PYTANIA NA ZALICZENIE ROKU sem zim i letni, MEDYCYNA, III ROK, PEDIATRIA


PYTANIA NA ZALICZENIE - semestr zimowy i letni

Rozwój fizyczny i psychomotoryczny dziecka

 1. Wymień czynniki środowiskowe mające wpływ na rozwój dziecka.

 2. Zadania profilaktyczne pediatrii.

 3. Co to jest ąuksologia i jakie dziedziny nauki obejmuje?

 4. Co to jest akceleracja rozwoju i czym jest spowodowana?

 5. Wymień znane ci metody kontroli rozwoju fizycznego.

 6. Do czego służą siatki centylowe. Podaj zakres normy na siatkach centylowych.

 7. Do jakich granic na siatkach centylowych zbliżone są wartości ± 2 SD od średniej?

 8. Co to są morfogramy?

 9. Jakie znasz kryteria oceny wieku rozwojowego?

 10. Co to jest wiek kostny i na jakiej podstawie go określamy?

 11. Co to jest wiek zębowy i w jaki sposób go obliczamy?

 12. Do czego służy i jakie cechy morfologiczne określa skala Tannera?

 13. Dziewczynka jest w drugim stadium pokwitania (wg skali Tannera) co to oznacza?

 14. Dziewczynka jest w trzecim stadium pokwitania. Oceny dokonano używając skali Tannera. Jakie cechy morfolologiczne brano pod uwagę?

 15. Jakie hormony warunkują pokwitanie?

 16. Co to jest skok pokwitaniowy?

 17. Jakie są pierwsze objawy morfologiczne dojrzewania płciowego?

 18. Co rozumiemy pod pojęciem „przedwczesne dojrzewanie płciowe”?

 19. Czym się przejawia dymorfizm płciowy cech somatycznych i w którym okresie życia ujawnia się?

 20. Wymień główne hormony wpływające na rozwój płodu.

 21. Wymień metody oceny wieku płodowego

 22. Określ granice czasowe okresu noworodkowego. Określ granice czasowe okresu przedszkolnego.

 23. Określ kwartalne przyrosty długości w 1 roku życia, podaj średnią wartość długości ciała noworodka i dziecka w 12 miesiącu życia.

 24. Podaj przyrosty masy ciała, długości obwodu głowy dziecka w pierwszym roku życia

 25. W jakim wieku następuje podwojenie i potrojenie masy ciała.

 26. Kiedy następuje zarośnięcie ciemiączek?

 27. Oblicz i określ wiek rozwojowy 8-miesięcznego niemowlęcia, u którego w badaniu fizykalnym stwierdzono obecność 6 zębów mlecznych.

 28. Chłopiec ma 8 lat, a jego parametry wysokości i masy ciała odpowiadają przeciętnym dla chłopca w wieku 9 lat i 6 m-cy. Jaki jest wiek rozwojowy dziecka?

 29. Chłopiec w wieku 10 lat. Wysokość ciała mieści się w przedziale 50-75 centyla, masa ciała jest powyżej 97 centyla. Co możesz powiedzieć o rozwoju fizycznym chłopca?

 30. Masz trzech chłopców w wieku 10 lat różniących się wysokością ciała. Pozycja centylowa wysokości pierwszego chłopca = 75, drugiego = 10-25, trzeciego >90. Uszereguj dzieci rozpoczynając od najwyższego.

 31. Dziewczynka ma 5 lat i pozycję wysokości ciała = 25 centylowi, masy ciała zaś 10-25 centylowi. Co możesz powiedzieć o rozwoju somatycznym dziecka?

 32. Dziewczynka w wieku 5-lat. Wysokość ciała mieści się w przedziale 50-75 centyla, masa ciała jest powyżej 97 centyla. Co możesz powiedzieć o rozwoju fizycznym tego dziecka?

