LAN , Elektronika i telekomunikacja-studia, rok II, semIII, sstk


LAN - Sieć telekomunikacyjna służąca do połączenia różnorodnych urządzeń wymieniających dane cyfrowe(komputery, terminale, czujniki itp.), rozmieszczonych na niewielkim obszarze

Zalety Sieci llokalnych:

-Podatność systemu na ewolucję, zmiany przyrostowe o ograniczonym oddziaływaniu

-Zwiększenie żywotności, dostępności i niezawodności systemu: rozproszenie funkcji, redundancja komponentó

-współne wykorzystywanie zasobów: drogich urządzeń peryferyjnych, mocy obliczeniowej, danych.

-Ułatwienie współpracy użytkowników znajdujących się w póżnych pomieszczeniach.

-uzyskanie dostępu do wielu urządzeń przetwarzających z jednego urządzenia dialogowego

-elastycznośc rozmieszczenia elementów wyposarzenia.

WADY

-brak gwarancji poprawnej współpracy

-rozproszenie baz danych, problemy integralności, bezpieczeństwa, tajności

-Pełzająca eskalacja” - rozrost przekraczający potrzeby

-Utrata kontroli: trudności w zarządzaniu i utrzymywania jednolitości standardów.

TRANSMISJA

arytmiczna: Dane grupowane w znaki i przkodowywywane tak, żę zmiana parametru sygnału, rozpoczynająca transmisję (bit startowy) determinuje położenie następnych elementów tego znaku.

Synchroniczna: dane grupowane w bloki, uzupełniane sekwencją rozbiegową (preamble) - blok danych i rozbiegówka - ramka - frame.

KOMUTACJA

Łączy, pakietów i wiadomości.

OSI

Każda warstwa kożysta z usług warstwy niższej.

Prymitywy: N-(naz.fun).request - N+1 żąda zainicjowania wykonaina danej funkcji w warstwie N; N-(fun). Confirmation - potw. Wykonania funkcji; N-(fun).indication (zawiadomienie) N powiadamia N+1 o zdarzeniu które nie wynika z uprzedniego żądania warstwy wyższej. N-(fun). Response - odpowiedź N+1 wysyła (za pośrednictwem N) odpowiedź na otrzymane zawiadomienie.

Komunik.pomiędzy systemani Zachodzi, gdy jest kom.pomiędzy odpow. Warstwami funkcji. (Zbiór komunikacji - protokół)

7 zastosowań świadczy usługi użytkownikom środowiska OSI,(transfer zbiorów, poczta, obsługa transakcji)

6 prezentacji tranmsformacja kodów i formatów danych stosowanych przez użytkownika na kody i formaty w Sieci. (terminale wirtualne)

5 sesji Przebieg dialogu pomiędzy użytkownikami. Określa tryby dialogu, momenty przekazywania danych, punkty i spiosób restartowania

4 transportu - podział wiadomości na bloki i zapenia bezbłędne ich przenoszenie pomiędzy kunktami końcowymi

3 sieci Transmisja bloków przez sieć po odpowiednio dobranych trasach. (protokół CCITT X.25)

2 danych - zabezpiecz. Przed błędami, bliki podane kodowaniu nadmiarowemu - protoków HDLC

1 fizyczna - ukrycie fizycznego styku z medium transmisyjnym (przekształcenie bitó w sygnał) zalecenie CciTT V.24

Enkapsulacja - obrastanie w dane w wyniku schodzenia do niższych warst przez nagłówki wyższych)

Protokoły Sieci Lokalnych

L&M RM (Local i metropolitan area reference model) - opisuje dwie(trzy) warswy najniższe OSI:

Warstwa sterownai łączem logicznym LLC - logical link control layer

Warstwa sterownai dostępem do medium trans. MAC(medium acces ctrl)

Warstwa a (PS)

**SMT - zarządzania pracą stacji.

Wyższe warstwy przez SAP (Service acces point) tworzące logiczny interfrejs między sąsiednimi warstwami, w szczególności poszczególne punkty dostępu do usług śwaidczinych przez LCC (L-SAP)

Zadania LCC

*Uniezależnienie wyższych warstw sieci od procedur sterownai dostępem do medium - tylko 1 LCC dla wszystkich typó warsw.

