Ekologiczne podstawy hodoeli lasu, AR Poznań - Leśnictwo, ekologiczne podstawy hodowli lasu


Ekologia- jest to nauka o otoczeniu określonych grup organi zmów żywych nauka o wzajemnych stosunkach miedzy organizmami żywymi z ich nieoż ywionym środowiskiem Jest to na uka o strukturze i funkcjonowaniu żywej przyrody

Autoekologia nauka o przystosowaniu się żywych organizmów do ich środowiska silnie jest związana z klimatologią gleboznawstwem fizjologią i fenologią

Synekologia zajmuje się zbiorowiskiem współwystępujący ch ze sobą organizmów jako okre sloną jednostką socjalną i jej stos unkiem do swego środowiska. Opiera się na fitosocjologii i fitogeografi

Siedlisko( ekotop) jest to czynników klimatycznych i glebo wych w określonych warunkach położenia geograficzna - topograf icznego

Środowisko(biotop) jest to siedlisko ukrztałtowane pod wpływem określonej formacji roślinnej. (środowisko wodne glebowe powietrzne) Jest to otoczenie zjawiska całokrztałt warunków w jakich zachodzą procesy życiowe jakiegoś osobnika

Populacja zbiorowisko osobników jednego gatunku zasiedlających określony obszar w warunkach naturalnych

Biocenoza Jest to zespół wszystkich populacji roślinnych i zwierzecych które zamieszkują jednolity odcinek biosfery które co do liczby gatunków i osobników odpowiadają przeciętnej możliwoś ci życiowej . Człony biocenozy są w biocenotycznej równowadze i posiadają dzięki zdolności samore gulacji możliwości wachania się wokół średniego stanu

Ekosystem jest to biocenoza i jej siedlisko . Układ jest to zbiór przedmiotów z których każdy zach owuje się w taki sposób aby utrzy mać się zgodnie z otoczeniem do którego zaliczają się inne przedmio ty w układzie

Siedlidsko to zespół warunków klimatycznych i glebowych w określonym położeniu w danych warunkach położenia geograficzn ego i topograficznego

Położenie geograficzne

Określa ją

-długość i szerokość geograf

-odległość od dużych zbiorników wodnych

-odległość od dużych łańcuchów gurskich

-charakter krajobrazu w którym znajduje się siedlisko

-Położenie ogólne określa makroklimat

Położenie topograficzne-

- dotyczy mniejszych obszarów mikroklimat

-wysokość wysokość.p.m

-wysokość względna

-wystawa i pochylenie terenu

-rzeżba terenu(mezo i mikrorelief)

- mniejsze zbiorniki wodne

- wysokość wysokość n.p.m

wysokość mierzona od poziomu morza w metrach można odczytać z mapy lub odczytać z altimetrtu

- wysokość wzgledna- wysokość danego punktu w terenie względem danego punktu odniesienia w terenie

Wystawa Południowa-

-wieksze oświetlenie stokusłoneczny 20% wiecej energi

- wyższa temp powietrza i gleby

-mniejsza wilgotność

-mniejsza liczba mrożnych dni

- krutszy okres zalegania śniegu

- silniejsze parowanie gleby-transpiracja

-maleje aktywność mikrobiologi czna

Wystawa Północna-

-mniej energi słonecznej (najko rzystniejsza dla Jd Św ze względ u na warunki termiczne i wilgotn ościowe)

- mniejsze wachania temperatur owe (drzewa nie marzną tak często

Nachylenie-

-zmiana spadku 10 (nachylenia kąt owego) jest równoważne ze zmianą klimatu o 10 szerokości geograficznej(111km)

-optymalne 5-150 im spadek wiekszy tym zabiegi pielęgnacyjne trudniejsze trudne warunki dla odnowienia naturalnego intensywny spływ powierzchniowy

wraz ze wzrostem konta nachylenia rośnie ilość ciepła docierającego do stoku im wystawa staje się bardziej poludniowa

Wystawa - kierunek strony świata ku któremu teren najsilniej opada można określić z mapy lub kompasu

Nachylenie- kąt zawarty miedzy plaszczyzna pozioma

Określony w stopniach określon w procentach spadku

Mezorelief- różnegotypu płaszczyzny (płaskowyże niecki płyty) stoki wierzchołki grzbiety kotliny stokowe doliny wawozy charakteryzuja się specyficznymi warunkami środowiska

Dolina i stok przy szczycie

-inwersja temperatur obniżenie temp. Powietrza

-spływ zimnego powietrza i stagnacja

-przymrozki występują znacznie rzadziej

Mikrorelief-

Najmniejsze formy terenowe o niewielkim płaskim lub falistym ma wpływ na warunki termiczne wietrzne wilgotnościowe

Altimetr aneroidalny do pomiaru wysokości n.p.m

atmosfera

Troposfera

Stratosfera

Mezosfera

termosfera



Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
BRZOZA BRODAWKOWATA, AR Poznań - Leśnictwo, ekologiczne podstawy hodowli lasu, Prezentacja Brzoza br
Ekologia ściąga, AR Poznań - Leśnictwo, Ekologia
gotowe ekologia, AR Poznań - Leśnictwo, Ekologia
Podstawowe Jednostki SI Terma2, AR Poznań - Leśnictwo, Leśnictwo ściągi
Sciaga Urzadzanie kolo, AR Poznań - Leśnictwo, Urządzanie lasu
metodyka, AR Poznań - Leśnictwo, Hodowla lasu
urządzanie lasu, AR Poznań - Leśnictwo, Urządzanie lasu
Urządzanie 2 - Qba, AR Poznań - Leśnictwo, Urządzanie lasu
hodowla projekt muf, AR Poznań - Leśnictwo, Hodowla lasu, Hodowla- projekt
Projekt z trzebieży, AR Poznań - Leśnictwo, Hodowla lasu, Projekt z trzebieży
Określenie i przyjęcie etatów cieć użytkowania głównego dla, AR Poznań - Leśnictwo, Urządzanie lasu
hodowla, AR Poznań - Leśnictwo, Hodowla lasu, Hodowla- projekt, Hodowla-projekt
Poprawione urządzanie, AR Poznań - Leśnictwo, Urządzanie lasu
hodowla projekt, AR Poznań - Leśnictwo, Hodowla lasu, Hodowla- projekt, Hodowla-projekt
Opis taksacyjny, AR Poznań - Leśnictwo, Urządzanie lasu
ETAT OPTYMALNY- URZĄDZANIE LASU, AR Poznań - Leśnictwo, Urządzanie lasu

więcej podobnych podstron