 33. Podaj cechy noworodka urodzonego z hipotrofią symetryczną. Przyczyny i rokowania

 34. Podaj cechy noworodka urodzonego z hipotrofią asymetryczną. Przyczyny i rokowania

 35. Co to są siatki centylowe i do czego służą?

 36. Co to jest pediatria i jakie kierunki działania obejmuje?

 37. Napisz na czym polega profilaktyka w pediatrii - podaj przykłady.

 38. Znaczenie fizjologii rozwojowej w praktyce lekarskiej

 39. Co to jest auksologia i jakie znasz metody badawcze w tej dziedzinie nauki?

 40. Co rozumiesz pod pojęciem „rozwój dziecka” i jakie znasz prawa rządzące rozwojem

 41. akie procesy składają się na rozwój; podaj krótką charakterystykę

 42. Jakie znasz metody oceny rozwoju fizycznego dziecka.

 43. Scharakteryzuj czynniki środowiskowe mające wpływ na zdrowie i rozwój dziecka

 44. Opisz metody pomiaru podstawowych cech antropometrycznych u dziecka

 45. Co to jest dymorfizm płciowy i w którym okresie życia się pojawia?

 46. Co oznacza pojęcie „osobnik homozygotyczny” i „heterozygotyczny” pod względem danej cechy. Jakim prawom rozwojowym podlegają homo i heterozygoci; podaj przykłady.

 47. Co to jest akceleracja i jakie są jej przyczyny

 48. Co to jest trend sekularny; podaj przykłady

 49. Jakie przyczyny w okresie niemowlęcym mogą powodować zaburzenia rozwoju fizycznego?

 50. Jakie hormony wpływają na rozwój w okresie postnatalnym dziecka?

 51. Jakie hormony wpływają na rozwój prenatalny dziecka?

 52. Wyjaśnij mechanizmy działania hormonu wzrostu na rozwój.

 53. Mechanizmy działania hormonów tarczycy na rozwój

 54. Mechanizmy działania hormonów płciowych na rozwój

 55. Porównaj zaburzenia rozwojowe spowodowane niedoborem hormonu wzrostu i hormonów tarczycy.

 56. Scharakteryzuj wewnątrzmaciczny okres rozwoju; która z faz rozwoju wewnątrzmacicznego jest krytyczna dla rozwoju i dlaczego.

 57. Wymień znane ci przyczyny patologii wrodzonych.

 58. Jakie znasz nieprawidłowości chromosomalne, które powodują zaburzenia rozwojowe?

 59. Wyjaśnij od czego zależy działanie czynników teratogennych w czasie ciąży i jakie patologie powoduje.

 60. Wymień i omów działanie teratogennych czynników chemicznych.

 61. Porównaj charakterystyczne cechy noworodka donoszonego, wcześniaka i noworodka z hipotrofią

 62. Co oznacza pojęcie hipotrofia wewnątrzmaciczna i jakie grupy noworodków obejmuje?

 63. Co określa masa urodzeniowa noworodka?

 64. Przyczyny nadmiernej urodzeniowej masy ciała u noworodków

 65. Reguły wyrzynania zębów mlecznych

 66. Co to jest wiek zębowy i jak go obliczamy

 67. Jakie znasz małe objawy zaburzeń genetycznych

 68. Jakie znasz duże objawy zaburzeń genetycznych

Psychologia wieku rozwojowego

 1. Podziel czasokres życia dziecka na okresy rozwojowe.

 2. Jakie sfery rozwojowe bierzemy pod uwagę, oceniając rozwój psychomotoryczny dziecka?

 3. Przedstaw rozwój psychomotoryczny dziecka w poszczególnych kwartałach pierwszego roku życia.

 4. Kamienie milowe w rozwoju psychoruchowym niemowlęcia.

 5. Co rozumiesz pod pojęciem „motoryka mała” i „motoryka duża” - podaj reguły rozwoju psychomotorycznego niemowlęcia.

 6. Przedstaw rozwój mowy i czynności manualnych dziecka w okresie od 0-1 roku

 7. Scharakteryzuj rozwój psychoruchowy w okresie wczesnego dzieciństwa.

 8. Jakie są cztery czynniki warunkujące rozwój procesów i właściwości psychicznych?

 9. Wymień formy przemocy wobec dzieci przyjęte przez WHO.

 10. Podaj krótką charakterystykę „zespołu dziecka potrząsanego”

 11. Wymień elementy wchodzące w skład medycznej diagnozy zespołu dziecka maltretowanego.

 12. Jakie są główne przyczyny przemocy wobec dzieci?

Noworodek

 1. Podaj cechy morfologicznie noworodka donoszonego

 2. Do czego służy skala Apgar? Jakie parametry ocenia?

 3. Jakie elementy wchodzą w skład skali Apgar ?

 4. Interpretacja stanu noworodka wg skali Apgar.

 5. Oceń stan noworodka, którego skala Apgar wynosiła w 1 min - 2 pkt, w 5 min. - 6 pkt, w 10 min. - 7 pkt. Jakie są dla niego prognozy rozwojowe?

