endogieldy, LEKARSKO-DENTYSTYCZNY GUMED, II ROK, ENDODONCJA, Giełdy


1.Czym grozi pozostawienie części sklepienia komory? (z zajęć)

-zły wgląd w dno komory i dostępność dla narzędzi

-przebarwienie spowodowane rozpadem pozostawionej miazgi

-złe wypłukanie uszczelniacza z komory i przebarwienia

-infekcja tkanek okołowierzchołkowych

2.Korzyści z płukania kanałów

Stosuje się w tym celu środki o właściwościach przeciwbakteryjnych, litycznych w stosunku do subst. org. oraz zmiękczające zębinę.

-ułatwia to i skraca czas opracowania mechanicznego

-usuwa martwicze masy z miejsc niedostępnych dla narzędzi (odgałęzienia boczne, kanały dodatkowe, kanaliki zębinowe)

-tworzy poślizg dla narzędzi i zapobiega ich zaklinowaniu w kanale i złamaniu

-dezynfekuje kanał (ewentualne przepchnięcie zakażonego materiału staje się wtedy mniej niebezpieczne)

-rozpuszcza subst. org. i usuwa je z kanału (zakażone resztki miazgi)

-może usuwać warstwę mazistą (umożliwia to dobre przyleganie brzeżne mat. wypełn.)

-usuwa wióry zębinowe (powstałe podczas opracowywania kanału) i zapobiega zaczopowaniu światła kanału

3.Środki do płukania kanałów

Cechy:działanie bakteriobójcze, rozpuszczanie subst. org. , usuwanie warstwy mazistej, niskie napięcie powierzchniowe, nie drażnienie tkanek okołowierzchołkowych.

Płukanie, strszykawką z igłą irygacyjną prostą lub zagiętą(najlepiej z otworem bocznym), maszynowe, ultradźwiękowe

a)podchloryn sodu

-antyseptyk

-0,5- 5,25%

-silnie rozpuszcza martwe tkanki

-drażni tk. Okołow.

-nie działa na subst. nieorg. Zębiny

-np. Clorox, Chloran, Chlorocid

b)woda utleniona

-bakteriobójcza

-ma małe działanie drażniące

-brak właść. litycznych

-tworząca się piana dobrze usuwa bakt., elementy martwej tkanki i wióry zębinowe

c)roztwór chlorcheksydyny

-0,2%

-sbakteriobójcza

-brak właść litycznych

d)chelatory tj. EDTA

-ułatwia opracowanie mechaniczne

-usuwanie w. Mazistej

-chemicznie poszerzają wąskie kanały (rozpuszczanie soli wapnia)

-brak właść litycznych i bakteriobójczych

-stwarza ryzyko perforacji kanału

e)nadtlenek mocznika

-bakteriobójczy

-właść lityczne

-nie drażni tj podchloryn sodu

-nie rozpuszcza zębiny

4. Co to jest Via falsa?

-kanał fałszywy, którego ujście znajduje się w innym miejscu niż anatomiczny otwór wierzchołkowy

-towarzyszy temu perforacja ściany korzenia

-powoduje to poważne powikłania

-wyróżnia się perforacje wewnątrz i zewnątrz zębodołowe

5.Co sprzyja perforacji korzenia

-mało elastyczne narzędzia

-zbyt durza siła nacisku

-preparaty rozmiękczające zębinę

-korzenie o cienkich ścianach

-korzenie silnie zakrzywione o nieregularnym przebiegu (należy używać pilników tj Safety Hoedstrem)

6.Co to są kanały boczne?

-odgałęzienia kanału gółwnego, nie posiadające ujścia komorowego

-mogą odgałęziać się w różnych miejscach

-przebiegają przez zębinę i cement i łączą się dodatkowymi otworami w ozębną (moą też kończyć się ślepo w zębinie)

-odmianą są pseudokanały, które odgałęziają się od kanału i po samodzielnym przebiegu na pewnym odcinku ponownie łączą się z kanałem głównym

7.Co to jest kanał dodatkowy?

-mają początek w komorze zęba i kończą się w ozębnej otworami dodatkowymi

-nie zawsze mają przebieg równoległy do kanału głównego

-mogą powstawać po zakończeniu rozwoju zęba np. w kanałach o przekroju biszkoptowatym (przez odkładanie się zębiny wtórnej fizjologicznej)

- odmianą są tzw. Kanały komorowo- ozębnowe- częste w zębach trzonowych w miejscu rozwidlenia się korzeni

8.Co to jest delta korzeniowa?

