Służba wojskowa jako element dobra wspólnego, Konspekty, KO-Ksztalcenie Obywatelskie

Pobierz dokument
sluzba.wojskowa.jako.element.dobra.wspolnego.doc
Rozmiar 69 KB

ZATWIERDZAM

.........................................

(stopień, imię i nazwisko)

.........................................

(data)

Zezwalam na ponowne wykorzystanie

PLAN-KONSPEKT

do przeprowadzenia zajęć z kształcenia obywatelskiego w dniu...................

z żołnierzami kompanii obsługi lotnisk.

TEMAT Służba wojskowa jako element dobra wspólnego.

CEL: zapoznać żołnierzy z wyżej wymienionym tematem

CZAS:…………….

FORMA: wykład

METODA: zajęcia prowadzić metodą podającą (słowne i poglądowe), angażując środki audiowizualne

MIEJSCE: Sala wykładowa

ZAGADNIENIA SZKOLENIOWE:

Służba wojskowa jako element dobra wspólnego

POMOCE SZKOLENIOWE:

- materiały z intrnetu.

WSKAZÓWKI ORGANIZACYJNO-METODYCZNE:

a) w czasie przygotowania

- zapoznać się z materiałami dotyczącymi tematu,

b) w toku zajęć:

- szczególną uwagę zwrócić na formę prowadzenia zajęć,

PRZEBIEG ZAJĘĆ

Lp.

Zagadnienie

Czas

(min)

Treść

Wskazówki

organizacyjno

- metodyczne

1.

2.

3.

4.

5.

I.

CZĘŚĆ WSTĘPNA

5'

- przyjęcie meldunku,

- sprawdzenie i odnotowanie obecności,

- podanie tematu i celu zajęć,

- zapoznanie z organizacją zajęć.

Służba wojskowa jako element dobra wspólnego

.Według artykułu 85.1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej każdy Polak jako obywatel jest zobowiązany do obrony Ojczyzny. Zgodnie z artykułem 4.2 ustawy z dnia 21 listopada 1967r. O powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej przygotować ma nas do tego służba wojskowa. Dokładna treść tej ustawy brzmi :

„W ramach powszechnego obowiązku obrony obywatele polscy są obowiązani do spełniania służby wojskowej, służby w obronie cywilnej, odbywania przysposobienia obronnego, uczestniczenia w samoobronie ludności, pełnienia służby w jednostkach zmilitaryzowanych, odbywania służby zastępczej oraz do wykonywania świadczeń na rzecz obrony - na zasadach i w zakresie określonym w ustawie”.

Poglądy na temat powszechnego obowiązku obrony są podzielone.

Ponieważ składnia tego terminu prawniczego trochę "trąci myszką" (jest raczej staromodna i obecnie dla większości brzmi dość dziwnie) niektórzy poborowi zwykli sobie żartować, że ich stosunek do służby wojskowej jest raczej chłodny jeśli nie zgoła całkiem niechętny. Część osób nie traktuje tego typu wypowiedzi jako żart.

Wykładnia art. 189 ust. 1 (według numeracji z 1992 r.) Ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 listopada 1967 r. (Dz. U. 1967 Nr 44 poz. 220) służbę wojskową traktuje jako zaszczytny obowiązek patriotyczny obywateli Rzeczypospolitej Polskiej (art. 92 ust. 2 Konstytucji RP). Chodzi o sprawę obrony Ojczyzny, która jest obowiązkiem wszystkich obywateli (art. 1 powyższej ustawy).

Większość społeczeństwa dobrze ocenia wojsko i jest z niego dumne.

Część Polaków sądzi jednak, że armia powinna być zawodowa. Twierdzą oni, że w obecnych czasach liczy się nie ilość ale jakość wojska i tylko armia złożona z profesjonalistów może wykonywać sprawnie i efektywnie swoje zadania. Nie należy zmuszać wszystkich młodych ludzi do służby w wojsku tak jak nie należy wszystkich młodych zmuszać aby nauczyli się np. murować lub śpiewać bo nie każdy ma do tego predyspozycje.