 6. Co rozumiemy przez pojęcie „wiek płodowy” i w jaki sposób możemy go ocenić?

 7. Do czego służy skala Dubowitza i na podstawie jakich cech jest określana?

 8. Określ zaburzenie rozwojowe u noworodka urodzonego o czasie, którego obwód głowy mieści się w granicach 10-25 centyla, masa ciała < 10 centyla długość w granicach 10-25 centyla.

 9. Określ normę długości ciała donoszonego noworodka.

 10. Podaj proporcje ciała noworodka.

 11. Co powoduje i ile wynosi fizjologiczny ubytek masy ciała u noworodków.

 12. Ile wynosi obwód głowy i klatki piersiowej donoszonego noworodka?

 13. Na czym polega prawidłowa adaptacja noworodka do życia pozałonowego?

 14. Opisz przyczyny wyzwalające pierwszy wdech u noworodka.

 15. Podaj ile wynosi obwód głowy donoszonego noworodka i dziecka rocznego.

 16. Podaj odruchy występujące u noworodka.

 17. Podaj wartości obwodu głowy u noworodka i przyrosty kwartalne tej cechy w ciągu pierwszego roku życia.

 18. Wymień objawy fizjologiczne okresu noworodkowego.

 19. Klasyfikacja noworodków w odniesieniu do wieku ciążowego.

 20. Jak dzielimy noworodki w zależności od stopnia rozwoju wewnątrzmacicznego?

 21. Podaj definicję wcześniactwa.

 22. Podaj cechy morfologiczne wcześniaka.

 23. Wymień grupy noworodków, określane mianem „noworodek z małą masą ciała”.

 24. Podaj definicję wcześniactwa i wymień najistotniejsze zaburzenia adaptacyjne, które występują w tej grupie noworodków.

