Egzamin z mikrobiologiiKursDu2007, Biol UMCS, III semestr, Mikrobiologia, Egzamin


Egzamin z mikrobiologii- kurs duży, grupa I (2008)

1. Mikroorganizmy prokariotyczne to:

a)

b)

2. Wymień dwie hipotezy tłumaczące powstanie komórki eukariotycznej z prokariotycznej:

a)

b)

3. Kiedy mogły pojawić się pierwsze organizmy na Ziemi:

a)

4. Materiałem genetycznym pierwszych komórek, które pojawiły się na Ziemi był najprawdopodobnie:

a)

dlaczego

b)

5. Dlaczego 16S rDNA uważa się za dobry chronometr ewolucji:

a)

b)

6. Podaj nazwę rodzajową bakterii, które na filogramie umieszczone są najbliżej uniwersalnego przodka:

a)

jakie cechy dodatkowo potwierdzają taką lokalizację

b)

c)

7. Jaką część biomasy stanowią mikroorganizmy:

a)

8. Najmniejsza wielkość komórki bakteryjnej to:

a) 10-20 nm

b. 50-100 nm

c) 0.5-1 μm

d) 2-4 μm

9. Trzy podstawowe kształty komórek bakteryjnych to:

a)

b)

c)

10. Jaki % mokrej masy komórek bakteryjnych stanowi woda:

a)

11. Wymień trzy podstawowe części rzęski:

a)

b)

c)

12. Rzęski krętków umieszczone są:

a)

b)

13. Do różnic morfologicznych między fimbriami a rzęskami zaliczamy:

a)

b)

c)

d)

14. Między jakimi aminokwasami występuje wiązanie poprzeczne w mureinie typu B:

a)

15. Stopień poprzecznego usieciowania w mureinie bakterii Gram- wynosi:

a) %

16. Mureina bakterii z fazy stacjonarnej w porównaniu z mureiną bakterii z fazy logarytmicznej zawiera:

a) mniej pentapeptydów

b) więcej pentapeptydów

c) mniej wiązań poprzecznych

d) więcej wiązań poprzecznych

17. Kwas tejchojowy to polimer:

a)

b)

zbudowany z:

c) z (ilu) podjednostek

18. Jaką drogą u E. coli transportowane są jony nieorganiczne:

a) dyfuzji

b) ułatwionej dyfuzji

c) transportu aktywnego

d) poprzez grupę translokacyjną

19. Najmniejszy chromosom występuje u:

a)

ma on wielkość

b)

20. Chromosom liniowy występuje u:

a) Myxococcus sp.

b) Streptococcus sp.

c) Streptomyces sp.

d) Borrelia burgdorferii

21. Wymień rodzaje elementów transpozycyjnych występujących u bakterii:

a)

b)

c)

22. Formy przetrwalne sinic to:

a)

23. Wewnątrz form przetrwalnych sinic występuje polipeptyd zwany:

a) zbudowany z:

b)

c)

23. Wymień po kolei, idąc od zewnątrz, osłony endospor u Bacillus anthracis:

a)

b)

c)

d)

24. Cytoplazma endospor zawiera:

a) % dipikolinianu Ca

25. Biofilmy tworzone są na powierzchniach:

a) biotycznych

b) abiotycznych

26. Pierwsza faza wzrostu bakterii w hodowli okresowej to:

a)

27. Do hodowli ciągłej bakterii służą:

a)

b)

28. Podaj temperatury kardynalne psychrofili:

a)

b)

c)

29. Ekstremalne halofile żyją w obecności:

a) % NaCl

30. Bakterie tlenotolerancyjne rosną:

a) równie dobrze w obecności jak i braku tlenu

b) nie wymagają tlenu do wzrostu ale lepiej rosną w jego obecności

31. Wymień enzymy rozkładające toksyczne formy tlenu:

a)

b)

c)

32. Napisz trzy podstawowe reakcje fosforylacji substratowej dostarczające ATP podczas fermentacji:

a)

b)

c)

33. Gdzie żyją bakterie propionowe?

a)

34. Wymień produkty fermentacji mrówkowej u E. coli:

a)

b)

c)

d)

