pytania na makro, EKONOMIA, Rok 1, Podstawy makroekonomii


TEST Z MAKROEKONOMII

 1. Pozostawanie bez pracy przez osoby, które szukają ciekawszej i lepiej płatnej pracy, jest przykładem bezrobocia: przejściowego (frykcyjnego)

 2. W modelu IS-LM do zmiennych egzogenicznych (ustalonych poza modelem) należy:

podaż pieniądza

 1. Zdaniem monetarystów główną przyczyną inflacji jest: nadmierna podaż pieniądza

 2. Zgodnie z teorią T. Schultza głównym czynnikiem rozwoju gospodarczego jest: kapitał ludzki

 3. Kiedy rosną dochody, transakcyjny popyt na pieniądz: zwiększa się

 4. Schumpeter wahania cykliczne tłumaczy: występowaniem fal innowacji

 5. Zgodnie z badaniami M.Friedmana i A.Schwartz główną przyczyną wielkiej depresji w USA było: zmniejszenie podaży pieniądza

 6. W modelu keynesowskim jeżeli rosną ceny to producenci prawdopodobnie:

zwiększą produkcję

 1. Skutkiem dużego deficytu budżetowego może być: wzrost stóp procentowych, wypieranie inwestycji prywatnych, wzrost poziomu inflacji

 2. Autorem ilościowej teorii pieniądza jest: I.Fisher

 3. Przykładem automatycznego stabilizatora koniunktury może być: progresywna skala opodatkowania dochodów osobistych, zasiłki socjalne, ubezpieczenia od bezrobocia

 4. Jednym z przedstawicieli szkoły racjonalnych oczekiwań jest: T. Sargent

 5. W Polsce deficyt budżetowy jest obecnie finansowany głównie przez: emisję bonów skarbowych i obligacji

 6. Zgodnie z teorią Keynesa główną przyczyną wahań cyklicznych są zmiany: popytu konsumpcyjnego

 7. W teorii realnego cyklu koniunkturalnego (teoria E. Prescotta i F. Kydlanda) główną przyczyną wahań cyklicznych są: szoki gospodarcze

 8. Długookresowa krzywa podaży zagragowanej (LAS) pokazuje, że w miarę wzrostu ogólnego poziomu cen: produkcja pozostaje bez zmian

 9. Wzrost nominalnej podaży pieniądza i wydatków rządowych może być przyczyną wystąpienia: inflacji ciągnionej przez popyt

 10. O neutralności pieniądza mówią ekonomiści szkoły: klasycznej

 11. Przy niskim poziomie bezrobocia, wzrost wydatków rządowych bez jednoczesnego zwiększenia stóp podatkowych prawdopodobnie doprowadzi do: inflacji

 12. Zgodnie z poglądami klasyków, ekspansywna polityka monetarna doprowadzi do: wzrostu cen

 13. Zgodnie z analizą Laffera przy wysokiej stopie opodatkowania (wyższej od poziomu optimum) dalsze zwiększanie podatków doprowadzi do: spadków wpływów budżetowych

 14. W warunkach równowagi na rynku pracy: występuje tylko bezrobocie dobrowolne

 15. Jeżeli dług publiczny na początku roku wynosi 2000, wydatki rządowe 500, transfery rządowe 200, wpływy podatkowe 700 a stopa % = 10%, to deficyt rzeczywisty wynosi: 200

 16. W czasie recesji, realne wpływy budżetu z podatku dochodowego od osób fizycznych: spadają o większy % niż realny PKB

 17. Potencjalny PKB jest obliczany dla sytuacji gospodarczej, w której: rzeczywista stopa bezrobocia = minimalnej stopie bezrobocia

 18. Zrównoważony wzrost ma miejsce wtedy, gdy: siła robocza, zasób kapitału i realny PKB rosną w tym samym tempie

 19. Zgodnie z analizą Solowa: ścieżka wzrostu gospodarczego jest stabilna

 20. Przykładem środków dyskrecjonalnej (aktywnej) polityki stabilizacyjnej noże być: okresowa zmiana wysokości podatku dochodowego, okresowa inwestycyjna ulga podatkowa, zwiększenie zkresu robót publicznych.