 25. Podaj definicję hipotrofii wewnątrzmacicznej.

 26. Opisz charakterystyczne cechy noworodków z hipotrofią wewnątrzmaciczną.

 27. Jakie czynniki wywołują hipotrofię wewnatrzmaciczną?

 28. Co to są czynniki paragenetyczne i w jaki sposób wpływają na rozwój dziecka?

 29. Co to są czynniki teratogenne?

 30. Co to są embriopatie? Podaj przykłady czynników, które mogą je powodować.

 31. Co to są fetopatie i kiedy powstają ?

 32. Co to są gametopatie?

 33. Co to są zakażenia wewnątrzmaciczne - przykłady.

 34. Co oznacza skrót TORCH?

 35. Jakie objawy kliniczne powoduje zakażenie typu TORCH?

 36. Jakie są charakterystyczne wady u noworodka z toksoplazmozą wrodzoną?

 37. Jakie są objawy kliniczne toxoplazmozy wrodzonej?

 38. Na jakiej podstawie rozpoznasz cytomegalię wrodzoną u noworodka?

 39. Podaj cechy charakterystyczne dziecka z zespołem Downa.

 40. Jakie są objawy wrodzonego zwichnięcia stawu biodrowego u noworodków?

 41. Podaj objawy posocznicy u noworodka.

 42. Wymień objawy kliniczne niedoczynności tarczycy u noworodka.

Układ moczowy

 1. Gospodarka wodno-elektrolitowa dziecka - zasadnicze różnice w porównaniu z człowiekiem dorosłym.

 2. Opisz prawidłowy wynik analizy moczu.

 3. Podaj prawidłowe wartości diurezy dobowej u niemowlęcia.

 4. Na czym polega rola nerki dziecka w gospodarce kwasowo- zasadowej.

 5. Wymień zasadnicze różnice anatomiczne w budowie układu moczowego niemowlęcia i człowieka dorosłego.

 6. Podaj zasadnicze różnice czynnościowe pomiędzy układem moczowym niemowlęcia i człowieka dorosłego.

 7. Wymień wady rozwojowe nerek.

 8. Wymień wady rozwojowe moczowodów.

 9. Wymień najczęściej występujące wady rozwojowe pęcherza i cewki moczowej.

 10. Na czym polegają zaburzenia urodynamiczne u dziecka z odpływami pęcherzowo-moczowodowymi.

 11. Jakie objawy mogą wskazywać na obecność wady rozwojowej nerek i dróg moczowych ?

 12. W jaki sposób oddaje mocz dziecko, które ma zwężenie lub zastawkę cewki moczowej?

 13. Jakie okoliczności sprzyjają występowaniu zakażeń układu moczowego u noworodków i niemowląt?

 14. Wymień najczęstsze przyczyny zakażeń układu moczowego.

 15. Wymień postacie kliniczne zakażenia układu moczowego?

 16. Omów etiologię zakażeń układu moczowego u noworodków i niemowląt.

 17. Jakie są objawy kliniczne zakażenia układu moczowego u noworodków.

 18. Jakie są objawy kliniczne zakażenia układu moczowego u niemowląt.

 19. Wymień badania dodatkowe, które należy wykonać u niemowlęcia z podejrzeniem zakażenia układu moczowego.

 20. Jakie nieprawidłowości w analizie i badaniu bakteriologicznym moczu pozwalają na rozpoznanie zakażenia układu moczowego.