*Zapewnienie bezbłędn. Przekazyw. Danych , w zakresie zabezpiecz. Przeciwko zagubieniu lub duplikacji ramek i sssserownaia przzepływem.

*Zdefiniowanie i oobsłługa punktó dostęepu do usługi L-Sap, reprezent styk pomiędzy siecią lokalną a wyższymi warstwami

(Różnice funkcjjonqlne z OSI) - - tezba uwzgl. wielodostępowa natura łącza.

-spec. Uwarunk stanowi wysoka jakośc łącza fizycznego i niska BER, z dr. Strony kolizje ramek.

USŁUGI LCC

LCC-1 tryb bezpołącz. Dane są preakaz. Pomiędzy stacj. Bez nawiązyw. Logiczn. Połączenia między punktami dostępu. Pakiety nie są potw. I powtarzane w raziie błędów/

LCC-2 połączen. Przesył zostaje poprzedz. Ustanowieniem poł. Logicznego mięszy SAP-ami w sieci. Umożliwia sterow. Przepływem danych i zapewnia bezbłędność dzięki kontrolow. Kolejności i powtarz. Ramek, które uległy przekł.

LCC-3 bezpoł. Z potwierdz. Usługa datagramowej -warstwa LLC u odbiorcy automat. Potw. Odbiów danych.

PIERŚCIENIE

Ogólna zasada:

1Stacja która chce nadawać, uzyskuje chwilowy dostęp do medium w wyniku wykonania procedur warstwy MAC; uzyskanie dostępu = prawu do nadawania.

2Kolejne stacje retransmitują odebrane bity ramki(wprow. Opóżnienie) Dążenie do zminimalizowania.

3. Stacja docelowa odbiera ramkę.

4. Ramka usuwana z pierścienia.

WYBÓR MONITORA

1Każdej stacji przyprządkowywuje się unikatowy adres sieciowy. Jest to ten sam adres umieszczony w S.A. ramnki MAC

2Po rozpoczęciu proc. Wyboru każda stacja A przecyła do następnika B nieprzerwany ciąg ramek służbowych zawierający adres.

3stacja B odbiera od poprzednika i porównuje adres z własnym

4. B retransmituje ją dalej gdy A>B. Jak A<b To b nie retransmituje tylko dalej nadaje swój Adres

5. Jak stacja odbierze swój adr to jest monitorem.

MONITOR: wyznacza szybkośc transmisji (przez wymuszenie taktu zeg. W pozostałych;;;;; Zbieranie i reagowanie na ramki służbowe;;;;; inicjowanie pracy pierść;;;;;; wspomag. Transm. Rozsiewczej (broadcast);;;;; inne funkcje utrzymaniowe.

USUWANIE ramki destinational, source, monito remowal.

Z przesyłanym znacznikiem

W sytuacji spoczynkowej w pierścieniu krąży token. Odebranie tokena= prawo do nadawania.

Stacja „łapie” tokena(zmienia we flagę - opóźnienie o 1 bit) i nadaje . Jak skończy to czeka aż wróci do niej z dr. Strony, nie retransmituje i robi nowy token.

TOKEN

Bit stuffing - 01111111 (flaga 01111110).W danych po 5x1 wtrącone są

Zaburzenia kodu transmisyjnego - np. w kodzie diferential Manchaster są elementy J i K mogą być do zrobienia znacznika.

Dwa pierścienie fizycze - znacznik w jedym, dane w drugim.

Odzyskianie tokena.

W trakcie nadawania stacja odbiera bity z poprzednie st, ale ich nie retransmit. (Odb i nad są rozłącz). Przy Source removal w warunkach popr. Pracy pierwsza ramka jaką dostyanje to jej własna - niermiennik sieci TOKENRING

3 metody odzyskiwania:

SINGLE FRAME -

stacja nadająca oczekuje na odebranie całej własnej ramki, aż do końca. Wprowadzenie nowego tokena może nastąpić niezwłocznie. Po zakończeniu przełąca się w stan retransmisji.

