Egzamin monitoring pytania

Pobierz cały dokument
Egzamin monitoring pytania.docx
Rozmiar 26,5 KB
 1. Zbieranie informacji przez Państwowy Monitoring Środowiska odbywa się cyklicznie, według jednolitych metod w następujących kategoriach:

 2. Wymień przynajmniej 4 zadania cząstkowe, poprzez które osiągane są cele PMS:

 3. Dokończ zdanie:
  Zintegrowany Monitoring Środowiska Przyrodniczego funkcjonuje w ramach Państwowego Monitoringu środowiska a jego zadaniem jest:

 4. Wymień przynajmniej cztery czynniki wpływające na wiarygodność danych zebranych przez PMŚ:

 5. Wyjaśnij pojęcie
  „środowisko przyrodnicze” -

„Państwowy Monitoring Środowiska” – wg według art. 25 ust 2 ustawy Prawo ochrony środowiska -

 1. Wymień przykłady bezkręgowców oraz roślin wykorzystywanych w biomonitoringu i bioanalityce:

 2. Monitoringiem skażeń radioaktywnych powietrza w Polsce zajmuje się:
  a) Centralne Laboratorium Ochrony radiologicznej

b) Państwowa Agencja Atomistyki

c) Ministerstwo Obrony Narodowej

d) wszystkie powyższe

 1. Który z wymienionych izotopów może być wskaźnikiem uwolnienia substancji promieniotwórczych z reaktora jądrowego:
  a) 235-U

b) 40-K

c) 137-Cs

d) 232-Th

 1. Średnia roczna moc dawki promieniowania jonizującego w Polsce wynosi:

 1. 3,4 mSv/rok

 2. 3,4 Sv/rok

 3. 34 Gy/rok

 4. 3,4 J/kg/rok

 1. Opisz krótko wybrane urządzenie poznane podczas zajęć przeprowadzanych w IFJ oraz WIOŚ, wykorzystywane w diagnostyce stanu środowiska

 2. Wymień etapy monitoringu jakości gleb i ziemi

 3. Wymień zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego odpowiedzialne za chemizm wód opadowych:

 4. Skład chemiczny wód w zbiorniku powierzchniowym w największym stopniu zależy od”

 5. Podstawą podziału Polski na jednostki hydrograficzne najwyższego rzędu jest:
  a) chemizm opadów atmosferycznych

b) suma opadów w roku

c) zlewnie

d) rodzaj gleby

 1. Opisz w kilku zdaniach dowolny, wybrany przez siebie sposób zdalnego monitorowania zanieczyszczeń gleby

 2. Uzasadnij w kilku zdaniach potrzebę monitorowania zawartości próchnicy w ornych glebach Polski

 3. Wymień czynniki naturalne odpowiedzialne za skład chemiczny wód podziemnych

 4. Podstawą oceny zanieczyszczeń środowiska glebowego są:
  a) badania chemiczne

b) badania właściwości wodno-powietrznych gleby

c) badania gęstości i porowatości gleby

d) żadna z wymienionych odpowiedzi nie jest poprawna

 1. Przedstaw w dowolnym wybranym przykładzie (powiązanym z procesami zachodzącymi w środowisku) proces powstawania rodników hydroksylowych:

 2. Wyjaśnij pojęcie:

„margines tolerancji”

 1. Monitoring stanu ilościowego wód podziemnych oparty jest o:
  a) monitoring stopnia sczerpania i monitoring poziomu zwierciadła wody

b) monitoring diagnostyczny i monitoring badawczy

c) monitoring operacyjny i monitoring diagnostyczny

d) żadna z wymienionych odpowiedzi nie jest poprawna

 1. Omów w kilku zdaniach pomiar mętności wody za pomocą krążka Secchiego

 2. Wyjaśnij pojęcia:
  „emisja”
  „imisja”

 3. Metody lidarowe wykorzystywane do identyfikacji stężeń i zanieczyszczeń atmosfery zaliczane są do systemów zdalnych typów:
  a) stand-off

b) remote

c) Żadna z wymienionych odpowiedzi nie jest poprawna

 1. Wymień główne zagrożenie dla środowiska (w tym człowieka) wynikające z funkcjonowania instalacji do biologicznego przetwarzania odpadów

 2. Wymień metody minimalizacji ryzyka zanieczyszczenia środowiska wodnego mogące wystąpić podczas prowadzenia procesu w instalacjach biologicznego przetwarzania odpadów

