KOLO 2 2010, LEKARSKO-DENTYSTYCZNY GUMED, II ROK, FIZJOLOGIA, Giełdy, Koło 2

Pobierz dokument
kolo.2.2010.lekarsko.dentystyczny.gumed.ii.rok.doc
Rozmiar 54 KB

KOLO 2:

1.wskaż twierdzenie prawdziwe:
A. naczynia mozgowe kurczą się pod wpływem zwiekszonej prężności CO2
B. nerkowy przeplyw krwi wynosi od 5-10% objętości minutowej serca
C. naczynia płucne kurczą się m.in. pod wpływem lokalnej hipoksji
D. komponent naczyniowy odruchu z chemoreceptorów polega na rozszerzeniu wszystkich naczyń krwionośnych,a zwłaszcza naczyń szkieletowych
E. wszystkie w/w odp sa prawdziwe

2. Wskaż ten element układu przewodzącego serca w którym prędkość przewodzenia pobudzenia jest najmniejsza:
A. pęczki międzywęzłowe w przedsionkach
B. węzeł zatokowo-przedsionkowy
C. węzeł przedsionkowo-komorowy
D. pęczek Hissa
E. miocyty układu przewodzącego komór

3. Okresowi szybkiej repolaryzacji mięśnia komór w zapisie EKG odpowiada:
A.odstęp ST
B. załamek T
C. odstęp QT
D. odcinek ST
E. załamek P

4. Prawo serca Franka-Starlinga mowi ze:
A. siła skurczu mięśni komór jest wprost proporcjonalna do końcowo-rozkurczowego rozciągnięcia włókien mięśniowych
B. siła skurczu mięśnia komór jest wprost proporcjonalna do częstości akcji serca
C.objętość minutowa serca jest iloczynem objętości wyrzutowej i częstości skurczów na minutę
D. średnie ciśnienie tętnicze jest odwrotnie proporcjonalne do lepkości krwi krążącej
E. żadna z w/w odp nie jest prawdziwa

5. Zablokowanie receptorów B1 adrenergicznych w sercu powoduje:

 1. Efekt chronotropowy dodatni

 2. Zwolnienie akcji serca

 3. Zwiększenie zużycie tlenu przez mięsień sercowy

 4. Efekt inotropowy dodatni

 5. Przyspieszenie prędkości przewodzenia stanu czynnego w układzie bodźcoprzewodzącym serca

6.Przepływ krwi w danym obszarze naczyniowym:

A. wzrośnie gdy zwiększy się gradient ciśnienia między częścią tętniczą a żylną naczyń

B. zmniejszy się gdy skurczą się tętniczki oporowe

C. zmniejszy się gdy zmniejszy się napięcie mięśniowe ściany naczynia

D. Wszystkie OK.

E. Prawdziwe tylko A i B

7. Średni czas trwania zespołu QRS wynosi:

A. 800ms

B.280ms

C. 120ms

D. 90ms

E. 40ms


8.Który z poniższych związkow kurczy naczynia krwionośne:
A. bradykinia
B.histamina
C.mleczany
D. serotonina
E. dwutlenek węgla

9. Największa szybkość przenoszenia depolaryzacji występuje w:
A. mięśniu przedsionków
B. pęczkach międzywęzłowych
C. mięśniu komór
D. węźle przedsionkowo-komorowym
E. węźle zatokowo-przedsionkowym

10. W warunkach spoczynkowych obszar o największym minutowym przepływie krwi to: 
A. wątroba
B.mięśnie szkieletowe
C. nerki
D. płuca
E. mózg

11. Frakcja wyrzutowa:
A. określa objętość krwi wyrzuconą z komory podczas pojedynczego skurczu
B. jest to stosunek objętości minutowej do wielkości powrotu żylnego
C. jest to wyrażony w procentach (lub wartością ułamka dziesiętnego) iloraz objętości wyrzutowej i objętości późnorozkurczowej komory
D. zmniejsza się w wyniku pobudzenia receptorów beta 1 - adrenergicznych
E. żadna z w/w odp nie jest prawdziwa

12. Który z poniższych efektów nie jest właściwy dla wazopresyny:
A. nasilenie resorpcji zwrotnej wody w nerkach
B. wzrost objętości krwi krążącej
C. wzrost napięcia mięśniówki gładkiej naczyń
D. zwiększenie siły skurczu serca
E. podwyższenie ciśnienia tętniczego

