Sciągi na egzamin, IŚ Tokarzewski 27.06.2016, VI semestr COWiG, Podstawy Automatyki Procesów, WYKŁADY, Egzamin


Zestaw I

1) Urządzenia i przyrządy wchodzące w skład układów regulacji i ste­rowania, rozpatrywane pod kątem celowego oddziaływania na zachodzą­ce w nich procesy, nazywane są elementami lub członami automatyki. Informacji o zachodzącym w elemencie procesie dostarczają przebiegi zmian wielkości fizycznych dla niego charakterystycznych, noszących nazwę sygnałów. Schematycznie (blokowo) przedstawia się element w postaci prostokąta, a kreskami i strzałkami oznacza się tor i kierunek przekazywania sygnału.

0x01 graphic

Sygna­ły x1(t),...,x2(t), stanowiące zbiór wielkości wejściowych, repre­zentują oddziaływania na dany element innych elementów automatyki oraz środowiska. Sygnały y1 (t),..., y2(t) tworzą zbiór wielkości wyjś­ciowych, za których pośrednictwem dany element oddziałuje na inne elementy w układzie lub na środowisko. Kształt sygnałów wyjściowych zależy od sygnałów wejściowych i właściwości elementu.

Stosowane w automatyce metody opisu i analizy właściwości elemen­tów są ogólne, niezależne od natury fizycznej i funkcji tych elemen­tów w układzie. Opis matematyczny właściwości elementu, nazywany również jego modelem matematycznym, w ogólnym przypadku stanowi zbiór zależności wyrażających związki między wielkościami wejściowymi i wyjściowymi. Istnieją dwa podstawowe sposoby uzyskania opisu mate­matycznego elementów:

- analityczny, w którym zależności między sygnałami wejściowymi i wyjściowymi wyprowadza się z praw fizycznych rządzących przebiega­jącym w elemencie procesem,

- eksperymentalny, w którym związki te ustalane są na podstawie pomiarów wartości sygnałów wejściowych i wyjściowych.

Stosując metodę analityczną otrzymuje się opis matematyczny w . postaci układu równań różniczkowych, a na podstawie badań ekspery­mentalnych wyznaczany jest model elementu, będący zwykle zbiorem transmitancji. Wybór metody określania właściwości elementu w kon­kretnym przypadku zależy głównie od tego, w jakim stopniu aktualna wiedza teoretyczna pozwala na zbudowanie wystarczająco dokładnego modelu matematycznego, od posiadanej aparatury i technicznych moż­liwości przeprowadzenia badań. Zazwyczaj pierwszy etap określenia właściwości elementu stanowi zbudowanie jego modelu na drodze ana­litycznej. Model taki wymaga weryfikacji eksperymentalnej, w której sprawdzona jest zgodność modelu teoretycznego z rzeczywistością, ewentualnie określone są warunki w jakich ta zgodność występuje. Ba­dania eksperymentalne są więc niezbędną częścią składową prac nad stworzeniem wiarygodnego opisu matematycznego elementu.

Na podstawie badań eksperymentalnych dokonywana jest ocena dzia­łania poszczególnych egzemplarzy elementów służących realizacji ste­rowania procesami - przetworników pomiarowych, regulatorów, elemen­tów wykonawczych, nazywanych ogólnie elementami funkcjonalnymi.

Opis matematyczny elementu w_ metodzie eksperymentalnej uzyskuje się na podstawie pomiarów wielkości wejściowych i wyjściowych w sta­nach ustalonych (statycznych) i nieustalonych (dynamicznych). Ponie­waż statyczne i dynamiczne właściwości elementu są w zasadzie od siebie niezależne, a badanie ich wymaga innej aparatury pomiarowej, zagadnienia te omówiono oddzielnie.

2) Transmitancja operatorowa

Transmitancja operatorową G(s) elementu lub układu nazywamy stosunek transformaty Laplace'a wielkości wyjściowej y (s) do transformaty wielkości wejściowej x(s) przy zerowych warunkach początkowych. Opisuje związki w elementach automatyki.

0x01 graphic

Transformując równanie różniczkowe

0x01 graphic

opisujące własności elementu lub układu liniowego otrzymamy

0x01 graphic

ogólna zatem postać transmitancji operatorowej będzie ilorazem dwóch wielo­mianów zmiennej zespolonej s

0x01 graphic
przy czym n > m.

Transmitancję tę zapisuje się często w postaci

0x01 graphic

Ponieważ transmitancja operatorowa (krócej: transmitancja) opisuje własności elementu lub układu liniowego w sposób równie kompletny jak rów­nanie różniczkowe (jest równoważna równaniu różniczkowemu), przyjęto wpi­sywać ją wewnątrz prostokątów przedstawiających poszczególne elementy na schematach blokowych układów automatyki.

6) CAŁKOWE KRYTERIA JAKOŚCI

Całkowe kryteria jakości pozwalają na ocenę zarówno jakości sta­tycznej jak i dynamicznej układu. Miarą jakości jest w tym przypadku pole powierzchni zawarte pod krzywą odchyłki regulacji. Przy czym nie jest ważny rodzaj wymuszenia jakie spowodowało ten przebieg. Za miarę jakości regulacji przyjmuje się wartość całki; im ona jest mniejsza, tym jakość jest lepsza; wówczas otrzymuje się najmniejsze odchylenia dynamiczne oraz szybkie zanikania przebiegów przejścio­wych.

