OSP Pytania egzaminacyjne, BHP i PPOŻ przygotowanie do szkoleń, PPOŻ

Pobierz dokument
osp.pytania.egzaminacyjne.bhp.i.ppoz.doc
Rozmiar 32 KB

Pytania egzaminacyjne

 1. Wymień podstawowe regulacje prawne o działalności OSP.

 2. Wymień i scharakteryzuj podstawowe zadania statutowe OSP.

 3. Scharakteryzuj podstawowy cel ochrony przeciwpożarowej i sposoby jego realizacji.

 4. Opisz istotę funkcjonowania Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego.

 5. Wymień podstawowe prawa i obowiązki strażaka - ratownika OSP.

 6. Rozróżnij dystynkcje funkcyjnych OSP.

 7. Wymień rodzaje umundurowania i jego przeznaczenie.

 8. Dobierz umundurowanie w zależności od okoliczności.

 9. Opisz pojęcie alarmu i właściwie zachowaj się po jego ogłoszeniu.

 10. Opisz zadania poszczególnych funkcyjnych OSP.

 11. Wykonaj komendy zgodnie z regulaminem musztry.

 12. Przyjmij postawę zasadniczą i swobodną.

 13. Wykonaj zwroty w miejscu i w marszu oraz zatrzymaj się.

 14. Oddaj honory w różnych okolicznościach.

 15. Zastosuj niezbędne elementy musztry przy realizowaniu różnych form ceremoniału pożarniczego.

 16. Zachowaj się w miejscu publicznym.

 17. Odróżnij czynniki szkodliwe i niebezpieczne dla zdrowia.

 18. Wymień i omów podstawowe zadania i obowiązki pracownika i pracodawcy.

 19. Zdefiniuj oraz oceń odpowiedzialność za naruszenie zasad oraz przepisów BHP.

 20. Wymień i scharakteryzuj sprzęt hydrauliczny, burzący, tnący.

 21. Wymień i scharakteryzuj podręczny sprzęt gaśniczy.

 22. Omów podstawowe elementy budowy gaśnic.

 23. Wymień informacje wynikające z oznakowania poszczególnych gaśnic.

 24. Rozpoznaj gaśnicę na podstawie jej oznakowań.

 25. Zastosuj pozostały sprzęt wchodzący w skład podręcznego sprzętu gaśniczego.

 26. Wymień rodzaje drabin przenośnych oraz ich przeznaczenie (nasadkowe, wysuwane).

 27. Wymień zasady BHP podczas sprawiania drabin pożarniczych.

 28. Sprawdź każdą drabinę pożarniczą.

 29. Właściwie wejdź i zejdź po drabinie oraz zabezpiecz się podczas podawania prądów gaśniczych.

 30. Zastosuj zasady BHP podczas sprawiania i pracy na drabinach.

 31. Omów przeznaczenie armatury wodnej i pianowej.

 32. Przeprowadź bieżącą konserwację sprzętu.

 33. Omów podstawowe elementy budowy węży i armatury.

 34. Omów zasady bezpiecznej pracy ze sprzętem.

 35. Wymień warunki niezbędne do zaistnienia procesu spalania.

 36. Wymień grupy pożarów.

 37. Omów parametry pożarowe materiałów palnych.

 38. Opisz podstawowe sposoby przerywania procesu spalania przez: usunięcie materiału palnego, odcięcie dopływu tlenu, odebranie ciepła.

