

E. tylko izoniazyd

Prawidłowa odp. A ., Farmakologia, Kostowski Herman str. 348 tom II

53. Leki przeciwgruźlicze podaje się :

A. początkowo w monoterapii, a po trzech miesiącach kilka leków w skojarzeniu

B. przez pierwsze dwa miesiące leczenie skojarzone, potem jeden lek

C. zawsze jako leczenie skojarzone przez 6, 9 miesięcy, nawet dłużej

D. zawsze domięśniowo dwa razy w tygodniu przez dwa miesiące

E. przeciętnie cztery miesiące

Prawidłowa odp. C ., Farmakologia, Kostowski Herman str. 349 tom II

54. Wskaż prawidłowy schemat leczenia gruźlicy:

A. najczęściej w fazie intensywnej trwającej dwa miesiące podawanie: pirazynamidu, izoniazydu, rifampicyny, etambutolu lub streptomycyn, w fazie podtrzymującej przez kolejne cztery miesiące: izoniazydu i rifampicyny

B. podobnie, tylko bez izoniazydu w fazie intensywnej

C. podobnie, tylko bez rifampicyny w fazie intensywnej

D. wszystkie odp. są prawdziwe

E. wszystkie odp. są fałszywe

Prawidłowa odp. A ., Farmakologia, Kostowski Herman str. 349 tom II

55. Do działań niepożądanych po izoniazydzie nie należy/ą:

A. uszkodzenie nerek

B. hepatotoksyczność

C. powikłania neurologiczne

D. skórne objawy nadwrażliwości

E. zespół toczniopodobny

Prawidłowa odp. A ., Farmakologia, Kostowski Herman str. 350 tom II

56. Nieprawdą jest, że rifampicyna:

A. jej użycie w zestawie leków przyśpiesza odprątkowanie

B. często powoduje zaburzenia żołądkowo-jelitowe

C. hamuje enzymy mikrosomalne watroby

D. niewydolność wątroby jest wskazaniem do zmniejszenia dawki leku

E. zmniejsza w surowicy krwi stężenia doustnych leków przeciwcukrzycowych, glikozydów naparstnicy, ketokonazolu, poch. kumaryny

Prawidłowa odp. C ., Farmakologia, Kostowski Herman str. 351-2 tom I

57. Etambutol:

A. działa tuberkulostatycznie

B. może wywoływać zapalenie pozagałkowe nerwu wzrokowego

C. uszkodzenie nerek wydłuża biologiczny okres półtrwania leku

D. wszystkie odp. są prawdziwe

E. odp. A. i B.

Prawidłowa odp. D., Farmakologia, Kostowski Herman str. 352 tom II

58. Które zdanie jest prawdziwe?

A. nie podaje się pirazynamidu dłużej niż dwa miesiące

B. pirazynamid nie działa w środowisku kwaśnym wewnątrz makrofagów

C. pirazynamid działa tylko na prątki trzeciej populacji wolno dzielące się

D. pirazynamid jest oto- i neurotoksyczny

E. streptomycyna jest silnie hepatotoksyczna

Prawidłowa odp. A ., Farmakologia, Kostowski Herman str. 352-3 tom II

59. Zaznacz zdanie/a prawdziwe?

A. pirazynamid może wywoływać bóle stawowe

B. streptomycyna dobrze przenika do płynu mózgowo-rdzeniowego

C. etambutol często powoduje ciężkie uszkodzenie nerek

D. streptomycyna jest aktywna wobec prątków znajdujących się wewnątrz makrofagów

E. wszystkie odp. są fałszywe

Prawidłowa odp. A ., Farmakologia, Kostowski Herman str. 352-4 tom II

60. Do leków uzupełniających przeciwprątkowych nie należy/ą:

A. etionamid, PAS, kapreomycyna

B. kanamycyna, amikacyna, azytromycyna

C. rifaksymina, rifampicyna, streptomycyna

D. wszystkie odp. są prawdziwe

E. odp. A. i B.

Prawidłowa odp. C ., Farmakologia, Kostowski Herman str. 354-6 tom IIWyszukiwarka

Podobne podstrony:
test z farmakologii dla IV r. sem zim. 2009-2010, 4 rok, farmakologia, Dzielska-Olczak, Giełda, Farm
nowy test z farmakologii dla IV r - zaliczenie IV sem. zim, 4 rok, farmakologia, Dzielska-Olczak, Gi
test z farmakologii dla IV r - zaliczenie IV , 4 rok, farmakologia, Dzielska-Olczak, Giełda, Farma I
nowy test z farmakologii dla IV r - zaliczenie IV sem. zim. 2009-2010, 4 rok, farmakologia, Dzielska
test z farmakologii dla IV r. sem zim. 2009-2010 (2), Giełdy z farmy
nowy test z farmakologii dla IV r - zaliczenie IV sem. zim. 2009-2010, Giełdy z farmy
nowy test z farmakologii dla IV r - zaliczenie IV sem. zim. 2009-2010, Giełdy z farm219/366

więcej podobnych podstron