Kryteria dostępu i kryteria strategiczne dla Priorytetu IX


Zestawienie kryteriów dostępu i kryteriów strategicznych dla Priorytetu IXRozwój wykształcenia i kompetencji w regionach-

proponowanych do Planu działania na 2009 r. oraz występujących w Planie Działania na 2008r.

Nazwa i nr Działania/Poddziałania

Kryteria dostępu

Kryteria strategiczne

2009

Uwagi / propozycje / komentarze wraz z uzasadnieniem

2009

Uwagi / propozycje / komentarze wraz z uzasadnieniem

Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty

Poddziałanie 9.1.1

Zmniejszenie nierówności
w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej

Kryterium wnioskodawcy:

- Wnioskodawca projektu musi posiadać jednostkę organizacyjną (np. siedzibę, oddział, filię, delegaturę) i biuro projektu na terenie woj. lubelskiego.

- Wnioskodawcami są wyłącznie JST szczebla lokalnego lub podmioty realizujące projekty w partnerstwie z JST szczebla lokalnego z wyłączeniem projektów związanych z opracowaniem i realizacją kampanii informacyjnych promujących edukację przedszkolną.

Kryterium grupy docelowej:

Grupę docelową stanowią instytucje funkcjonujące na obszarze regionu i/lub grupy społeczne, osoby zamieszkałe (zameldowane na pobyt stały lub tymczasowy) lub dzieci objęte wychowaniem przedszkolnym na terenie województwa lubelskiego.

Kryterium okresu realizacji projektu:

Maksymalny okres realizacji projektu wynosi 3 lata, w przypadku projektów obejmujących realizację kampanii informacyjnych promujących edukację przedszkolną maksymalny okres realizacji projektu wynosi 2 lata.

Kryterium wartości finansowej projektu:

- minimum 100 000 zł,

- maksymalna wartość projektu - nie może być wyższa od trzykrotnej wartości przychodu wnioskodawcy z roku poprzedzającego złożenie wniosku, z wyjątkiem:

a) podmiotów działających poniżej jednego roku - maksymalna wartość projektu - 300 tys. zł.

b) podmiotów działających dłużej niż jeden rok, w przypadku gdy trzykrotna wartość ich przychodu z roku

poprzedzającego złożenie wniosku wynosi mniej niż 300 tys. zł.- maksymalna wartość projektu - 300 tys. zł.)

Kryterium maksymalnej wartości projektu nie dotyczy Jednostek Sektora Finansów Publicznych

Kryterium wkładu własnego:

Wymagany wkład własny JST szczebla lokalnego - minimum 1,5% budżetu projektu z wyłączeniem projektów związanych z opracowaniem i realizacją kampanii informacyjnych promujących edukację przedszkolną.

Kryterium liczby wniosków złożonych w ramach jednego konkursu przez wnioskodawcę:

- jeden wnioskodawca składa jeden wniosek projektowy w ramach danego konkursu .

- Premiowane będą projekty realizowane na terenie obszarów wiejskich.

Waga punktowa : 5punktów.

- Premiowany będą projekty realizowane w miejscowościach
w których nie funkcjonują przedszkola/ inne formy wychowania przedszkolnego Waga punktowa : 10punktów.

- Premiowany będą projekty uwzględniające utworzenie, bądź kontynuację działalności minimum trzech przedszkoli i/lub innych form wychowania przedszkolnego.

Waga punktowa : 5punktów.

Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty

Poddziałanie 9.1.2

Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych

Kryterium wnioskodawcy:

- Wnioskodawca projektu musi posiadać jednostkę organizacyjną (np. siedzibę, oddział, filię, delegaturę) i biuro projektu na terenie woj. lubelskiego.

- Wnioskodawcami są wyłącznie szkoły i placówki oświatowe lub ich organy prowadzące.

Kryterium grupy docelowej:

Stanowioną następujące grupy docelowe z województwa lubelskiego:

- szkoły (instytucje, kadra) i ich organy prowadzące realizujące kształcenie ogólne (z wyłączeniem szkół dla dorosłych),

- poradnie psychologiczno - pedagogiczne,

- uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych prowadzących kształcenie

ogólne (z wyłączeniem słuchaczy szkół dla dorosłych),

- osoby, które przedwcześnie opuściły system oświaty.

