Konspekt - Warunki dopuszczenia pojazdu do ruchu, Materiały dla instruktora nauki jazdy, Prezentacja


PLAN - KONSPEKT

1. PRZEDMIOT: Przepisy ruchu drogowego

2. TEMAT: Warunki dopuszczenia pojazdu do ruchu

3. CELE:

a) poznawczy - zapoznanie się z warunkami dopuszczenia pojazdu do ruchu

b) kształcący - właściwa interpretacja przepisów dotyczących dopuszczenia pojazdu do ruchu

c) wychowawczy - uwrażliwienie na konieczność stosowania się do przepisów dotyczących dopuszczenia pojazdu do ruchu

4. METODA: wykład z wykorzystaniem podręcznika

5. ŚRODKI DYDAKTYCZNE: podręcznik

6. MIEJSCE: sala wykładowa

7. CZAS: 45'

8. PROWADZĄCY: Piotr Pisarek

Lp.

OGNIWO

TREŚĆ (czynności wykładowcy lub słuchaczy)

CZAS

UWAGI

1

2

3

4

5

1

Część
organizacyjna

 • Przywitanie.

 • Sprawdzenie obecności.

3'

2

Wprowadzenie

Dzisiejszym tematem zajęć będzie omówienie warunków dopuszczenia pojazdu do ruchu. Pojazd, aby został dopuszczony do ruchu przede wszystkim musi być zarejestrowany i posiadać ważne badanie techniczne.

3'

3

Część
właściwa

 1. Badanie techniczne

Badania techniczne mają na celu sprawdzenie, czy pojazd odpowiada warunkom technicznym dopuszczenia do ruchu na drogach publicznych. Badaniom technicznym podlegają pojazdy samochodowe oraz przyczepy(naczepy). Przeprowadza się je na koszt właściciela w stacji kontroli pojazdów upoważnionej przez starostę. Nowe pojazdy, na które zostały wydane świadectwa homologacji lub decyzje zwalniające z obowiązku homologacji, nie podlegają badaniom technicznym przed pierwszą rejestracją. Termin badania technicznego pojazdu powinien być wpisany do dowodu rejestracyjnego przy pierwszej rejestracji przez organ rejestrujący pojazd, a jeżeli pojazd jest zarejestrowany-przez jednostkę przeprowadzająca badania. Terminy okresowych badań są różne, w zależności od rodzaju (typu) pojazdu. Dla samochodu osobowego, przeprowadza się je przed upływem trzech lat od dnia pierwszej rejestracji. Następnie-przed upływem dwóch lat od dnia przeprowadzenie badania, a potem corocznie. Niezależnie od badań okresowych dodatkowemu badaniu technicznemu podlega również pojazd:

  • Skierowany przez organ kontroli ruchu drogowego lub starostę w razie uzasadnionego przypuszczenia, ze zagraża bezpieczeństwu ruchu lub narusza wymagania ochrony środowiska.

  • W którym dokonano zmian konstrukcyjnych lub wymiany elementów powodujących zmianę danych w dowodzie rejestracyjnym.

  • Który ma być używany jako taksówka osobowa lub bagażowa, pojazd uprzywilejowany, pojazd przewożący materiały niebezpieczne lub pojazd do nauki jazdy i egzaminu.

2.Rejestracja pojazdu

Do ruchu na drogach dopuszcza się tylko te pojazdy, które spełniają warunki techniczne są zarejestrowane. Rejestracji podlegają pojazdy samochodowe, ciągniki rolnicze, motorowery i przyczepy z wyjątkiem przyczep motocyklowych oraz przyczep specjalnych przeznaczonych do ciągnięcia przez ciągnik rolniczy lub pojazd wolnobieżny. Właściciel pojazdu zobowiązany zgłosić pojazd do rejestracji staroście właściwemu ze względu na swoje miejsce zamieszkania. Na zarejestrowany pojazd wydane są :dowód rejestracyjny i zalegalizowane tablice rejestracyjne oraz nalepka kontrolna (pojazdy samochodowe z wyjątkiem motocykli).Pojazdy samochodowe, z wyjątkiem motocykli o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony oraz autobusy mogą być używane do ciągnięcia przyczepy po uzyskaniu odpowiedniej adnotacji w dowodzie rejestracyjnym dokonanej na podstawie przeprowadzonego badania technicznego. Na każdy pojazd wprowadzony do obrotu handlowego producent lub importer obowiązany jest wystawić kartę pojazdu. Karta pojazdu (metryka) jest przypisana do samochodu i przekazywana kolejnym właścicielom. Karta ta istnieje wraz z istnieniem pojazdu, to jest od momentu jego wyprodukowania, aż do chwili złomowania. W razie przeniesienia na inna osobę własności pojazdu zarejestrowanego, dotychczasowy właściciel przekazuje nowemu właścicielowi dowód rejestracyjny i kartę pojazdu, jeżeli była wydana. Właściciel zarejestrowanego pojazdu w terminie nie przekraczającym 30dni obowiązany jest zawiadomić starostę o:

 • Nabyciu lub zbyciu pojazdu

 • Zmianie stanu faktycznego wymagającej zmiany danych zamieszczonych w dowodzie rejestracyjnym.