Najczęściej są stosowane kryteria całkowe określone następującymi wzorami:

0x01 graphic
0x01 graphic
Kryterium według całki z odchylenia w czasie jest stosowane w przypadku, gdy przebieg przejściowy e(t) odbywa się aperiodycznie, a więc bez przeregulowania. Spełnienie warunku min I1 od­powiada minimalnej wartości czasu regulacji min tr. W przypadku gdy przebieg jest oscylacyjny, stosuje się dwa pozostałe kryteria i wte­dy otrzymany wynik jest sumą odpowiednich pól dodatnich i ujemnych. Spełnienie warunku min I2 odpowiada przebiegowi oscyla­cyjnemu z przeregulowaniem K.= 45%. Kryterium według całki I3 jest stosowane również dla przebiegów oscylacyjnych.

0x01 graphic
0x01 graphic

w przypadku przebiegów z odchyłką statyczną kryteria całkowe określone są następującymi wzorami:

0x01 graphic
0x01 graphic

Opracowane zostały metody doboru parametrów nastaw regulatorów; zapewniają, one osiąganie minimum określonego całkowego kryterium jakości.

ZASADY NASTAWIANIA REGULATORÓW

Po dobraniu rodzaju regulatora, zależnie od wymagań dotyczących jakości statycznej i dynamicznej, należy dokonać doboru parametrów jego nastaw. W przypadku regulatora PID należy określić:

- zakres proporcjonalności Xp ,

- czas akcji całkującej Ti,

- czas akcji różniczkującej Td.

Wartość tych nastaw zależy od wybranego kryterium jakości, przy czym powinny one zapewnić jego ekstremum.

Istnieje kilka metod określania nastaw optymalnych, zależnie od posiadanych informacji dotyczących układu regulacji.

W przypadku gdy nie ma żadnych danych dotyczących właściwości obiektu regulacji, stosuje się pewne metody przybliżone; do nich można zaliczyć metody doświadczalne opracowane przez Zieglera i Nicholsa. Dotyczą one regulatorów PID.Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
Automaty pytania (1), IŚ Tokarzewski 27.06.2016, VI semestr COWiG, Podstawy Automatyki Procesów, WYK
pytania teoria, IŚ Tokarzewski 27.06.2016, VI semestr COWiG, Podstawy Automatyki Procesów, KOLOKWIUM
Sprzężenie zwrotne, IŚ Tokarzewski 27.06.2016, VI semestr COWiG, Podstawy Automatyki Procesów, Reszt
Automaty pytania, IŚ Tokarzewski 27.06.2016, VI semestr COWiG, Podstawy Automatyki Procesów, Reszta,
automaty czlony, IŚ Tokarzewski 27.06.2016, VI semestr COWiG, Podstawy Automatyki Procesów, Reszta,
Nieścior, IŚ Tokarzewski 27.06.2016, VI semestr COWiG, Źródła ciepła, Wykłady, zródła wykłady
Wyklad IV fluid, IŚ Tokarzewski 27.06.2016, VI semestr COWiG, Źródła ciepła, Wykłady, zródła wykłady
Rysunek1, IŚ Tokarzewski 27.06.2016, VI semestr COWiG, Źródła ciepła, Wykłady, zródła wykłady
Wyklad Va Turbiny Gazowe, IŚ Tokarzewski 27.06.2016, VI semestr COWiG, Źródła ciepła, Wykłady, zródł
Mój, IŚ Tokarzewski 27.06.2016, VI semestr COWiG, Sieci Ciepłownicze, Projekt, Projekt
Wykład1c, IŚ Tokarzewski 27.06.2016, VI semestr COWiG, Źródła ciepła, Wykłady, zródła wykłady
Wzor opisu do projektu - sem 6 a, IŚ Tokarzewski 27.06.2016, VI semestr COWiG, Komputerowe Wspomagan
Pytania z I kolosaw, IŚ Tokarzewski 27.06.2016, VI semestr COWiG, Sieci Ciepłownicze, Ćwiczenia, Kol
2014.11.12 stowarzyszenie i fundacja, IŚ Tokarzewski 27.06.2016, III semestr, Hes (Podstawy prawodaw
Wykład 3C, IŚ Tokarzewski 27.06.2016, VI semestr COWiG, Źródła ciepła, Wykłady, zródła wykłady
Wykład Icz.2, IŚ Tokarzewski 27.06.2016, VI semestr COWiG, Źródła ciepła, Wykłady, zródła wykłady
Vb Turbiny Gazowe materiały, IŚ Tokarzewski 27.06.2016, VI semestr COWiG, Źródła ciepła, Wykłady, zr
Wzor opisu do projektu - sem 6, IŚ Tokarzewski 27.06.2016, VI semestr COWiG, Komputerowe Wspomaganie

więcej podobnych podstron