 21. Na czym polega uretrocystografia mikcyjna i jakie nieprawidłowości można wykryć tym badaniem?

 22. Jakie są zasady diagnostyki nawracających zakażeń układu moczowego u niemowląt?

 23. Na czym polega leczenie zakażeń układu moczowego u niemowląt?

 24. Jakie są zasady leczenia odpływów pęcherzowo-moczowodowych wykrytych w okresie niemowlęcym?

 25. Jakie są zasady prawidłowego pobierania moczu na badanie bakteriologiczne.

 26. Wymień przyczyny obrzęków.

 27. Podaj objawy kliniczne odwodnienia.

Kardiologia

 1. Jaka jest średnia częstość oddechów i akcji serca u zdrowego noworodka?

 2. Prawidłowa częstość akcji serca i oddechu u noworodków i niemowląt.

 3. Prawidłowa częstość akcji serca i oddechu u dzieci w okresie przedszkolnym.

 4. Częstość akcji serca i oddechu u niemowląt i w okresie wczesnoszkolnym.

 5. Zmiany częstości akcji serca i oddechu w poszczególnych okresach rozwojowych.

 6. Prawidłowa częstość akcji serca i wartości ciśnienia u noworodków i niemowląt.

 7. Podaj charakterystyczne cechy krążenia płodowego.

 8. Podaj zmiany zachodzące w układzie krążenia noworodka.

 9. Na czym polega adaptacja układu krążenia do życia pozałonowego?

 10. Jakie mogą być pozostałości krążenia płodowego u niemowląt?

 11. Granice stłumienia względnego serca u dzieci w wieku 3-5 lat

 12. Określ prawidłowe granice serca (stłumienie względne i uderzenie koniuszkowe) u dziecka powyżej 5 roku życia.

 13. Jakie są prawidłowe granice serca (stłumienie względne i uderzenie koniuszkowe) u niemowląt?

 14. Jakie znasz i czym są spowodowane niewinne niemiarowości rytmu serca u dzieci?

 15. Przyczyny powstawania szmerów przygodnych, czym się one charakteryzują.

 16. Przyczyny szmerów czynnościowych nad sercem u noworodka

 17. Kiedy zarasta otwór owalny?

 18. Kiedy zarasta przewód Botalla?

 19. Na czym polega diagnostyka układu krążenia?

 20. Jakie objawy kliniczne sugerują obecność wrodzonej wady serca u noworodka?

 21. Podaj podział wad serca.

 22. Wymień bezsinicze wady serca

 23. Wymień sinicze wady serca

 24. Jakie są przyczyny powstawania wad serca?

 25. Co to są wady botalozależne, podaj ich podział?

 26. Wymień wady z bolalozależnym przepływem systemowym.

 27. Wymień wady z botalozależnym przepływem płucnym.

 28. Jakie jest postępowanie w przypadku rozpoznania u dziecka wady przewodozależnej?

 29. Co to jest zabieg Raskinda i kiedy jest wykonywany?

 30. Wymień objawy niewydolności krążenia u noworodków i niemowląt.

 31. Wymień objawy niewydolności krążenia u dzieci starszych.

 32. Podaj czynniki etiologiczne zapalenia mięśnia sercowego u noworodków, niemowląt i dzieci starszych.

 33. Objawy zapalenia mięśnia sercowego.

Układ nerwowy

 1. Wymień odruchy fizjologiczne u dziecka w I kwartale życia.

 2. Które odruchy neurologiczne utrzymują się powyżej 6 m-ca życia niemowlecia?

 3. Do którego miesiąca życia utrzymuje się odruch Moro?

 4. Podaj prawidłowy skład płynu mózgowo-rdzeniowego niemowlęcia.

 5. Wymień objawy oponowe u niemowląt i dzieci starszych.

 6. Jakie są objawy kliniczne zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych u noworodków?

 7. Jakie są objawy kliniczne zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych u niemowląt?

 8. Omów etiologię zapaleń opon mózgowo-rdzeniowych u noworodków.

 9. Omów etiologię zapaleń opon mózgowo-rdzeniowych u niemowląt.

 10. Wymień nieprawidłowości płynu mózgowo-rdzeniowego typowe dla wirusowego zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych.

 11. Wymień nieprawidłowości płynu mózgowo-rdzeniowego typowe dla bakteryjnego zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych.

