Egzamin Fizykoterapii, studia (IV semestr), fizykoterapia, Egzamin fizykoterapia

Pobierz dokument
egzamin.fizykoterapii.studia.iv.semestr.doc
Rozmiar 68 KB

EGAZMIN Z FIZYKOTERAPII

1.Odczyn występujący w tkance w wyniku zadziałania na nią określonej postaci energii zależy od:

a) czasu działania E

b) ilości E

c)właściwości tkanki

d)wszystkich wyżej wymienionych

2. Reakcja na bodziec zależy od:

a)rodzaju, siły i sposobu zadziałania

b)długości czasu działania

c)częstotliwości działania, okolicy oraz powierzchni pola zabiegowego

d)wszystkich wyżej wymienionych

3. Podstawową rolę w zabiegach wodoleczniczych odgrywa:

a)czynnik mechaniczny

b)ciśnienie hydrostatyczne wody

c)czynnik termiczny

d)stan skóry pacjenta

4.Temperatura wody w kąpieli kinezyterapeutycznej (basen rehabilitacyjny) wynosi:

a)32-34*C

b)34-37*C

c)36-41*C

d)39-42*C

5.Wskazaniem do kąpieli wirowej częściowej są:

a)bóle krzyża

b)nerwoból n. trójdzielnego

c)stany pourazowe, przykurcze bliznowate

d)choroba scheuermanna

6.Krótkotrwałe zabiegi przy użyciu zimnej wody, w mm szkieletowych powodują

a)wzmożenie napięcia mięśni

b)zmniejszenie napięcia mięśni

c)znaczne zmniejszenie napięcia mięśni

d)nieznaczne wzmożenie napięcia mięsni

7.Przeciwskazaniem do natrysków (bicze wodne) jest:

a)zaburzenie ukrwienia obwodowego

b)gościec stawowy i tkanek miękkich

c)choroba nadciśnieniowa (to też mogłoby być)

d)przewlekłe schorzenia dróg oddechowych

8.odzczyn miejscowy na promieniowanie podczerwone nosi nazwę:

a)rumień fotochemiczny

b)rumień optyczny

c)rumień cieplny

d)rumień świetlny

9.Działanie biologiczne promieniowania podczerwonego

a)zmniejszenie przemiany materii

b)zmniejszenie odczuwania progu bólowego

c)zwiększenie napięcia mięśniowego

d)zwiększenie przepływu przez tkanki krwi tętniczej

10.Okres utajenia w wyniku naświetlania promieniowaniem nadfioletowym (UV) w przebiegu odczynu progowego wynosi:

