EGZAMIN TEORETYCZNY OMOWIENIE, dla kandydatów na instruktorów nauki jazdy


EGZAMIN TEORETYCZNY DLA KANDYDATÓW NA KIEROWCÓW

EGZAMIN TEORETYCZNY W WORD

Państwowy egzamin teoretyczny na prawo jazdy przeprowadzany jest przez egzaminatora WORD. Pozytywny wynik egzaminu teoretycznego jest koniecznym warunkiem umożliwiającym przystąpienie do egzaminu praktycznego. Podstawą do uzyskania pozytywnego wyniku całego egzaminu jest uzyskanie pozytywnych wyników z egzaminu teoretycznego i praktycznego.

Biuro obsługi osób zdających WORD po przyjęciu wymaganych dokumentów od osoby zdającej egzamin na prawo jazdy:

  1. sprawdza prawidłowość ich wypełnienia i weryfikuje z dokumentem tożsamości;

  2. rejestruje osobę w ewidencji osób egzaminowanych;

  3. wyznacza termin egzaminu i wydaje zaświadczenie o jego wyznaczeniu.

Przygotowana zostaje imienna lista osób zakwalifikowanych w danym dniu na egzamin.

W sali egzaminacyjnej znajduje się 15 stanowisk egzaminacyjnych i jedno stanowisko egzaminatora przeprowadzającego egzamin.

Po wejściu do sali egzaminacyjnej egzaminator prowadzący egzamin sprawdza tożsamość osób oraz zgodność danych osobowych w dowodzie osobistym, paszporcie lub karcie pobytu z danymi zawartymi w systemie komputerowym i na liście osób zakwalifikowanych oraz przydziela osobie stanowisko egzaminacyjne podając jego numer.

Egzaminator wyjaśnia szczegółowe zasady egzaminu, podając:

  1. zakres, formę i czas trwania,

  2. kryteria oceny egzaminu,

  3. sposób udzielania odpowiedzi i dokonywania poprawek,

  4. informację o zakazie posługiwania się wszelkimi pomocami bądź opuszczania sali bez zgody egzaminatora pod rygorem przerwania egzaminu i uzyskania wyniku negatywnego.

Egzaminator upewnia się o zrozumieniu zasad egzaminu, które podał.

Po wykonaniu tych czynności egzaminator uruchamia urządzenie egzaminacyjne i obserwuje osoby zdające podczas trwania całego egzaminu.

FORMA I CZAS TRWANIA EGZAMINU TEORETYCZNEGO

Egzamin teoretyczny przeprowadzany jest w formie testu z użyciem komputerowego programu egzaminacyjnego i sprzętu w postaci komputera, monitora i specjalnej klawiatury egzaminacyjnej.

Egzamin polega na udzieleniu odpowiedzi na 18 pytań wylosowanych przez system komputerowy.

Udzielenie odpowiedzi na pytanie zawarte w teście polega na wyborze z trzech zaproponowanych odpowiedzi oznaczonych literami A, B i C wszystkich odpowiedzi prawidłowych. Jest to test wielokrotnego wyboru. Odpowiedź prawidłowa może być jedna, dwie lub trzy. Każde pytanie ma co najmniej jedną odpowiedź prawidłową.

Błędem jest wybór niewłaściwej odpowiedzi lub nie wybranie wszystkich prawidłowych odpowiedzi. Pozytywna odpowiedź na pytanie egzaminacyjne polega na zaznaczeniu wszystkich prawidłowych odpowiedzi na dane pytanie.

Egzamin teoretyczny trwa 25min i dopuszcza się popełnienie 2 błędów. Znaczy to, że

udzielenie prawidłowych odpowiedzi na co najmniej 16 pytań daje ocenę pozytywną. Osoba zdająca może wykorzystać cały przeznaczony na egzamin czas. Zwykle zdający potrzebują 10 - 15 minut na rozwiązanie całego testu.

ZAKRES EGZAMINU

Egzamin teoretyczny obejmuje wiadomości wymagane od kierowcy zdającego na prawo jazdy określonej kategorii. W tym przypadku jest to kategoria B. Egzamin obejmuje również wiadomości dotyczące jazdy z przyczepą lekką.

Wszystkie pytania zakwalifikować można do określonych kategorii. Komputer zawsze losuje określoną ilość pytań z każdej z tych kategorii.