Służbę tą spełniać można w różnych formach w zależności od wieku, wykształcenia i stanu zdrowia. Może ona polegać na odbywaniu zasadniczej służby wojskowej, zajęć wojskowych oraz przeszkolenia wojskowego przez studentów i absolwentów szkół wyższych, ćwiczeń wojskowych oraz okresowej służby wojskowej przez żołnierzy rezerwy, a także pełnieniu czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny przez poborowych i żołnierzy rezerwy. W ramach obowiązku służby wojskowej poborowi zamiast do zasadniczej służby wojskowej - mogą być przeznaczeni do odbywania zasadniczej służby lub szkolenia poborowych w obronie cywilnej. Równoznaczne ze spełnieniem obowiązku zasadniczej służby wojskowej jest pełnienie przez poborowych służby w formacjach uzbrojonych nie wchodzących w skład Sił Zbrojnych RP.

Do obowiązkowej służby wojskowej zalicza się :

§ mężczyzn, którzy od 1 stycznia roku kalendarzowego kończą 18 rok życia, aż do końca roku kalendarzowego, w którym kończą 50 lat, a mężczyźni mający stopień chorążego lub oficerski do końca roku kalendarzowego, w którym kończą 60 lat.

§ kobiety, które maja kwalifikacje potrzebne do służby i od 1 stycznia roku kalendarzowego, w którym kończą 18 lat, aż do końca roku kalendarzowego, w którym kończą 40 lat, a kobiety mające stopień chorążego lub oficerski do końca roku kalendarzowego, w którym kończą 50 lat.

Do obowiązkowej służby wojskowej nie zalicza się :

§ obywateli polskich mających obywatelstwo innego państwa i stale zamieszkujących poza granicami państwa.

§ kobiety wychowujące dzieci do lat 8 oraz opiekujące się dziećmi do lat 16, zamieszkujące wraz z osobami obłożnie chorymi lub inwalidami I grupy tylko wtedy gdy opieki nad takimi osobami nie można powierzyć innym osobom.

Według obecnego stanu prawnego istnieje możliwość odroczenia zasadniczej służby wojskowej poborowemu na jego wniosek ze względu na :

§ wybór na posła - na czas pełnienia mandatu

§ kandydowanie do Sejmu - na czas trwania kampanii wyborczej

§ konieczność sprawowania bezpośredniej opieki nad członkiem rodziny wspólnie z nim zamieszkałym, który nie ukończył 16 roku życia lub został uznany za całkowicie niezdolnego do pracy i do samodzielnej egzystencji albo który ukończył 75 rok życia, jeżeli nie ma innego pełnoletniego członka rodziny bliższego lub równego stopniem pokrewieństwa obowiązanego do sprawowania tej opieki, albo ze względu na obowiązek sprawowania opieki wynikającej z prawomocnego orzeczenia sądu na czas sprawowania tej opieki,

§ pobieranie nauki w szkole wyższej, jeżeli jest on studentem - na czas pobierania tej nauki, nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym poborowy kończy 27 rok życia,

§ pobieranie nauki w zakładach kształcenia nauczycieli - na czas pobierania tej nauki, nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym poborowy kończy 27 rok życia,

§ pobieranie nauki w szkole średniej, w tym policealnej lub pomaturalnej - na czas pobierania tej nauki, nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym poborowy kończy 22 rok życia. Odroczenia ze względu na pobieranie nauki udziela się także poborowym będącym alumnami wyższych seminariów duchownych, osobami zakonnymi (po profesji czasowej), nowicjuszami w zakonach albo słuchaczami szkół duchownych kościołów i związków wyznaniowych mających osobowość prawną - na czas pobierania tej nauki, nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym poborowy kończy 27 rok życia.

Służbę wojskową można odbywać w różnych formach :

Zasadnicza służba wojskowa

Jest najbardziej znaną i powszechną formą odbywania służby wojskowej. Ustawowy okres jej trwania obecnie wynosi 12 miesięcy. Służbę tę odbywa się w zasadzie w jednym nie przerwanym okresie, jednakże w określonych sytuacjach może być ona odbywana także w kilku okresach w ciągu 10 lat. W tym celu powołuje się poborowych i ochotników. Poborowi powoływani są do końca roku kalendarzowego, w którym kończą 24 lata lub 28 lat jeśli z różnych przyczyn nie byli powoływani lub odraczani. Do zasadniczej służby wojskowej można zgłosić się również ochotniczo. W celu dostania się do wojska w tym trybie trzeba mieć ukończone 17 lat oraz kategorię zdrowia \"A\", która oznacza zdolność do służby wojskowej. Ochotnicy podlegają powołaniu do służby w terminie uzgodnionym z wojskowym komendantem uzupełnień. Mają oni prawo wyboru miejsca pełnienia służby i rodzaju wojska, jeżeli tylko spełniają warunki wymagane do odbywania służby w wybranej przez siebie jednostce wojskowej.

