08 Przykładowy test - I st, Licencja Pracownika Ochrony Stopnia I i II, ►Materiały na licencje ochrony osób i mienia I i II stopnia

Pobierz dokument
217.doc
Rozmiar 49 KB

 

PRZYKŁADOWY TEST

na I stopień licencji pracownika ochrony fizycznej

1. Ustawowe znamiona przestępstwa to :

a/ wszystkie cechy przestępstwa,

b/ te cechy przestępstwa, które ustalono w postępowaniu karnym,

c/ cechy przestępstwa opisane w ustawie karnej.

2. Obszar, obiekt i urządzenie podlega obowiązkowej ochronie o ile :

a/ został umieszczony w wykazie w drodze decyzji administracyjnej, wydzielony i oznakowany,

b/ konieczność ochrony wynika z charakteru obszaru, obiektu i urządzenia,

c/ o konieczności ochrony zdecydował minister lub kierownik urzędu centralnego.

3. Licencję wydaje :

a/ Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji,

b/ Komendant wojewódzki Policji ze względu na miejsce zamieszkania,

c/ Dyrektor Wydziału Postępowań Administracyjnych KGP.

4. Zbrodnią jest przestępstwo zagrożone pozbawieniem wolności :

a/ na czas nie krótszy od lat 3,

b/ na czas nie krótszy od lat 5,

c/ do lat 10 i wyżej.

5. Dokumenty objęte tajemnicą służbową oznaczone są klauzulą :

a/ ściśle tajne, poufne, zastrzeżone,

b/ tajne, poufne,

c/ poufne, zastrzeżone.

6. Wewnętrzne służby ochrony to :

a/ zespoły przeszkolonych pracowników w zakresie ochrony osób i mienia,

b/ uzbrojone i umundurowane zespoły pracowników.

c/ uzbrojone i umundurowane zespoły firm ochroniarskich

7. Pałka wielofunkcyjna może być stosowana w przypadku :

a/ odpierania biernego oporu,

b/ odpierania zamachu na chronioną osobę,

c/ usiłowania popełnienia jakiegokolwiek przestępstwa na szkodę ochranianego obiektu.

8. Przestępstwa dzielą się na :

a/ występki,

b/ wykroczenia,

c/ przewinienia dyscyplinarne.

9. Stres to :

a/ stan wzmożonego napięcia pojawiającego się jako reakcja na sytuację trudną lub nietypową,

b/ sytuacja szczególnie dramatyczna,

c/ zespół objawów fizjologicznych i psychologicznych prowadzących do chorób psychosomatycznych.

10. Zakaz prowadzenia pojazdów orzeka się, gdy :

a/ sprawca spowodował wypadek drogowy, w którym śmierć poniosła osoba,

b/ sprawca spowodował kolizję,

c/ sprawca w czasie popełnienia przestępstwa w ruchu drogowym alkoholu.

11. Zagadnienie fizycznej i technicznej ochrony osób i mienia reguluje :

a/ Ustawa z dnia 31 grudnia 1961 r. o Strażach Przemysłowych,

b/ Ustawa z dnia 12 sierpnia 1998 r. o uprawnieniach firm ochroniarskich,

c/ Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia.

12. Pamięć to :

a/ czynność pobierania, przechowywania i odtwarzania informacji,

b/ umiejętność wykorzystania wcześniej nabytej wiedzy,

c/ koncentracja świadomości na przeżytych dawniej wydarzeniach.

13. Licencję wydaje się na czas :

a/ dwóch lat,

b/ nieokreślony,

c/ czterech lat.

14. Okolicznością wyłączającą winę jest :

a/ niepoczytalność,

b/ obrona konieczna,

c/ karcenie małoletnich.

15. Kradzież mienia powyżej 250 złotych jest :

a/ zbrodnią,

b/ występkiem,

c/ wykroczeniem.

16. Zatrzymanie może maksymalnie trwać :

a/ 24 godziny,

b/ 48 godzin,

c/ 72 godziny.

17. Osobą najbliższą jest :

a/ była konkubina,

b/ małżonek,

c/ wujek i ciotka.

18. Wewnętrzne służby ochrony mogą wykonywać usługi w zakresie ochrony osób i mienia

dla innych podmiotów po uzyskaniu :

a/ licencji,

b/ koncesji,

c/ wpisu o działalności gospodarczej w organie administracji państwowej.

19. Pracownik ochrony może stosować środki przymusu bezpośredniego :

a/ tylko w przypadkach zagrożenia życia, zdrowia własnego lub innej osoby,

b/ w każdej sytuacji, jeżeli tylko jest na służbie,

c/ odpowiadające potrzebom wynikającym z istniejącej sytuacji i niezbędne do

podporządkowania się do określonego zachowania.