Pytania nr 1 - 3 - znaki drogowe ogólnego stosowania

Pytania nr 4 - 6 - pierwszeństwo przejazdu, skrzyżowania, włączanie się do ruchu

Pytanie nr 7 - 8 - manewry na drodze (zmiana kierunku jazdy i pasa ruchu, wyprzedzanie)

pytanie nr 9 - zachowanie wobec innych (przejścia dla pieszych, przejazdy kolejowe)

Pytanie nr 10 - sytuacje nietypowe ( postój, zatrzymanie, holowanie, zachowanie

podczas wypadku)

Pytanie nr 12 - pierwsza pomoc przedlekarska

Pytanie nr 13 - prędkość i hamowanie

Pytanie nr 14 - znaki drogowe specjalistyczne

Pytanie nr 15 - 16 - używanie pojazdu (pojazdy uprzywilejowane, usuwanie

pojazdów, dowody rejestracyjne)

Pytanie nr 17 - technika kierowania pojazdem

Pytanie nr 18 - obsługa techniczna pojazdu

Odpowiedzi na wszystkie pytania egzaminacyjne przedstawione zostały podczas szkolenia w OSK. Odpowiedzi należy kojarzyć z poszczególnymi przepisami prawa o ruchu drogowym a nie z obrazkami i zdjęciami w testach. Pamiętać w związku z tym należy, że takie samo zdjęcie lub rysunek może wystąpić z różnymi pytaniami i odpowiedziami. Należy zawsze i bezwzględnie czytać dokładnie pytania i odpowiedzi, zwracając uwagę na każde słowo.

SPOSÓB UDZIELANIA ODPOWIEDZI I DOKONYWANIA POPRWEK

Po uruchomieniu programu komputerowego na monitorach stanowisk egzaminacyjnych pojawiają się dane identyfikacyjne osoby zdającej:

Jeżeli osoba zdająca stwierdzi nieprawidłowości danych widocznych na monitorze, powinna zgłosić to egzaminatorowi.

Przed rozpoczęciem właściwego egzaminu na ekranie monitora pojawia się egzamin próbny, Służy do zapoznania się z działaniem klawiatury egzaminacyjnej. Nie jest on oceniany i nie ma wpływu na wynik egzaminu zasadniczego. Udzielanie odpowiedzi na pytania egzaminu próbnego nie jest obowiązkowe.

Zostanie on uruchomiony po naciśnięciu przycisku START. Test ten trwa 5 minut i kończy się wraz z upływem tego czasu lub w momencie naciśnięcia przez osobę zdającą przycisku KONIEC. Czas pozostały do zakończenia testu próbnego widoczny jest na monitorze

Test próbny oznaczony jest na ekranie napisem PRÓBA i jest taki sam na wszystkich stanowiskach egzaminacyjnych.

Po zakończeniu testu próbnego system komputerowy generuje egzamin właściwy.

DZIAŁANIE KLAWIATURY EGZAMINACYJNEJ

Z obsługą klawiatury egzaminacyjnej osoby zdające powinny być zapoznane w trakcie szkolenia w OSK i podczas wewnętrznego egzaminu teoretycznego w OSK. Jednakże rozporządzenie nie nakłada na OSK obowiązku używania takiego sprzętu i w związku z tym OSK nie dysponujące systemem komputerowym i klawiaturą egzaminacyjną powinny zapoznać osoby szkolone z obsługą takiej klawiatury. W takiej sytuacji należy użyć planszy poglądowej.

FUNKCJE POSZCZEGÓLNYCH PRZYCISKÓW KLAWIATURY EGZAMINACYJNEJ

A B C - klawisze udzielania odpowiedzi na pytanie. Naciśnięcie klawisza powoduje

podświetlenie pola odpowiedzi na czarno.

POPRZEDNIE (TAK) - powoduje powrót do poprzedniego pytania i jego ponowne

wyświetlenie wraz z udzielonymi odpowiedziami. Przycisk ten służy do powrotu do

pytania, na które zdający udzielił już odpowiedzi i daje możliwość zmiany

odpowiedzi. Dokonuje się to poprzez naciśnięcie przycisku A, B, C co powoduje

anulowanie odpowiedzi i zmianę podświetlenia na białe a następnie naciśnięcie

przycisku A, B, C co powoduje udzielenie odpowiedzi i zmianę podświetlenia na

czarne.

NASTĘPNE (NIE) - powoduje przejście do pytania następnego i jego wyświetlenie

ZMIANA KATEGORII - występuje na ekranie tylko wówczas, gdy kandydat zdaje egzamin

jednocześnie na więcej niż jedną kategorię prawa jazdy i daje kandydatowi

możliwość dowolnego przemieszczania się między pytaniami przypisanymi do

testów różnych kategorii prawa jazdy.

Test zostanie zakończony po upływie 25 minut lub po naciśnięciu przez zdającego przycisku KONIEC. Ukaże się na ekranie pytanie „czy na pewno chcesz zakończyć test?” i możliwość wyboru odpowiedzi TAK lub NIE oraz informacje o tym na ile pytań brakuje odpowiedzi. Jeżeli zdający naciśnie przycisk NIE, to istnieje możliwość powrotu do pytań i kontynuowanie egzaminu. Przycisk TAK kończy egzamin. Następuje podsumowanie i na ekranie pojawiają się wyniki końcowe, tzn. wynik egzaminu i ilość popełnionych błędów.