 12. Podaj zasady leczenia zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych u noworodków.

 13. Podaj zasady leczenia zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych u niemowląt.

 14. Jakie są objawy kliniczne wodogłowia i z czym należy je różnicować.

 15. Jak postąpisz jeżeli u niemowlęcia stwierdzisz nadmierny przyrost obwodu głowy?

 16. Wymień najczęściej występujące wady rozwojowe układu nerwowego.

 17. Jakie są zasady postępowania u noworodków z otwartą przepukliną oponowo-rdzeniową?

 18. Wymień najczęstsze przyczyny stanów napadowych u noworodków.

 19. Jakie są zasady postępowania w stanach napadowych u noworodków?

 20. Wymień przyczyny drgawek u niemowląt.

 21. Jakie są zasady postępowania w napadzie drgawek u niemowląt.

 22. Czy niemowlę po napadzie drgawek powinno być hospitalizowane? Uzasadnij decyzję.

 23. Jakie badania dodatkowe należy wykonać u niemowlęcia, u którego wystąpiły drgawki?

 24. Jakie powikłania mogą być następstwem złej kwalifikacji i niepoprawnego wykonania nakłucia lędźwiowego?

Układ oddechowy

 1. Jaka jest średnia częstość oddechów zdrowego noworodka?

 2. Co to jest surfaktant i jaką spełnia rolę?

 3. Jakie zaburzenia kliniczne wywołuje brak surfaktantu płucnego i u jakich noworodków się ich spodziewamy?

 4. Wymień uwarunkowania anatomiczne sprzyjające zakażeniom układu oddechowego u niemowląt?

 5. Wymień najczęściej występujące wady układu oddechowego.

 6. Wymień czynniki sprzyjające zakażeniom układu oddechowego u dzieci.

 7. Wymień czynniki etiologiczne zakażeń układu oddechowego u dzieci.

 8. Jaka jest etiologia zapaleń oskrzeli u dzieci.

 9. Jaka jest etiologia zapaleń płuc u dzieci?

 10. Wymień przyczyny nawracających zapaleń płuc u dzieci

 11. Wymień objawy kliniczne zapaleń oskrzeli u dzieci.

 12. Jakie są objawy kliniczne zapaleń płuc u dzieci?

 13. Jakie badania dodatkowe należy wykonać u dziecka z podejrzeniem zapalenia oskrzeli?

 14. Jakie badania dodatkowe należy wykonać w przypadku podejrzenia zapalenia płuc?

 15. Jak należy leczyć zapalenia płuc u dzieci?

 16. Na czym polega leczenie zapaleń oskrzeli u dzieci?

 17. Wymień objawy pozapłucne zapaleń płuc u dzieci.

 18. Wymień objawy niewydolności oddechowej u niemowląt.

 19. Do czego służy skala Silvermana?

 20. Podaj objawy niewydolności oddechowej ocenianie w skali Silvermanna.

 21. Co to jest zespół krupu u dzieci?

 22. Jakie są objawy kliniczne postaci płucnej mukowiscydozy?

 23. Co to jest dysplazja oskrzelowo-płucna i czym jest spowodowana?

 24. Jakie objawy sugerują obecność ciała obcego w drogach oddechowych?

 25. Wymień objawy kliniczne obturacyjnego zapalenia oskrzeli u niemowląt.

 26. Określ przyczynę i objawy kliniczne niedojrzałości układu oddechowego u wcześniaków.

Żółtaczki i konflikt serologiczny

  1. Podaj definicję i przyczyny hiperbilirubinemii pośredniej.

  2. Jakie są przyczyny żółtaczki fizjologicznej okresu noworodkowego?

  3. Podaj kryteria żółtaczki fizjologicznej u noworodków.

  4. Jakie mogą być przyczyny hiperbilirubinemii bezpośredniej?

  5. Jakie znasz przyczyny żółtaczki patologicznej u noworodków?

  6. Jakie znasz sposoby leczenia hiperbilirubinemii?

  7. Wymień typy bilirubinemii i podstawowe badania laboratoryjne jaki należy wykonać u noworodka z hiperbilirubinemią.

Układ krwiotwórczy

 1. Co to jest niedokrwistość fizjologiczna, kiedy występuje i czym jest spowodowana?

 2. Jak zmienia się obraz czerwonokrwinkowy w zależności od wieku dziecka?

 3. Podaj prawidłowe wartości morfologii krwi u noworodka.

 4. Podaj prawidłowe wartości leukocytozy i obrazu białokrwinkowego noworodka.

 5. Zmiany obrazu białokrwinkowego w morfologii krwi w przebiegu rozwoju dziecka.

 6. Podaj definicję niedokrwistości.

 7. Podaj podział niedokrwistości w zależności od etiologii?

 8. Wymień przyczyny niedokrwistości fizjologicznej pierwszego kwartału.

 9. Jakie są objawy kliniczne niedokrwistości?

 10. Jakie cechy morfologii krwi potwierdzają niedokrwistość?

 11. Wymień laboratoryjne wykładniki anemii z niedoboru żelaza.

 12. Kiedy i u których dzieci należy spodziewać się niedokrwistości z niedoboru żelaza?

 13. Wymień przyczyny niedokrwistości z niedoboru żelaza.

 14. Wymień objawy kliniczne niedokrwistości z niedoboru żelaza.

 15. Jak należy leczyć niedokrwistość z niedoboru żelaza?

 16. U których dzieci należy stosować profilaktykę anemii z niedoboru żelaza?

 17. Jakie są objawy kliniczne anemii z niedoboru kwasu foliowego

 18. Jakiego typu niedokrwistości obserwowane są najczęściej w okresie noworodkowym?

 19. Wymień postacie kliniczne choroby hemolitycznej noworodków.

 20. Na czym polega diagnostyka niedokrwistości hemolitycznej noworodków?

 21. Na czym polega profilaktyka konfliktu w zakresie Rh?

 22. Na czym polega leczenie niedokrwistości hemolitycznej noworodków?

 23. Wymień najczęstsze przyczyny niedokrwistości spowodowanych utratą krwi u noworodków.

 24. Co to jest choroba krwotoczna noworodków i jak należy jej zapobiegać?

 25. Jakie są przyczyny i wykładniki laboratoryjne niedokrwistości wtórnej ?

Krzywica, kości, skóra.

