Hiszpański- Czas przeszły - Pretérito czasowniki, języki obce, hiszpański, Język hiszpański

Pobierz dokument
hiszpanski.czas.przeszly.pretE9rito.doc
Rozmiar 115 KB

Czas regularne

habl-ar - mówić

habl-é

habl-aste

habl-ó

habl-amos

habl-ásteis

habl-aron

com-er - jeść

com-i

com-iste

com-

com-imos

com-isteis

com-ieron

viv-ir- żyć

viv-i

viv-iste

viv-

viv-imos

viv-isteis

viv-ieron

trabaj-ar-pracować

trabaj-é

trabaj-aste

trabaj-ó

trabaj-amos

trabaj-ásteis

trabaj-aron

corr-er - biec

corr-i

corr-iste

corr-

corr-imos

corr-isteis

corr-ieron

escrib-ir- pisać

escrib-i

escrib-iste

escrib-

escrib-imos

escrib-isteis

escrib-ieron

Czas nieregularne

ser - być

fui

fuiste

fue

fuimos

fuisteis

fueron

estar - być

estuve

estuviste

estuvo

estuvimos

estuvisteis

estuvierno

tener - mieć

tuve

tuviste

tuvo

tuvimos

tuvisteis

tuvieron

 

hacer -robić

hice

hiciste

hizo

hicimos

hicisteis

hicieron

dar - dać

di

diste

dio

dimos

disteis

dieron

ir - iść

fui

fuiste

fue

fuimos

fuisteis

fueron

Nr 9 Pytania - Użyteczne zwroty

¿Cómo se llamo usted?

Jak się nazywasz?

¿Qué es esto?

Co to jest?

Me llamo Pablo

Nazywam się Paweł

¿Qué hora es?

Która jest godzina?

¿De dónde es usted?

Skąd Pani/Pan pochodzi?

¿Qué significa ...?

Co oznacza ...?

Soy de Polonia

Jestem z Polski

¿ Qué pasa?

Co się stało?

Hablo un poco de español.

Mówię trochę po hiszpańsku.

¿A qué hora?

O której godzinie?

¿Puede ayudarme?

Czy może mi Pani/Pan pomóc?

¿Quién es él?

Kim on jest?

¿Qué?

Co? Który?

¿Quién habla?

Kto mówi?

¿Quién? ¿Quiénes?

Kto? Kim?

¿Con quién trabaja Pablo?

Z kim pracuje Paweł?

¿Con quién?

Z kim?

¿Cuál es tu nombre?

Jakie jest twoje imie?

¿Cuál? ¿Cuáles?

Jaki? Jak? Jakie? Który? Która?

¿Cuáles de ellos son polacos?

Którzy z nich są Polakami?

¿Cuánto? ¿Cuánta? ¿Cuántos?

Ilu? Ile?

¿A donde vas?

Dokąd idziesz?

¿Donde?

Gdzie?

¿Cuánto cuesta?

Ile to kosztuje?

¿Como?

Jak? Co? Dlaczego?

¿Como se llamo esto?

Jak to się nazywa?

¿Por qué ?

Dlaczego?

¿Como se habla esto?

Jak to się mówi?