13. Zahamowanie pompy sodowo-potasowej w sercu prowadzi do:
A. zmniejszenia gradientu chemicznego dla jonów Na
B. osłabienia aktywności wymiennika Na-Ca
C. wzrost stężenia jonów Ca w kardiomiocytach
D. wszystkie w/w odp sa prawdziwe
E. prawdziwa jest odp B i C

14.Oś elektryczną serca wyznacza się na podstawie:
A. amplitudy załamka P
B. amplitudy zespołu QRS
C. odstępu R-R
D. odstępu PQ
E. prawdziwa jest odp A i B

15. Wskaż odpowiedź prawdziwą o krążeniu mózgowym: ?

 1. Naczynia mózgowe posiadają unerwienie współczulne i przywspółczulne

 2. Naczynia mózgowe rozszerzają się pod wpływem obniżonej prężności CO2

 3. Wzrost ciśnienia śródczaszkowego zmniejsza przepływ krwi przez mózgowie

 4. Wszystkie OK.

 5. Prawdziwe tylko A i C

16.Które z poniższych struktur nie mają unerwienia współczulnego:

A. Żyły

B. Mięsień komór serca

C. Węzeł zatokowo-przedsionkowy

D. Naczynia włosowate

E. Naczynia krwionośne w mięśniach


17. Które składowe EKG trwają najdłużej:

 1. Odcinek ST

 2. Zespół QRS

 3. Odstęp QT

 4. Odstęp RR

 5. Odstęp PQ

18. Zwiększone wypełnienie komór krwią przed skurczem powoduje że:

A. Zwiększa się objętość wyrzutowa

B. Zwiększa się obciążenie wstępne serca

C. Zwiększa się frakcja wyrzutowa

D. Wszystkie w/w odpowiedzi są prawdziwe

E. Prawdziwa jest odp A i B


19. W warunkach fizjologicznych przewodzenie stanu czynnego między przedsionkami a komorami odbywa się przez:
A. przedni pęczek międzywęzłowy (Bachmana)
B. pęczek przedsionkowo-komorowy
C. miocyty układu przewodzącego komór (purkiniego)
D. wszystkie w/w struktury
E. żadna z wymienionych struktur

20. O zatokowym pochodzeniu rytmu serca świadczy:
A. częstość akcji serca w granicach 70-120/min
B. obniżenie odcinka ST
C. obecność załamka P przed każdym zespołem depolaryzacji komór
D. dodatni załamek T
E. głęboki załamek Q

21. Krytyczne ciśnienie zamknięcia:
A. jest to ciśnienie panujące w układzie krążenia po zatrzymaniu czynności serca
B. jest niższe w naczyniach o dużym napięciu neurogennym
C. przeciętna wartość tego ciśnienia wynosi ok. 20mmHg
D. wszystkie w/w odp sa prawdziwe
E. prawdziwa odp A i B

22. Spośród poniższych parametrów wybierz ten, którego zmiana wywiera największy wpływ na wielkość przepływu krwi w naczyniu krwionośnym:
A. ciśnienie napędowe w danym naczyniu
B. długość naczynia
C. promień naczynia
D. lepkość krwi
E. grubość ściany naczynia
C albo D !!


23. Podczas nurkowania dochodzi do:
A. bradykardii
B. zwiększenia przepływu krwi przez mięśnie szkieletowe i trzewia
C. zmniejszenia przepływu mózgowego
D. zmniejszenia przepływu wieńcowego
E. wszystkie w/w odp sa prawdziwe

24. Zwiększone rozciąganie przedsionków (np. infuzją dożylną) powoduje:
A. odruchowe zwiększenie uwalniania wazopresyny
B. odruchowy wzrost częstości akcji serca
C. odruchową bradykardię na drodze odruchu Bezolda- Jarischa
D. prawdziwa odp A i B
E. prawdziwa odp B i C

25. Największa część objętości krwi krążącej znajduje się w :
A. sercu
B. naczyniach tętniczych krążenia dużego
C. naczyniach włosowatych krążenia dużego
D. naczyniach żylnych krążenia dużego
E. naczyniach krążenia płucnego

26. Czas trwania potencjału czynnościowego kardiomiocytów:
A. wynosi 300ms 370ms
B. jest równy odstępowi RR elektrokardiogramu
C. odpowiada długości odcinka PQ elektrokardiogramu
D. jest proporcjonalny do amplitudy zespołu QRS
E. trwa tak długo jak faza skurczu izowolumetrycznego

27. Przepływ krwi:
A. w warunkach prawidłowych jest laminarny
B. fizjologicznie nie wywołuje zjawisk osłuchowych nad naczyniami tętniczymi
C. w aorcie jest fazowy
D. wszystkie powyższe odp sa prawdziwe
E. prawdziwa jest odp A i B