a)4-6 godzin

b)5-6 godzin

c)3-4 godziny

d)2 godziny

11. Promieniowania nadfioletowego (UV) nie należy stosować przy:

a) nadczynności gruczołu tarczowego

b) gośćcu tk. Miękkich

c) chorobie zwyrodnieniowej stawów

d) trudno gojących się ranach

12. Koherentność promieniowania laserowego oznacza:

a) jednakową długość fali

b) równoległość promieni tworzących wiązkę

c) spójność

d)gęstość energii

13. W laserach półprzewodnikowych ośrodkiem czynnym jest:

a) atomy gazów

b)dioda

c)pary metali

d)CO2

14. Promieniowanie laserowe w komórkach i tkankach żywego organizmu powoduje m.in.

a) rozpad białek

b)zwiększenie syntezy ATP

c) niedotlenienie tkanek

d)zmniejszenie odpływu limfy

15. Dawkę E promieniowania laserowego wyraża się w:

a) hercach(Hz)/cm2

b) wat(W)/cm2

c)Dżul (J)/cm2

d) fotonach

16. Promieniowanie lasera półprzewodnikowego (podczerwieni) wnika na głębokość

a)10-15mm

b)30-50mm

c)30-70mm

d)75-100mm

17. Przeciwbólowe działanie prądów DD tłumaczy m.in.

a) zjawisko piezoelektryczne

b) powstawanie prądów wirowych o zamkniętych obwodach

c) teoria kontrolowanego przepustu rdzeniowego

d) zjawisko dudnienia

18. Zaznacz zestaw prądów DD charakteryzujących się silnym działaniem przekrwiennym

a) DF, CP, LP

b) DF, MF, CP

c)DF, RS, MM

d) DF, MS, MM

19. Wykonując terapię prądami DD należy pamiętać że

a) natężenie prądu stałego nie powinno przekraczać 6mA

b) Elektrodą czynną jest zawsze ujemny biegun prądu

c)Czas pojedyńczego zabiegu wynosi 15 min

d)Anodę przykładamy w miejscu bólu

20. Zaznacz prawidłowe ułożenie elektrod w terapii prądami DD u pacjenta z rozpoznaniem łokcia tenisisty

a) (+) biegun -nadkłykieć boczny k. ramiennej, (-) biegun- nadkłykieć przyśrodkowy k. ramiennej

b)(+) biegun nadkłykieć przyśrodkowy k. ramiennej, (-) biegun nadkłykieć boczny k. ramiennej

c)(-) biegun nadkłykieć przyśrodkowy k. ramiennej, (+) biegun strona grzbietowa ręki

d)(+) biegun nadkłykieć przyśrodkowy k. ramiennej, (-) biegun strona dłoniowa ręki

21. Zaznacz prawdziwe zdanie

a) prądy zwane rosyjska stymulacją służy do stymulacji mm odnerwionych

b) zakres częstotliwości zmiennych mieszczących się w przedziale (25-50Hz) powoduje skurcz mięśnia

c) natężenie prądu podczas zabiegu interferencji nie może przekraczać 12mA

d) w prądach nemecka- modulacja prądów średniej częstotliwości dokonywana jest przez interferencję w tkankach dwóch prądów płynących w odrębnych obwodach

22. prądy kotza mają zastosowanie:

a) jedynie do stymulacji mm odnerwionych

b) do stymulacji mięśni twarzy

c) w celu wzmocnienia siły i masy mięśniowej

d) do stymulacji mm porażonych spastycznie

23. Częstotliwość podstawowa mieszcząca się w przedziale (50-80Hz) jest charakterystyczna dla prądów

a)prądów nemecka

b)prądów kotza

c) prądów DD

d)prądu stałego

24. Prawidłowe ułożenie w galwanizacji zstępującej dla kończyny dolnej to

a) anoda nad stawem kolanowym katoda pod stopa

b)anoda okolica lędźwiowo- krzyżowa katoda strona podeszwowa stopy

c)anoda pod pośladkiem katoda strona grzbietowa stopy

d)katoda okolica lędźwiowo- krzyżowa kręgosłupa anoda strona podeszwowa stopy

25. Dawka średnia natężenia prądu (wg Konarskiej) stosowana w zabiegach galwanizacji

a) 0,01-0,1mA/cm2

b)0,02-0,05mA/cm2

c) do 0,3mA/cm2

d)0,3-0,5 W/cm2

26. W leczeniu blizn i bliznowców zastosowanie znajdują następujące leki

a) chlorowodorek histaminy

b) salicylan sodu

c) jodek potasu

d) siarczan cynku

27. zaznacz leki, które w zabiegu jonoforezy do tkanek pola zabiegowego wprowadza ujemny biegun prądu:

a) jodek potasu, chlorek wapnia, chlorowodorek likokainy

b) siarczan cynku, pridazol, diclofenac

c) ketoprofen, salicylan sodu, chlorowodorek wapnia

d)diclofenac, hydrocortisonum, jodek potasu

28.w utrudnionym zroście kostnym, zespole sudecka, osteoporozie zastosowanie znajdują roztwory leków