Kryterium formy wsparcia:

- Wnioskodawca składa projekt/y realizujący/e program rozwojowy szkoły

Kryterium okresu realizacji projektu:

Maksymalny okres realizacji projektu wynosi 2 lata

Kryterium wartości finansowej projektu:

minimum 100 000 zł,

- maksymalna wartość projektu - nie może być wyższa od trzykrotnej wartości przychodu wnioskodawcy z roku poprzedzającego złożenie wniosku, z wyjątkiem:

a) podmiotów działających poniżej jednego roku - maksymalna wartość projektu - 300 tys. zł.

b) podmiotów działających dłużej niż jeden rok, w przypadku gdy trzykrotna wartość ich przychodu z roku

poprzedzającego złożenie wniosku wynosi mniej niż 300 tys. zł.- maksymalna wartość projektu - 300 tys. zł.)

Kryterium maksymalnej wartości projektu nie dotyczy Jednostek Sektora Finansów Publicznych

Kryterium liczby wniosków złożonych w ramach jednego konkursu przez wnioskodawcę:

- jeden wnioskodawca składa maksymalnie trzy wnioski projektowe w ramach danego konkursu .

- Premiowane będą projekty realizowane na terenie obszarów wiejskich.

Waga punktowa : 10 punktów.

- Premiowany będą projekty obejmujące tworzenie Szkolnych Ośrodków Kariery uwzględniających w zadaniach doradztwo i opiekę pedagogiczno-psychologiczną dla uczniów wykazujących problemy w nauce lub z innych przyczyn zagrożonych przedwczesnym wypadnięciem z systemu oświaty. Waga punktowa : 5 punktów.

- Premiowane będą projekty realizowane w partnerstwie z innymi podmiotami posiadającymi doświadczenie w zakresie realizacji zadań na rzecz systemu oświaty.

Waga punktowa : 5 punktów.

Działanie 9.2

Podniesienie atrakcyjności
i jakości szkolnictwa zawodowego

Kryterium wnioskodawcy:

- Wnioskodawca projektu musi posiadać jednostkę organizacyjną (np. siedzibę, oddział, filię, delegaturę) i biuro projektu na terenie woj. lubelskiego.

- Wnioskodawcami mogą być wyłącznie szkoły i placówki oświatowe lub ich organy prowadzące oraz pracodawcy.

Kryterium grupy docelowej:

Stanowioną następujące grupy docelowe z województwa lubelskiego:

- uczniowie i słuchacze szkół i placówek oświatowych prowadzących kształcenie zawodowe (z wyłączeniem słuchaczy szkół dla dorosłych),

- szkoły i placówki (instytucje i kadra pedagogiczna) prowadzące kształcenie zawodowe (z wyłączeniem szkół dla dorosłych),

- partnerzy społeczno - gospodarczy,

- pracodawcy.

Kryterium formy wsparcia:

- Wnioskodawca składa projekt/y realizujący/e program rozwojowy szkoły.

Kryterium nie dotyczy projektów obejmujących diagnozowanie potrzeb edukacyjnych w obszarze szkolnictwa zawodowego zgodnie z potrzebami lokalnego i regionalnego rynku pracy.

Kryterium okresu realizacji projektu:

Maksymalny okres realizacji projektu wynosi 2 lata,

Kryterium wartości finansowej projektu:

minimum 100 000 zł,

- maksymalna wartość projektu - nie może być wyższa od trzykrotnej wartości przychodu wnioskodawcy z roku poprzedzającego złożenie wniosku, z wyjątkiem:

a) podmiotów działających poniżej jednego roku - maksymalna wartość projektu - 300 tys. zł.

b) podmiotów działających dłużej niż jeden rok, w przypadku gdy trzykrotna wartość ich przychodu z roku

poprzedzającego złożenie wniosku wynosi mniej niż 300 tys. zł.- maksymalna wartość projektu - 300 tys. zł.)

Kryterium maksymalnej wartości projektu nie dotyczy Jednostek Sektora Finansów Publicznych

Kryterium wkładu własnego:

Wymagany wkład własny JST szczebla lokalnego - minimum 12% budżetu projektu (z wyłączeniem

projektów związanych z diagnozowaniem potrzeb edukacyjnych)

Kryterium liczby wniosków złożonych w ramach jednego konkursu przez wnioskodawcę:

- jeden wnioskodawca składa maksymalnie trzy wnioski projektowe w ramach danego konkursu .

- Premiowane będą projekty realizowane we współpracy z przedsiębiorcami obejmujące praktyczną naukę zawodu z możliwością późniejszego zatrudnienia.

