Małżeństwo o jakim marzymy 29-41, DOKUMENTY NP KOŚCIOŁA ŚW I NIE TYLKO


29) Sprawdź swoje dziedzictwo i rozpocznij pokoleniowy przekaz błogosławieństwa
Wstępując w związek małżeński, wnosimy do niego całe swoje osobiste i rodzinne dziedzictwo, które często w bardzo znacznym stopniu warunkuje nie tylko to, kim jesteśmy obecnie, ale także naszą przyszłość.

"(...)Również ich dzieci oraz dzieci ich dzieci postępują tak, jak czynili ich ojcowie - aż do dnia dzisiejszego."
2 Księga Królewska 14:3-9

30) Sprawdź swoje dziedzictwo i rozpocznij pokoleniowy przekaz błogosławieństwa
Psychiatra Salvador Minuchin opracował teorię rozwoju problemów psychologicznych, którą nazwał wielopokoleniowym przekazem systemu psycho-patologicznego w rodzinie. Wielu innych psychiatrów i psychologów, zajmując się problemami przenoszenia wzorców życia rodzinnego, stwierdziło, że przekazywanie dziedzictwa pokoleniowego spoczywa głównie na rodzicach, a mówiąc dokładniej, uzależnione jest od tego, kim jest ojciec i matka, jaki jest ich stosunek do siebie nawzajem i do dziecka. Słowo Boże mówi, że określone modele życia, w tym negatywne wzorce, można zaobserwować na przestrzeni trzech, czterech pokoleń.

"Jestem Bogiem zazdrosnym, który karze winę ojców na synach do trzeciego i czwartego pokolenia tych, którzy mnie nienawidzą. A okazuje łaskę do tysiącznego pokolenia tym, którzy mnie miłują i przestrzegają moich przykazań."
Księga Wyjścia 20:1-6.

31) Sprawdź swoje dziedzictwo i rozpocznij pokoleniowy przekaz błogosławieństwa
Większość z nas pamięta zachowania własnej matki lub ojca, które nas raniły i przeciwko którym buntowaliśmy się. Później okazuje się, że jako rodzice powielamy te same schematy. Odkrycie tego faktu jest frustrujące, jak również stwierdzenie, że nie potrafimy postępować inaczej. To samo dotyczy zachowań żony, która powiela błędy matki czy też męża naśladującego bezwiednie model własnego ojca. Niewłaściwe traktowanie płci przeciwnej, zdrada, cudzołóstwo, przemoc czy alkoholizm mogą być przenoszone z pokolenia na pokolenie.

"Teraz jednak dla tych, którzy są w Chrystusie Jezusie, nie ma już potępienia. Albowiem prawo Ducha, który daje życie w Chrystusie Jezusie, wyzwoliło cię spod prawa grzechu i śmierci."
List do Rzymian 8:1-2

32) Sprawdź swoje dziedzictwo i rozpocznij pokoleniowy przekaz błogosławieństwa
Przykład małżeństwa naszych rodziców to także część dziedzictwa, które wnosimy w swój związek. Warto zadać sobie pytanie, co powinniśmy z tego wzorca naśladować, a czego zdecydowanie unikać. Czy wzajemne relacje moich rodziców dawały mi jako dziecku poczucie bezpieczeństwa? Co napawało mnie lękiem, smutkiem czy przerażeniem? To wszystko, co wywołuje złe wspomnienia, powinno być w szczególny sposób kontrolowane w naszym własnym małżeństwie.