-utworzona jest z kanałów bocznych w wierzchołkowej części korzenia

-kanały mogą przebiegać przez cement oraz cement i zębinę

-kanały przebiegające przez sam cement powstają po uformowaniu zębiny w czasie nawarstwiania się cementu

-może utrudniać lub uniemożliwiać prawidłowe leczenie endodontyczne

-wypełniona jest tkanką miazgowo-ozębnową

9.Środki smarujące (poślizgowe, lubrykanty)

-zawierają glicerynę , niekiedy też EDTA i nadtlenek mocznika

-ułatwia opracowanie stwarzając poślizg dla narzędzi

-chroni to przed zaklinowaniem i złamaniem narzędzia w kanale

-postać żelu lub kremu

-zwykle dostępne w strzykawkach

-np. Glyda, Endogel, Gly-oxide

-wskazane przy kanałach niedrożnych (zobliterowanymi solami wapnia), wąskich, zakrzywionych

-obowiązkowo używa się ich przy narzędziach maszynowych

-po opracowaniu kanału muszą być dokładnie wyołukane (np. podchlorynem sodu)

10.Co to jest i jak usuwa się warstwę mazistą z kanału zębowego?

w.mazista:

-drobne cząsteczki zanieczyszczeń na pow. Zębiny

-są to elementy org i nieorg.

-opiłki zębiny, resztki tkanki miazgoweji włókana odontoblastów, drobnoustroje, cząstki metali (z narzędzi) oraz woda

-1-2 um grubości

-wnika w światło kanalików zębinowych nawet na głębokość 40um

-składa się z 2 warstw 1)powierzchowna -luźna, łatwo usuwalna 2)głęboka -zakotwiczona w kanalikach i trudna do usunięcia

Korzyści z jej usunięcia:

-lepsze odkażenie świateł kanalików zębinowych

-lepsza szczelność brzeżna wypełnienia

-zmniejszenie ryzyka reinfekcji

Usuwanie:

-najskuteczniej w dwóch etapach 1) przepłukanie EDTA lub 40% kwasem cytrynowym, 2)

przepłukanie 2,5% Na0Cl

-z wykorzystaniem ultradźwięków i roztworu NaOCl

11.Jakie są cele opracowania biomechanicznego?

a)usunięcie zainfekowanych resztek martwej miazgi i najbardziej zakażonych części zębiny przyległych bezpośrednio do mas zgorzelinowych

-zmniejsza to ilość DU

-odsłonięcie szerszego światła regularnych kanalików co pozwala na lepsze działanie środków odkażających

b)nadanie odp. rozmiaru i kształtu stożka co ułatwia wprowadzenie mat. wypełn. do kanału

c)wygładzenie ścian kanału i lepsze przyleganie materiałów (szczelność brzeżna)

12.Jakie znasz metody opracowania kanału i ja ki jest ich podział?

A)wg rodz. narzędzia: ręcvzne, maszynowe(z kątnicami redukcyjnymi lub specjalnymi kątnicami endodontycznymi), dźwiękowei ultradźwiękowe, laserowe

B)wg miejsca rozpoczęcia preparowania.

a)wierzchołkowo -koronowe (poczętek w części wierzchołkowej)

-tradycyjna

-step-back (wstecznego stopniowania)

b)koronowo-wierzchołkowe

-crown-down (postępującego stopniowania)

-crown-down pressureless

-crown down balanced force

-duble flared (podwójnego poszerzenia)

13.Jakie są ogólne zasady opracowania kanałów?

1)-zachowanie naturalnego przebiegu i kształtu kanału

-oszczędzanie zębiny przywierzchołkowej

-nadanie kształtu stożka

-opracowanie zgodnie z przebiegiem krzywizny kanału (doginanie narzędzi, pilniki giętkie, pilniki Safety-H)

2)-uformowanie stopnia w zębinie przy otworze fizjologicznym

3)-używanie narzędzi wykalibrowanych na długość roboczą kanału

4)-pierwsze narzędzie powinno być dobrane do średnicy kanału i stanowić punkt odniesienia dla kolejnych narzędzi

-stosowanie kolejno narzędzi o numer większych lub mniejszych (zależnie od wybranej metody)