28. Względnie długa faza 2 (plateau) potencjału czynnościowego kardiomiocytów komór jest spowodowany:
A. opóźnionym i przedłużonym otwarciem kanałów sodowych
B. gwałtownym zamknięciem kanałów sodowych
C. wypływem z komórki jonów chlorkowych
D. napływem do komórki jonów wapniowych z jednoczesnym wypływem z komórki jonow potasowych
E. żadne z w/w zjawisk

29. Pobudzenie baroreceptorów łuku aorty i tętnic szyjnych spowodowane ich rozciągnieciem prowadzi do:
A. odruchowej bradykardii
B. odruchowej tachykardii
C. wzmożonego uwalniania adrenaliny z rdzenia nadnerczy ?
D. zwiększenia aktywności układu renina -angiotensyna II
E. prawdziwa jest odpowiedz A i C

30. Angiotensyna i wazopresyna wykazują silne działanie naczyniozwężające PONIEWAŻ hamują uwalnianie tlenku azotu ze śródbłonka naczyń P/?

31. W prawidłowym zapisie EKG amplituda załamków zespołu QRS jest wyższa niż amplituda załamka P, PONIEWAŻ załamek P poprzedza występowanie zespołu QRS. P/Pbz

32. Kardiomiocyty mięśnia lewej komory serca są bardziej narażone na niedokrwienie niż kardiomiocyty prawej komory PONIEWAŻ w końcowym okresie skurczu izowolumetrycznego oraz na początku okresu wyrzutu przepływ krwi w lewej tętnicy wieńcowej obniża się prawie do zera.

33. W czasie skurczu izowolumetrycznego w lewej tętnicy wieńcowej dochodzi do wstecznego przepływu krwi, PONIEWAŻ ciśnienie śródścienne w mięśniu lewej komory przewyższa ciśnienie w aorcie.

PPzw

34. Napięcie sprężyste ściany naczynia włosowatego jest mniejsze niż aorty PONIEWAŻ promień naczynia włosowatego jest mniejszy niż aorty. P/Pbz

35. Prędkość przepływu krwi przez kapilary jest najmniejszy PONIEWAŹ naczynia włosowate mają największe sumaryczne pole przekroju. PP Zw

36. Częstość skurczów komór serca jest większa niż przedsionków PONIEWAŻ potencjał czynnościowy kardiomiocytów komór trwa dłużej niż przedsionków. FP

37. Ciśnienie tętnicze w czasie rozkurczu serca nie obniża się do zera PONIEWAŻ ściany zbiornika tętniczego wykazują się dużą podatnością. FF

38. Podczas rozkurczu izowolumetrycznego objętość komór wzrasta proporcjonalnie do spadku ciśnienia PONIEWAŻ w fazie rozkurczu izotonicznego ciśnienie w komorach utrzymuje się na poziomie rozkurczowego cisnienia tetniczego. PF

39. Serce izolowane zmniejszy częstość skurczów pod wpływem acetylocholiny PONIEWAŻ pierwsza przewiązka staniusa blokuje przewodzenie impulsów z węzła zatokowo-pzredsionkowego do komór. PPzw

40. Węzeł zatokowo-przedsionkowy narzuca swój rytm całemu sercu PONIEWAŻ powolna spoczynkowa depolaryzacja przebiega najszybciej w komórkach węzła zatokowo-przedsionkowego. PPZW

41. Które z powyższych twierdzeń jest prawdziwe:
1. maksimum przepływu wieńcowego przypada na fazę szybkiego wyrzutu
2. największy przepływ przez naczynia wieńcowe zachodzi w fazie rozkurczu
3. mięsień sercowy zużywa ok. 10% zapotrzebowania organizmu na tlen
4. wielkość przepływu wieńcowego zmniejsza się pod wpływem wazopresyny

42. Średnie ciśnienie tętnicze (MAP):
1. oblicza się dodając do ciśnienia rozkurczowego 1/3 wartości ciśnienia tętna
2. maleje w kierunku na obwód
3. w końcowych tętniczkach wynosi ok. 25mmHg
4. to różnica między ciśnieniem skurczowym a ciśnieniem rozkurczowym

43. Objętość wyrzutowa:
1. jest to ilość krwi wtłaczanej przez jedna z Komor serca do odpowiedniego zbiornika tetniczego
2. wynosi ok. 75ml
3. pozwala razem z objętością poźnorozkurczową na ocene tzw frakcji wyrzutowej
4. jest odwrotnie proporcjonalna do objętości późnorozkurczowej Komor44. Zbiornik tętniczy charakteryzuje się:
1. niska pojemnością krwi
2. wysokim ciśnieniem 
3. dużym oporem przepływu
4. występowaniem fali tętna

