Procesy aluwialne, Studia, UTP Ochrona środowiska, I rok, Semestr II, Geologia


Procesy aluwialne- osad rzeczny powstający w skutek erozji rzecznej. Procesy deluwialne- wymywanie osadów ze stromych wzniesień i odłożenie u ich podnóży stoków. Abrazja- proces niszczenia stromego brzegu w skutek przyboju, czyli wahadłowemu ruchowi wody w stronę brzegu, wywołanego załamywaniem się fali na płytkiej wodzie przybrzeżnej w skutek czego powstaje nisza abrazyjna( zagłębienie u podstawy klifu).Procesy eoliczne- rzeźbotwórcza działalność wiatru. Zależy od: rodzaju podłoża, siły i kierunku wiatru, klimatu, rodzaju działalności człowieka. Transport przez: toczenie, suspresje, saltacje. Deflacja- wywiewanie drobnego mat skalnego przez wiatr. Korazja- mechaniczne niszczenie skał powstałe w skutek uderzeń ziarenek piasku. Akumulacyjna działalność wiatru: wydmy, barchany, pokrywy lessowe. Działalność lodowca: transportuje mat skalny, eroduje pow. Ziemi, akumuluje mat w innych miejscach. Formy polodowcowe: moreny: boczne czołowe, denne, sandry, kemy, ozy, jeziora, głazy narzutowe. Zlodowacenia w Polsce: zlodowacenie południowo-polskie ok. 500 tys lat temu, objęło prawie cały obszar Polski, środkowopolskie, północnopolski- objęło północną część Polski. Skały macierzyste: piaski luźne i gliniaste, gliny, iły, lessy i utwory lessowe, skały wapienne, skały masywne, osady org i min-ogr, sandryWyszukiwarka

Podobne podstrony:
Na terenie Polski występują następujące procesy glebotwórcze, Studia, UTP Ochrona środowiska, I rok,
Postacie wody w glebie, Studia, UTP Ochrona środowiska, I rok, Semestr II, Geologia
Budowa wnętrza Ziemi, Studia, UTP Ochrona środowiska, I rok, Semestr II, Geologia
Frakcja granulometryczna to zbiór ziaren o średnicach, Studia, UTP Ochrona środowiska, I rok, Semest
geologia2kolo, Studia, UTP Ochrona środowiska, I rok, Semestr II, Geologia
Podział analityki, Studia, UTP Ochrona środowiska, I rok, Semestr II, Geologia
Ăwiczenie 5pojemnoÂc(2), Studia, UTP Ochrona środowiska, I rok, Semestr II, Geologia
Poziomy główne, Studia, UTP Ochrona środowiska, I rok, Semestr II, Geologia
Skład granulometryczny, Studia, UTP Ochrona środowiska, I rok, Semestr II, Geologia
Formy nawozów wapniowych, Studia, UTP Ochrona środowiska, I rok, Semestr II, Geologia
Podział i opis typów struktur glebowych, Studia, UTP Ochrona środowiska, I rok, Semestr II, Geologia
Czynniki wpływające na zmiany ruchliwości metali ciężkich w glebach, Studia, UTP Ochrona środowiska,
gleboznawstwo, Studia, UTP Ochrona środowiska, I rok, Semestr II, Geologia
Sorpcja w glebie, Studia, UTP Ochrona środowiska, I rok, Semestr II, Geologia
sciaga wyklady geologia1, Studia, UTP Ochrona środowiska, I rok, Semestr II, Geologia
Dział, Studia, UTP Ochrona środowiska, I rok, Semestr II, Geologia
Postacie wody w glebie, Studia, UTP Ochrona środowiska, I rok, Semestr II, Geologia
Budowa wnętrza Ziemi, Studia, UTP Ochrona środowiska, I rok, Semestr II, Geologia

więcej podobnych podstron