Nadterminowa zasadnicza służba wojskowa

Stanowi swoistą formę służby sprzyjającą uzawodowieniu armii. Mimo że służba ta wywodzi się z zasadniczej służby wojskowej, to stosunek służbowy żołnierza nadterminowego nie jest już oparty na obowiązku, a na dobrowolnym zgłoszeniu się żołnierza do tej służby i zgodzie dowódcy jednostki na jej pełnienie. W ten sposób przyjęcie do służby nadterminowej opiera się na swego rodzaju umowie zawartej między dowódcą jednostki i żołnierzem. Trwa on od roku do 4 lat. Zgłaszać się mogą tylko żołnierze odbywający zasadniczą służbę wojskową, którzy uzyskują pozytywne wyniki w szkoleniu, są zdyscyplinowani, w dniu rozpoczęcia tej służby nie przekroczą 25 roku życia, posiadają wykształcenie co najmniej na poziomie zasadniczej szkoły zawodowej oraz nie byli karani sądownie.

Służba wojskowa studentów i absolwentów szkół wyższych

Absolwenci szkół wyższych są zobowiązani do odbycia przeszkolenia wojskowego ( również szkół wyższych ukończonych za granicą). Absolwenci szkół wyższych będący żołnierzami rezerwy mogą odbyć przeszkolenie wojskowe na własną prośbę. W drodze rozporządzenia Rada Ministrów może nałożyć obowiązek odbycia przeszkolenia wojskowego również na absolwentki szkół wyższych posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej.

Przeszkolenie wojskowe absolwentów szkól wyższych odbywa się w jednostkach wojskowych, w których funkcjonują szkoły podchorążych rezerwy w wymiarze do 6 miesięcy. Poborowych powołuje się do odbycia przeszkolenia wojskowego nie później niż w ciągu 18, licząc od dnia, w którym stali się absolwentami szkół wyższych. Należy w tym miejscu podkreślić, że wojskowy komendant uzupełnień odracza absolwentowi szkoły wyższej przeszkolenie wojskowe wtedy, gdy bezpośrednio po ukończeniu studiów podjął on naukę na studiach doktoranckich prowadzonych w systemie studiów dziennych. W tym przypadku poborowego powołuje się na przeszkolenie wojskowe nie później niż w ciągu 4 lat od dnia rozpoczęcia tych studiów.

Służba w jednostkach organizacyjnych niewchodzących w skład sił zbrojnych

Poborowi zamiast do zasadniczej służby wojskowej mogą być skierowani do odbycia służby w jednostkach organizacyjnych niewchodzących w skład sił zbrojnych. Do takich organizacji zalicza się m.in. oddziały prewencji Policji, Straży granicznej.

Służba zastępcza

Poborowi mogą wystąpić do komisji poborowej o skierowanie ich do odbycia służby zastępczej ze względu na przekonania religijne lub wyznawane zasady moralne. Służba taka trwa 21 miesięcy i polega na wykonywaniu w czasie pokoju prac na rzecz ochrony środowiska, gospodarki wodnej, służby zdrowia i opieki społecznej, ochrony przeciwpożarowe itp.

Ćwiczenia wojskowe żołnierzy rezerwy

Osoby przeniesione do rezerwy podlegają obowiązkowi odbywania ćwiczeń wojskowych. Dzielą się one na :

§ jednodniowe - trwające do 24 godzin

§ krótkotrwałe - trwające od 2 do 30 dni

§ długotrwałe - trwające od 31 do 90 dni

Czas trwania ćwiczeń nie może być dłuższy niż 90 dni w roku. Natomiast łączny czas ćwiczeń przez cały okres przebywania w rezerwie nie może być dłuższy niż :

§ dla szeregowych i podoficerów, którzy odbyli zasadniczą służbę wojskową - 9 miesięcy

