koło 2, LEKARSKO-DENTYSTYCZNY GUMED, II ROK, FIZJOLOGIA, Giełdy, Koło 2


Koło II

1.Powrót żylny

a) uwarunkowany jest gradientem ciśnienia między żyłami a prawym przedsionkiem

b) zwiększa się podczas wdechu

c) zwiększa się dzięki skurczom mięśni szkieletowych- pompa mięśniowa

d) wszystkie odp prawdziwe

e) A i C

2. Zwiększona częstość wyładowań włókien czuciowych z baroreceptorów prowadzi do:

a) zmniejszenia oporu obwodowego

b) zwiększenia powrotu żylnego

c) zwiększenia kurczliwości serca

d) zwiększenia częstotliwości akcji serca

e) żadna odp prawidłowa

3.Ile wynosi średnie ciśnienie tętnicze jeżeli 130/70mmHg

a) 130 mmHg

b) 110 mmHg

c) 100 mmHg

d) 90 mmHg

e) 70 mmHg

4. Zmiana kurczliwości mięśnia sercowego, dokonująca się pod wpływem czynników nerwowych, humoralnych lub farmakologicznych nazywa się:

5. Obciążenie następcze(afterload)

a) to siła, która musi zostać „pokonana” aby krew podczas skurczu komory serca została wtłoczona do naczyń

b) jest uwarunkowane ciśnieniem w aorcie i pniu płucnym

c) to stopień rozciągnięcia mięśnia przed skurczem

d) wszystkie

e) A i B

6. Obciążenie wstępne(preload):

a) stałe dla mięśnia sercowego

b) zależy od ciśnienia rozkurczowego w aorcie

c) zależy od objętości późnorozkurczowej (EDV)

d) zależy od oporów przepływu krwi w naczyniach płucnych

e) żadna odp nie jest prawdziwa

7. Inotropowe działanie na mięsień sercowy ma:

a) NA

b) glikozydy naparstnicy

c) wzrost stężenia wapnia w płynie zewnątrzkomórkowych

d) acetylocholina

e) A, B, C

8. Opór naczyniowy:

a) zależy od różnicy ciśnień pomiędzy zbiornikiem żylnym i tętniczym

b) zależy od średnicy małych tętniczek

c) jest mniejszy w krążeniu płucnym

d) wszystkie

c) A i B

9. Pojemność minutowa serca:

a) wzrasta pod wpływem wysiłku fizycznego

b) wzrasta pod wpływem zwiększonej aktywności układu współczulnego

c)wzrasta po zablokowaniu receptorów cholinergicznych serca

d) określa ilość krwi tłoczonej przez jedną z komór serca w ciągu minuty

e) wszystkie odp prawdziwe

10. Przepływ wieńcowy:

a) zależy od fazy cyklu serca

b) zależy od ciśnienia w aorcie

c) zmniejsza się na początku skurczu komór

d) A i B

e) wszystkie odp dobre

11. Potencjał komórek węzła zatokowo- przedsionkowego

a) przyjmuje wartość dodatnią tylko pod wpływem aktywacji współczulnej

b) w warunkach spoczynkowych nie przyjmuje wartości dodatnich

c) nie wykazuje refrakcji bezwzględnej

d) wszystkie fałszywe

e) dobra A i B

12. Które elementy układu krążenie zawierają zastawki:

a) naczynia limfatyczne i włosowate

b) żyły, naczynia limfatyczne i serce

c) naczynia limfatyczne, tętnica sercowa i żyły

d) wszystkie dobre

e) A i B

13. Prawidłowy cykl pracy serca wynosi około:

a) 400ms

b) 600ms

c) 800ms

d) 500ms

e) 1000ms

14. Wskaż twierdzenia prawdziwe dotyczące zapisu EKG

a) odprowadzenie I kończynowe rejestruje różnicę potencjałów między prawym i lewym przedramieniem

b) wydłużenie odstępu PQ świadczy o zaburzeniu przewodzenia w węźle przedsionkowo- komorowym

c) zespół QRS odpowiada skurczowi komór

d) wszystkie prawdziwe

e) A i B

15. Wszystkie zastawki serca są zamknięte podczas:

a)okresu protodiastolicznego rozkurczu komór

b) rozkurczu izowolumetrycznego

c) skurczu izowolumetrycznego

d) A i B

e) wszystkie dobre

16. Składowe EKG i odpowiadające im zmiany potencjału

1) załamek P- depolaryzacja węzła zatokowo- przedsionkowego

2) odstęp PQ- depolaryzacja przedsionka i węzła zatokowo- przedsionkowego

3) załamek Q- depolaryzacja przypodstawnej części …..komór??