a) wodny roztwór siarczanu cynku

b) hirudoid żel

c) chlorowodorek wapnia

d) heparyna

29. kąpiel o wstępującym kierunku prądu powoduje

a) zwiększenie pobudliwości OUN

b) obniżenie pobudliwości OUN

c) działanie łagodzące

d) obniżenie napięcia mm szkieletowych

30.kąpieli elektryczno- wodnych nie należy stosować

a) w zapaleniach wielonerwowych

b) w zaburzeniach ukrwienia obwodowego

c) w znacznym nadciśnieniu tętniczym

d) w chorobie zwyrodnieniowej stawów

31. puknt pośredni w elektrostymulacji mięśni szkieletowych to

a) punkt motoryczny nerwu

b)punkt motoryczny mięśnia

c) punkt w stawie

d) punkt, do którego należy przyłożyć (+) biegun prądu

32. impulsy o kształcie trójkąta mają zastosowanie w stymulacji

a) mm nieznacznie uszkodzonych

b) mm odnerwionych

c) w sporcie jako uzupełnienie treningu

d) przyspiesza zrost kości

33. w metodzie jednobiegunowej elektrostymulacji mięśnie szkieletowych

a) elektrodą czynną jest zawsze anoda

b) natężenie prądu nie może przekraczać 50mA

c) (+) ułożony proksymalnie a (-) z elektrodą labilną (ruchomą)

d) wykorzystuje się tylko jedną elektrodę, połączoną z (-) biegunem prądu

34.zaznacz prawdziwe stwierdzenie

a) im cięższe uszkodzenie mięśnia tym czas trwania impulsu dłuższy

b) tonoliza służy do stymulacji mięśni porażonych wiotko

c) w magnetoterapii wartość indukcji magnetycznej zbliżona jest do indukcji magnetycznej pola ziemskiego

d) dodatni biegun prądu (anoda) wykazuje działanie pobudzające

35. prawidłowe ułożenie elektrod w stymulacji mięsni prostowników stopy to

a) (+) nadkłykieć boczny k. ramiennej (-) głowa k. strzałkowej

b) (+) głowa k. strzałkowej (-) nad kostką boczną goleni

c) (-) głowa k. strzałkowej (+) nad kostką boczną goleni

d) (+) głowa k. strzałkowej (-) nad kostką przyśrodkową

36. maska bergoniego znajduje zastosowanie w

a) laseroterapii punktowej n. trójdzielnego

b) galwanizacji n. trójdzielnego

c) terapii ultradźwiękowej w przypadku szczękościsku

d) dkf zatok szczękowych

37.do biologicznych skutków działania terapii ultradźwiękowej należy zaliczyć m.in.

a) zmianę odczynu tkanek w kierunku kwaśnym

b) zwiększenie napięcia mięśniowego

c) przyspieszenie przepływu limfy i zwiększenie procesów wchłaniania

d) wywołanie odczynu zapalnego

38.dawka mocna stosowana w terapii ultradźwiękowej to

a) 0,5-0,7 W/cm2

b) 0,05-0,8 J/cm2

c) 0,8-1,2 w/cm2

d) 0,8-5 W/cm2

39. przeciwwskazanie do terapii ultradźwiękowej stanowią m,In

a) zaawansowane zwapnienie naczyń

b) nerwobóle

c) blizny i bliznowce tkanki łącznej

d) stany zapalne tkanek miękkich

40.głębokość wnikania leku w czasie jonoforezy zależy od

a) natężenia ultradźwięków

b) czasu trwania zabiegu

c) okolicy zabiegu

d) rodzaju leku

41. główna rola substancji sprzęgającej w terapii ultradźwiękowej polega na

a) ocieplaniu miejsca zabiegowego

b) wyeliminowaniu warstwy powietrza między głowicą a tkankami pola zabiegowego

c) pokonaniu tarcia

d) oziębienia okolicy zabiegu

42. nadziękowanie w terapi ultradźwiękowej można wykonywać

a)za pomocą dyszy prysznicowej

b)stacjonarnie i dynamicznie

c) jedynie ruchomo

d) jedynie stacjonarnie

43. jedną z powszechnie stosowanych dawek opartych na doznaniach cieplnych pacjenta podczas zabiegu diatermii krótkofalowej jest

