Wyklad Va Turbiny Gazowe, IŚ Tokarzewski 27.06.2016, VI semestr COWiG, Źródła ciepła, Wykłady, zródła wykłady, wykłady

Pobierz dokument
wyklad.va.turbiny.gazowe.is.tokarzewski.27.06.doc
Rozmiar 636 KB

Wykład Va TURBINY GAZOWO - PAROWE

Turbina gazowa - silnik turbogazowy - turbina spalinowa - silnik turbospalinowy - jest silnikiem cieplnym z których procesy sprężania i rozprężania odbywają się w maszynach wirnikowych. Kolejność procesów jest następująca: czynnik zimny sprężany jest w sprężarce ,

0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
podgrzewany w komorze spalania lub wymienniku przeponowym, czynnik gorący rozprężany jest w turbinie. Czynnikiem roboczym jest w pierwszej fazie powietrze, w drugiej spaliny powietrze lub mieszanina tych gazów.

0x08 graphic

0x08 graphic

Wytwornica gazu Turbina

Czynnikiem roboczym mogą być również inne gazy niż powietrze. Efektem energetycznym użytecznym jest suma pracy na wale turbiny zmniejszoną o pracę sprężania. Funkcjonalnie wytwornica gazu zastępuje kocioł parowy. Turbiny gazowe muszą być zasilane gazami pozbawionymi zawiesiny stałej powodującej w warunkach wysokich prędkości zjawisko erozji. Stąd zasilanie turbin spalinami z spalania paliw stałych jest trudne - wymaga dokładnego oczyszczania spalin. Schemat podstawowego układu turbiny gazowej pokazano poniżej.

0x08 graphic

O Qel

1

0x08 graphic
0x08 graphic

0x08 graphic
0x08 graphic

0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
4 3 2

0x08 graphic
0x08 graphic

0x08 graphic

0x08 graphic
gaz lub paliwo ciekłe

0x08 graphic
Z

0x08 graphic
0x08 graphic

Schemat turbiny gazowej w prostym układzie: S- sprężarka, T - turbina,

G - generator prądu, KS - komora spalania, P - pompa paliwowa lub sprężarka gazu, Z - zawór obejściowy .O,1,2,3,4 - punkty charakterystyczne procesu

Układ podstawowy jest uzupełniony silnikiem rozruchowym - elektryczny oraz pompa ( PO) i chłodnica ( CH ) olejowa chłodząca smarujący reduktor obrotów ( R) i łożyska olej.

Z - zawór obejściowy umożliwia zrzut spalin w stanach awaryjnych na tak zwany „gorący komin” z pominięciem turbiny

Pokazany układ w stosunku do siłowni z turbinami gazowymi charakteryzuje się prostotą i znacznie mniejszymi wymiarami. Przy jego powstawaniu i udoskonalaniu problemem były zagadnienia materiałowe. Moc efektywna turbiny gazowej określa równanie:

Pe = Pt - Pk - ∆Pm

przy czym: Pt - moc wewnętrzna turbiny, Pk - moc wewnętrzna sprężarki, Pm - straty mocy na oporach mechanicznych oraz napędach urządzeń pomocniczych.

Przy obciążeniu turbiny: Pt > Pk + ∆Pm

W stanie biegu jałowego Pt = Pk + ∆Pm

Gdy Pt <Pk + ∆Pm układ nie może pracować.