20. Pracownik ochrony fizycznej w czasie wykonywania zadań w granicach chronionych

obiektów i obszarów ma prawo do :

a/ ustalenia uprawnień do przebywania na obszarach lub obiektach chronionych oraz do

legitymowania osób w celu ustalenia ich tożsamości,

b/ czynności określone w pkt a może wykonywać tylko w obecności innych pracowników ochrony lub przełożonego,

c/ nie ma takich uprawnień.

21. Czy ewidencja obszarów, obiektów i urządzeń podlegających obowiązkowej ochronie ma:

a/ charakter poufny,

b/ jest ogólnodostępna,

c/ zawiera klauzulę informacji niejawnych.

22. Karą zasadniczą za popełnienie przestępstwa jest :

a/ areszt,

b/ nawiązka,

c/ dożywotnie pozbawienie wolności.

23. Poziom stresu zależy głównie od :

a/ specyfiki bodźca wywołującego stres,

b/ siły bodźca wywołującego stres,

c/ indywidualnego stosunku do bodźca wywołującego stres.

24. Odporności na stres sprzyjają takie czynniki jak :

a/ tryb życia polegający na unikaniu wszelkich wzruszeń,

b/ wysoka pozycja społeczna,

c/ aktywny relaks i korzystanie z metod antystresyjnych.

25. Do środków ochrony osobistej należą :

a/ ubranie specjalne typu wojskowego,

b/ urządzenie typu : teczka alarmowa, czujnik napadowy, itp.,

c/ wyposażenie kuloodporne składające się z co najmniej kamizelki i hełmu.

26. Posterunki doraźne to :

a/ zespoły pracowników powołane do ochrony obiektów wymagających

obowiązkowej ochrony,

b/ konwojenci wartości pieniężnych wykonujący pozaplanowy transport wartości,

c/ posterunki wystawiane w miejscu, które wymaga ochrony natychmiastowej i

tymczasowej.

27. Przygotowanie karalne jest :

a/ zawsze,

b/ tylko wówczas, gdy ustawa tak stanowi,

c/ nie jest karalne.

28. Przekroczenie granic obrony koniecznej może mieć postać :

a/ gdy sprawca poświęca dobro, które ma szczególny obowiązek chronić,

b/ gdy osoba zaniecha stosowania obrony koniecznej,

c/ gdy dobro poświęcone przedstawia wartość większą od dobra ratowanego.

29. Transport wartości powinien być chroniony przez co najmniej jednego konwojenta :

a/ przy przewozie wartości pieniężnych powyżej 1,5 jednostki obliczeniowej,

b/ przy przewozie wartości pieniężnych do 5 jednostek obliczeniowych,

c/ wyłącznie przy przewozie wartości pojazdami przystosowanymi.

30. Pracownik ochrony konwojując pieszo do 1 jednostki obliczeniowej :

a/ musi posiadać licencję pracownika ochrony fizycznej,

b/ nie musi posiadać licencji pracownika ochrony fizycznej,

c/ nie musi posiadać licencji wyłącznie, gdy jest pracownikiem wewnętrznej służby ochrony.

31. Obszary, obiekty i urządzenia podlegające obowiązkowej ochronie mogą być chronione

przez :

a/ pracowników ochrony nie posiadających licencji pod nadzorem pracowników posiadających licencję I stopnia,

b/ pracowników ochrony fizycznej posiadających specjalistyczne kwalifikacje w zakresie ochrony osób i mienia,

c/ specjalistyczne uzbrojone formacje ochronne.

32. Karę pozbawienia wolności wymierza się :

a/ w dniach,

b/ w latach,

c/ w latach i miesiącach.

33. Bezwzględnym zakazem dowodowym jest :

a/ tajemnica państwowa,

b/ przesłuchanie duchownego co do faktów, o których dowiedział się podczas spowiedzi,

c/ tajemnica dziennikarska.

34. Kara zasadnicza za popełnienie wykroczenia to :

a/ pobawienie wolności,

b/ nagana,

c/ przepadek przedmiotów.

35. Równocześnie można stosować:

a/ różne środki przymusu,

b/ tylko siłę fizyczną i kajdanki,

c/ tylko paralizatory i ręczne miotacze gazu.

36. Ewidencję obszarów, obiektów i urządzeń podlegających obowiązkowej ochronie prowadzi :

a/ wojewoda,

b/ prezydent urzędu miasta lub gminy,

c/ Dyrektor Wydziału Postępowań Administracyjnych KWP.

37. Zbrodnię można popełnić :

a/ tylko umyślnie,

b/ tylko nieumyślnie,

c/ umyślnie lub nieumyślnie.