 1. Na czym polega działanie parathormonu?

 2. Podaj objawy krzywicy kwitnącej.

 3. Jakie są objawy zwiastunowe (ogólnoustrojowe) krzywicy?

 4. Na czym polega profilaktyka krzywicy?

 5. Wymień czynniki sprzyjające wystąpieniu krzywicy u niemowląt

 6. Wymień podstawowe funkcje skóry.

 7. Wymień najczęściej występujące zmiany skórne u noworodków i niemowląt.

 8. Co to są potówki?

Szczepienia

 1. Jakie szczepienia wykonywane są w okresie noworodkowym?

 2. Wymień szczepienia obowiązujące w pierwszym roku życia

 3. Podaj schemat szczepienia przeciwko wzw typ B w pierwszym roku życia..

 4. Wymień względne i bezwzględne przeciwwskazania do szczepień ochronnych.

Żywienie dziecka

 1. Wymień różnice jakościowe między mlekiem ludzkim i krowim.

 2. Wymień zalety pokarmu kobiecego.

 3. Wymień podstawowe zasady karmienia piersią.

 4. Wymień względne i bezwzględne przeciwwskazania do karmienia piersią

 5. Jakich składników mineralnych i witamin może być za mało w pokarmie kobiecym?

 6. Wymień pokarmy, których należy unikać w diecie niemowlęcej

 7. Co to jest mleko początkowe? Wymień preparaty.

 8. Co to jest mleko modyfikowane?

 9. Co to jest mleko następne (podaj preparaty). Kiedy wprowadzamy je do żywienia niemowląt?

 10. Ułóż dietę dla dziecka w wieku 6 miesięcy.

 11. Kiedy do diety dziecka wprowadzane są soki, zupa jarzynowa, mięso i jajko?

 12. Kiedy do diety dziecka można wprowadzić gluten?

 13. Jaki procent zapotrzebowania energetycznego pokrywają tłuszcze w diecie niemowlęcia, a jaki u dorosłego człowieka?

 14. Jakie znasz wielonienasycone kwasy tłuszczowe i jaka rolę spełniają one w organizmie dziecka?

 15. Co jest najczęstszą przyczyną alergii pokarmowej u noworodków i niemowląt?

 16. Jakich produktów żywnościowych należy unikać w diecie niemowlęcia z rodziny obciążonej atopią?

 17. Co to jest dieta bezglutenowa?

 18. Wymień mieszanki lecznicze stosowane w alergii pokarmowej.

Układ pokarmowy

 1. Scharakteryzuj odrębności fizjologiczne przewodu pokarmowego u noworodków i niemowląt.

 2. W jakim wieku przewód pokarmowy dziecka osiąga pełną sprawność czynnościową?

 3. Podaj definicję ostrej biegunki wg WHO.

 4. Wymień przyczyny ostrych biegunek.

 5. Jakie są różnice między biegunką sekrecyjną i osmotyczną?

 6. Podaj patomechanizmy biegunek bakteryjnych.

 7. Biegunka rotawirusowa - patomechanizm, epidemiologia i objawy kliniczne.

 8. Podaj definicję i rodzaje odwodnienia.

 9. Podaj kliniczne objawy odwodnienia u niemowląt.

 10. Wymień objawy kliniczne odwodnienia z uwzględnieniem stopnia i rodzaju odwodnienia.

 11. Na czym polega diagnostyka w ostrych zespołach biegunkowych?

 12. Podaj zasady leczenia ostrych biegunek.

 13. Jakie są objawy kliniczne hipokaliemii w przebiegu ostrej biegunki u niemowląt.

 14. Wskazania do nawadniania doustnego i dożylnego w ostrych zespołach biegunkowych.

 15. Podaj zasady leczenia i nawadniania (doustnego i dożylnego) w biegunkach ostrych u dzieci

 16. Podaj definicje biegunki przewlekłej.

 17. Podaj 3 przykłady zespołów chorobowych prowadzących do biegunki przewlekłej.

 18. Podaj 3 przykłady prowadzące do przewlekłej biegunki sekrecyjnej.

 19. Wymień najczęstsze przyczyny przewlekłych biegunek infekcyjnych.

 20. Wymień przyczyny nieinfekcyjnych biegunek osmotycznych.

 21. Zaproponuj schemat postępowania diagnostycznego w biegunce przewlekłej.