Turbiny gazowe dzieli się na : obiegi proste, obiegi złożone z regeneracją ciepła lub międzystopniowym chłodzeniem czy podgrzewaniem czynnika roboczego. Ponadto układy turbin mogą nieć strukturę jedno lub wielowałową. Turbiny gazowe można dzielić na lotnicze, energetyczne, przemysłowe, trakcyjne;

.Wskaźniki termodynamiczne turbin gazowych;

spręż: Π = Pmax/ Pmin stosunek ciśnienia najwyższego do najniższego w obiegu,

wskaźnik przyrostu temperatury: 0x01 graphic
Q = Tmax/ T min

sprawność cieplna układu : ηc = Pi / P p gdzie Pi moc wewnętrzna układu -( indykowana ), Pk , P t moc w wewnętrzne sprężarki i turbiny, PP - moc odpowiadająca energii chemicznej zawartej w paliwie.

moc i sprawność efektywna turbiny: Pe = Pi - ∆Pm ; ηe = Pe/ Pp = ηc ηm gdzie ηm - sprawność mechaniczna układu, można również napisać że:

ηm = Pe/ Pi = 1 - ∆Pm/ Pi

jednostkowa moc wewnętrzna - wskaźnik koncentracji mocy:

Pj = Pi/ mk mk - strumień macy w przekroju wlotowym sprężarki

Główną wielkością charakterystyczną jest spręż zmieniający się od ok. 7 do ok. 26. Wskaźnik przyrostu temperatury zależy od doboru materiałów konstrukcyjnych, układu chłodzenia oraz długowieczności turbiny. Większość bloków parowo - gazowych realizowana jest w układzie prostym. Przebieg procesów cieplnych w takim układzie pokazano poniżej na wykresie T -S. Izobara „0” odpowiada ciśnieniu atmosferycznemu .

0x01 graphic

Schemat procesu cieplnego w prostym układzie turbiny gazowej

Sprężarka zasysa powietrze o ciśnieniu po które na drodze ssania obniża się w przemianie izotermicznej do p1 o wartość straty dolotowej ∆po - straty w kanałach dolotowych powietrza. Powietrze za sprężarką uzyskuje w wyniku zachodzącej przemiany politropowej - będącej wynikiem strat wewnętrznych- parametry p2 i T2 W sprężarce idealnej - pozbawionej strat wewnętrznych co odpowiada przemianie izentropowej parametry odpowiadały by p.2s. Przemiana 2-3 w której zachodzi doprowadzenie ciepła nie jest izobaryczna z uwagi na straty ciśnienia w kanałach dolotowych i komorze spalania. Najwyższą temperaturę czynnik roboczy osiąga za komorą spalania T3 - ograniczeniem jest wytrzymałość materiałów. Proces rozprężania gorących spalin odbywa się wzdłuż politropy 3 -4 a nie w przemianie izentropowej 3 - 4s - jest to wynikiem istnienia strat wewnętrznych w turbinie. Oczywiście w wyniku występowania strat wylotowych ∆p4 ciśnienie wylotowe z turbiny jest wyższe do ciśnienia atmosferycznego. Straty ciśnienia charakteryzują wskaźniki :

0x01 graphic
oraz 0x01 graphic

gdzie ∆pi - strata ciśnienia całkowitego w itym elemencie, pi ciśnienie całkowite na wlocie do go

itego elementu.

Spręż sprężarki Π k jest większy od stosunku rozpężu w turbinie ΠT - powodują to straty ciśnienia. Czyli Π = Πk = p2/p4 ; ΠT = p3/p4 oraz ΠT = ε Πk gdzie ε = εo ε2 ε4 gdyż 0x01 graphic
, 0x01 graphic
0x01 graphic

0x08 graphic
0x01 graphic

Schemat turbiny gazowej w układzie z regeneracją ciepła

0x01 graphic

Sprawność cieplna turbiny gazowej w układzie z regeneracją linia przerywana : temperatura przed turbiną:T=1123 K, linia ciągła T = 1050K

Wprowadza się pojęcie stopnia regeneracji:

σ = T5 -T2/ T4 - T2_

0x01 graphic

Schemat jednowałowej turbiny gazowej w układzie z regeneracją ciepła oraz jednokrotnym chłodzeniem międzystopniowym i jednokrotnym chłodzeniem wtórnym: G - prądnica, SNP niskoprężna część sprężarki, SNW - wysokoprężna część sprężarki, CH- chłodnica międzystopniowa, TWP wysokoprężna część turbiny, TNW- niskoprężna część turbiny, KS1- komora spalania wysokiego ciśnienia, KS2 - komora spalania niskiego ciśnienia, R - regenerator, 0,1,2,3,4,5,6 - punkty charakterystyczne