Single token - czeka na odebranie początku swojej ramki, zawierającej nagłóek i adresy MAC. Po odebr. Początka ramki już może puścić tokenna, ale dopiero po odebraniu całości przełącz. W retrans.

Multiple token ETR - erly token relase zaraz po zakończeniu nadawania puszcza tokena, przełącza się w retransmisje po dostaniu końca swojej ramki.

Dostęp losowy w topologii szyny

CSMA - klasa protokołów dostępu losowego w którym stacja przed nadawaniem prowadzi nasłuch „nośnej” czyli aktywności w medium. (/cd - nasłuch w czasie nadawania)

Kolizje (w czasie 2T nie ma to ok.; t -propagacja pomiędzy końcowymi punktami))

W CMSA/cd - w chwili wykrycia kolizji przestaje nadawać.

Token bus

Tworzy się pierścien logiczny w którym każda stacja zna adres poprzedniej i następnej. Krąży nie automatycznie i jest w jakoś sposób przekłamywany, ale wysyłany do konkretnej stacji.

Jak otrzyma znacznik to może nadawać przez okreśłony czas, jak nie chce nadawać, to musi wysłać tokenta do następnej logicznie stacji. Mogą uczestniczyć stacje w pierś. Log, lub spoza. Nadają rtylko te w pierść. Może żądać potwierdzenia od odbiorcz. Stacji (realizacja usług bezpołączen. Z pominięciem LLC)

Dołączanie nowych stacji Każda stacja musi co jakiś wysłać ramke zaproszenia. Zawiera adres wysyłającego i logicznie następnej. Stacja nie w pierścieniu może odpowiedzieć

Inicjacja pracy sieci - wybranie tej która jako pierwsza puści tokena - analogicznie to tokenring.Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
kolos tbwcz, Elektronika i telekomunikacja-studia, rok II, semIII, Tbwcz, tbwcz ćwiczenia, ćwiczenia
interferometr, Elektronika i telekomunikacja-studia, rok II, semIII, Tbwcz
Zadanie(1), Elektronika i telekomunikacja-studia, rok II, semIII, Tbwcz, tbwcz ćwiczenia, ćwiczenia,
mele srele, Elektronika i telekomunikacja-studia, rok II, semIII, mele
Spraw.1(1), Elektronika i telekomunikacja-studia, rok II, semIII, Tbwcz, Tbwcz, Tbwcz, Tbwcz1.lab
dopasowanie sprawozdanie, Elektronika i telekomunikacja-studia, rok II, semIII, Tbwcz, TBWCZ+SPRAWKA
Ania tbwcz ferryty dobre, Elektronika i telekomunikacja-studia, rok II, semIII, Tbwcz, TBWCZ+SPRAWKA
wnioski(1), Elektronika i telekomunikacja-studia, rok II, semIII, Tbwcz, Tbwcz, Tbwcz, Tbwcz1.lab, S
Tbwcz2 E7T1S1, Elektronika i telekomunikacja-studia, rok II, semIII, Tbwcz
Spraw.8, Elektronika i telekomunikacja-studia, rok II, semIII, Tbwcz, Tbwcz1.lab, Spraw.8
Spr. z analogow, Elektronika i telekomunikacja-studia, rok II, semIII, ua1
tbwcz - lab2 - dopasowanie impedancji -, Elektronika i telekomunikacja-studia, rok II, semIII, Tbwcz
Wnioski do tbwcz lab1, Elektronika i telekomunikacja-studia, rok II, semIII, Tbwcz, TBWCZ+SPRAWKA+-+
nadprzewodniki-przewodnik, Elektronika i telekomunikacja-studia, rok II, semIII, mele
sprawozdanie filtry mikrofalowe, Elektronika i telekomunikacja-studia, rok II, semIII, ua1
ferryty sprawozdanie2, Elektronika i telekomunikacja-studia, rok II, semIII, Tbwcz, TBWCZ+SPRAWKA+-+
sprawozdanie sprzęgacze, Elektronika i telekomunikacja-studia, rok II, semIII, Tbwcz, TBWCZ+SPRAWKA+

więcej podobnych podstron