§ dla szeregowych, którzy nie odbyli zasadniczej służby wojskowej - 12 miesięcy

§ dla chorążych i oficerów - 18 miesięcy

Służba wojenna

W chwili ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny powoływane są osoby zdolne do służby wojskowej, żołnierze rezerwy i ochotnicy. Pomimo tego minister obrony narodowej może zorganizować dodatkowy pobór, którym objęci są :

§ mężczyźni, którzy w danym roku kalendarzowym skończyli 18 rok życia

§ kobiety mające kwalifikacje do służby wojskowej, które nie przekroczyły 40 roku życia

§ osoby uznane za czasowo niezdolne do służby wojskowej

Do czynnej służby wojennej nie powołuje się osób, które mają kwalifikacje potrzebne do sprawowania stanowisk w urzędach, instytucjach i zakładach produkcyjnych.

Od żołnierza służby zasadniczej wymaga się pełnego zdyscyplinowania, przestrzegania regulaminu, porządku i dokładnego wykonywania rozkazów. Rozkazy wydawane są przez przełożonych lub uprawnionych do tego żołnierzy starszych stopniem. Obowiązkiem podwładnego jest wykonanie rozkazu. Lecz w wyjątkowych sytuacjach podwładny może prosić o rozkaz na piśmie do czego rozkazodawca musi się ustosunkować. Pełną odpowiedzialność za wydane przez siebie rozkazy ponosi przełożony i on musi dopilnować, aby zostały one wykonane należycie.

Rota Przysięgi Wojskowej

Ja, żołnierz Wojska Polskiego, przysięgam służyć wiernie Rzeczypospolitej Polskiej, bronić jej niepodległości i granic. Stać na straży Konstytucji, strzec honoru żołnierza polskiego, sztandaru wojskowego bronić. Za sprawę mojej Ojczyzny w potrzebie, krwi własnej ani życia nie szczędzić. Tak mi dopomóż Bóg.

KONSTYTUCJA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Obowiązki

Art. 82.

Obowiązkiem obywatela polskiego jest wierność Rzeczypospolitej Polskiej oraz troska o dobro wspólne.

Art. 83.

Każdy ma obowiązek przestrzegania prawa Rzeczypospolitej Polskiej.

Art. 84.

Każdy jest obowiązany do ponoszenia ciężarów i świadczeń publicznych, w tym podatków, określonych w ustawie.

Art. 85.

1. Obowiązkiem obywatela polskiego jest obrona Ojczyzny.

2. Zakres obowiązku służby wojskowej określa ustawa.

3. Obywatel, któremu przekonania religijne lub wyznawane zasady moralne nie pozwalają na odbywanie służby wojskowej, może być obowiązany do służby zastępczej na zasadach określonych w ustawie.

Część końcowa.

5'

  • omówienie zajęć

  • pytania z przerobionego tematu

  • podanie tematu i terminu kolejnych zajęć

OPRACOWAŁ

................................

5


Pobierz dokument
sluzba.wojskowa.jako.element.dobra.wspolnego.doc
Rozmiar 69 KB

Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
KO-Ksztalcenie Obywatelskie, Służba wojskowa jako element dobra wspólnego, ZATWIERDZAM
Sylwetki wybitnych dowódców wojskowych – mężów stanu i ich rola w historii, Konspekty, KO-Ksztalceni
TEMAT 9 - ZBRODNIA KATYŃSKA, Konspekty, KO-Ksztalcenie Obywatelskie
patriotyzm i tożsamość narodowa, Konspekty, KO-Ksztalcenie Obywatelskie
kodeks honorowy - oficerowie, Konspekty, KO-Ksztalcenie Obywatelskie
kospekt - prawo humanitarne 08.11.10 - podoficerowie, Konspekty, KO-Ksztalcenie Obywatelskie
Kultura i estetyka w życiu codziennym żołnierza, Konspekty, KO-Ksztalcenie Obywatelskie
Patologie społeczne, Konspekty, KO-Ksztalcenie Obywatelskie
Dóbra kultury, KONSPEKTY MON, Kształcenie Obywatelskie
Militarny wkład Polski w zwycięstwo nad hitlerowskimi Niemcami, Konspekty, KO-Ksztalcenie Obywatelsk
kospekt - Ceremonał 08.11.10 podoficerowie, Konspekty, KO-Ksztalcenie Obywatelskie

więcej podobnych podstron