Nr 10 Czas przeszły- pretérito

Nr 11 Czas przyszły- futuro

ser

- być

Fui,fuiste,fue,fuimos,fuisteis,fueron

ser

- być

Seré,serás,será,seremos,seréis,serán

estar

- być

Estuve,estuviste,estuvo,estuvimos,

estuvisteis,estuvierno

estar

- być

estaré,estarás,estará,estaremos,estaréis,

estarán

tener

- mieć

Tuve,tuviste,tuvo,tuvimos,tuvisteis,tuvierno

tener

- mieć

tendré, tendrás, tendrá, tendremos,tendréis, tendrán

hacer

- robić

Hice,hiciste,hizo,hicimos,hicisteis,hicieron

hacer

- robić

haré, harás, hará, haremos, haréis, harán

dar

- dać

Di,diste,dio,dimos,disteis,dieron

dar

- dać

daré, darás, dará, daremos, daréis, darán

ir

- iść

Fui,fuiste,fue,fuimos,fuisteis,fueron

ir

- iść

iré, irás, irá, iremos, iréis, irán

hablar

- mówić

hablé,hablaste,habló,hablamos,hablásteis,

hablaron

hablar

- mówić

hablaré, hablarás, hablará, hablaremos,

hablaréis, hablarán

comer

- jeść

Comi,comiste,comió,comimos,comisteis,

comieron

comer

- jeść

comeré, comerás, comerá, comeremos,

comeréis, comerán

vivir

- żyć

vivi,viviste,vivió,vivimos,vivisteis,vivieron

vivir

- żyć

vivé, vivás, vivá, vivemos, vivéis, viván

trabajar

- pracować

Trabajé,trabajaste,trabajó,trabajamos,

Trabajásteis,trabajaron

trabajar

pracować

trabajaré, trabajarás, trabajará, trabajaremos,

trabajaréis, trabajarán

correr

- biec

Corri,corriste,corrió,corrimos,corristeis,

Corrieron

correr

- biec

correré, correrás, correrá, correremos,

correréis, correrán

escribir

- pisać

Escribi,escribiste,escribió,escribimos,

Escribisteis,escribieron

escribir

- pisać

escribiré, escribirás, escribirá, escribiremos,

escribiréis, escribirán

Nr 12 Określenia czasu

Nr 13 Dni tygodnia, miesiące

ayer

- wczoraj

Semana

- tydzień

Miesiące

anoche

- wczoraj wieczorem

Mes

- miesiąc

Enero

- styczeń

anteayer

- przedwczoraj

Año

- rok

Febrero

- luty

mañana

- jutro

Hoy

- dzisiaj

Marzo

- marzec

Pasado mañana

- pojutrze

Hoy es ....

- dzisiaj jest ...

Abril

- kwiecień

El domingo pasado

- w zeszłą niedzielę

Dni tygodnia

Mayo

- maj

La semena pasada

- w zeszłym tygodniu

Lunes

poniedziałek

Junio

- czerwiec

El mes pasado

- w zeszłym miesiącu

Martes

- wtorek

Julio

- lipiec

El próximo lunes

- w następny poniedziałek

Miércoles

- środa

Agosto

- sierpień

La próxima semana

- w następnym tygodniu

Jueves

- czwartek

Septiembre

- wrzesień

El próximo mes

- w następnym miesiącu

Viernes

- piątek

Octubre

- październik

Dentro de poco

- wkrótce

Sábado

- sobota

Noviembre

- listopad

Dentro de cinco minutos

- w ciągu pięciu minut

Domingo

- niedziela

Diciembre

- grudzień

Nr 14 Słówka

Nr 15 Słówka

acabar

kończyć

Acabar con .... Skończyć z czymś

¿Gusta?

Czy chcesz?

¿Usted gusta? Czy chce Pan ?

Acabar de

właśnie

Acabar de ir al mercado - Idę właśnie do sklepu

ir

- iść, jechać

Voy en autobus. Podróżuję autobusem

buscar

szukać

Ir a buscar a .... Pójść po ... (kogoś)

Ir de

-być o czymś

“El señor de los anillos” va de un hobbit. “Władca pierścieni” jest o hobbitach.

Se busca

poszukiwany

Se busca cocinero. - Potrzebny kucharz

Ir de, ir con

- być ubranym

El va con camisa blanca.On nosi białą koszulę. Ella va de azul.Ubrana jest na niebiesko

Dar

dać

Dieron un carro a su hijo. Dali samochód swojemu synowi.

Ir por

szukać

Vamos por una casa nueva.

Dar a

Wychodzić na

La ventana da al mar. - okno wychodzi na morze (jest z widokiem na...)

Ir para

- mieć zamiar

Pablo va para médico. Paweł ma zmiar zostać lekarzem.

Dar con

znaleźć

Di con mi lápiz en la escuela. Znalazłem mój ołówek w szkole.

irse

odejść

IVete ya!. Odejdź stąd!

Dar por

zdecydować

Me di por salir.Zdecydowałem się odejść

¡qué va!

Skądże!

me da igual - wszystko mi jedno

¿cómo.. ir?

Jak ...leci?

¿Cómo te va? Jak ci leci? ¿Cómo le va a él? Co u niego słychać?

Gustar

Lubić

Me gusto el libro. Lubię książki./ Le gustan los libros a Ana. Anna lubi książki

Cómo ir?

Jak się czuje?

¿cómo va el enfermo? Jak się czuje chory?

Como gustas

Jak chcesz/ sobie życzysz

Como usted gusta. Jak sobie Pan życzy.

ir a + inf.

- mieć zamiar

Van a estar mis amigos. Mają zamiar przyjść (być) moi przyjaciele.


Pobierz dokument
hiszpanski.czas.przeszly.pretE9rito.doc
Rozmiar 115 KB

Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
Spójniki- relacje czasowe, Języki obce, Język hiszpański, Gramatyka
Presente de Subjuntivo- zdania czasowe, Języki obce, Język hiszpański, Gramatyka
Tabela form czasownikowych, Języki obce, Łacina
Czas zaprzeszły Pretérito pluscuamperfecto de Indicativo, Języki obce, Język hiszpański, Gramatyka
Czas Pretérito perfecto de Subjuntivo, Języki obce, Język hiszpański, Gramatyka

więcej podobnych podstron