45. Przepływ krwi z zbiorniku tętniczym duzym:
1. jest zgodny z gradientem ciśnienia: serce- naczynia włosowate
2. jest wymuszony przez gradient prędkości przepływu : aorta-naczynia włosowate
3. w aorcie zmniejsza się do zera w czasie rozkurczu serca
4. jest rowny prędkości rozchodzenia się fali tetna

46. Wskaźnik sercowy:
1. jeśli wielkościa charakteryzujaca się podatnością rozkurczową serca
2. opisuje korelację objętości wyrzutowej i powierzchni ciała
3. jeśli to iloczyn objętości minutowej i powierzchni ciała
4. wynosi ok. 3.2 L/min/m2

47. Wskaż twierdzenie prawdziwe:
1. autoregulacja przepływu krwi w naczyniach krwionośnych ma na celu utrzymanie stałego ciśnienia napędowego
2. bezpośrednio po pionizacji zwieksza się powrót żylny
3. w większości obszarów krążenia rozkurcz naczyń jest wynikiem pobudzenia przywspółczulnych włókien cholinergicznych
4. dużą rezerwą przepływu charakteryzują się naczynia mięśni szkieletowych ?

48. Wskaż prawdziwe twierdzenie:
1. W pewnych granicach ciśnienia tętniczego (50-150mmHg) przepływ krwi przez nerki kest wprost proporcjonalny do wysokości ciśnienia 
2. objętość późnorozkurczowa krwi stanowi tzw. Obciążenie wstępne serca
3. bariera krew-mózg chroni tkanke mozgowa przed przenikaniem do niej dwutlenku węgla z krwi
4. w spoczynku przez wątrobę przepływa ok. 1.5L krwi

49. ciśnienie tętnicze skurczowe:
1. zwiększa się z wiekiem
2. zwieksza się gdy wzrasta objętość minutowa serca
3. można zmierzyc metoda Riva-Rocci
4. zależy głównie od oporu naczyn obwodowych

50. Załamek P:
1. odzwierciedla depolaryzację węzła zatokowo-predsionkowego i pęczkow międzywęzłowych
2. jest ujemny w odprowadzeniu aVR
3. odzwierciedla skurcz mięśniówki przedsionkow serca
4. w prawidłowym EKG poprzedza zespół QRS


Pobierz dokument
kolo.2.2010.lekarsko.dentystyczny.gumed.ii.rok.doc
Rozmiar 54 KB

Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
koło 2, LEKARSKO-DENTYSTYCZNY GUMED, II ROK, FIZJOLOGIA, Giełdy, Koło 2
endooooo, LEKARSKO-DENTYSTYCZNY GUMED, II ROK, ENDODONCJA, Giełdy
endodoncja(2), LEKARSKO-DENTYSTYCZNY GUMED, II ROK, ENDODONCJA, Giełdy
endogieldy, LEKARSKO-DENTYSTYCZNY GUMED, II ROK, ENDODONCJA, Giełdy
WEJSCIOWKI Z MIKROBIOLOGII OGOLNEJ, LEKARSKO-DENTYSTYCZNY GUMED, II ROK, MIKROBIOLOGIA I MJU
Egzamin MJU 2006 2007 - odpowiedzi, LEKARSKO-DENTYSTYCZNY GUMED, II ROK, MIKROBIOLOGIA I MJU
pyt z 2 wej mikro, LEKARSKO-DENTYSTYCZNY GUMED, II ROK, MIKROBIOLOGIA I MJU
ZALICZENIE Z PSYCHOLOGII Elektro 2008, LEKARSKO-DENTYSTYCZNY GUMED, II ROK, PSYCHOLOGIA
mikro - cw 5- notatki, LEKARSKO-DENTYSTYCZNY GUMED, II ROK, MIKROBIOLOGIA I MJU
WEJSCIOWKI Z MIKROBIOLOGII OGOLNEJ, LEKARSKO-DENTYSTYCZNY GUMED, II ROK, MIKROBIOLOGIA I MJU
kilka pytan z patomorfy, LEKARSKO-DENTYSTYCZNY GUMED, III ROK, Patomorfologia, giełdy
pato 1, LEKARSKO-DENTYSTYCZNY GUMED, III ROK, Patomorfologia, giełdy

więcej podobnych podstron