 21. W Polsce w ostatnich latach rośnie popularność kart kredytowych. Zgodnie z teorią makroekonomii bezpośrednim efektem takiego zjawiska powinno być: przesunięcie krzywej AD w prawo

 22. Zgodnie z poglądami monetarystów z przypadku wystąpienia szoku popytowego bank centralny powinien: prowadzić restrykcyjną politykę monetarną

 23. Przy prowadzeniu polityki dezinflacyjnej można oczekiwać, że w krótkim okresie: rzeczywista stopa bezrobocia wzrośnie powyżej naturalnej stopy

 24. Efekt substytucyjny na rynku pracy polega na tym, że w miarę wzrostu stawek płac: ludzie zaczynają więc pracować gdyż czas spędzony w domu staje się bardziej kosztowny

 25. Eksport netto jest: dodatnio skorelowany ze stopą %

 26. Zgodnie z poglądami keynesistów wzrost wydatków rządowych prawdopodobnie doprowadzi do: częściowego wyparcia inwestycji prywatnych

 27. Krzywa Laffera pokazuje zależność pomiędzy: stopą opodatkowania i wielkością wpływów budżetowych

 28. Szkoła racjonalnych oczekiwań wiele założeń czerpie z: merkantylizmu

 29. Jeżeli firmy posiadają niewykorzystane moce produkcyjne to krzywa popytu na pracę będzie: lekko opadająca/płaska

 30. W modelu błędnych percepcji Lucas wykazuje, że zmiany podaży pieniądza: mogą mieć pewien wpływ na zatrudnienie i produkcję

 31. Jeżeli ludzie chcą kupić więcej dóbr niż gospodarka jest w stanie wytworzyć, to dochodzi: inflacji ciągnionej przez popyt

 32. Zdaniem J. Schumpetera największy wpływ na rozwój gospodarczy mają: innowacje

 33. Gwałtowny spadek popytu zagragowanego i wynikające z niego obniżenie produkcji wywołują: bezrobocie cykliczne

 34. Przyczyną przesunięcia krzywej AD może być: zmiana stóp procentowych

 35. Dług publiczny jest to: całkowite, pozostające do spłaty zadłużenie państwa

 36. Obniżenie stopy % doprowadzi prawdopodobnie do: zmniejszenia kosztów obsługi zadłużenia wewnętrznego

 37. Zwiększenie nadwyżki budżetowej lub zmniejszenie deficytu budżetowego, jest szczególnie pożądane w warunkach: recesji

 38. Kiedy rosną dochody, transakcyjny popyt na pieniądz: zwiększa się

 39. Zgodnie z teorią Friedmana-Phelpsa w długim okresie bezrobocie: osiągnie poziom naturalnej stopy niezależnie od tempa inflacji

 40. Które narzędzia są charakterystyczne dla Keynesowskiej polityki walki z bezrobociem: zwiększanie wydatków publicznych

 41. W modelu IS-LM inwestycje są funkcją: stopy procentowej

 42. Indeksacja płac polega na tym, że: gdy rosną ceny automatycznie podwyższane są płace

 43. W modelu IS-LM wzrost podaży pieniądza prowadzi do: przesunięcia krzywej LM w lewo

 44. „Popyt kreuje podaż” to pogląd: J.M. Keynesa

 45. W modelu IS-LM równowagę na rynku dóbr i usług symbolizują: wszystkie punkty na krzywej IS

 46. Źródłami wzrostu PKB są: przyrost nakładów pracy, kapitału, zmiany technologiczne

 47. Deficyt strukturalny jest to: deficyt obliczony dla stanu pełnego zatrudnienia

 48. Jeżeli rzeczywisty realny PKB przekracza poziom potencjalny to możemy oczekiwać: inflacji rzeczywistej wyższej niż oczekiwana

 49. Korzyści skali pojawiają się gdy przy obniżce kosztu jednostkowego zachodzi: zwiększa się skala produkcji wraz ze zwiększeniem zużycia zasobów

 50. Procent całkowitego dochodu, który jest płacony w formie podatku nosi nazwę: przeciętnej stopy podatku

 51. Dodatnie lub ujemne skutki wywierane przez transakcje rynkowe na ludzie którzy w nich uczestniczą noszą nazwę: skutków zewnętrznych

 52. Produkt Narodowy Netto (PNN) to: PNB - amortyzacja

 53. Podejście do obliczania PNB, które polega na sumowaniu wartości pieniężnych wszystkich produktów finalnych nosi nazwę: wydatkowego

 54. CPI to angielski skrót: indeksu cen konsumpcyjnych

 55. Wzrost cen zboża z powodu nieurodzaju obrazuje: inflacja pchana przez koszty

 56. Przejaw długookresowej zmiany w górę lub w dół jakiejś zmiennej ekonomicznej to: trend gospodarczy

 57. W okrężnym obiegu dochodów dopływy stanowią: wydatki rządu i inwestycje

 58. Makroekonomiczne przekonanie że podaż tworzy swój własny popyt nosi nazwę prawa: Say'a

 59. Według teorii Keynesa w miarę wzrostu dochodów krańcowa skłonność do konsumpcji: maleje

 60. Jeżeli krańcowa skłonność do oszczędzania wynosi 1/5 a inwestycje wzrosną o 10 mln $ to spowoduje to wzrost dochodu narodowego o: 50 mln $