 39. Omów występujące zagrożenia dla ratownika.

 40. Scharakteryzuj oddziaływanie promieniowania cieplnego na organizm ludzki.

 41. Podaj składy osobowe różnych zastępów gaśniczych i specjalnych.

 42. Wymień poszczególne funkcje członków zastępów.

 43. Rozpoznaj poszczególne oznakowania funkcyjnych w zastępie o różnym składzie osobowym.

 44. Zajmij właściwe miejsce w samochodzie gaśniczym i specjalnym o różnych stanach załóg zgodnie z pełnioną funkcją.

 45. Wymień czynności przypisane rutynowo poszczególnym funkcyjnym.

 46. Opisz elementy terenu pożaru.

 47. Opisz elementy terenu akcji gaśniczej.

 48. Omów natarcie i jego rodzaje.

 49. Omów obronę i jej rodzaje.

 50. Omów działania połączone.

 51. Dokonaj podziału i omów ogólne zasady budowy linii wężowych.

 52. Zbuduj linię ssawną.

 53. Odwodnij linie wężowe.

 54. Wymień i omów rodzaje stanowisk gaśniczych.

 55. Zbuduj poziome linie wężowe: z kręgów, z ósemki, ze zwijadeł.

 56. Zbuduj pionowe linie wężowe: po klatce schodowej, po drabinie, po elewacji budynku.

 57. Zbuduj linie wężowe przez torowiska tramwajowe i kolejowe, przez jezdnię, ciek wodny, przeszkodę pionową.

 58. Przeprowadź linię wężową przez miejsca grożące zniszczeniem.

 59. Omów podstawowe zadania prądownica.

 60. Wymień zasady i zadania roty w zakresie operowania prądem gaśniczym.

 61. Zajmij bezpieczne i skuteczne stanowisko gaśnicze.

 62. Dokonaj podziału stanowisk gaśniczych ze względu na warunki bezpieczeństwa i możliwości taktyczne.

 63. Omów główne zadania w zakresie współdziałania stanowisk gaśniczych.

 64. Przedstaw zasady wyboru miejsca na stanowisko gaśnicze na ziemi i wysokości.

 65. Zbuduj linie pianowe.

 66. Omów rodzaje prądów gaśniczych.

 67. Omów rodzaje podstawowych środków gaśniczych.

 68. Dobierz rodzaj środka gaśniczego do materiału palnego.

 69. Wymień czynniki stwarzające zagrożenie dla życia i zdrowia ludzi.

 70. Określ kolejność ratowania ludzi.

 71. Przedstaw zasady postępowania z osobami ewakuowanymi.

 72. Omów zasady zachowania się owadów i zwierząt w sytuacji zagrożenia.

 73. Przeprowadź ewakuację zwierząt.

 74. Przeprowadź ewakuację mienia.

 75. Dobierz i zabezpiecz miejsca składowania mienia.

 76. Wymień rodzaje miejscowych zagrożeń.

 77. Wykonaj zabezpieczenie miejsca zdarzenia.

 78. Omów zasady poszukiwania osób zaginionych.

 79. Omów zasady ostrzegania ludności o zagrożeniach.

 80. Wymień rodzaje sprzętu do alarmowania i łączności bezprzewodowej.

 81. Przyjmij, przekaż meldunek i zaalarmuj jednostkę.

 82. Obsłuż sprzęt łączności bezprzewodowej.

 83. Poprowadź korespondencję przy pomocy radiotelefonów przewoźnych i przenośnych zgodnie z obowiązującymi zasadami.

 84. Zademonstruj utrzymywanie łączności na miejscu akcji w ramach roty, zastępu.

 85. Złóż meldunek z zadań wykonywanych w ramach roty i zastępu.


Pobierz dokument
osp.pytania.egzaminacyjne.bhp.i.ppoz.doc
Rozmiar 32 KB

Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
ORGANIZACJA OSP, BHP i PPOŻ przygotowanie do szkoleń, PPOŻ
Rola i zadania pracowników wyznaczonych do zwalczania pożarów i ewakuacji, BHP i PPOŻ przygotowanie
ppoż, BHP i PPOŻ przygotowanie do szkoleń, PPOŻ
Jak często przeprowadzać próbną ewakuację, BHP i PPOŻ przygotowanie do szkoleń, PPOŻ
Instrukcja BHP dla ¶lusarzy, BHP i PPOŻ przygotowanie do szkoleń, Instrukcje BHP
Ochrona ogniowa w systemach suchej zabudowy, BHP i PPOŻ przygotowanie do szkoleń, PPOŻ
roboty transportowe, BHP i PPOŻ przygotowanie do szkoleń, Instrukcje BHP
Dziennik Ustaw z 2008 r BHP STRAŻAK, BHP i PPOŻ przygotowanie do szkoleń, PPOŻ
download, BHP i PPOŻ przygotowanie do szkoleń, BHP stolarnia
SF uruzw, BHP i PPOŻ przygotowanie do szkoleń, Umowy pisma i takie tam pierdoły
pedagogika pracyrt, BHP i PPOŻ przygotowanie do szkoleń, Pedagogika pracy
obsługa piły tarczowej do cięcia mięsa i kości, BHP i PPOŻ przygotowanie do szkoleń, Instrukcje BHP
stanowisko elektromonter, BHP i PPOŻ przygotowanie do szkoleń, Ryzyko zawodowe -zawody
4 8 powolanie inspektora, BHP i PPOŻ przygotowanie do szkoleń, wypadki i protokoły, Dokumentacja pow
Instrukcja BHPprzy kapowaniu pakietów, BHP i PPOŻ przygotowanie do szkoleń, Instrukcje BHP
Drabiny ewakuacyjne, BHP i PPOŻ przygotowanie do szkoleń, PPOŻ

więcej podobnych podstron