9. Protokół przyjęcia granic, gik VI sem, GiK VI, GOG, gog od doroty, podział operat, podział operat

Pobierz dokument
9.protokol.przyjecia.granic.gik.vi.sem.gik.vi.gog.doc
Rozmiar 40 KB

Województwo- mazowieckie

Powiat- grodziski

Jednostka ewidencyjna - 140501_1

Obręb: - nazwa Milanówek

Numer 0015

PROTOKÓŁ

przyjęcia granic nieruchomości

W dniu 25.04.2013 r. w obecności geodety Hansa Klossa, nr uprawnień zawodowych 23456 działającego na podstawie § 7 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu i trybu dokonywania podziałów nieruchomości (Dz. U. nr 268, poz. 2663) i zgłoszenia roboty w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Grodzisku Mazowieckim pod nr KERG: 200/2013, dokonano przyjęcia granic nieruchomości położonej w obrębie 0015 gminy Milanówek AM 5, nr działki 315 z działkami sąsiednimi, wykazanymi w kolumnach 2 i 3 niżej zamieszczonej tabeli.

Przyjęcie granic wyżej oznaczonej nieruchomości nastąpiło według stanu prawnego Księgi Wieczystej WA1G/12345678/8, a także stanu ujawnionego w ewidencji gruntów i budynków.

Przebieg granic oraz położenie punktów granicznych przedstawiono na szkicu polowym nr m, stanowiącym integralną część operatu technicznego.

Protokół odczytano i podpisano:

Lp.

Nr Nr działek wg ewidencji gruntów i budynków

Nazwisko i imię właściciela (władającego) imiona rodziców miejsce zamieszkania

Wyszczególnienie dokumentów stanowiących podstawę przyjęcia granic wg stanu prawnego lub uwidocznionego w katastrze nieruchomości

Podpisy właścicieli (władających)

AM

Nr działki

1

2

3

4

5

6

1

15

315

Klops Hanna (Jan, Krystyna), ul. Piasta 1, 05-822 Milanówek

Operat

rozgraniczeniowy

dz. ew. 315

KERG 100/2005

W związku z rozporządzeniem Rady Ministrów z 7 grudnia 2004 roku w sprawie sposobu i trybu dokumentowania podziału nieruchomości, stron nie zawiadamiano

2

15

313

Kłącze Helena (Jacek, Agata), ul. Piasta 13, 05-822 Milanówek

3

15

217

Gmina Milanówek- droga gminna, 05-822 Milanówek

4

15

314

Lubicz Bożena(Ryszard, Grażyna), ul. Piasta 17, 05-822 Milanówek

5

15

272

Gmina Milanówek- droga gminna, 05-822 Milanówek

Mimo zawiadomienia nie stawili się- nie dotyczy

(dowody zawiadomień z załączeniu) - nie dotyczy

Hans Kloss

Przedsiębiorstwo Geodezyjne "Stawka"

0x08 graphic
NIP: 111-111-11-11 REGON 222222222

nr upr. 23456

pieczęć i podpis geodety uprawnionego


Pobierz dokument
9.protokol.przyjecia.granic.gik.vi.sem.gik.vi.gog.doc
Rozmiar 40 KB

Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
4. Protokół badania KW, gik VI sem, GiK VI, GOG, gog od doroty, podział operat, podział operat
12b.Wykaz zmian danych ewidencyjnych, gik VI sem, GiK VI, GOG, gog od doroty, podział operat, podzia
7. Szkic polowy, gik VI sem, GiK VI, GOG, gog od doroty, podział operat, podział operat
10c.Szkic z obliczeniem pól użytków, gik VI sem, GiK VI, GOG, gog od doroty, podział operat, podział
11. Wykaz współrzędnych punktów, gik VI sem, GiK VI, GOG, gog od doroty, podział operat, podział ope
1. Sprawozdanie techniczne, gik VI sem, GiK VI, GOG, gog od doroty, podział operat, podział operat
Spis dokumentów operatu technicznego, gik VI sem, GiK VI, GOG, gog od doroty, podział operat, podzia
6. Postanowienie o możliwości podziału, gik VI sem, GiK VI, GOG, gog od doroty, podział operat, podz
10b.Szkic z obliczeniem pól, gik VI sem, GiK VI, GOG, gog od doroty, podział operat, podział operat
2. Zgłoszenie pracy geodezyjnej, gik VI sem, GiK VI, GOG, gog od doroty, podział operat, podział ope
3. Wypis z rejestru gruntów, gik VI sem, GiK VI, GOG, gog od doroty, podział operat, podział operat
protokół z przyjęcia granic nieruchomości
076 PROTOKÓŁ przyjęcia granic nieruchomości 01 14
PROTOKOL przyjecia granic, DRUKI GEODEZYJNE
6 Protokol przyjecia granic przyklad
6 Protokol przyjecia granic przyklad, Gospodarka Nieruchomościami(1)
Zał Nr17 Protokół przyjęcia granic podział
PROTOKOL przyjecia granic

więcej podobnych podstron