"Położyłem dziś przed tobą życie i śmierć, błogosławieństwo i przekleństwo. Wybierz przeto życie, abyś żył, ty i twoje potomstwo, miłując Pana Boga twego, słuchając Jego głosu i lgnąc do Niego, gdyż w tym jest twoje życie i przedłużenie twoich dni (...)."
Księga Powtórzonego Prawa 30:19-20

33) Sprawdź swoje dziedzictwo i rozpocznij pokoleniowy przekaz błogosławieństwa
Pomocne może być narysowanie genogramu własnej rodziny: linia matki i ojca, dziadkowie, pradziadkowie. Warto przy poszczególnych osobach wypisać wszystkie znane nam informacje: charakter, temperament, sposoby zachowania się, odnoszenia do innych członków rodziny, sposoby rozwiązywania konfliktów, ważne decyzje, wykształcenie, zawód, pozycja społeczna, ambicje, marzenia, osiągnięcia, niepowodzenia, możliwości oddziaływania na innych, światopogląd, więź z Bogiem, sposoby wyrażania uczuć, dysponowania finansami, problemy zdrowotne itp.

"Badaj mnie, Boże, i poznaj serce moje, doświadcz mnie i poznaj myśli moje! I zobacz, czy nie kroczę drogą zagłady, a prowadź mnie drogą odwieczną."
Księga Psalmów 139:23-34

34) Każdy z nas jest osobiście odpowiedzialny za walkę ze spuścizną grzechu. Po pierwsze, musimy określić obszar obciążony przekleństwem czy też zmaganiem we własnym życiu i rodzinie. Następnym krokiem jest wyznanie tego problemu Bogu, prośba o przebaczenie i przyjęcie tego przebaczenia. Łączy się to również z przebaczeniem tym, którzy nas zranili czy nadal ranią. Wówczas powinniśmy prosić o Bożą ingerencję w daną sytuację, odwrócić się od konkretnego grzechu oraz szukać nowych wzorców Bożego myślenia i działania w tych dziedzinach naszego życia. Otwartość na przemianę umysłu, przyjęcie nowych, biblijnych wzorców zachowań oraz zdanie się na prowadzenie Ducha Świętego są warunkiem doświadczenia Bożej uwalniającej mocy.

"Jeśli wyznajemy grzechy swoje, wierny jest Bóg i sprawiedliwy i odpuści nam grzechy, i oczyści nas od wszelkiej nieprawości."
1 List św. Jana 1:9

35) Poprzez nowe narodzenie Bóg gwarantuje nam życie wieczne. Nasz duch człowieczy został ożywiony - staliśmy się w Jezusie Chrystusie nowym stworzeniem, a moc przekleństwa i grzechu nad naszym życiem została złamana.

"Jeżeli więc ktoś pozostaje w Chrystusie, jest nowym stworzeniem. To, co dawne, minęło, a oto wszystko stało się nowe."
2 List do Koryntian 5:17

36) Od każdego z nas może więc rozpocząć się pokoleniowy przekaz błogosławieństwa. Możemy błogosławić innych obecnością, dotykiem, wypowiadając słowa, które budują, afirmują drugą osobę, słowa błogosławiące jej przyszłość. W Biblii znajdujemy wiele przykładów, w jaki sposób ojcowie błogosławili synów, prorocy błogosławili namaszczonych do Bożej służby. Także Bóg błogosławi nas mówiąc:

"Jesteś w moich oczach drogi i cenny i Ja cię miłuję..."
Księga Izajasza 43:4

37) Uzgodnijcie konkretne prośby dotyczące Waszej relacji i wspólnie się o nie módlcie! Pomiędzy wami dzisiaj i złą przeszłością może stanąć Jezus Chrystus, by uwolnić was od obciążeń minionych pokoleń. Od was może rozpocząć się nowy przekaz błogosławieństwa w historii waszych rodzin.

"Albowiem ja wiem, jakie myśli mam o was - mówi Pan - myśli o pokoju, a nie o niedoli, aby zgotować wam przyszłość i natchnąć nadzieją."
Księga Jeremiasza 29:11

38) Bóg nie zakończył procesu tworzenia wraz ze stworzeniem świata. Samo ukształtowanie człowieka i powołanie go do życia było wstępem do tego, co miało stanowić ukoronowanie jego egzystencji - złączenie się poprzez małżeństwo z drugą osobą. Bóg jest twórcą małżeństwa, a ukoronowaniem dzieła stworzenia było pokazanie człowiekowi, jaka jest szansa samorealizacji i spełnienia w jedności z odpowiednim partnerem.