0x01 graphic

Schemat procesów cieplnych w turbinie gazowej z regeneracją ciepła i podgrzewam międzystopniowym: oznaczenia jak na rysunku poprzednim

0x01 graphic

0x08 graphic
Charakterystyki techniczne turbiny gazowej w układzie z jednokrotnym chłodzeniem międzystopniowym w funkcji sprężu i temperatury T3 ,Pj - moc jednostkowa turbiny

Turbina gazowa - patentuje Anglik w 1791 John Barbera. Pierwszą turbinę energetyczną o mocy 4 MW wykonano w 1939 r. W Neuchatel - firma Brown Boveri CO

Sprężanie czynnika

Podgrzewanie czynnika

Rozprężanie czynnika

T

S

G

P

KS

R

PO

Stopień regeneracji

Wnioski:


Pobierz dokument
wyklad.va.turbiny.gazowe.is.tokarzewski.27.06.doc
Rozmiar 636 KB

Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
Vb Turbiny Gazowe materiały, IŚ Tokarzewski 27.06.2016, VI semestr COWiG, Źródła ciepła, Wykłady, zr
Wykład VIa Turbiny Gazowe konstrukcje, IŚ Tokarzewski 27.06.2016, VI semestr COWiG, Źródła ciepła, W
Nieścior, IŚ Tokarzewski 27.06.2016, VI semestr COWiG, Źródła ciepła, Wykłady, zródła wykłady
Wyklad IV fluid, IŚ Tokarzewski 27.06.2016, VI semestr COWiG, Źródła ciepła, Wykłady, zródła wykłady
Rysunek1, IŚ Tokarzewski 27.06.2016, VI semestr COWiG, Źródła ciepła, Wykłady, zródła wykłady
Wykład1c, IŚ Tokarzewski 27.06.2016, VI semestr COWiG, Źródła ciepła, Wykłady, zródła wykłady
Wykład 3C, IŚ Tokarzewski 27.06.2016, VI semestr COWiG, Źródła ciepła, Wykłady, zródła wykłady
Wykład Icz.2, IŚ Tokarzewski 27.06.2016, VI semestr COWiG, Źródła ciepła, Wykłady, zródła wykłady
Konflikt2, IŚ Tokarzewski 27.06.2016, VI semestr COWiG, Źródła ciepła, Wykłady, zródła wykłady
Dylematy, IŚ Tokarzewski 27.06.2016, VI semestr COWiG, Źródła ciepła, Wykłady, zródła wykłady
Rysunek2, IŚ Tokarzewski 27.06.2016, VI semestr COWiG, Źródła ciepła, Wykłady, zródła wykłady
Pogorzelski, IŚ Tokarzewski 27.06.2016, VI semestr COWiG, Źródła ciepła, Wykłady, zródła wykłady
Wykład 1B Definicje i pojęcia podstawowe, IŚ Tokarzewski 27.06.2016, VI semestr COWiG, Źródła
Wyklad I NOx. czI, IŚ Tokarzewski 27.06.2016, VI semestr COWiG, Źródła ciepła, Wykłady, zródła wykła
Wykład IX EJ, IŚ Tokarzewski 27.06.2016, VI semestr COWiG, Źródła ciepła, Wykłady, zródła wykłady
Wykład III cz I kotły, IŚ Tokarzewski 27.06.2016, VI semestr COWiG, Źródła ciepła, Wykłady, zródła w
projekt - instalacje gazowe, IŚ Tokarzewski 27.06.2016, IV semestr COWiG, Instalacje i urządzenia ga
Sciągi na egzamin, IŚ Tokarzewski 27.06.2016, VI semestr COWiG, Podstawy Automatyki Procesów, WYKŁAD

więcej podobnych podstron