5)-rozmiar poszerzenia zależy od morfologii i średnicy kanału przed leczeniem

-minimalna szerokość w części przyw. odpowiada narzędziu o numerze 25-30
6)-kanały zakażone- ze zgorzelinowym rozpadem miazgi należy opracowywać szerzej

7)-opracowywanie w środowisku wilgotnym

8)-urzywanie narzędzi jałowych

9)-narzędzia o nr 10 lub mniejszym używać jednorazowo (uniknięcie ryzyka złamania, dużo efektywniejsza praca)

15. Co to jest i jakie znasz metody pomiaru długości roboczej kanału?

dł. rob. -od otworu fizjologicznego do dowolnie obranego punktu referencyjnego

1)metody orientacyjne (niedokładne, służą jednak jako metody pomocnicze)

-nakłucie- aż do odczucia bólu przez pacjenta spowodowanego podrażnieniem ozębnej (igłą Millera, pilnikiem , poszerzaczem)

-sączkiem papierowym- po wcześniejszym osuszeniu kanału (pacjent czuje lekki bój, a wierzchołek sączka staje się wilgotny)

2)metody radiologiczne

-z użyciem narzędzia w kanale

-Bergera (żwiek pomiarowy przymocowany na zewnątrz kanału do szyjki zęba klamrą Hatcha)

-Besta (ćwiek na zewnątrz kanału, umocowany woskiem)

-Ingle'a

-Lenheima (klisza do zdjęć rtg z podziałką)

Przeciwskazania do tego rodzaju metod to: przebyta radioterapia, ciąża, silne odruchy wymiotne spowodowane koniecznością umieszczenia kliszy w JU

3)metody endometryczne

-endometry opornościowe

-endometry częstotliwościowe

16. wg lakich kryteriów ocenia się poprawność wypełnienia?

Cel wypełnienia:

-szczelne zamknięie kanału tzn. całkowita izolacja jego światła od otworu wierzchołkowego

-ochrona przed reinfekcją (drobnoustrojami w odgałęzieniach bocznych lub kanalikach zębinowych lub z mikroprzecieku z JU)

1)prawidłowe wypełnienie- do otworu fizjologicznego. Wg Barańskiej- Gachowskiej są pewne granice tolerancji:

2)złe wypełnienie:

-kanał niedopełniony (powstaje wtedy przestrzeń wypełniająca się płynem tkankowym, który może ulec zakażeniu

-przepchnięcie materiału wypełniającego

17.Jakie jest postępowanie w przypadku perforacji ścian kanału?

-stanowi to poważne powikłanie w leczeniu endodontyczny

-bardzo często stanowi przeciwskazanie do kontynuowania leczenia

-wyróżnia się perforacje zewnątrz i wewnątrz zębodołowe

-jeśli jest ono blisko komory można zamknąć ją glass-jonomerem , preparatami na bazie wodorotlenku wapnia lub chydroksyapatytów oraz prepartem Pro Root-MTA

-jeśli perforacja jest w 1/3 przywierzch. Części kanału mażna uratować ząb poprzez resekcję części korzenia

18.Jakie mogą być przyczyny przebarwień zębów?

1)przyczyny miejscowe:

-urazy zębów prowadzące do przerwania pęczka naczyniowo nerwowego i wylew krwi do jamy zęba (w wyniku rozkładu hemoglobiny tworzy się ciemny siarczek żelaza)

-zabieg ekstrypacji w znieczuleniu, podczas któredo krew może wniknąć w kanaliki zębinowe(Gachowska)

-obecno martwej miazgi w jamie zęba i rozkład mas zgorzelinowych

-lekkie urazy i zabiegi lecznicze prowadzące do powstania zębiny reparacyjnej (nieco ciemniejsze zabarwienie)

- materiały stosowane do odbudowy twardych tkanek zęba (tj. amalgamaty, wielokrotnie używany tlenek cynku z eugenolem, który powoduje żółto-brunatne zabarwienie)

-materiału do wypełniania kanałów tj: pasty rezorcynowo-formalinowe (różowo-czerwone przebarwienia), pasty jodoformowe (brunatne p.), pasty tlenkowo-cynkowo-eugenolowe (żółtobrunatne p.)