"I błogosławił im Bóg, i rzekł do nich Bóg: Rozradzajcie się i rozmnażajcie się, i napełniajcie ziemię, i czyńcie ją sobie poddaną."
Księga Rodzaju 1:28

39) Partnerzy w małżeństwie mają być dla siebie nawzajem odpowiednią pomocą. Z jednej strony są bardzo różni - różnią się nie tylko płcią, ale i historią życia, osobowością, a z drugiej strony - świadomie wybierają jedność.

"Potem rzekł Pan Bóg: Niedobrze jest człowiekowi, gdy jest sam. Uczynię mu pomoc odpowiednia dla niego."
Księga Rodzaju 2:18

40) Jedność w małżeństwie może nastąpić dopiero wtedy, gdy zostaną spełnione pewne określone przez Boga warunki: opuszczenie, złączenie się i stanie się jednym ciałem.

"Dlatego opuści mąż ojca swego i matkę swoją i złączy się z żoną swoją, i staną się jednym ciałem."
Księga Rodzaju 2:24

41) Opuszczenie (warunek jedności w małżeństwie): Jednym z najczęściej powielanych błędów jest destruktywna więź matki z zamężną córką lub żonatym synem. Jeżeli ich relacja jest nadrzędna w stosunku do więzi z mężem czy żoną, to takie małżeństwo wcześniej czy później napotka poważne kłopoty. Swojego partnera można "zdradzać z rodzicami" w sposób emocjonalny. Tworzy się wówczas trójkąt lub czworokąt społecznie akceptowany, lecz bardzo niszczący małżeństwo.

"Dlatego opuści człowiek ojca i matkę..."
List do Efezjan 5:31Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
Małżeństwo o jakim marzymy 22-25, DOKUMENTY NP KOŚCIOŁA ŚW I NIE TYLKO
Małżeństwo o jakim marzymy 11-21, DOKUMENTY NP KOŚCIOŁA ŚW I NIE TYLKO
Małżeństwo o jakim marzymy 26-28, DOKUMENTY NP KOŚCIOŁA ŚW I NIE TYLKO
Małżeństwo o jakim marzymy 22-25, DOKUMENTY NP KOŚCIOŁA ŚW I NIE TYLKO
Małżeństwo o jakim marzymy 1-10, DOKUMENTY NP KOŚCIOŁA ŚW I NIE TYLKO
Małżeństwo o jakim marzymy 1-10, DOKUMENTY NP KOŚCIOŁA ŚW I NIE TYLKO
List od Jezusa II, DOKUMENTY NP KOŚCIOŁA ŚW I NIE TYLKO
Wyobraźnia miłosierdzia, DOKUMENTY NP KOŚCIOŁA ŚW I NIE TYLKO
List od Jezusa, DOKUMENTY NP KOŚCIOŁA ŚW I NIE TYLKO
Kocham Cię Panie!, DOKUMENTY NP KOŚCIOŁA ŚW I NIE TYLKO
Jezusie Synu Dawida ulituj się (Mk 10, DOKUMENTY NP KOŚCIOŁA ŚW I NIE TYLKO
Iść za Chrystusem, DOKUMENTY NP KOŚCIOŁA ŚW I NIE TYLKO
Te Deum, DOKUMENTY NP KOŚCIOŁA ŚW I NIE TYLKO
Nie znam Ciebie (Mt 7, DOKUMENTY NP KOŚCIOŁA ŚW I NIE TYLKO
Kto nie bierze swego krzyża, DOKUMENTY NP KOŚCIOŁA ŚW I NIE TYLKO
Do przyjaciela Jezusa, DOKUMENTY NP KOŚCIOŁA ŚW I NIE TYLKO
Chrystus daje... Chrystus mówi..., DOKUMENTY NP KOŚCIOŁA ŚW I NIE TYLKO

więcej podobnych podstron