a) dawka oligocentryczna

b) dawka termo hipertermiczna

c) termiczna

d) artretyczna

44. istotą biologicznego działania diatermii krótkofalowej jest

a) wywołanie w tkankach niedokrwienia

b) powstanie dużych ilości płynów między komórkowych

c) ciepło endogenne

d) ciepło egzogenne

45w metodzie pojemnościowej diatermii krótkofalowej przegrzewany obiekt

  1. znajduje się w impulsowym polu elektrycznym

  2. znajduje się w polu elektromagnetycznym małej częstotliwości

  3. między okładkami kondensatora

  4. w polu elektromagnetycznym o częstotliwości mikrofalowej

46. terapię impulsowym polem magnetycznym wielkiej częstotliwości charakteryzuje

a) większa komponenta pola elektrycznego

b) impulsy o dużej mocy szczytowej oddzielone od siebie długimi przerwami

c) impulsy o małej mocy szczytowej i bardzo długie przerwy

d) praca ciągła

47. wskazania do impulsowego pola magnetycznego wielkiej częstotliwości (terapuls) obejmują

a) ostre zapalenie zatok obocznych nosa

b) ropne zapalenia ucha środkowego

c) zaburzenia ukrwienia obwodowego

d) krwiaki pourazowe

48. w zabiegu jonoforezy wprowadzenie leku odbywa się zgodnie z

a) zasadą przyciągania ładunków różnoimiennych

b) prawem Arndta-szchulza

c) zasadą odpychania ładunków jednoimiennych

d) prawem k. Kolumba

49. czas trwania poszczególnych rodzajów prądów DD uzależniony jest od

a) efektu jaki wywołuje w tkankach

b) wrażliwości osobniczej pacjenta

c) szybkości przyzwyczajenia do bodźca

d) wynosi średnio 10-20 min

50. które z prądów DD nie powodują przyzwyczajenia do bodźca

a) RS i MM

b) CP i LP

c) DF i MF

d) DF i GP

51. prądy interferencyjne o charakterze statycznym w terapii bólu znajdują zastosowanie

a) w stanie podostrym

b) w stanie ostrym

c) w stanie przewlekłym

d) zarówno w ostrym jak i podostrym

52. w metodzie indukcyjnej diatermii krótkofalowej stosuje się następujące elektrody

a) sztywne, szklane

b) kondensatorowe, miękkie

c) cynowe i węglowe

d) w kształcie zwojnicy i kabla

53. podstawową cechą opisującą pole magnetyczne jest

a) natężenia prądu stałego

b) indukcja magnetyczna

c) zmienne pole elektryczne

d) zmienne pole magnetyczne

54. częstotliwość magnetoterapii w stanach ostrych wynosi

a) 5-20 Hz

b) 0,1-5 Hz

c)1-5 Hz

d) 1-3 Hz

55. w zabiegach galwanizacji przepływający prąd natrafia na duże opory związane z warstwowym ułożeniem tkanek, przy ułożeniu elektrod

a) podłużnym

b) poprzecznym

c) wstępującym

d) zstępującym

56. w zależności od bieguna prądu przyłożonego do elektrody czynnej wyróżnia się galwanizację

a) dodatnią lub ujemną

b) anodową i katodową

c) anionową lub kationową

d) analogową lub katalogową

57. dobór właściwości parametrów magnetoterapii oprócz czasu zabiegu opiera się na

a) częstotliwości pola i jego natężenia

b) wartości indukcji magnetycznej

c) częstotliwości, natężeniu i kształcie impulsu

d) wartości indukcji magnetycznej i kształcie impulsu

58. częstotliwość charakterystyczna dla pól elektromagnetycznych wykorzystywanych w medycynie klinicznej (DFK, terapuls) to

