odpowiedzi farma, farmakologia, testy

Pobierz dokument
odpowiedzi.farma.farmakologia.testy.doc
Rozmiar 93 KB

FARMAKOLOGIA 2010 - GIEŁDA

 1. Do inhibitorów receptora GP IIb/IIIa należy lub należą:

A. abciksimab

B. eptifibatiol

C. tirofiban

D. wszystkie wyżej wymienione

 1. Które stwierdzenie dotyczące wystąpienia działań niepożądanych ze strony przewodu pokarmowego podczas stosowania kwasu acetylosalicylowego (ASA) i innych NLPZ jest prawdziwe:

A. kwas acetylosalicylowy w małej dawce, np. 75 mg/24 h nie zwiększa istotnie ryzyka objawów ze strony przewodu pokarmowego

B. stosowanie tabletek powlekanych jest bezpieczniejsze od stosowania tabletek niepowlekanych

C. inhibitory cyklooksygenazy 2 są bezpieczniejsze, niż NLPZ w połączeniu z ihobitorami pompy protonowej

D. …..

 1. U pacjentów z cukrzycą typu 2 i niewydolnością nerek zastosujesz:

A. glipizyd

B. glibenklamid

C. glikwidon

D. glimepiryd

 1. Przy zwalczaniu bólu związanego z niedokrwieniem mięśnia sercowego wykorzystaywana jest......., korzystna jako lek rozszerzający naczynia u chorych z niewydolnością lewej komory:

A. obie części zdania są prawdziwe

B. 1 część zdania jest prawdziwa, 2 fałszywa

C. obie części zdania są fałszywe

D. 1 część zdania jest fałszywa, 2 prawdziwa

 1. W leczeniu zakażeń Clostridium difficile nie stosuje się:

A. metronidazolu

B. emetyna

C. …....

D. każdy z wymienionych leków nie może być stosowany

 1. Wybierz zdania prawdziwe dotyczące nitrogliceryny:

1/ podanie Sildenafilu w ciągu ostatnich 24h jest bezwzględnym przeciwwskazaniem do podania nitrogliceryny

2/ …. zaopatrzenie miokardium w tlen w wyniku redystrybucji...

3/ podając nitroglicerynę należy kontrolować ciśnienie, aby wynosiło >100 mmHg

4/ nitrogliceryna rozkurcza łożysko żylne...

5/ powinna być początkowo podawana podjęzykowo w ilości nie większej, niż 3 dawki

Prawdziwy zestaw informacji:

a) wszystkue
b) …

c) 3, 4, 5

d) 3, 4

 1. Celem leczenia osteoporozy bifosfonianami jest zmniejszenie ryzyka złamań oraz zwiększenie BMI (body mass index).

A. pierwsza część zdania jest prawdziwa, druga fałszywa

B. pierwsza część zdania jest fałszywa, druga prawdziwa

C. obie części zdania są prawdziwe

D. obie części zdania są fałszywe

 1. Żelazo bierze udział w:

A. erytropoezie

B. magazynowaniu tlenu

C. przemianach....

Prawidłowe odpowiedzi:

a) A

b) A i C

c) A i B

d) A, B i C

 1. Wskaż zdania prawdziwe dotyczące izotretynoiny:

A. działa teratogennie na płód

B. stosuje się ją przez 20 tygodni

C. działania niepożądane są podobne do objawów hiperwitaminozy wit. A

D. podwyższenie TG, cholesterolu, aminotransferaz

E. większość działań niepożądanych jest przejściowa i ustępuje po odstawieniu

Zdania prawdziwe to:

a) A, B, C, D, E

b) B, C, E

c) …..

d) ….

