MiBM III, POLITECHNIKA ŚLĄSKA Wydział Mechaniczny-Technologiczny - MiBM POLSL, Semestr 3, StudiaIII cz1, Matematyka, EGZAMIN MATEMATYKA


0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
KARTA PRZEDMIOTU

Rok akademicki: 2011/2012

Nazwa przedmiotu:

Matematyka (Mathematics)

Kod/nr (wewnętrzny jednostki)

MATP01I00S131

Rodzaj i tryb studiów: dzienne inżynierskie

Kierunek: Mechanika i Budowa Maszyn

Specjalność:

Semestr: III

Przedmioty wprowadzające oraz wymagania wstępne: Matematyka wg programów szkół średnich, wiedza z rachunku różniczkowego i całkowego funkcji jednej zmiennej (Matematyka ogólna MATP01I00S111, Matematyka MATP01I00S121)

Prowadzący przedmiot: dr Jerzy Krzempek

Prowadzący zajęcia: (poniżej wpisać imię nazwisko prowadzących)

Liczba godzin:

Wykład: dr Jerzy Krzempek

15

Ćwiczenia: dr Jerzy Krzempek, dr Bolesław Wantuła

15

Laboratorium:

Projekt:

Seminarium:

Założenia i cele przedmiotu: Studenci mają poznać podstawy rachunku różniczkowego i rachunku całkowego funkcji dwóch i trzech zmiennych rzeczywistych oraz najprostsze metody rozwiązywania równań różniczkowych.

Treści programowe: Równania powierzchni w przestrzeni trójwymiarowej, obszary normalne względem osi/płaszczyzn, pochodna cząstkowa, różniczka zupełna, ekstrema lokalne funkcji dwóch zmiennych rzeczywistych; całka podwójna i potrójna: definicje, zastosowania geometryczne (obliczanie pól i objętości), zamiana zmiennych (współrzędne biegunowe i sferyczne); równania różniczkowe o zmiennych rozdzielonych, jednorodne względem zmiennych x i y, zupełne, równania różniczkowe liniowe rzędu pierwszego i drugiego: metoda uzmienniania stałych, metoda przewidywań.

Treść/tematy: Ćw.: treść j.w.

Metody dydaktyczne: Wykłady i ćwiczenia tablicowe.

Forma i warunki zaliczenia przedmiotu

1. Wykład: Egzamin pisemny i ustny.

2. Ćw.: Kolokwium pisemne, kartkówki.

Literatura podstawowa:

  1. R. Grzymkowski, Matematyka dla studentów wyższych uczelni technicznych, Wydawnictwo Pracowni Komputerowej Jacka Skalmierskiego, Gliwice 2000.

  2. R. Grzymkowski, Matematyka. Zadania i odpowiedzi, Wydawnictwo Pracowni Komputerowej Jacka Skalmierskiego, Gliwice 2002.

Literatura uzupełniająca:

  1. W. Żakowski, W. Kołodziej, Matematyka, cz. II, WNT, Warszawa 2003.

  2. Ćwiczenia z analizy matematycznej z zastosowaniami, t. I i II, red. L. Siewierski, PWN, Warszawa 1982.

  3. W. Stankiewicz, Zadania z matematyki dla wyższych uczelni technicznych, cz. I.B, PWN, Warszawa 2003.

  4. W. Krysicki, L. Włodarski, Analiza matematyczna w zadaniach, cz. II, PWN Warszawa 1998.

Liczba pkt ECTS: 3

Zatwierdzono:

……………………………. …………………………………………………

(data i podpis prowadzącego) (data i podpis Dyrektora Instytutu/Kierownika Katedry/Dyrektora Kolegium Języków Obcych/Kierownika lub Dyrektora jednostki międzywydziałowej)

Strona 1 z 2

WYDANIE N1

Z1-PU7Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
Bazy Danych wyklady sem III, POLITECHNIKA ŚLĄSKA Wydział Mechaniczny-Technologiczny - MiBM POLSL, Se
MiBM III, POLITECHNIKA ŚLĄSKA Wydział Mechaniczny-Technologiczny - MiBM POLSL, Semestr 3, StudiaIII
Zagadnienia Matematyka2, POLITECHNIKA ŚLĄSKA Wydział Mechaniczny-Technologiczny - MiBM POLSL, Semest
KARTA INSTRUKCYJNA OBROBKI2, POLITECHNIKA ŚLĄSKA Wydział Mechaniczny-Technologiczny - MiBM POLSL, Se
czystakartainstrukcyjnaobrobki, POLITECHNIKA ŚLĄSKA Wydział Mechaniczny-Technologiczny - MiBM POLSL,
Rozk ad labów, POLITECHNIKA ŚLĄSKA Wydział Mechaniczny-Technologiczny - MiBM POLSL, Inżynierskie, Se
ZARZĄDZANIE ŚRODOWISKIEM, POLITECHNIKA ŚLĄSKA Wydział Mechaniczny-Technologiczny - MiBM POLSL, Inżyn
Pstrona MO., POLITECHNIKA ŚLĄSKA Wydział Mechaniczny-Technologiczny - MiBM POLSL, Semestr 2, StudiaI
PKM sciaga, POLITECHNIKA ŚLĄSKA Wydział Mechaniczny-Technologiczny - MiBM POLSL, Inżynierskie, Semes
W.7.4.Stale Stopowe - Wprowadzenie, POLITECHNIKA ŚLĄSKA Wydział Mechaniczny-Technologiczny - MiBM P
PNOM kolokwium1-wykłady3 4 5, POLITECHNIKA ŚLĄSKA Wydział Mechaniczny-Technologiczny - MiBM POLSL, I
KARTA INSTRUKCYJNA OBROBKI6, POLITECHNIKA ŚLĄSKA Wydział Mechaniczny-Technologiczny - MiBM POLSL, Se
Metalurgia2, POLITECHNIKA ŚLĄSKA Wydział Mechaniczny-Technologiczny - MiBM POLSL, Semestr 1, Studia
TABELA NADDATKOW czysta, POLITECHNIKA ŚLĄSKA Wydział Mechaniczny-Technologiczny - MiBM POLSL, Semest
Pytania PKM 1wszy termin, POLITECHNIKA ŚLĄSKA Wydział Mechaniczny-Technologiczny - MiBM POLSL, Inżyn

więcej podobnych podstron