35. Klostridia to bakterie żyjące przy pH:

a) kwaśnym

b) obojętnym

c) alkalicznym

d)kwaśnym i obojętnym

36. Bioluminescencja u bakterii zachodzi z udziałem:

a)

b)

c)

d)

37. Co jest źródłem siły redukującej u fototroficznej Heliobacterium sp.:

a)

38. Najwięcej energii w oddychaniu beztlenowym powstaje kiedy ostatecznym akceptorem elektronów jest:

a) NO31-

b) So

c) Fe3+

d) SO42-

39. Produktem końcowym redukcji dysymilacyjnej azotanów jest:

a) N2

b) NH3

40. Wymień dwie grupy mikroorganizmów wykorzystujących CO2 jako ostateczny akceptor elektronów:

a)

b)

41. Napisz poszczególne etapy utleniania CH4 do CO2:

a)

b)

c)

d)

42. W jakich warunkach chemolitotrofy utleniają H2:

a) tlenowych

b) beztlenowych

43. Podaj przykłady mikroorganizmów chemolitotroficznych utleniających żelazo:

a)

b)

44. Czas śmierci cieplnej to czas:

a) potrzebny do zabicia mikroorganizmów w temperaturze 110 oC

b) najkrótszy czas potrzebny do zabicia mikroorganizmów w określonej temperaturze

45. Wymień halogenki stosowane w dezynfekcji:

a)

b)

c)

d)

46. Indeks terapeutyczny jest większy kiedy:

a) większa jest dawka toksyczna

b) większa jest dawka terapeutyczna

47. Chloramfenikol łączy się z:

a)

i hamuje:

b)

48. Najmniejsza wielkość poznanych wirusów to:

a) 0.2-0.5 nm

b) 2-10 nm

c) 20-30 nm

d) 50-100 nm

49. mRNA tworzony jest przez:

a) ssRNA+

b) ssRNA-

c) dsRNA

50. Wczesne białka uczestniczą w:

a) w syntezie płaszcza białkowego

b) w replikacji kwasu nukleinowego wirusa

c) w adsorpcji wirusa do komórki gospodarza

d) w uwalnianiu wirusa z komórki gospodarza

1Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
Egzamin Mikrob12007, Biol UMCS, III semestr, Mikrobiologia, Egzamin
Egzamin poprawkowy z mikrobiologii, Biol UMCS, III semestr, Mikrobiologia, Egzamin
Egzamin z mikrobiologii BiolGeogChem GrupaI2008, Biol UMCS, III semestr, Mikrobiologia, Egzamin
Egzamin z mikrobiologiiBiolGeogChem 2008GrII, Biol UMCS, III semestr, Mikrobiologia, Egzamin
Egzamin z mikrobiologiiPoprawka, Biol UMCS, III semestr, Mikrobiologia, Egzamin
Egzamin z mikrobiologiiPopraw2, Biol UMCS, III semestr, Mikrobiologia, Egzamin
Egzamin z mikrobiologiiOchrona ŚrodoGrI2008, Biol UMCS, III semestr, Mikrobiologia, Egzamin
Egzamin Mikrob12007, Biol UMCS, III semestr, Mikrobiologia, Egzamin
Cykl azotowy, Biol UMCS, III semestr, Biochemia
Nukleotydy, Biol UMCS, III semestr, Biochemia
Ekologia ćwiczenia, Biol UMCS, III semestr, Ekologia
ochrona środowiska ćwiczenia, Biol UMCS, III semestr, Ochrona środowiska
nerwowy zmysły, Studia UMCS, III semestr, Fizjologia zwierząt, pytania, egzaminy
tematy cwiczen - ii rok biologii, Biol UMCS, IV semestr, Biologia molekularna, Egzamin
Molekularna, Biol UMCS, IV semestr, Biologia molekularna, Egzamin
biologia molekularna, Biol UMCS, IV semestr, Biologia molekularna, Egzamin
FIZJOLOGIA ZWIERZAT opracowanie do egzaminu, Studia UMCS, III semestr, Fizjologia zwierząt, FIZJO -

więcej podobnych podstron