Waga punktowa : 10 punktów.

- Premiowane będą projekty realizowane we współpracy z przedsiębiorcami w zakresie modernizacji oferty edukacyjnej (np. wprowadzanie nowych kierunków kształcenia, modyfikacja programów nauczania na kierunkach istniejących)

Waga punktowa : 5 punktów.

- Premiowane będą projekty realizowane we współpracy z przedsiębiorcami ukierunkowane na naukę zawodów istotnych z punktu widzenia inwestycji kluczowych realizowanych z „RPO”

i „PRPW” w województwie lubelskim.

Waga punktowa : 5 punktów.

Działanie 9.3

Upowszechnienie formalnego kształcenia ustawicznego

Kryterium wnioskodawcy:

Wnioskodawca projektu musi posiadać jednostkę organizacyjną (np. siedzibę, oddział, filię, delegaturę) i biuro projektu na terenie woj. lubelskiego.

Kryterium grupy docelowej:

Stanowioną następujące grupy docelowe z województwa lubelskiego:

- osoby w wieku 25 - 64 lat (oraz osoby nie uczące się w wieku 18 - 24 lat) zgłaszające z własnej inicjatywy chęć kształcenia ustawicznego w formach szkolnych,

- szkoły dla dorosłych, placówki kształcenia ustawicznego, praktycznego i doskonalenia zawodowego prowadzące formalne kształcenia ustawiczne,

- partnerzy społeczno - gospodarczy,

- pracodawcy.

Kryterium okresu realizacji projektu:

Maksymalny okres realizacji projektu wynosi 2 lata,

Kryterium wartości finansowej projektu:

minimum 100 000 zł,

- maksymalna wartość projektu - nie może być wyższa od trzykrotnej wartości przychodu wnioskodawcy z roku poprzedzającego złożenie wniosku, z wyjątkiem:

a) podmiotów działających poniżej jednego roku - maksymalna wartość projektu - 300 tys. zł.

b) podmiotów działających dłużej niż jeden rok, w przypadku gdy trzykrotna wartość ich przychodu z roku

poprzedzającego złożenie wniosku wynosi mniej niż 300 tys. zł.- maksymalna wartość projektu - 300 tys. zł.)

Kryterium maksymalnej wartości projektu nie dotyczy Jednostek Sektora Finansów Publicznych

Kryterium liczby wniosków złożonych w ramach jednego konkursu przez wnioskodawcę:

- jeden wnioskodawca składa maksymalnie trzy wnioski projektowe w ramach danego konkursu .

- Premiowane będą projekty realizowane we współpracy z przedsiębiorcami umożliwiające zdobycie zawodu istotnego z punktu widzenia lokalnego lub regionalnego rynku pracy.

Waga punktowa : 10 punktów.

- Premiowane będą projekty realizowane inicjatywy mające na celu rozwój umiejętności zawodowych przydatnych poza rolnictwem.

Waga punktowa : 5 punktów.

- Premiowane będą projekty obejmujące usługi doradcze dla osób dorosłych zainteresowanych kształceniem formalnym w zakresie wyboru kierunku i formy kształcenia.

Waga punktowa : 5 punktów.

Działanie 9.4

Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty

Kryterium wnioskodawcy:

Wnioskodawca projektu musi posiadać jednostkę organizacyjną (np. siedzibę, oddział, filię, delegaturę) i biuro projektu na terenie woj. lubelskiego.

Kryterium grupy docelowej:

Stanowioną następujące grupy docelowe z województwa lubelskiego:

- nauczyciele i pracownicy dydaktyczni szkół i placówek oświatowych,

- instruktorzy praktycznej nauki zawodu,

- kadra administracyjna i zarządzająca oświatą w szkołach i placówkach oświatowych i ich organach prowadzących.

Kryterium okresu realizacji projektu:

Maksymalny okres realizacji projektu wynosi 3 lata,

Kryterium wartości finansowej projektu:

minimum 100 000 zł,

- maksymalna wartość projektu - nie może być wyższa od trzykrotnej wartości przychodu wnioskodawcy z roku poprzedzającego złożenie wniosku, z wyjątkiem:

a) podmiotów działających poniżej jednego roku - maksymalna wartość projektu - 300 tys. zł.

b) podmiotów działających dłużej niż jeden rok, w przypadku gdy trzykrotna wartość ich przychodu z roku

poprzedzającego złożenie wniosku wynosi mniej niż 300 tys. zł.- maksymalna wartość projektu - 300 tys. zł.)