a) 21,72 MHz

b) 27,12 MHz

c) 22,77 MHz

d) 500 Hz

59. wartość akomodacji w przedziale 2,0-2,5 świadczy o

a) całkowitym odczynie zwyrodnienia nerwu lub mięśnia

b) częściowym odczynie zwyrodnienia nerwu lub mięśnia

c) stanie prawidłowym nerwu lub mięśnia

d) znacznym odczynie zwyrodnienia

60. terapię porażeń spastycznych przeprowadza się stosując

a) metodę Schmidta lub tompolize

b) stymulację mięśni z wykorzystaniem impulsów trójkątnych

c) metodę hufschmidta lub tonolizę

d) przy użyciu prądów RS i MM

61. do ilościowych metod elektrodiagnostyki zalicza się

a) galwanopalpację

b) krzywą it

c) metoda erba

d) galwanotonus

62. przezskórna stymulacja elektryczna TENS stosowana jest

a) do stymulacji mm twarzy

b) w zwalczaniu bólu

c) do stymulacji kończyn dolnych

d) do stymulacji mm w zaniku prostym

63. impulsy o kształcie prostokąta charakteryzuje

a) przedłużony czas narastania i opadania natężenia prądu

b) powolny wzrost natężenia do określonej wartości max

c) nagły, gwałtowny wzrost i spadek natężenia prądu po osiągnięciu krótkiej fazy plateau

d) dwa razy szybszy spadek natężęnia prądu niż jego narastania

64. metalowe implanty nie stanowią przeciwwskazania w zabiegu

a) jonoforezy

b) jonoforezy

c) magnetoterapii

d) ultraforezy

65. miejscowo zastosowane zimno powoduje

a)hamowanie procesów zapalnych

b) zwiększenie skłonności do krwawień

c)powstawanie obrzęków

d) zwiększenie temperatury skóry

66. najsilniej działające chłodziwo w zabiegu krioterapii to

a) dwutlenek węgla

b) stężone powietrze

c) ciekły azot

d) kwas solny

67. przeciwwskazaniem do stosowania zimnych zabiegów miejscowych obejmuje

a) stany wzmożone napięcia mm

b)reumatoidalne zapalenie stawów

c) krioglobulinemia

d) choroba zwyrodnieniowa stawów

68. zakres stosowanych temperatur w kriokomorze mieści się w przedziale

a) -80 do -100 C

b)-110 do -160 C

c) -120 do -200 C

d) -100 do -100 C

69. balneoterapia obejmuje

a) zabiegi przy użyciu naturalnych tworzyw uzdrowiskowych

b) terapia z wykorzystaniem elementów tańca i baletu

c) kinezyterapię i masaż

d) terapię w basenie kinezyterapeutycznym

70. zjawisko dysocjacji elektrolitycznej wykorzystywane jest w

a) galwanizacji

b) tonolizie

c) jonoforezie

d) galwano alpacji


Pobierz dokument
egzamin.fizykoterapii.studia.iv.semestr.doc
Rozmiar 68 KB

Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
test-50 pytań, studia (IV semestr), fizykoterapia, Egzamin fizykoterapia
testy z fizykoterapii, studia (IV semestr), fizykoterapia, Egzamin fizykoterapia
terapia energotonowa, studia (IV semestr), fizykoterapia, Egzamin fizykoterapia
sciaga fizyko1, studia (IV semestr), fizykoterapia, Egzamin fizykoterapia
fizykoterapia, studia (IV semestr), fizykoterapia, Egzamin fizykoterapia
test III fizyko, studia (IV semestr), fizykoterapia, Egzamin fizykoterapia
sciaga fizyko, studia (IV semestr), fizykoterapia, Egzamin fizykoterapia
testy kg sciaga, studia (IV semestr), Egzamin kinezyterapia
Metody rehabilitacji, studia (IV semestr), Egzamin kinezyterapia
Testy neurologiczne kręgosłupa sciaga, studia (IV semestr), Egzamin kinezyterapia
Technika aktywnego cyklu oddechowego, studia (IV semestr), Egzamin kinezyterapia
kineza egzamin (1), studia (IV semestr), Egzamin kinezyterapia
kineza pytania(1), studia (IV semestr), Egzamin kinezyterapia
Splinty, studia (IV semestr), Egzamin kinezyterapia
badanie orientacyjne ruchomości kręgosłup1, studia (IV semestr), Egzamin kinezyterapia
testy miednica sciaga, studia (IV semestr), Egzamin kinezyterapia
BADANIE STAWU KOLANOWEGO2006, studia (IV semestr), Egzamin kinezyterapia

więcej podobnych podstron