38. Przestępstwem przeciwko mieniu jest :

a/ rozbój,

b/ groźba karalna,

c/ uszkodzenie ciała.

39. W celu odparcia gwałtownego, bezpośredniego i bezprawnego zamachu na chronione

osoby, wartości pieniężne oraz inne przedmioty wartościowe lub niebezpieczne pracownik ochrony ma prawo :

a/ stosowania wszelkich środków przymusu bezpośredniego z użyciem broni palnej włącznie,

b/ stosowania tylko środków przymusu bezpośredniego ,

c/ poświęcenia innego dobra o mniejszej wartości niż dobro chronione.

40. Licencja to zezwolenie na :

a/ wykonywanie zadań związanych z ochroną osób i mienia w zakresie wymaganym ustawą,

b/ działanie mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa, życia, zdrowia i nietykalności osobistej,

c/ używanie środków przymusu bezpośredniego.

41. Stały dozór sygnałów przesyłanych, gromadzonych i przetworzonych w elektronicznych

urządzeniach, systemach alarmowych jest :

a/ formą zabezpieczenia elektronicznego,

b/ formą zabezpieczenia technicznego,

c/ formą bezpośredniej ochrony fizycznej.

42. Konwojent może użyć broni palnej :

a/ w trakcie pościgu do obezwładnienia napastnika, który dokonał zaboru ochranianego mienia,

b/ w celu odparcia gwałtownego, bezpośredniego i bezprawnego zamachu na ochraniane

osoby, wartości pieniężne i inne przedmioty wartościowe

c/ obydwie odpowiedzi są prawdziwe.

43. Czy o organizacji konwoju należy poinformować Policję :

a/ nie,

b/ tak, ale konwoje powyżej 10 jednostek obliczeniowych,

c/ tak, o ile konwój sformowany jest w kolumnę pojazdów.

44. Odpowiedzialności karnej, określonej w kodeksie karnym podlega osoba, która

popełniła czyn zabroniony po ukończeniu lat :

a/ 13,

b/ 15,

c/ 17.

45. W przypadkach przewidzianych w ustawie może odpowiadać osoba, która popełniła

czyn zabroniony po ukończeniu lat :

a/ 13,

b/ 15,

c/ 11.

46. Kara grzywny nie może przekroczyć :

a/ 100 stawek dziennych,

b/ 260 stawek dziennych,

c/ 360 stawek dziennych.

47. Funkcjonariuszem publicznym nie jest :

a/ pracownik ochrony,

b/ sprzątaczka,

c/ radny.

48. Czynności związane bezpośrednio z ochroną osób może wykonywać wyłącznie :

a/ odpowiednio przeszkolony pracownik ochrony,

b/ pracownik ochrony posiadający licencję I stopnia,

c/ pracownik ochrony posiadający licencję II stopnia ochrony technicznej.

49. Czy działania ochronne mogą ograniczać swobodę poruszania się osoby chronionej i zmieniać jej tryb życia :

a/ tak, o ile istnieje zagrożenie,

b/ nie, pod żadnym pozorem,

c/ w wyjątkowych wypadkach za zgodą osoby chronionej.

50. Celem ochrony fizycznej jest :

a/ niedopuszczenie do wtargnięcia osób nieuprawnionych na teren chroniony,

b/ zapobieganie lub przeciwdziałanie zdarzeniom powodującym szkody albo naruszeniom

prawa chronionych osób, obiektów i miejsc,

c/ działania zapobiegające przestępstwom i wykroczeniom.

0x01 graphic

ZAZNACZONO PRAWIDŁOWE ODPOWIEDZI ...

 


Pobierz dokument
217.doc
Rozmiar 49 KB

Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
08 Przykładowy test I st doc
Odpowiedzialność pracownika ochrony osób i mienia, CZYTELNIA, Licencja Pracownika Ochrony-Różne doku
dokumentacja pracownia ochrony osób mienia i imprez masowych semestr III, technikum ochrony osób fiz
wniosek o wydanie licencji ochr fiz, Licencja Pracownika Ochrony Stopnia I i II, ►Materiały na lic
test I stopień, CZYTELNIA, Licencja Pracownika Ochrony-Różne dokumenty, Testy na licencję ochrony os
test końcowy I stopień, CZYTELNIA, Licencja Pracownika Ochrony-Różne dokumenty, Testy na licencję oc
test ochrona ogólny, Materiały na licencje ochrony osób i mienia I i II stopnia
15 ochrona 2005, Licencja Pracownika Ochrony Stopnia I i II, ►Materiały na licencje ochrony osób i
broń, Materiały na licencje ochrony osób i mienia I i II stopnia
imprezy masowe, Materiały na licencje ochrony osób i mienia I i II stopnia

więcej podobnych podstron