2)przyczyny ogolnoustrojowe

a)choroby tj. zwłóknienie torbielowate i niewydolność trzustki, przewlekłe choroby płuc, niewydolność innych gruczołów wydzielania wewnętrznego (brunatne, szaroczarne p.)

b)tetracyklina (używana w okrecie rozwoju zęba) -p. brunatne

c)fluoroza endemiczna -p. kredowo-białe, brunatne, czarne

19.Jakie są cechy idealnego materiału do wypełnień stałych?

-brak działania cytotoksycznego

-działanie przeciwbakteryjne

-łatwość wprowadzania mat. do kanału, przyczepność do zębiny, odpowiednia plastyczność i odpowiednio długi czas wiązania umożliwiające prawidłowe wypełnienie

-trwałe i szczelne wypełnienie (dobra adhezja do zębiny, nie uleganie resorpcji ze światła kanału- brak rozpuszczalności w płynach tkankowych)

-łatwość usuwania po stwardnieniu (w przypadku konieczności powtórnego wypełnienia)

-dobry kontrast w obrazie rtg

-jeśli materiał nie działa przeciwbakteryjnie powinien być łatwy do wyjaławiania

-brak działania hamującego procesy reperacyjne tkanek okołow. ,właściwości stymulujące odbudowę tkanek. okołow.

-brak działania mutagennego, karcinogennego

-nie wywoływanie reakcji immunologicznych i alergicznych

-nie przebarwianie twardych tkanek zęba

-brak skurczu w procesie wiązania, najlepiej jest gdy materiał wykazuje pęcznienie pod wpływem wilgoci w kanale

-po przepchnięciu mat. przez otwój fizj. Powinien on ulegać resorpcji

Żaden materiał nie wykazuje tych cech!

20.Materiały do wypwłnień tymczasowych (z zajęć)

-resorbują się w kanale,

-są łatwo usuwalne

-nie drażnią ozębnej

-wykazują działanie odontotropowe

-np. preparaty na bazie Ca(OH)2 nietwardniejące, ćwieki z Ca(OH)2 (tj. Calcium Hloroxide), ćwieki z chlorcheksydyną (Activpoint)

21.Co to jest mikroprzeciek?

-przedostanie się płynów, bakterii, cząstek lub jonów, a nawet powietrza między ubytek, a wypełnienie

-sprzyja to powstawaniu próchnicy wtórnej, przebarwień zęba oraz reinfekcjom

22.Jakie są cele chemicznego opracowania kanału?

23. Wymień metody wypełniania kanałów korzeniowych.

-m. jednego ćwieka

-m. kondensacji bocznej (zimnej lub ogrzanej gutaperki)

-kondensacja pionowa ciapłej gutaperki

-kondensacja termochemiczna

-m. wstrzykiwania gutaperki (m. termoplastyczna) systemami Thermaphil, Obtura II,

System B

-systemy próżniowego wypełniania jamy zęba

24.W których zębach występuje dno komory?

a)w szczęce:

-1 przedtrzonowiec

-1 trzonowiec

-2 trzonowiec

b)w żuchwie:

-1 trzonowiec

-2 trzonowiec

25.Na czym polega dewitalizacja miazgi. Wymień powikłania i ich przyczyny

Środki dewitalizujące: zawierają paraformaldehyd, mają postać maści lub past (Parapasta, Depulpin)

Proces: zachodzina zasadzie mechanizmu koagulacji białek pod wpływem uwalnianego paraformaldehydu co prowadzi do denaturacji i w końcu do utraty ich życiowych funkcj,

-jest to proces nieodwracalny

-paraformaldehyd mumifikuje tez miazgę i wytwarza tzw linię demarkacyjną na geanicy z ozębną

Zakładanie: bezpośrednio na obnażoną miazgę, przykryć tamponem z waty i założyć szczelny opatrunek z fleczeru (zakładać w dwuch warstwach: 1-zarobionej rzadko, 2 bardzo gęstej), fleczer zakładać bez ucisku na ścianę dokomorową

Na przebieg procesów potrzebny jest czas ok. 1-2 tygodni. Ok. 1 tydz. w zębach jednokorzeniowych i ok. 2 tyg. w zębach wielokorzeniowych

Powikłania:

-bóle następcze, wynikające z samego działania pasty z paraformaldehydem, często przyczyną jest zbyt mocny ucisk tamponu z waty na założony preparat

-przesączanie na przyzębie brzeżne, może doprowadzić do martwicy dziąsła, spowodowane nieprawidłowym i nieszczelnym założeniem opatrunku

-podrażnienie lub zapalenie tk. okołow. , zpowodu użycia zbyt dużej ilości preparatu dewit.