4) załamek T- repolaryzacja komór

17.Wskaż twierdzenie prawdziwe dotyczące mikrokrążenia

a) w warunkach prawidłowych w naczyniach włosowatych przytętniczych przeważa proces filtracji

b) zwiększenie oporu przedwłosowatego powoduje przewagę procesu resorpcji nad filtracji

c)…?….. zwiększa proces filtracji prowadząc do powstawania obrzęków

d) wszystkie dobre

e) A i B

18. Napływ krwi do komory podczas rozkurczu wywołuje…?

a) pierwszy ton serca

b) drugi ton serca

c) trzeci ton serca

d) czwarty ton serca

e) żadne z powyższych

19. Ciśnienie tętnicze krwi:

a) jest najwyższe w okresie skurczu izowolumetrycznego

b) rośnie wraz ze wzrostem oporu obwodowego

c) w pozycji stojącej w naczyniach powyżej serca przyjmuje wartości ujemne

d) dzięki sprężystości naczyń i zatrzymywaniu krwi w ….podczas rozkurczu serca może opadać do zera

e) jego wielkość jest odwrotnie proporcjonalna do pojemności minutowej serca

20. Głównym bodźcem wyzwalającym reakcję ortostatyczną jest obarczanie baroreceptorów zatok szyjnych PONIEWAŻ uniesienie zatok szyjnych powyżej płaszczyzny hydrostatycznie obojętnej powoduje wzrost ciśnienia skurczowego w tych zatokach

21. Zespolenia tętniczo- żylne odgrywają istotną rolę w procesach termoregulacji PONIEWAŻ ich otwarcie zwiększa przepływ krwi w powierzchniowych warstwach skóry zwiększając w ten sposób proces oddawania ciepła P/P

22. Ciśnienie tętnicze w czasie rozkurczu serca nie obniża się do zera PONIEWAŻ ściany zbiornika tętniczego wykazują się dużą podatnością P/F

23. Przekazanie stanu czynnego z przedsionków do węzła zatokowo przedsionkowego zachodzi tylko przy udziale pęczka przedsionkowo- komorowego PONIEWAŻ mięsień przedsionków jest elektrycznie odizolowany od mięśnia komór fp

24. W celu przeprowadzenia operacji wewnątrz…. można zastosować wysokie stężenie K+ PONIEWAŻ nadmiar potasu prowadzi do zatrzymania serca w rozkurczu P/P

25. Objętość wyrzutowa prawej komory jest o ….mniejsza niż komory lewej PONIEWAŻ ….

26. W pozycji stojącej ciśnienie tętnicze poniżej serca wzrasta PONIEWAŻ w tętnicach powyżej serca ulega obniżeniu.

27. Wybierz twierdzenie prawidłowe dotyczące odruchu z chemoreceptorów

28. Rozrusznikiem serca jest: węzeł zatokowo- przedsionkowy

29. Przepływ krwi w zbiorniku tętniczym dużym

30. Przepływ krwi przez naczynia mózgowe

1) ulega istotnym zmianom podczas wytężonej pracy umysłowej

2) zależy od wartości ciśnienia śródczaszkowego

3) jest precyzyjnie regulowany dzięki silnym wpływom układu autonomicznego  ma znaczenie drugorzędowe

4) zwiększa się pod wpływem zwiększenia prężności dwutlenku węgla i zmniejsza ……krwi tętniczejWyszukiwarka

Podobne podstrony:
KOLO 2 2010, LEKARSKO-DENTYSTYCZNY GUMED, II ROK, FIZJOLOGIA, Giełdy, Koło 2
endooooo, LEKARSKO-DENTYSTYCZNY GUMED, II ROK, ENDODONCJA, Giełdy
endodoncja(2), LEKARSKO-DENTYSTYCZNY GUMED, II ROK, ENDODONCJA, Giełdy
endogieldy, LEKARSKO-DENTYSTYCZNY GUMED, II ROK, ENDODONCJA, Giełdy
WEJSCIOWKI Z MIKROBIOLOGII OGOLNEJ, LEKARSKO-DENTYSTYCZNY GUMED, II ROK, MIKROBIOLOGIA I MJU
Egzamin MJU 2006 2007 - odpowiedzi, LEKARSKO-DENTYSTYCZNY GUMED, II ROK, MIKROBIOLOGIA I MJU
pyt z 2 wej mikro, LEKARSKO-DENTYSTYCZNY GUMED, II ROK, MIKROBIOLOGIA I MJU
ZALICZENIE Z PSYCHOLOGII Elektro 2008, LEKARSKO-DENTYSTYCZNY GUMED, II ROK, PSYCHOLOGIA
mikro - cw 5- notatki, LEKARSKO-DENTYSTYCZNY GUMED, II ROK, MIKROBIOLOGIA I MJU
kilka pytan z patomorfy, LEKARSKO-DENTYSTYCZNY GUMED, III ROK, Patomorfologia, giełdy
pato 1, LEKARSKO-DENTYSTYCZNY GUMED, III ROK, Patomorfologia, giełdy
WEJSCIOWKI Z MIKROBIOLOGII OGOLNEJ, LEKARSKO-DENTYSTYCZNY GUMED, II ROK, MIKROBIOLOGIA I MJU

więcej podobnych podstron