Zalecenie BHP dot K P

Pobierz cały dokument
Zalecenie BHP dot K P.docx
Rozmiar 13,6 KB

………………….................................................................

(miejscowość - data)

...................................................................................

(Pracodawca- Kierownik zakładu)

…………….………………………………….........

……………..............................................................

(nazwa zakładu)

ZALECENIE BHP

dotyczące poprawy bezpieczeństwa pracy w zakładzie

Działając na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dn. 2 września 1997r. w sprawie Służby Bezpieczeństwa i Higieny Pracy zgodnie z § 3 wnoszę o dokonanie zmian mających na celu wdrożenie postanowień Ustawy Kodeksu Pracy w zakładzie i doprowadzenie do stanu zgodnego z obowiązującymi przepisami, a mianowicie:

  1. Zapewnić środki niezbędne do udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach, gaszenia pożarów i ewakuacji pracowników,

  2. Wyznaczyć pracowników do udzielania pierwszej pomocy,

  3. Wyznaczyć pracownika do wykonywania czynności w zakresie ochrony przeciwpożarowej i ewakuacji pracowników, zgodnie z przepisami o ochronie przeciwpożarowej,

  4. Przekazać pracownikom informację o wyznaczonych pracownikach, o których mowa jak wyżej w pkt 2 i 3,

  5. Wyposażyć w odpowiednie zabezpieczenia maszyny i urządzenia techniczne, które nie spełniają wymagań bezpieczeństwa pracy,

  6. Zapewnić przestrzeganie w zakładzie pracy przepisów i zasad bhp oraz ochrony p/poż., oraz reagować na potrzeby w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa pracy.

Działania, o których mowa jak wyżej powinny być dostosowane do rodzaju i zakresu prowadzonej działalności, liczby zatrudnionych pracowników oraz rodzaju i poziomu występujących zagrożeń.

Podstawa prawna nakładająca obowiązek utrzymania odpowiedniego stanu BHP w zakładzie:

Art. 2071; 2091 216; Kodeksu Pracy z dnia 21 listopada 2008r. o zmianie ustawy - Kodeks Pracy wdrażający postanowienia Unii Europejskiej.-

Pracownik Służby BHP:

Pobierz cały dokument
Zalecenie BHP dot K P.docx
Rozmiar 13,6 KB

Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
Zalecenie BHP
biblioteka zalecenia bhp
VAG zalecenia (okresy) dot wymiany rozrzadu
biblioteka zalecenia bhp 1
porozumienie o współpracy pracodawców których pracownicy wykonują prace dot BHP oraz ustanowienia ko
komunikować się sprawach dot BHP
6 Polecenie służbowe dot bhp
Instr-BHP, zad szkoła, ti LO klasy informatyczne na Stn01, materialy do podrecznika, regulamin praco
Zalecenia bezpieczenstwa podczas uzytkowania tokarek, BHP, Maszyny
PROCEDURA dot. szkoleń, ZARZĄDZANIE bhp
05-przep.dot.równego tr.kobiet i męż.przy zatr.w zakł.fryz-~2, Instrukcje BHP, XXIII - SALON FRYZJER
Zakładowa księga zaleceń i uwag - okładka, BHP, BHP(1)
Szczegółowe zalecenia w zakresie BHP, TRB2-2
drug- akty prawne i normy dot. zagrożeń i ryzyka w środowisku pracy, BHP materiały, ZAGROZENIA W SRO
wymagania zasadnicze i minimalne dot. maszyn, BHP
Dot. Katastr. Wieżowca w Gdańskuw, BHP, STRAŻAK

więcej podobnych podstron