Po zapoznaniu się z wynikami zdający powinien zakończyć go klawiszem ZATWIERDŹ. Jeżeli tego nie zrobi, system zatwierdzi wynik egzaminu po upływie czasu przeznaczonego na egzamin.

Przez cały czas trwania egzaminu na ekranie pokazywany jest czas, jaki pozostał do końca egzaminu. Są także widoczne pola z numerami pytań. Pola pytań, na które udzielone zostały odpowiedzi zmieniają kolor z białego na czarny.

Po zakończeniu egzaminu, jego wyniki przesyłane są automatycznie do biura obsługi WORD a osoby, które zdały egzamin z wynikiem pozytywnym, czekają na egzamin praktyczny.

Osoby te są proszone ponownie do sali egzaminacyjnej i egzaminator omawia zasady przeprowadzania egzaminu praktycznego na placu manewrowym i w ruchu ulicznym. Nie jest to jednak obowiązkowe. Jest to praktyka WORD w Zielonej Górze

PRZEPROWADZENIE WEWNĘTRZNEGO EGZAMINU TOERETYCZNEGO DLA UCZESTNIKÓW SZKOLENIA W OŚRODKU SZKOLENIA KIEROWCÓW

Wewnętrzny egzamin teoretyczny może być przeprowadzony przy użyciu testu komputerowego lub w formie testów pisemnych, jednak zakres części teoretycznej egzaminu, ilość pytań egzaminacyjnych, ich tematyka, sposób oceny egzaminu teoretycznego oraz czas jego przeprowadzenia musi być zgodny z zasadami przeprowadzenia państwowego egzaminu teoretycznego na prawo jazdy.

Zaleca się przeprowadzenie tego egzaminu w formie najbardziej zbliżonej do warunków w WORD. Nie dopuszczalne jest więc pozostawianie osób zdających bez nadzoru, bowiem korzystanie z wszelkich pomocy podczas egzaminu jest zabronione.

Należy wydrukować wyniki egzaminu wraz z datą jego przeprowadzenia i ilością popełnionych błędów oraz podpisem instruktora prowadzącego oraz osoby szkolonej i umieścić w formie pisemnej w dokumentacji uczestnika szkolenia.

Korzystnie jest porównać je z wynikami uzyskanymi na początku szkolenia. Wzmacnia to wiarę we własne siły i wiedzę.

Jeżeli wynik egzaminu jest negatywny, instruktor prowadzący powinien ustalić wraz z osobą szkoloną zakres dodatkowego szkolenia i termin ponownego egzaminu wewnętrznego.

Należy również podkreślić, że przygotowanie się do zdania egzaminu teoretycznego jest jednocześnie przygotowaniem się do uczestnictwa w ruchu drogowym. Umiejętność rozwiązania pytań testowych powinna być poparta i wynikać z rzetelnej znajomości przepisów ruchu drogowego.

1Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
EGZAMIN PRAKTYCZNY OMOWIENIE, dla kandydatów na instruktorów nauki jazdy
BAZA PYTAŃ DO PRZEPROWADZENIA TESTU W RAMACH EGZAMINU TEORETYCZNEGO DLA KANDYDATÓW NA INSTRUKTORÓW N
Nowe przepisy dotyczące egzaminowania kandydatów na instruktorów nauki jazdy
rozklad tematow na zajecia teoretyczne, materiały dla instruktorów i przyszłych instruktorów nauki j
Wykaz termatów do przeprowadzenia drugiej części egzaminu kandydaci na instruktorów i wykładowców
3. 0C - SPIS TREŚCI - KONSPEKTY ZAJĘĆ TEORETYCZNYCH(1), Materiały dla Instruktorów nauki jazdy, dla
KONSPEKT ZAJĘĆ TEORETYCZNYCH przejazdy kolejowe i dokumenty, Materiały dla Instruktorów nauki jazdy,
KONSPEKT ZAJĘĆ TEORETYCZNYCH ZNAKI NAKAZU, Materiały dla Instruktorów nauki jazdy, konspekty, konspe
KONSPEKT ZAJĘĆ TEORETYCZNYCHegzamin wewnętrzny w ruchu drogowym, Materiały dla Instruktorów nauki ja
KONSPEKT ZAJĘĆ TEORETYCZNYCH Prędkość, Materiały dla Instruktorów nauki jazdy, konspekty, konspekty
KONSPEKT ZAJĘĆ TEORETYCZNYCH Podstawowe pojęcia, Materiały dla Instruktorów nauki jazdy, konspekty,

więcej podobnych podstron