 61. Dobra publiczne to te które: konsumowane są w indywidualnie określonych ilościach i nie wymaga to zmniejszania konsumpcji przez pozostałe osoby

 62. Inflacja może spowodować że: niektórzy odniosą korzyści gdy inni poniosą straty

 63. Według teorii inflacji kosztowej wzrost ogólnego poziomu cen został najprawdopodobniej spowodowany: spadkiem konkurencji między firmami

 64. Stagflacja to: stałe, równoczesne występowanie bezrobocia i inflacji

 65. Tłumienie inflacji ciągnionej przez popyt wymaga: zwiększenie podatków dochodowych

 66. Nieprzewidziana inflacja wywołuje: spadek wielkości zatrudnienia

 67. Inflacja zwiększa siłę nabywczą rządu gdy: jest to forma ukrytego opodatkowania

 68. Jeżeli oczekiwana stopa inflacji równa się zeru to: realna stopa % = nominalnej stopie %

 69. Inflacja pchana przez koszty występuje gdy: podaż jednego z zasobów jest ograniczona

 70. Bank handlowy udzielił pożyczek w wysokości 100 tys. zł. Jego aktualne rezerwy wynoszą 37 tys. a stopa min. Rezerwy bankowej wynosi 25%. Wielkość o jaką bank handlowy może zwiększyć pożyczki wynosi: 13 000 zł

 71. Które z poniższych określeń charakteryzuję istotę pieniądza: coś co jest powszechnie akceptowane jako środek płatniczy

 72. Wszystkie poniższe wypowiedzi z wyjątkiem jednej określają funkcję pieniądza. Wskaż ten wyjątek: zwiększa stopień zaspokojenia potrzeb

 73. Które z wymienionych działań nie leży w kompetencji banku handlowego: ustalenie wskaźnika poziomu rezerw obowiązkowych

 74. Stopa kredytu refinansowego jest to: …………………..

 75. Płynnymi nazywamy takie aktywa które: są łatwo i szybko wymienialne na inne aktywa

 76. Co jest przykładem transakcyjnego popytu na pieniądz: chęć zapłacenia za bilet do pracy

 77. Realne PKB to pieniężny PKB: dostosowany do zmiany cen

 78. Z punktu widzenia producenta PNB jest wskaźnikiem: całkowitego wzrostu majątku narodowego

 79. Co nie jest częścią aktualnego PNB: wymiana zużytego samochodu na nowy

 80. Co jest podstawową wadą wskaźnika PNB: nie uwzględnia wartości produkcji

 81. Efekty zanieczyszczania środowiska naturalnego i ich usuwanie mają następujący wpływ na PNB: nie jest to działalność produkcyjna; nie wchodzi w skład PNB

 82. Potencjalny PNB to PNB który może być wytworzony w warunkach: pełnego zatrudnienia

 83. Deflator PNB obliczany w oparciu o CPI jest stosowany do mierzenia stopnia w jakim: zmieniają się ceny dóbr wolnychWyszukiwarka

Podobne podstrony:
Test egzaminacyjny WE 2004 21 druk, EKONOMIA, Rok 1, Podstawy makroekonomii
2008-09. WE.Cwiczenia z Makroekonomii.30+15. Dzienne, EKONOMIA, Rok 1, Podstawy makroekonomii
PYTANIA NA PRiL, geodezja, rok III, Podstawy Rolnictwa i Leśnictwa
Odpowiedzi na pytania z egzaminu 1, Akademia Morska, 2 rok, Podstawy automatyki i robotyki, automaty
Farma -pytania na egzamin, Farmakologia 3 rok
Pytania na egz z Ekonomiki, OPRACOWANIE PYTAŃ NA EGZAMIN
Pytania na zaliczenie pp- ratownictwo, podstawy pielęgniarstwa
kzu2 pytania na egzamin, Mechatronika, 2 Rok
pytania mikro i makro, Ekonomia
pytania-zaliczenie, UMED Dietetyka, I Rok, Podstawy edukacji zdrowotnej
OPRACOWANE PYTANIA NA OBRONĘ Z EKONOMII SGH
Przykładowe pytania na egzamin w ekonomii, administracja semestr I, ekonomia
Brzuch i miednica - pytania na kolokwium praktyczne I, I rok - Stomatologia UMED '12, Anatomia, Brzu
Pytania na I kolosa z PNOMu rok 2011 2012, Materiały na studia, Polibuda, AiR Semestr I, Pnom, bonu
hdpp- pytania na egzamin, prawo I rok
Pytania na 2 semestr, studia, 3 rok, Patofizjologia, pytania, pytania testowe

więcej podobnych podstron