Kryterium maksymalnej wartości projektu nie dotyczy Jednostek Sektora Finansów Publicznych

Kryterium wkładu własnego:

Wymagany wkład własny JST szczebla lokalnego - minimum 15% budżetu projektu.

Kryterium liczby wniosków złożonych w ramach jednego konkursu przez wnioskodawcę:

- jeden wnioskodawca składa maksymalnie trzy wnioski projektowe w ramach danego konkursu .

- Premiowane będą projekty skierowane do nauczycieli uczących na obszarach wiejskich (gminy wiejskie, miejsko-wiejskie oraz miasta do 25 tys. mieszkańców) obejmujące podwyższanie kwalifikacji w zakresie przedmiotów kluczowych: ICT, języki obce, nauki przyrodniczo-matematyczne, przedsiębiorczość.

Waga punktowa : 10 punktów.

- Premiowane będą projekty zakładające doskonalenie nauczycieli teoretycznych przedmiotów zawodowych i instruktorów praktycznej nauki zawodu, przy współpracy z przedsiębiorcami

Waga punktowa : 5 punktów.

- Premiowane będą projekty uwzględniające sytuację demograficzną regionalną lub lokalną na terenie województwa lubelskiego.

Waga punktowa : 5 punktów.

Działanie 9.5

Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich

Kryterium wnioskodawcy:

Wnioskodawca projektu musi posiadać jednostkę organizacyjną (np. siedzibę, oddział, filię, delegaturę) i biuro projektu na terenie woj. lubelskiego.

Kryterium grupy docelowej:

Stanowioną następujące grupy docelowe z województwa lubelskiego:

- mieszkańcy gmin wiejskich, miejsko -wiejskich oraz miast do 25 tys. mieszkańców,

- społeczności lokalne aktywnie działające na obszarach wiejskich na rzecz rozwoju edukacji na terenach wiejskich i podnoszenia poziomu wykształcenia mieszkańców obszarów wiejskich.

Kryterium formy wsparcia:

Oddolność inicjatywy edukacyjnej zgodnie z definicją w Szczegółowym Opisie Priorytetów POKL.

Kryterium okresu realizacji projektu:

Maksymalny okres realizacji projektu wynosi 1 rok.

Kryterium wartości finansowej projektu:

- minimalna wartość projektu wynosi 30 000 zł,

- maksymalna wartość projektu wynosi 50 000 zł

Kryterium liczby wniosków złożonych w ramach jednego konkursu przez wnioskodawcę:

- jeden wnioskodawca składa maksymalnie trzy wnioski projektowe w ramach danego konkursu .

- Premiowane będą projekty realizowane w partnerstwie.

Waga punktowa : 5 punktów.

- Premiowane będą projekty przyczyniające się do integracji społecznej mieszkańców obszarów wiejskich mające na celu powstanie trwałych struktur i/lub organizacji np. Kół Gospodyń Wiejskich, Klubów, Stowarzyszeń itp.

Waga punktowa : 10 punktów.

- Premiowane będą projekty polegające na świadczeniu usług o charakterze edukacyjnym, wspierające mobilność osób zamieszkałych na obszarach wiejskich.

Waga punktowa : 5 punktów.

1Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
opis kryteriow strategicznych
Kryteria oceny dla właściwego doboru systemowych deskowań stropowych
KRYTERIA WYMOGÓW DLA KLASY II, DLA DZIECI, Klasa 2, klasa II(1)
Kryterium Nyquista dla układów dyskretnych
Kryteria oceniania dla klasy III na rok szkolny 14
gpszIV, test, 1) wymien rodzaje dwufunkcyjnych osnow pomiarowych i podaj podstawowe kryteria dokladn
opis kryteriow strategicznych
Kryteria oceny dla właściwego doboru systemowych deskowań stropowych
szczegolowe kryteria oceniania dla klasy v docx
9 1 3 3 Wniosek o płatność od Instytucji Pośredniczącej do Instytucji Zarządzającej dla Priorytetu
Dostępne zasoby, Materiały dla ZiP, sem III
Strategia dla skautingu, Harcerstwo, Harcerze, Symbolika harcerska
Content marketing, część 1 Jak zbudować skuteczną strategię dla marketingu treści Social Press
Informacje strategiczne, dla mateja -pz

więcej podobnych podstron