Postacie wody w glebie, Studia, UTP Ochrona środowiska, I rok, Semestr II, Geologia


Postacie wody w glebie:

*woda chemiczna- wchodzi w skład chem niektórych minerałów glebowych, nie bierze bezpośredniego udziału w procesach glebowych, nie jest wykorzystywana przez roślinę, po rozpuszczeniu minerału przechodzi do roztworu glebowego

* w postaci lodu- odgrywa duża rolę w procesach wietrzenia skał imin, pośrednio wpływa na procesy glebotwórcze

*w postaci pary wodnej- znajduje się w pow glebowym, w grubych porach gleby, ilość jej zalezy od temp, wilgotności, zawartości iłów i stężenia roztworu glebowego

*woda molekularna- cząsteczki wody związane są przez siły molekularne, istnieją dwie formy wody molekularnej: Higroskopowa- powstaje przez pochłanianie przez suchą glebę z wilgotnej atmosfery pary wodnej, wówczas dipolowe cząsteczki wody tworzą na pow drobnoziarnistych cząstek glebowych silnie związane cienkie otoczki, ilość zależy od wartościowości kationów znajdujących się na powierzchni kaloidów glebowych, jest niedostępna dla roślin. Kapilarna- woda która wypełnia kapilarne(poniżej 3mn średnicy) kanaliki glebowe, może poruszać się we wszystkich kierunkach.

Rodzaje: woda właściwa- woda kapilarna poruszająca się we wszystkich kierunkach, ma połączenie z wodą gruntową, występuje zjawisko podsiąkania czyli ruch wody od dołu do góry, jest dostępna dla roślin.

przywierająca- nie ma dostępu do wód gruntowych, gromadzi się w wierzchnich warstwach gleby, dostępna dla roślin. *woda grawitacyjna- woda poruszająca się w przestworzach nie kapilarnych pod wpływem sił ciężkości( z góry w dół), zasila warstwę błonkowatą, kapilarną i gruntową, dostępna dla roślin, ale tylko ta która przesącza się powoli *woda gruntowa- jest forma wody grawitacyjnej, występuje na pewnej głębokości, na trudno przepuszczalnym podłożu tworząc tkz poziomy wodonośne. Rodzaje: woda właściwa, gruntowa, zaskórna, artezyjska.

Retencja- zdolność gleby do zatrzymania wody opadowej.

Wyróżniamy: retencje użyteczną- określa tą część zgromadzonej wody w glebie z której rośliny mogą korzystać,

retencja gruntowa- przetrzymywanie przez warstwy powierzchniowe gruntu tej części wody opadowej która zdążą do cieku.

Rośliny korzystają z wód: infiltracyjnych, kapilarnej przywierającej i właściwej.

Pojemność wodna gleb- zdolność zatrzymania określonej ilości wody, zależna jest od składu mechanicznego, chemicznego, struktury gleby, wpływa na właściwości powietrzne i cieplne gleb.

Rodzaje: maksymalna- maksymalna ilość wody jaką gleba może zatrzymać, wypełniając wszystkie przestwory glebowe wypierając z gleby powietrze,

kapilarna- ilość wody w glebie, która wypełnia wszystkie przestwory kapilarne

minimalna- ilość wody która jest zatrzymywana po ubytku wody grawitacyjnej, w skutek braku opadów deszczu

higroskopowa- polega na pochłanianiu przez glebę pary wodnej z powietrza, która po kondensacji tworzy warstewki wokół cząsteczek koloidalnych.

Pęcznienie- zmiany objętości gleby pod wpływem wilgotności. Chemizm roztworu glebowego- woda w glebie występuje w formie roztworu o różnych stężeniach składzie chemicznym.

Czynniki wpływające na charakter pęcznienia: skład i struktura gruntu, skład kationów wymiennych, skład chemiczny i stężenie roztworu wodnego, wartość obciążenia zewnętrznego.

W roztworze glebowym spotyka się przede wszystkim: H+,Na+,K+,NH-,Ca2-,Mg2-,Cl-,NO3-,SO4-.Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
Sorpcja w glebie, Studia, UTP Ochrona środowiska, I rok, Semestr II, Geologia
Budowa wnętrza Ziemi, Studia, UTP Ochrona środowiska, I rok, Semestr II, Geologia
Procesy aluwialne, Studia, UTP Ochrona środowiska, I rok, Semestr II, Geologia
Frakcja granulometryczna to zbiór ziaren o średnicach, Studia, UTP Ochrona środowiska, I rok, Semest
geologia2kolo, Studia, UTP Ochrona środowiska, I rok, Semestr II, Geologia
Podział analityki, Studia, UTP Ochrona środowiska, I rok, Semestr II, Geologia
Ăwiczenie 5pojemnoÂc(2), Studia, UTP Ochrona środowiska, I rok, Semestr II, Geologia
Poziomy główne, Studia, UTP Ochrona środowiska, I rok, Semestr II, Geologia
Skład granulometryczny, Studia, UTP Ochrona środowiska, I rok, Semestr II, Geologia
Formy nawozów wapniowych, Studia, UTP Ochrona środowiska, I rok, Semestr II, Geologia
Podział i opis typów struktur glebowych, Studia, UTP Ochrona środowiska, I rok, Semestr II, Geologia
Na terenie Polski występują następujące procesy glebotwórcze, Studia, UTP Ochrona środowiska, I rok,
Czynniki wpływające na zmiany ruchliwości metali ciężkich w glebach, Studia, UTP Ochrona środowiska,
gleboznawstwo, Studia, UTP Ochrona środowiska, I rok, Semestr II, Geologia
sciaga wyklady geologia1, Studia, UTP Ochrona środowiska, I rok, Semestr II, Geologia
Dział, Studia, UTP Ochrona środowiska, I rok, Semestr II, Geologia
Budowa wnętrza Ziemi, Studia, UTP Ochrona środowiska, I rok, Semestr II, Geologia

więcej podobnych podstron