 • Wszystkie te zdarzenia starosta odnotowuje również w karcie pojazdu. Właściciel lub posiadacz pojazdu na żądanie uprawnionego organu, ma obowiązek wskazać komu powierzył pojazd do kierowania lub używania w oznaczonym czasie, chyba że pojazd zosta użyty wbrew jego woli i wiedzy przez nieznaną osobę czemu nie mógł zapobiec. Na wniosek właściciela pojazd może być zarejestrowany czasowo np. w celu przejazdu z miejsca zakupu lub odbioru pojazdu. Pojazd może również podlegać czasowej rejestracji z urzędu, w razie konieczności sprawdzenia lub uzupełnienia dokumentów wymaganych do jego rejestracji. Czasowa rejestracja nie może trwać dłużej niż30 dni. Osoba ubiegająca się o rejestracje pojazdu może starać się o jednorazowe przedłużenie tego terminu o 14 dni w celu wyjaśnienia spornych spraw. Po upływie podanego okresu pozwolenie czasowe i tymczasowe tablice rejestracyjne należy zwrócić do organu, który je wydał. Organ do spraw rejestracji nie zarejestruje pojazdu złożonego poza wytwórnią (składaka) lub sprowadzonego z zagranicy i zmontowanego w kraju. Natomiast przepisy nie zabraniają zarejestrowania pojazdu marki(SAM) skonstruowanego i wykonanego własnoręcznie przez właściciela oraz pojazdu zabytkowego. Na wniosek właściciela pojazd podlega wyrejestrowani w przypadku:

 • Zniszczenia (kasacji) pojazdu jeżeli jego właściciel przedstawił zaświadczenie o przekazaniu do składnicy złomu wyznaczonej przez wojewodę

 • Kradzieży pojazdu, jeżeli jego właściciel złożył stosowne oświadczenie pod odpowiedzialnością karną za fałszywe zeznania

 • Wywozu pojazdu z kraju, jeżeli pojazd został zarejestrowany lub zbyty za granicą.

 • Zniszczenia (kasacji) pojazdu za granicą

 • Udokumentowanej trwałej i zupełnej utraty pojazdu

Pojazd, który został wyrejestrowany z powodu zniszczenia (kasacji), nie może podlegać powtórnej rejestracji.

35'

4

Podsumowanie

Podsumowując dzisiejsze spotkanie trzeba zwrócić szczególna uwagę na warunki dopuszczenia pojazdu do ruchu. Już wiemy, kiedy pojazd możemy zarejestrować bądź wyrejestrować są to istotne rzeczy, które niejednokrotnie przydadzą się nam przy sprzedaży czy kupnie pojazdu. Już jako kierowcy będziemy zobowiązani do pilnowania następnego badania technicznego przede wszystkim aby móc eksploatować pojazd i utrzymać go we właściwym stanie technicznym

2'

5

Część
końcowa

 • Pytania sprawdzające:

  1. W jakim przypadku możemy, wyrejestrować pojazd?

  2. Jakiego pojazdu nie zarejestruje organ do spraw rejestracji?

  W związku z tym, ze zajęcia dobiegły końca proszę w domu jeszcze powtórzyć przerobiony dziś materiał.

2`

1Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
KONSPEKT ZAJĘĆ TEORETYCZNYCH przejazdy kolejowe i dokumenty, Materiały dla Instruktorów nauki jazdy,
konspekt Zachowanie kierującego w razie uczestnictwa w wypadku drogowym, Materiały dla instruktora n
Warunki dopuszczenia pojazdow do ruchu
ROZPORZĄDZENIE, Kurs Instruktora Prawa Jazdy, Konspekty, Konspekty, 18 Dopuszczenie pojazdu do ruchu
3. Włączenie się do ruchu-niepelne, Materiały dla Instruktorów nauki jazdy, instruktor, konspekty
Warunki dopuszczenia pojazdu do ruchu
KONSPEKT ZAJĘĆ TEORETYCZNYCHegzamin wewnętrzny w ruchu drogowym, Materiały dla Instruktorów nauki ja
1.Podstawowe określenia i zasady w ruchu drogowym, Materiały dla Instruktorów nauki jazdy, instrukto
Konspekt plan Znaki Drogowe dotyczące postoju i zatrzymywania się, Materiały dla instruktora nauki j
23. Znaki informacyjne, Materiały dla Instruktorów nauki jazdy, instruktor, konspekty
PARKOWANIE, Materiały dla Instruktorów nauki jazdy, instruktor, konspekty
3. 0C - SPIS TREŚCI - KONSPEKTY ZAJĘĆ TEORETYCZNYCH(1), Materiały dla Instruktorów nauki jazdy, dla

więcej podobnych podstron