 3. Narysuj schemat czujnika biologicznego (biosensora)

 4. Ochrona wód podziemnych nie obejmuje:

 1. Utrzymania równowagi między zasilaniem wód podziemnych a ich poborem

 2. Zapobieganie niekorzystnym zmianom stanu chemicznego i ilościowego wód

 3. Zmianę kierunku niekorzystnych trendów wzrostu zanieczyszczeń antropogenicznych

 4. Żadna z wymienionych nie jest poprawna

 1. Monitoring kontrolny wód z ujęć podziemnych nie obejmuje badania obecności:

 1. Bakterii z grupy Coli

 2. Enterokoków

 3. Bakterii Clostridium perfrigens

 1. Wymień skutki kwaśnych opadów i suchej depozycji

 2. Wymień parametry techniczne emitera mające wpływ na rozprzestrzenianie zanieczyszczeń

 3. Według zachowania w układzie oddechowym pyły dzielimy na:

 1. Frakcję wdychaną, tchawiczą, respirabilną

 2. Pył zawieszony, pył opadający

 3. Pył gruby, średni, drobny

 4. Żadna z wymienionych nie jest poprawna

 1. W Polsce najczęstszą przyczyną zoonoz o przebiegu zatrucia pokarmowego są organizmy z rodzaju:

 1. Echinococcus

 2. Trichuris

 3. Salmonella

 4. Candida

 1. Zgodnie z definicją zawartą w Art. 3 POŚ, pole elektromagnetyczne to:

 2. Wymień dwa organy które wspólnie realizują nadzór nad chorobami odzwierzęcymi w Polsce:

 3. Przedstaw 3 zadania Rady do spraw Monitoringu Żywności i Żywienia

 4. Co to jest HACCP

 5. Zaznacz które z poniższych przedstawionych podsystemów nie są objęte „Blokiem stan według programu PMŚ 2013-2015”

 1. Monitoring jakości powietrza

 2. Monitoring przyrody

 3. Monitoring jakości gleb i ziemi

 4. Monitoring odpadów

 5. Monitoring osadów dennych

 6. Monitoring jakości wód

 7. Monitoring hałasu

 8. Monitoring promieniowania jonizującego

 9. Monitoring pól elektromagnetycznych

 1. Podaj 4 przyczyny zanieczyszczenia żywności

 2. Wyjaśnij pojęcie:
  „częstotliwość akustyczna”

 3. Zaznacz na zamieszczonym rysunku przedział częstotliwości:

- 20 Hz 20-20 000 Hz 20 000 + Hz

Infradźwięki dźwięki słyszalne ultradźwięki

 1. Wymień główne czynniki wpływające na klimat akustyczny ośrodka

 2. Podaj przykłady środowiskowych i technologicznych źródeł chemicznych zanieczyszczeń żywności

 3. Według programu PMŚ 2013-2015 system „Monitoringu jakości gleby i ziemi” wchodzi w skład:

 1. Bloku presje

 2. Bloku oceny i prognozy

 3. Bloku stan

 4. Żadna odpowiedź nie jest prawidłowa

 1. Wyjaśnij co oznacza skrót GHP i podaj obszary których on dotyczy

 2. Wyjaśnij pojęcie
  „hałas”

 3. Monitoring osadów dennych prowadzony jest przez

 1. Wojewódzkie Inspektoraty Ochrony Środowiska właściwe ze względu na miejsce prowadzenia monitoringu

 2. Instytut Ochrony Środowiska

 3. Państwowy Instytut Geologiczny

 4. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej

 1. Punkty monitoringu osadów rzecznych zlokalizowane są :

 1. Na zamknięciu zlewni, przy ujściu rzek dłuższych niż 50 km jeśli są do nich odprowadzane ścieki z ośrodków miejskich lub zakładów przemysłowych

 2. Na rzekach dłuższych niż 50 km jeśli wypływają one z terenu Polski

 3. Wzdłuż biegu rzek dłuższych niż 100 km na zamknięciu zlewni jednostkowych ważniejszych dopływów

 1. Monitoring osadów dennych wykonuje się:

 1. Co dwa lata w przypadku osadów rzecznych

 2. Co trzy lata w przypadku osadów rzecznych

 3. Każdego roku w przypadku osadów jeziornych

 4. Każdego roku w przypadku osadów rzecznych

 1. Monitoring osadów wodnych obejmuje:

 1. WWA, PCB, metale ciężkie, bioróżnorodność

 2. Pestycydy chloroorganiczne, węgiel organiczny, siarki

 3. Metale ciężkie, czynniki mikrobiologiczne, pestycydy chloroorganiczne

 4. Radionuklidy, metale ciężkie, węgiel organiczny, siarki

Pobierz cały dokument
Egzamin monitoring pytania.docx
Rozmiar 26,5 KB

Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
pytania egzaminacyjne z uzasadnieniem monitorowanie-1, pytania 005
EGZAMIN PKM2 pytania2011
haran egzamin opracowane pytania
pytania zebrane, egzamin biosyf pytania
PYTANIA Z EGZAMINU!!!!!, MEDYCYNA, PATOLOGIA, EGZAMIN NOTATKI, PYTANIA, pato chomik testy
pytania 2, MEDYCYNA, PATOLOGIA, EGZAMIN NOTATKI, PYTANIA, pato chomik testy
molekuły, egzamin - stare pytania
egz fizjo, II ROK STOMATOLOGIA SUM ZABRZE, FIZJOLOGIA, FIZJOLOGIA EGZAMIN, foldery z pytaniami, egza
Opracowanie - test, egzamin - stare pytania
Egzamin z mikroekonomii pytania
egzamin z PKR pytania sprzed 2 lat
MIKOLOGIA EGZAMIN OPRACOWANE PYTANIA
monitoeing pytania
Egzamin z urządzania pytania od Jaszczaka
Egzamin z biochemii pytania id 153179
Egzamin opracowane pytania
derma egzamin 2014 pytania zebrane by tidi 1
Egzamin szczecin, pytania inne luzem

więcej podobnych podstron