 1. Objawem niepożądanym EPO nie jest:

A. wzrost ciśnienia tętniczego

B. efekt fibrynolityczny

C. wzrost stężenia wapnia wewnątrzkomórkowego w ścianie naczynia

D. skłonność do zakrzepicy

 1. Formepizol = antizol to swoista odtrutka w zatruciu:

A. benzodiazepinami

B. narkotykami

C. metanolem

D. muchomorem sromotnikowym

 1. W zatruciu metanolem stosujemy:

A. kwas foliowy

B. etanol

C. dwuwęglan

D. wszystkie

 1. Lekiem antyagregacyjnym działającym przez blok płytkowy receptora P2Y12 dla ADP jest:

A. klopidogrel

B. prasugrel

C. tikagrelol

D. prawidłowe A, B, C

 1. W wyniku zastosowania tych leków cytostatycznych, chromosomy nie układają się wzdłuż płaszczyzny podziału, ale rozpraszają po całej cytoplazmie, tzw. wybuchowa mitoza. Są to:

A. antymetabolity

B. leki cytotoksyczne nieswoiste dla fazy cyklu komórkowego

C. leki działające na fazę M cyklu komórkowego

D. …...

 1. W zatruciu muchomorem sromotnikowym stosuje się:

A. laktulozę, neomycynę, rifamycynę

B. silimarynę, węgiel aktywny

C. N-acetylocysteinę, benzylopenicylinę

D. wszystkie wyżej wymienione

 1. Napięciozależny, niekompetycyjny antagonista receptorów NMDA, działa również antagonistycznie względem receptora 5-HT3, w mniejszym stopniu hamuje receptory nikotynowe. Jest to:

A. memantyna

B. olanzapina

C. seleginina

D. galantamina

 1. W leczeniu migreny najsłabsze działanie ma:

A. ASA

B. paracetamol

C. diklofenak

D. metamizol

 1. Wśród czynników ryzyka wystąpienia uszkodzenia przewodu pokarmowego w trakcie przyjmowania NLPZ wymieniane są:

A. wiek > 65 r.ż.

B. przebyta choroba wrzodowa żołądka

C. przyjmowanie w dużych dawkach NLPZ

D. równoczesne stosowanie glikokortykosteroidów

E. stosowanie leków przeciwkrzepliwych

Wybierz prawidłowy zestaw:

a).....

b) B, C, D, E

c) A, C, D, E

d) A, B, C, D, E

 1. Alkaloidy sporyszu (A) są stosowane w migrenie (B) ale po pewnym czasie powodują bóle głowy.

A. obydwa zdania są prawdziwe

B. obydwa zdania są fałszywe

C. zdanie A jest prawdziwe, zdanie B fałszywe

D. zdanie A jest fałszywe, zdanie B prawdziwe

 1. Stabilizację wiązań pomiędzy APC i limfocytami T (ICAM-1 i LFA-1 oraz CD2 i LFA-3) zapewnia

A. efalizumab i alfacept

B. alfacept i muromonabCD3

C. etanercept i efalizumab

D. żadnna odpowiedź nie jest poprawna

 1. W leczeniu przewlekłej obturacyjnej choroby płuc stosuje się zwykle opioidy, najczęściej stosowanym opioidem w napadzie duszności jest morfina .

A. zdanie 1 jest prawdziwe, 2 fałszywe

B. oba zdania są fałszywe

C. oba zdania są prawdziwe

D. zdanie 1 jest fałszywe, 2 prawdziwe

 1. Zaznacz prawidłową odpowiedź dotyczącą leczenia trądziku:

(1) Zabiegi oczyszczające w salonach kosmetycznych są skuteczne (2) tak samo jak miejscowe leczenie antybiotykami.

A. zdanie 1 jest prawdziwe, 2 fałszywe

B. zdanie 1 jest fałszywe, 2 prawdziwe

C. oba zdania są prawdziwe

D. oba zdania są fałszywe

 1. Do koanalgetyków należą:

A. karbamazepina

B. antagoniści receptora NMDA

C. TLPD

D. A, B, C prawidłowe

 1. Lekiem I rzutu w leczeniu RZS jest:

A. metotreksat

 1. Pochodne benzimidazolu mają zastosowanie w :

A. grzybicach

B. robaczycach

C. w chorobach nowotworowych

D. hiperglikemii

 1. (1) Antagoniści receptora H2 nie mają zastosowania w krwawiącym wrzodzie żołądka, (2) ponieważ nie przynoszą w tym żadnych korzyści:

A. zdanie 1 jest prawdziwe, 2 fałszywe

B. zdanie 1 jest fałszywe, 2 prawdziwe

C. oba zdania są prawdziwe

D. oba zdania są fałszywe

 1. Pochodną sulfonylomocznika wydalaną w większości przez przewód pokarmowy jest:

A. glimepiryd

B. glibenklamid

C. glikwidon

D. glipizyd

 1. Do działań niepożądanych inhibitorów enzymu konwertującego należy/ należą:

A. suchy kaszel

B. hipotonia po pierwszej dawce

C. obrzęk naczyniowy Quinckego

D. każdy z wymienionych

 1. Które leki przeciwbakteryjne są skuteczne w zakażeniach spowodowanych przez Mycoplasma pneumoniae:

A. antybiotyki beta-laktamowe

B. fluorochinolony

C. tetracykliny

D. makrolidy

E. sulfonamidy

Wskaż prawidłowy zestaw odpowiedzi:

a) A, B, C, D, E

b) B, C, D, E

c) C, D, E

d) B, C, D

 1. O niedoborze żelaza świadczy:

A. stężenie ferrytyny w surowicy100 mcg/l lub B. stężenie ferrytyny w surowicy >100 mcg/l i <300 mcg/l, jeżli wysycenie transferyny żelazem wynosi <20%.

Wskaż prawidłowy zestaw informacji potwierdzający niedobór żelaza:

a) tylko część A zdania

b) tylko część B zdania

c) obie części zdania A i B są prawdziwe

d) na podstawie obu części zdania trudno rozpoznać niedobór żelaza

 1. Wskaż fałszywe stwierdzenie:

A. leki urykozuryczne (probenecyd) są skuteczniejsze, niż inhibitory oksydazy ksantynowej w obniżaniu stężenia kwasu moczowego

B. fenofibrat wykazuje działanie urykozuryczne

C. kolchicyna w mniejszej dawce, tzn. 1,5 mg (3 tabl./24h) jest równie skuteczne jak dawkowanie w klasycznym schemacie (1mg, a następnie co 2 h 0,5 mg aż do ustąpienia objawów lub wystąpienia działań niepożądanych

D. kortykosteroidy mogą być stosowane jako początkowa lub uzupełniająca terapia w ostrej dnie

 1. Obowiązek monitorowania działań niepożądanych leków ma:

A. pielęgniarka, położna, lekarz medycyny

B. lekarz weterynarii i lekarz medycyny

C. Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

D. każda odpowiedź jest prawidłowa

 1. Wskaż prawidłowe stwierdzenie:

A. Losartan jest przydatny w leczeniu nadciśnienia tętniczego u chorych na dnę moczanową, bo ma działanie urykozuryczne

B. opioidy nie są skuteczne w zwalczaniu bólu w ostrym napadzie dny moczanowej

C. u chorych na dnę moczanową terapię obniżającą stężenie kwasu moczowego należy prowadzić przez całe życie

D. wszystkie stwierdzenia są prawdziwe

 1. Badanie pod kryptonimem RALES oceniało wpływ spironolaktonu na śmiertelność wśród pacjentów z zastoinową niewydolnością serca. Z badań wykluczono pacjentów ze stężeniem kreatyniny wyższym niż 2,5 mg/dl. Utajono przed uczestnikami badania przynależność do grupy kontrolnej lub otrzymującej spironolakton. Powyższe badanie można określić jako:

A. badanie kliniczne randomizowane z próbą maskowaną (ślepą)

B. badanie kliniczne z podwójnie ślepą próbą

C. metaanalizę badania obserwacyjnego

D. badanie kliniczne 3 fazy

 1. „Złotym standardem” ustalenia skuteczności i bezpieczeństwa jest:

A. badanie obserwacyjne

B. randomizacja w badaniach klinicznych

C. 3 fazy badań klinicznych

D. wybór pierwszorzędowego punktu końcowego

 1. Lek generyczny jest:

A. środkiem leczniczym...

B. środkiem zarejestrowanym do stosowania w geriatrii

C. preparatem będącym w 3 fazie badań klinicznych

D. ekawiwalentem środka leczniczego

 1. Nutraceutyk to:

A. odżywka dla sportowców

B. pokarm mający właściwości zdrowotne lu lecznicze korzyści

C. …...

D. żadna z podanych informacji nie jest prawdziwa

 1. W ostrym zapaleniu trzustki stosuje się:

A. imipenem, cefuroksym

B. cefuroksym, penicyliny

C. makrolidy, ….

D. żaden z wyżej wymienionych antybiotyków

 1. Prebiotyki - wybierz zdanie nieprawdziwe:

A. są niszczone przez antybiotyki

B. są niestrawionymi składnikami pokarmowymi

C. wybiórczo stymulują wzrost lub aktywność jelitowych bakterii komensalnych

D. wszystkie informacje są nieprawdziwe

 1. Lekami zmniejszającymi glikemię poposiłkową są:

A. inhibitory α-glikozydazy

B. glinidy

C. analogi amyliny

D. wszystkie wymienione wyżej odpowiedzi są prawdziwe

 1. Wskaż informację nieprawdziwą dotyczącą analogów glukagonopodobnego peptydu 1:

A. zwalniają opróżnianie żołądka

B. zwiększają komórek β wysp trzustkowych

C. stymulują wydzielanie insuliny w sposób niezależny od glikemii

D. hamują wydzielanie glukagonu

 1. Inkretynomimetyki (Eksenatyd) są wykorzystywane w leczeniu:

A. suchości błon śluzowych dróg oddechowych

B. zaparć

C. hiperglikemii poposiłkowej

D. stanów zapalnych dróg moczowo-płciowych

 1. Do działań niepożądanych leków stosowanych w terapii dzieci z ADHD należą:

A. nadmierny przyrost masy ciała

B. zwiększają ryzyko przyjmowania substancji uzależniających

C. zahamowanie wzrostu

D. A i B prawidłowe

 1. Inhibitor wychwytu zwrotnego noradrenaliny - Atomoksetyna - może być wykorzystany w terapii ADHD, podobnie jak trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne oraz leki hipotensyjne:

A. pierwsza część zdania fałszywa, druga prawdziwa

B. obie części zdania prawdziwe

C. obie części zdania fałszywe

D. pierwsza część prawdziwa a druga fałszywa

 1. Wskaż informację nieprawdziwą dotyczącą leków znoszących działanie TNF-α:

A. zwykle są to chimeryzowane bądź ludzkie przeciwciała monoklonalne

B. białko fuzyjne np. Enbrel (Etanercept) znosi działanie TNF-α

C. oporne na leczenie postacie choroby Crohna bądź RZS są wskazaniem do zastosowania tej grupy leków

D. zmniejszają ryzyko wystąpienia zakażeń wirusowych, bakteryjnych i grzybiczych

 1. W badaniach farmakoekonomicznych do kosztów bezpośrednich nie należą:

A. koszty opieki medycznej

B. koszty hotelowe

C. koszty leczenia zabiegowego

D. koszty leczenia działań niepożądanych

 1. Omamy i zaburzenia świadomości występujące u leczonych lewodopą najlepiej nie zwalczać:

A. pochodne fenotiazyny

B. klozapina

C. atypowe leki przeciwpsychotyczne

D. każdy z wymienionych leków jest przeciwwskazany w leczeniu omamów i zaburzeń świadomości występujących po lewodopie

 1. Leków przeciwwirusowych nie należy brać w przypadku szczepienia przeciwko ospie wietrznej lub przeciwko półpaścowi:

A. 24 h przed szczepieniem i 14 dni po nim

B. 7 dni przed szczepieniem i 30 dni po nim

C. 3 dni przed szczepieniem i 30 dni po nim

D. stosowanie leków przeciwwirusowych nie ma wpływu na wyżej wymienione szczepienie

 1. Spośród wymienionych grup leków w leczeniu nerwobólu popółpaścowego zastosujesz:

A. trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne oraz inhibitory zwrotnego wychwytu serotoniny

B. opioidy, leki przeciwpadaczkowe

C. trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne, leki przeciwpsychotyczne, lidokainę i kapsaicynę miejscowo

D. każda z wymienionych grup leków może być wykorzystana w leczeniu bólu popółpaścowego

 1. Takryna, Donepezil, Galantamina - wskaż informację nieprawdziwą dotyczącą wymienionych leków:

A. są stosowane w leczeniu zaburzeń poznawczych w przebiegu choroby Alzheimera

B. są inhibitorami cholinoesterazy

C. ich antidotum jest siarczan atropiny

D. mają inny mechanizm działania, niż Riwastygmina, która nie jest stosowana w leczeniu objawów kognitywnych

 1. Zespół retencji płynów jest działaniem niepożądanym po:

A. cyklofosfamidzie

B. bleomycynie

C. docetakselu

D. antyandrogenach

 1. Najwłaściwszym sposobem na ograniczenie wymienionego w pkt. 51 działania niepożądanego leku cytotoksycznego jest zastosowanie:

A. leków moczopędnych, np. furosemidu

B. leków moczopędnych oszczędzających potas, np. werospironu

C. inhibitora oksydazy ksantynowej

D. glukokortykosteroidu

 1. W zakażeniu rzęsistkiem pochwowym zastosujesz lek z wyjątkiem:

A. metronidazolu

B. tinidazolu

C. emetyny

D. natamycyny

 1. Przeciwwskazaniem do stosowania antagonistów aldosteronu nie jest:

A. suplementacja potasu

B. stosowanie inhibitora enzymu konwertującego z blokerem receptora dla angiotensyny

C. stosowanie diuretyku pętlowego

D. każda z wymienionych odpowiedzi nie jest przeciwwskazaniem do stosowania antagonisty dla aldosteronu

 1. Wskaż informację nieprawdziwą dotyczącą preparatu Ranexa (Ranolazyna):

A. działa poprzez kanały wapniowe zależne od sodu

B. wykorzystywana jest w terapii opornej na leczenie stabilnej dławicy piersiowej

C. zmniejsza częstość zgonów z przyczyn sercowo-naczyniowych, zawalu serca

D. może być stosowany osobno lub w połączeniu z azotanami lub amlodypiną

 1. Wybierz informację nieprawdziwą dotyczącą heparyn:

A. heparyny drobnocząsteczkowe są silniej niż niefrakcjonowane neutralizowane przez siarczan protaminy

B. czas eliminacji heparyn drobnocząsteczkowych po podaniu podskórnym jest krótszy niż heparyn niefrakcjonowanych podanych dożylnie

C. u chorych z niewydolnością nerek preferowane są heparyny niefrakcjonowane, gdyż heparyny drobnocząsteczkowe są eliminowane przez nerki

D. informacje nieprawdziwe są w A i B

 1. Aktualne wytyczne Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego wskazują, że do głównych klas leków hipotensyjnych nie należą:

A. diuretyki

B. beta adrenolityki

C. α1-adrenolityki

D. antagoniści receptora angiotensynowego

 1. Spośród grup leków:

1/ inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny, np. fluoksetyna

2/ inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny o krótkim czasie działania, np. dapoksetyna

3/ słabe opioidy

4/ inhibitory PDE-5

w leczeniu przedwczesnego wytrysku u mężczyzn zastosujesz:

A. 1 i 2

B. 4

C. 2
D. 1, 2, 3 i 4

 1. Warfarynę należy odstawić, przed planowanym zabiegiem chirurgicznym, na:

A. 2 godz.

B. 48 godz.

C. 3 dni

D. 5 dni

 1. Spośród wymienionych grup leków wybierz te, które zaburzają kontrolę ciśnienia tętniczego:

A. niesteroidowe leki przeciwzapalne

B. sympatykomimetyki

C. doustne środki antykoncepcyjne

D. erytropoetyna

E. leki przeciwdepresyjne

Prawidłowy zestaw:

a) A, B, C, D, E

b) B, E

c) B, C, E

d) B, C, D, E

 1. Wg wytycznych ESC 2008 u chorych z niewydolnością serca nie zaleca się stosowania:

A. bisoprololu

B. karwedilolu

C. propranololu

D. nebiwololu

 1. Rifaksymina to 1/ antybiotyk o szerokim spektrum działania obejmującym bakterie Gram-dodatnie oraz Gram-ujemne, tlenowe i beztlenowe bakterie jelitowe 2/ jest skuteczna w leczeniu ostrej encefalopatii wątrobowej

A. zdanie 1 i 2 są prawdziwe

B. zdanie 1 jest prawdziwe, natomiast 2 fałszywe

C. oba zdania są fałszywe

D. zdanie 1 jest fałszywe, natomiast 2 prawdziwe

 1. Który z podanych objawów nie jest objawem zatrucia atropiną:

A. blok przedsionkowo-komorowy

B. hipotonia ortostatyczna

C. suchość w ustach

D. zaparcia

 1. Niesteroidowe leki przeciwzapalne, w tym inhibitory COX-2 1/ upośledzają wydalanie i prowadzą do retencji płynów 2/ zmniejszają skuteczność działania leków hipotensyjnych wszystkich grup z wyjątkiem antagonistów wapnia

A. zdanie 1 i 2 są prawdziwe

B. zdanie 1 jest prawdziwe a 2 fałszywe

C. oba zdania są fałszywe

D. zdanie 1 jest fałszywe a 2 prawdziwe

 1. Przewlekłe przyjmowanie tamoksifenu nie powoduje:

A. wzrostu ryzyka incydentów zakrzepowo-zatorowych

B. zmniejszenie częstości występowania raka sutka

C. spowolnienia rozwoju osteoporozy

D. nie powoduje A i C

 1. Zgodnie z ostatnimi zaleceniami (2009) Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego usystematyzuj leki stosowane w przewlekłym leczeniu nadciśnienia tętniczego od najbardziej do najmniej skutecznego:

A. inhibitory ACE > antagoniści wapnia > antagoniści receptora angiotensynowego > beta adrenolityki > diuretyki

B. diuretyki > antagoniści receptora angiotensynowego > beta adrenolityki > inhibitory ACE > antagoniści wapnia

C. beta adrenolityki > inhibitory ACE > …..

D. ….

 1. Następstwem stosowania L-asparaginazy nie będzie:

A. hipoalbuminemia

B. zaburzenia krzepnięcia krwi

C. hipoglikemia

D. reakcje nadwrażliwości

 1. Nifedypina, (1) która nie zwalnia częstości akcji serca, (2) okazała się szkodliwa u pacjentów w ostrej fazie zawału serca:

A. pierwsza część zdania jest prawdziwa, druga fałszywa

B. obie części zdania nie są prawdziwe

C. pierwsza część zdania fałszywa, druga prawdziwa

D. obie części zdania są prawdziwe

 1. Sotalol - wskaż informację prawdziwą:

A. blokuje szybką fazę opóźnionego prądu potasowego

B. blokuje napływ jonów sodu do wnętrza komórki

C. blokuje napływ jonów wapnia do wnętrza komórki

D. wszystkie informacje są nieprawdziwe

 1. Histamina wywołuje działanie z wyjątkiem:

A. zmniejszenia przepuszczalności naczyń

B. kurczenia mięśniówki oskrzeli

C. zwiększenia wydzielania HCl

D. spadku ciśnienia tętniczego

 1. Laktuloza należy do leków przeczyszczających:

A. zmiękczających kał

B. działających osmotycznie

C. kontaktowych

D. każda odpowiedź jest prawdziwa

 1. Który z leków nie musi być odstawiany powoli:

A. klonidyna

B. metoprolol

C. spironolakton

D. prednizon

 1. Do doraźnego obniżania ciśnienia krwi nie stosuje się:

A. furosemidu

B. nitroprusydku sodu

C. labetalolu

D. amiodaronu

 1. Lekiem hipotensyjnym bezwzględnie przeciwwskazanym w ciąży jest:

A. metoprolol

B. werapamil

C. enarapril

D. dihydralazyna

 1. Bifosfoniany należy przyjmować:

A. po jedzeniu

B. w trakcie posiłku

C. na czczo

D. wieczorem, po położeniu się do łóżka

 1. Podstawowe ograniczenie przy długotrwałym stosowaniu lewodopy polega na rozwijaniu się:

A. objawu wyczerpywania (każda dawka lewodopy skutecznie poprawia stan chorego tylko przez pewien coraz krótszy czas)

B. dyskinez

C. zjawisku włączania/ wyłączania

D. każdego z wymienionych zjawisk

 1. Chinidyna wskaż informację nieprawdziwą:

A. bezpośrednio rozszerza naczynia krwionośne

B. przyspiesza czynność serca

C. zwiększa siłę skurczu serca

D. hamuje powstawanie potencjału czynnościowego (zwiększa potencjał progowy)

 1. Antagonistów wapnia nie należy stosować:

A. w skojarzeniu z azotanami

B. u pacjentów z przeciwwskazaniami do β-adrenolityków

C. w dławicy naczynioskurczowej

D. w obrzęku płuc i ciężkiej dysfunkcji lewej komory serca

 1. Eplerenon antagonista receptorów dla aldosteronu nie jest wskazany u pacjentów z:

A. cukrzycą

B. objawami zastoinowej niewydolności serca

C. hipokaliemią

D. ciężką niewydolnością nerek

 1. Wskaż informację prawdziwą dotyczącą Selegininy:

A. jest inhibitorem cholinoesterazy

B. stosowana jest w leczeniu objawów kognitywnych choroby Alzheimera

C. jej preparatami są m.in.: Exelon, Aricept,......, które słabiej niż alkaloidy sporyszu poprawiają czynności poznawcze w chorobie Alzheimera

D. wszystkie informacje są prawdziwe

 1. W celu oceny skuteczności i kosztów leczenia najczęściej przeprowadzaną analizą farmakoekonomiczną jest:

A. analiza konsekwencji kosztów (CCA)

B. analiza użyteczności kosztów (CUA)

C. analiza wydajności kosztów (CBA)

D. analiza efektywności kosztów (CEA)

 1. Podczas leczenia heparyną niefrakcjownowaną należy przynajmniej raz dziennie wykonać badanie morfologii krwi lub chociaż zbadać:

A. liczbę erytrocytów

B. liczbę krwinek białych

C. liczbę płytek krwi

D. wartość hematokrytu i hemoglobiny

 1. Podczas podawania heparyny niefrakcjonowanej należy dopasować jej dawkę aby wartość APTT wynosiła:

A. 2-3 s

B. 50-70 s

C. 20-30 s

D. 80-120 s

 1. U pacjentów z niestabilną dławicą piersiową oczekujących na koronarografię należy rozpocząć leczenie:

A. kwasem acetylosalicylowym

B. lekiem przeciwzakrzepowym w połączeniu z dożylnym antagonistą dla receptorów dla GPIIb/IIIa

C. lekiem przeciwzakrzepowym i klopidogrelem

D. uzasadnione może być równoczesne podawanie wymienionych w punktach A, B, C leków

 1. Uszkodzenie nerek i przedsionka ucha przez gentamycynę jest spowodowane:

A. kumulacją leku

 1. Przeciwwskazaniem do stosowania antagonistów aldosteronu jest:

A. suplementacja potasem

B. stosowanie diuretyków oszczędzających potas

C. IKA w połączeniu z blokerem receptora dla angiotensyny

D. wszystkie odpowiedzi są przeciwwskazaniami

 1. Uszereguj we właściwej kolejności poniższe NLPZ, których przyjmowanie wiaże się z największym ryzykiem wystąpienia uszkodzenia przewodu pokarmowego:

A. ibuprofen > diklofenak > naproksen > meloksykam > piroksykam

B. ….............

C. diklofenak > naproksen > meloksikam > piroksikam > ibuprofen

D. …............

 1. Przeciwwskazaniem do spironolaktonu jest:

A. nadciśnienie tętnicze

B. hipokaliemia

C. ciężka niewydolność nerek

D. hiperglikemia

 1. Zaznacz zdanie fałszywe dotyczące werapamilu:

A. często powoduje wystąpienie częstoskurczu torsade de pointes

 1. W zatruciu glikolem etylenowym skuteczne jest:

A. zastosowanie węgla aktywnego

B. intensywna diureza

C. kwas foliowy

D. płukanie żołądka do 4 h po zatruciu

E. etanol

Zaznacz prawidłowy zestaw:

a) A, B, C, D, E

b) …......

c) A, B, D, E

d) C, E

 1. Przy dławicy naczynioskurczowej nie podajemy:

A. dilitiazemu

B. amlodypiny

C. werapamilu

D. podajemy wszystkie wyżej wymienione

 1. Przeciwwskazaniem do β-blokerów w ostrym zespole wieńcowym nie jest:

A. bronchospazm w wywiadzie

B. bradykardia <60 /min

C. blok przedsionkowo-komorowy II i III stopnia

D. objawy małego rzutu serca (np. oliguria)

 1. 1/Paracetamol w odróżnieniu od kwasu acetylosalicylowego, inhibitorów COX-2 i koksybów nie hamuje syntezy prostaglandyn działających gastroprotekcyjnie na błonę śluzową żołądka, 2/ dzięki czemu nie hamuje działania gastroprotekcyjnego

A. oba zdania są prawdziwe

B. oba zdania są fałszywe

C. 1 zdanie jest prawdziwe, 2 fałszywe

D. 1 zdanie jest fałszywe, 2 prawdziwe

 1. Do inaktywatorów TNF-α nie należy:

A. etanercept

B. infliksimab

C. adalimumab

D. wszystkie wyżej wymienione są inaktywatorami TNF-α

 1. Co powoduje TNF-α. Zaznacz zdanie prawdziwe:

A. wzrost CRP

B. zmniejszona proliferacja keratynocytów

C. zmniejszenie odczynu zapalnego

D. …....

 1. W leczeniu objawów kognitywnych w chorobie Alzheimera stosujemy

A. inhibitory cholinoesterazy

B. witamina E

C. memantyna

D. selegilina

Prawidłowy zestaw:

a) A, B, C, D

 1. Którego leku nie trzeba odstawić przed zabiegiem operacyjnym:

A. ASA

B. IKA

C. sartanów

D. β-brokerów

 1. L-asparaginaza nie powoduje:

A. hipoglikemii

 1. Działanie progestagenów


Pobierz dokument
odpowiedzi.farma.farmakologia.testy.doc
Rozmiar 93 KB

Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
Farma pytania gielda, farmakologia, testy
farma pytania gielda(2), farmakologia, testy
testy farma, Farmakologia, Farmakologia(1)
farmacja 12czerwca2007, Receptura, Farma - pytania, testy egzaminacyjne-all
hist sp kn1 cd Klucz odpowiedzi r II test a, Testy, sprawdziany, konspekty z historii
klucz odpowiedzi do testu b, Testy, Odpowiedzi
Farmakologia - testy i zagadanienia, Zagadnienia na egzamin, Zagadnienia na egzamin
Farmakologia - testy i zagadanienia, leki-1, Alphacalcidoneum, Alfacid, L-calcidol
Farmakologia - testy i zagadanienia, leki-1, Alphacalcidoneum, Alfacid, L-calcidol
test zaliczeniowy farma, Farmakologia, pytania
rozwiązania, Lekarski, FARMAKOLOGIA, 1. semestr, Farma, Farmakologia receptura rozwiazania
FARMAKOLOGIA WYK AD 13 moczopędne, Farma, farmakologia
Farmakologia testy i zagadanienia Podstawy?rmakologii ogólnej
odp do gieldy, farmakologia, testy
test-farma, Farmakologia(3)

więcej podobnych podstron