 22. Jakie jest postępowanie lecznicze w przewlekłych biegunkach?

 23. Podaj kryteria rozpoznawania celiakii.

 24. Podaj najczęstsze objawy kliniczne celiakii.

 25. Jakie znasz pozajelitowe postacie choroby trzewnej; jakie badania należy wykonać, aby potwierdzić rozpoznanie?

 26. Co to jest mukowiscydoza?

 27. Jaka jest etiopatogeneza, i częstość występowania mukowiscydozy?

 28. Jakie znasz postacie kliniczne mukowiscydozy u noworodków i niemowląt?

 29. Na czym polega diagnostyka laboratoryjna mukowiscydozy?

 30. Co to jest żółtaczka cholestatyczna? Wymień przyczyny.

 1. Wymień zespoły kliniczne związane z wcześniactwem

 2. Jaka jest przyczyna i patogeneza zespołu zaburzeń oddechowych (ZZO)?

 3. Wymień objawy kliniczne zespołu zaburzeń oddechowych (ZZO)

 4. Jakie znasz sposoby profilaktyki cienkiego zespołu zaburzeń oddechowych (ZZO) u wcześniaków?

 5. Jakie znasz stopnie zespołu zaburzeń oddechowych (ZZO)?

 6. Jakie są objawy kliniczne przetrwałego przewodu tętniczego (PDA)?

 7. Jakie są metody leczenia przetrwałego przewodu tętniczego (PDA)?

 8. Podaj stopnie nasilenia krwawienia dokomorowego (IVH)

 9. Jakie są przyczyny krwawienia dokomorowego IVH?

 10. Wymień powikłania związane z przebytym krwawieniem dokomorowym IVH

 11. Jaka jest etiopatogeneza retinopatii wcześniaków (ROP)?

 12. Co to jest retinopatia wcześniaków (ROP)?

 13. Na czym polega leczenie retinopatii wcześniaków (ROP)?

 14. Podaj definicję przewlekłej choroby płuc wcześniaków (CLD)

 15. Jakie są objawy martwiczego zapalenia jelit (NEC)?

 16. Wymień czynniki sprzyjające martwiczemu zapaleniu jelit (NEC)?

 17. Podaj definicję sepsy

 18. Jakie patogeny odpowiedzialne są za zakażenia w/maciczne i o/porodowe?

 19. Jakie patogeny najczęściej wywołują zakażenia szpitalne?

 20. Wymień objawy kliniczne sepsy

 21. Jaka jest różnica między sepią a stanem septycznym?

 22. Jakie zaburzenia homeostazy ustroju związane są z wcześniactwem?

2Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
PYTANIA NA ZALICZENIE SEMESTR LETNI, MEDYCYNA, III ROK, PEDIATRIA
PYTANIA ZALICZENIE-semestr zimowy 2010-2011, MEDYCYNA, III ROK, PEDIATRIA
PYTANIA ZALICZENIE-semestr zimowy 2011-2012, MEDYCYNA, III ROK, PEDIATRIA
PYTANIA NA ZALICZENIE Z PRZEDMIOTU SEM VIII, studia, elastomery
pytania na zaliczenie[1], geodezja, SEM IV, Kar
Przykładowe pytania na zaliczenie ar, Studia, Materiały z inzynierii, Semestr III, Analiza ryzyka
NOWE 2015 PYT NA ZALICZENIE rok III LEKARSKI, MEDYCYNA, III ROK, PEDIATRIA
Pytania na egzamin ustny (4), Pielęgniarstwo licencjat cm umk, III rok, Neurologia i pielęgniarstwo
Pytania na egzamin ustny (1), Pielęgniarstwo licencjat cm umk, III rok, Neurologia i pielęgniarstwo
pytania z koła, medycyna, III rok, PEDIATRIA, giełdy
Pytania na egzamin ustny (3), Pielęgniarstwo licencjat cm umk, III rok, Neurologia i pielęgniarstwo
Pytania na egzamin z neurologii, Pielęgniarstwo licencjat cm umk, III rok, Neurologia i pielęgniarst
pediatria laktacja, Medycyna, III rok, pediatria
Pytania na zaliczenie z neurologi IV rok, Medycyna, Neurologia, Giełdy
Pytania na zaliczenie cd, Medycyna, Pobr materiały, materiały z poprzednich lat, materiały z poprzed
MID sem I pytania na zaliczenie pełne
NOO Ä WICZENIA PYTANIA NA ZALICZENIE+ODPOWIEDZI, Zarządzanie, Sem III, NOO
PYTANIA NA ZALICZENIE SEMESTR LETNI 2006-2007, 4 ROK, PEDIATRIA — skrót.lnk
MID sem I pytania na zaliczenie pełne

więcej podobnych podstron