-uszkodzenie tkanki miazgowo-ozębnowej, która traci właściwości metaplastyczne i nie wytwarza twardej blizny zamykającej otwór wierzchołkowy (zapory dla bodźców patogennych)

26.Polip miazgi, objawy kliniczne zmiany morfologiczne, metody leczenia.

1)zmiany morfologiczne

-polip miazgi należy do pulpopatii nieodwracalnych

-miazga nie obumiera, ale zaczyna proliferować

-powstaje rozrost ziarniny z dużą ilością młodych naczyń i z komory zęba wyłania się polp miazgi

-powstają nacieki zapalneskładające się z: limfocytów, makrofagów, i kom. plazmatycznych, i tucznych

-powierzchnia polipa jest zwykle pokryta nabłonkiem przeszczepionym z błony śluzowej JU.

-po pewnym czasie pojawiają się ogniska martwicy i miazga obumiera

2)objawy kliniczne

  1. w badaniu podmiotowym:

-brak dolegliwości bólowych

- lub długotrwałe bóle o dużym nasileniu

  1. w badaniu przedmiotowym:

-widoczny ubytek wypełniony polipem wyrastajacym z zęba

-miazga wykazuje osłabioną lub zwiększoną wrażliwość

-reakcja na opukiwanie (-) lub (+)

3)leczenie: usunięcie polipa, ekstrypacja miazgi w znieczuleniu

27.Podaj schemat postępowania w przypadku pomiaru długości kanału za pomocą endometru

1)podłączenie elektrod:

-bierna na błonę śluzową pacjenta (zwykle na wargę)

-czynna zaciąnięta na narzędziu (np. K-file z ogranicznikiem) umieszczonym w kanale

2)Włączenie endometru (niektóre modele należy przed użyciem wykalibrować)

3)określenie punktu referencyjnego

4)powoli przesuwamy pilnik w kierunku wierzchołka korzenia i obserwowanie wskaźnika endometru

5) sygnalizacja osiągnięcia otworu fizjologicznego przez urządzenie

6) przesunięcie ogranicznika na narzędziu do punktu referencyjnego, wyjęcie narzędzia z kanału i wyłączenie endometru

Co to dewitalizacja

Polip miazgi

Przydatnośc RTG w endoWyszukiwarka

Podobne podstrony:
endooooo, LEKARSKO-DENTYSTYCZNY GUMED, II ROK, ENDODONCJA, Giełdy
endodoncja(2), LEKARSKO-DENTYSTYCZNY GUMED, II ROK, ENDODONCJA, Giełdy
koło 2, LEKARSKO-DENTYSTYCZNY GUMED, II ROK, FIZJOLOGIA, Giełdy, Koło 2
KOLO 2 2010, LEKARSKO-DENTYSTYCZNY GUMED, II ROK, FIZJOLOGIA, Giełdy, Koło 2
WEJSCIOWKI Z MIKROBIOLOGII OGOLNEJ, LEKARSKO-DENTYSTYCZNY GUMED, II ROK, MIKROBIOLOGIA I MJU
Egzamin MJU 2006 2007 - odpowiedzi, LEKARSKO-DENTYSTYCZNY GUMED, II ROK, MIKROBIOLOGIA I MJU
pyt z 2 wej mikro, LEKARSKO-DENTYSTYCZNY GUMED, II ROK, MIKROBIOLOGIA I MJU
ZALICZENIE Z PSYCHOLOGII Elektro 2008, LEKARSKO-DENTYSTYCZNY GUMED, II ROK, PSYCHOLOGIA
mikro - cw 5- notatki, LEKARSKO-DENTYSTYCZNY GUMED, II ROK, MIKROBIOLOGIA I MJU
kilka pytan z patomorfy, LEKARSKO-DENTYSTYCZNY GUMED, III ROK, Patomorfologia, giełdy
pato 1, LEKARSKO-DENTYSTYCZNY GUMED, III ROK, Patomorfologia, giełdy
WEJSCIOWKI Z MIKROBIOLOGII OGOLNEJ, LEKARSKO-DENTYSTYCZNY GUMED, II ROK, MIKROBIOLOGIA I MJU

więcej podobnych podstron