Pozew o zwrot pożyczki, Dokumenty, różne pisma, Sąd


,

miejscowość

data

Sąd Rejonowy w

Wydział

wartość przedmiotu sporu:

PLN (właściwość Sądu Rejonowego do kwoty 30.000 zł)

Strona powodowa

zam.

Strona pozwana

zam.:

POZEW
O ZWROT POŻYCZKI

Powód wnosi o:

1. orzeczenie, że strona pozwana ma zapłacić stronie powodowej kwotę

PLN

(słownie:

wraz z odsetkami ustawowymi naliczonymi od dnia

do dnia zapłaty, oraz koszty procesu wg norm

przepisanych, w tym koszty zastępstwa procesowego w wysokości

PLN,

2. nadanie wydanemu orzeczeniu rygoru natychmiastowej wykonalności,

3. o rozpoznanie sprawy także w razie nieobecności pełnomocnika strony powodowej.

Uzasadnienie

Strona powodowa zawarła z pozwanym w dniu

umowę pożyczki kwoty

PLN. Suma pożyczki, w pełnej wysokości, została przekazana pozwanemu w chwili zawarcia

umowy, na co wystawiono stosowne pokwitowanie.

Dowód: - umowa pożyczki z dnia

(zał. nr 1),

- pokwitowanie przekazania i odbioru sumy pożyczki (zał. nr 2),


Pozwany zobowiązał się w umowie zwrócić pożyczkę najpóźniej do dnia

,

jednak w § 3 umowy Strony zawarły postanowienie, z którego wynika, że zwrot pożyczki winien nastąpić

wcześniej, tj. w dniu odrębnie określonym przez pożyczkodawcę - jeśli pożyczkodawca wezwie listem poleconym

pożyczkobiorcę do wcześniejszej spłaty pożyczki, co najmniej z dwutygodniowym wyprzedzeniem

(data nadania listu poleconego).

Dowód: - wezwanie do wcześniejszej spłaty pożyczki ,

- dowód nadania listu poleconego do pożyczkobiorcy w dniu

,

Pozwany nie spłacił jednak pożyczki w dniu określonym [przez stronę powodową w w/w wezwaniu.

Pożyczka nie została spłacona do dnia wniesienia niniejszego pozwu, pomimo upływu miesiąca od terminu

zakreślonego w wezwaniu.

W tej sytuacji wystąpienie z niniejszym powództwem stało się konieczne i uzasadnione.

Właściwość miejscowa sądu jest uzasadniona miejscem zamieszkania pozwanego.

PowódWyszukiwarka

Podobne podstrony:
podanie o zwrot skladki, Dokumenty, różne pisma, Wzory pism
Umowa poręczenia spłaty pożyczki, Dokumenty, różne pisma, Własność
pozew o odwolanie darowizny, Dokumenty, różne pisma, Wzory pism
pozew o odszkodowanie za nieuzasadnione rozwiazanie umowy, Dokumenty, różne pisma, Wzory pism
pozew o odszkodowanie, Dokumenty, różne pisma, Wzory pism

więcej podobnych podstron