Systemy dialogowe - pytania na zaliczenie2010 - OPRACOWANE, WAT, SEMESTR V, systemy dialogowe


Pytania na zaliczenie przedmiotu „systemy dialogowe”

 1. Wyjaśnić pojęcia: dialog, użytkownik, transakcja

Dialog jest interakcją (wzajemnym oddziaływaniem, współdziałaniem

Użytkownik jest osobą współdziałającą z komputerem

Transakcja to akcja użytkownika i skojarzona z nią odpowiedź komputera (lub na odwrót)

Dialog jest serią transakcji

Transakcja jest najmniejszą jednostką interakcji człowiek - komputer

 1. Składniki interfejsu użytkownika

Interfejs użytkownika zawiera 3 podstawowe składniki:

 1. Architektura typowego systemu dialogowego języka mówionego

0x01 graphic

 1. Omówić działanie systemu dialogowego języka mówionego

 1. Zadania procesu projektowania SDS

 1. Pożądane własności systemu dialogowego.

- niezależność od mówcy

- stosowanie mowy ciągłej (menu ze słowami izolowanymi jest zwykle niepraktyczne)

- stosowanie swobodnego i naturalnego języka (od przypadkowych użytkowników trudno wymagać stosowania prawidłowej syntaktyki)

- zapewnienie zarządzania dialogiem (sterowanie dialogiem musi być tak zaprojektowanie, aby pogodzić swobodę użytkownika z koniecznością zachowania kontroli systemu)

 1. Wyjaśnić pojęcia: niezależność od mówcy, mowa ciągła, słownik rozpoznawanych słów

- niezależność od mówcy - możliwość rozpoznawania słów, niezależnie od właściwości traktu głosowego osoby je wypowiadającej(ton, barwa) oraz charakterystycznych zjawiskami pozalingwistycznych

- mowa ciągła, - spontaniczna, możliwa nieprawidłowa syntaktyka, kolejne słowa wypowiadane sa po sobie, bez wyraźnych przejść oraz izolacji

- słownik rozpoznawanych słów - na podatnie wypowiadanych i przeanalizowanych słów buduje się wzorce, służące do weryfikacji mowy ludzkiej

 1. Struktura funkcjonalna systemu dialogowego języka mówionego

0x01 graphic

 1. Scharakteryzować metody automatycznego rozpoznawania mowy

Rozpoznawanie polega na sekwencyjnym dekodowaniu segmentów sygnału mowy na podstawie charakterystyk akustycznych tego sygnału i znanych związków między tymi charakterystykami i jednostkami fonetycznymi.

Sygnał mowy jest sekwencją jednostek akustycznych, które są realizacją fizyczną indeksowanych unikalną nazwą jednostek fonetycznych.

W rozpoznawaniu stosuje się fonem lub sylabę. umożliwiają rozpoznawanie sygnału mowy bez konieczności wcześniejszego tworzenia modeli akustycznych rozpoznawanych jednostek fonetycznych

2 tryby pracy: t. uczenia i t. rozpoznawania

Wzorce mogą mieć postać: szablonu lub modelu statystycznego

Rozpoznawania przebiega w dwóch etapach:

-przypisanie wzoru testowego do określonego wzoru

-sekwencji jednostek fonetycznych przypisywany jest wyraz ze słownika wyrazów rozpoznawanych

Zwykle rozpoznanie jest niejednoznaczne - segmentowi sygnału mowy może być przypisany więcej niż jeden symbol fonetyczny, wyjściem programu może być : pojedyncze zdanie, lista N najlepszych, krata słów, graf słów.

 1. Założenia metody akustyczno-fonetycznej.

Pierwsze założenie jest spełnione: każdy dźwięk jest generowany przy określonej konfiguracji traktu głosowego. Liczba możliwych konfiguracji traktu głosowego jest nieograniczona, lecz ze względu na możliwości percepcji sygnału mowy przez człowieka, liczba rozpoznawanych dźwięków mowy w każdym znanym języku naturalnym jest skończona.

Z drugim założeniem są problemy: rozróżnialność dźwięków jest trudnym do spełnienia wymaganiem, ponieważ sygnał mowy charakteryzuje się dużą zmiennością związaną z mówcą, wpływem kanału transmisji oraz kontekstem (sąsiedztwem innych dźwięków).

 1. Omówić automatyczne rozpoznawanie mowy metodą akustyczno-fonetyczną (schemat blokowy) Jakie jednostki fonetyczne stosowane są w rozpoznawaniu mowy metodą akustyczno-fonetyczną?

0x01 graphic
Rozpoznawanie polega na sekwencyjnym dekodowaniu segmentów sygnału mowy na

podstawie charakterystyk akustycznych tego sygnału i znanych związków między tymi charakterystykami i jednostkami fonetycznymi

W rozpoznawaniu akustyczno - fonetycznym najczęściej stosuje się najmniejszą jednostkę mowy - fonem, traktowany jako zespół cech dystynktywnych (jego realizacją fizyczną jest głoska, czyli dźwięk).

Stosowana też bywa sylaba, w której zasadniczą rolę odgrywa samogłoska.

 1. Wymienić najczęściej wykorzystywane charakterystyki (cechy) akustyczne w rozpoznawaniu mowy metodą akustyczno-fonetyczną